APLICAREA VIZEI ANUALE PENTRU TOATE AUTORIZAȚIILE DE MEDIU ESTE OBLIGATORIE!

APLICAREA VIZEI ANUALE PENTRU TOATE AUTORIZAȚIILE DE MEDIU ESTE OBLIGATORIE!

APM Iași  informează toți operatorii economici care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu, despre publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

Conform prevederilor ordinului susmenţionat obţinerea vizei anuale este obligatorie pentru deținătorii autorizaţiilor de mediu sau autorizaţiilor integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Astfel, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile, emise începând cu data de 10 septembrie au obligaţia de a solicita la APM Iași viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

 • cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
 • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Iași rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;
 • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
 • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu se poate face  prin ORDIN DE PLATĂ sau MANDAT POŞTAL în Cont bancar - RO71TREZ4065032XXX000632  - Trezoreria Municipiului Iaşi, cod fiscal APM Iaşi 4540852.

Solicitarea de aplicare a vizei anuale la APM Iași se face cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

 Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA A.M./A.I.M. pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus !

Formulare necesare depunerii solicitarii vizei anuale:

Cerere viza anuala conform Anexa 1 Ordin 1150/2020

Declaratie pe propria raspundere-viza anuala conform Anexa 2 Ordin 1150/2020


Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de mediu

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

 1. Cererea (model tip) pentru eliberarea autorizatiei de mediu.
 2. Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in Anexa nr. 2, conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
 3. Dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una din metodele de informare specificate in Anexa nr. 3 (anunt public) conform Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
 4. Act juridic spatiu/teren (copie).
 5. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor (scara 1 : 5000 sau 1 : 10000). Alte piese desenate stabilite dupa caz de APM.
 6. Acte de reglementare emise de alte autoritati necesare eliberarii autorizatiei de mediu. Contracte utilitati: apa – canal, energie electrica, energie termica; Autorizatie sanitara de functionare emisa de DSP Iasi; Autorizatie PSI emisa de Grupul de Pompieri al jud. Iasi; Autorizatie Protectia Muncii emisa de ITM Iasi).
 7. Procesul – verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin avizul/ acordul de mediu intocmit conform Ord. MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. Raport privind stadiul de realizare a programului de conformare existent (daca este cazul).
 8. Dovada de plata a tarifului aferent parcurgerii procedurii in vederea emiterii autorizatiei de mediu pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului conform Ordinului 1108/ 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora. Plata aferenta parcurgerii procedurii in vederea emiterii autorizatiei de mediu, in cuantum de 500 de lei, se poate face  prin ORDIN DE PLATĂ sau MANDAT POŞTAL în Cont bancar - RO71TREZ4065032XXX000632  - Trezoreria Municipiului Iaşi, cod fiscal APM Iaşi 4540852.
 9. Împuternicire, după caz (nu este necesară legalizarea notarială a acesteia).
In functie de specificul activitatilor si de amplasare, Agentia de Protectie a Mediului isi rezerva deptul sa solicite alte acte de reglementare emise de alte autoritati.

Documentele solicitate se depun indosariate.

Menţionăm că pe parcursul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului (pentru proiecte, activităţi, planuri şi programe), corespondenţa autorităţii publice pentru protecţia mediului (de solicitare: completări, informaţii suplimentare, clarificări, documente emise de alte autorităţi, refacerea documentaţiei, precum şi de informare a publicului) se poartă cu titularul/ beneficiarul şi nu cu împuternicitul, conform prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.