Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de mediu

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

  1. Cererea (model tip) pentru eliberarea autorizatiei de mediu.
  2. Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in Anexa nr. 2, conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
  3. Dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una din metodele de informare specificate in Anexa nr. 3 (anunt public) conform Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
  4. Act juridic spatiu/teren (copie).
  5. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor (scara 1 : 5000 sau 1 : 10000). Alte piese desenate stabilite dupa caz de APM.
  6. Acte de reglementare emise de alte autoritati necesare eliberarii autorizatiei de mediu. Contracte utilitati: apa – canal, energie electrica, energie termica; Autorizatie sanitara de functionare emisa de DSP Iasi; Autorizatie PSI emisa de Grupul de Pompieri al jud. Iasi; Autorizatie Protectia Muncii emisa de ITM Iasi).
  7. Procesul – verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin avizul/ acordul de mediu intocmit conform Ord. MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. Raport privind stadiul de realizare a programului de conformare existent (daca este cazul).
  8. Dovada de plata a tarifului aferent parcurgerii procedurii in vederea emiterii autorizatiei de mediu pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului conform Ordinului 1108/ 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora. Plata aferenta parcurgerii procedurii in vederea emiterii autorizatiei de mediu, in cuantum de 500 de lei, se va face numai prin ORDIN DE PLATĂ sau MANDAT POŞTAL în Cont bancar - RO71TREZ4065032XXX000632  - Trezoreria Municipiului Iaşi, cod fiscal APM Iaşi 4540852.
  9. Împuternicire, după caz (nu este necesară legalizarea notarială a acesteia).
In functie de specificul activitatilor si de amplasare, Agentia de Protectie a Mediului isi rezerva deptul sa solicite alte acte de reglementare emise de alte autoritati.

Documentele solicitate se depun indosariate.

Menţionăm că pe parcursul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului (pentru proiecte, activităţi, planuri şi programe), corespondenţa autorităţii publice pentru protecţia mediului (de solicitare: completări, informaţii suplimentare, clarificări, documente emise de alte autorităţi, refacerea documentaţiei, precum şi de informare a publicului) se poartă cu titularul/ beneficiarul şi nu cu împuternicitul, conform prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.