Autorizaţia de mediu

!!!    ORDIN nr. 1.150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Cerere viza anuala

Declaratie pe propria raspundere

 

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Când se solicită autorizaţia de mediu ?

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, conform prevederilor art.5 din Ordinul nr.1798/2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. Solicitarea unei autorizaţii de mediu se face cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente. 

Modalităţi de revizuire / reautorizare

Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul va informa în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului despre acest lucru, iar Agenţia pentru Protecţia Mediului va emite o autorizaţie de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau va decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. 
În situaţia schimbării titularului, denumirii sau formei juridice a societăţii, când activităţile se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu, aceasta se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societăţii. În acestă situaţie nu se percep taxe sau tarife. 

Lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului este conform Anexei nr. 1din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu este reglementată de următoarele acte normative:

  1. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

 

  1. Acte necesare la depunerea solicitării pentru emiterea autorizaţiei de mediu
  • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
  • Fişă de prezentare şi declaraţie având conţinutul cuprins în Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007;
  • Dovada că s-a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare specificate în anexa nr.3 (publicarea în ziarele de tiraj solicitate de populaţie, prezentarea prin posturile de radio şi televiziune) - model anunt;
  • Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;
  • Procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei mediului nr.135/2010 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, după caz;
  • Certificat constatator emis în temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr.359/2004 sau anexă la certificatul de înregistrare în cazul reautorizării;
  • actele se vor prezenta indosariate

Cerere pentru stabilirea Obligatiilor de mediu

Acte necesare pentru transferul Autorizatiei de mediu

Cerere comuna transfer autorizatie

Declaratia noului titular

Formulare necesare pentru procedura de autorizare de mediu

Dovadă achitare tarif (500 RON), plata tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se face conform Ordinului nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările si completarile aduse de Ord.MMDD 1108/2007, ORDMMSC 865/2014; ORD MMSC .938/2014

contul IBAN al A.P.M. Ialomiţa, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia:

 

COD FISCAL

CONT IBAN

4364780

RO17TREZ3915032XXX000206

NOTĂ: Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute.


SC MINISAL 2018

AM OMV PETROM

SC MARMODIM

Autorizatii 2013

Autorizatii 2012

Autorizatii 2011

Autorizatii 2010

Autorizatii 2015

Autorizatii 2014