Autorizaţia de mediu

Autorizaţia de mediu


Definiţie: actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune , conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006  cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, conform prevederilor art. 5 din Ordinul nr.1798/2007 al Ministrului Mediului şi Devoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, publicat în MO 808/27.11.2007.

Lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului conform Anexei nr.1, din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, publicat în MO 808/27.11.2007.

Informaţii despre noile coduri CAEN - Ordinul 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

Documente necesare pentru solicitarea autorizaţiei de mediu
Cerere-tip pentru eliberarea autorizatiei de mediu
Conţinut-cadru pentru intocmirea fişei de prezentare şi declaraţie
Model anunţ public

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea de transport rutier de mărfuri periculoase

- Documente necesare şi Fişă de prezentare şi declaraţie

Anunț public: pentru activitatea de exploatare forestieră nu mai este necesară obținerea autorizației de mediu

Conform Legii nr.219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

„Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală”

 In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 11 iunie 2020, s-a publicat Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

    a) Cererea

    b) raportul anual de mediu, după caz;

    c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie

   d)dovada achitării tarifului conform art.8 al Ordinului MMAP nr.1150/2020 (100 de lei pentru autorizațiile de mediu și 300 de lei pentru autorizațiile integrate de mediu)

Totodată conform art II  alin (2) al Legii nr.219/2019

” Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală”


Autorizaţii de mediu emise în perioada 2009 - 2015

Autorizaţii de mediu emise în 2015

Autorizaţii care expiră în 2015

Bilanţ de mediu - concluzii

Anunţurile publice pentru şedinţa de dezbateri publice a Bilanţurilor de mediu

26.03.2013 dezbaterea public[ a Raportului cu concluziile Bilanţului de mediu nivel I + II, pentru funcţionarea "Serviciului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră” -amplasată în oraşul Vlăhiţa S.C.HARVIZ S.A.

03 aprilie 2013, Dezbaterea publică a Raportului cu concluziile Bilanţului de mediu nivel I, pentru funcţionarea "Activităţii de prelucrare a pietrei” - amplasată în mun. Miercurea-Ciuc, str. Szek nr. 62-  S.C. DOCZY GRANIT S.R.L. Miercurea-Ciuc

07.02.2011 Dezbaterea publică a rapoartelor cu concluziile bilanţurilor de mediu nivel I +II pentru funcţionarea"Centralei termice Bucin”, „Centralei termice Florilor Sud” şi „Centralei termice Florilor Nord” - amplasate pe teritoriul administrativ al municipiului Gheorgheni.. Titular: S.C. RFV Centrul de Dezvoltare Regională S.R.L.

13.02.2009 Dezbaterea publică a raportului la Bilanţul de mediu nivel I pentru obiectivul Restaurantul Lacu Roşu - Staţiunea Lacu Roşu

13.02.2009 Dezbaterea publică a raportului la Bilanţul de mediu nivel I pentru obiectivul Hotel Lacu Roşu - Staţiunea Lacu Roşu. Titular: SC EURO TURISM SRL

20.02.2009 Dezbaterea publică a raportului la Bilanţul de mediu nivel I pentru obiectivul Vila Tuşnad - Staţiunea Lacu Roşu. Titular: SC DUBLE IMPEX SRL

11.09.2008 Dezbaterea publică a Raportului cu concluziile Bilanţului de mediu nivel I + II pentru funcţionarea Staţiei de epurare a oraşului Cristuru Secuiesc. Titular: SC COMPANIA AQUASERV SA


Anunţuri publice privind emiterea Autorizaţiilor de Mediu de către ARPM Sibiu

Anunţuri publice privind emiterea Autorizaţiilor de Mediu de către ANPM Bucureşti

Formular pentru raportare PRTR

Fişa de prezentare şi declaraţie care trebuie utilizată în procedura de autorizare a activităţii de silvicultură şi exploatare forestieră care se desfăşoară în perimetrul şi/sau în vecinătatea siturilor Natura 2000 conform Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu