Decizia 2002/151 privind cerinţele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Directiva 2000/53 privind vehiculele scoase din uz

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009

Ordinul 757/2004 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat si completat prin OM 1230/2005

Hotararea Guvernului 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata prin HG 210/2007

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009

Ordin nr. 2366/1548 din 15 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

Decizia Comisiei din 18 august 2005 de modificare a Directivei 2002/95/CE a Parlamentului european şi a Consiliului în vederea stabilirii valorilor concentratiilor maxime pentru anumite substante periculoase din echipamentele electrice şi electronice

Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Directiva 75/439 privind eliminarea uleiurilor uzate, modificată de Directiva 87/101 (abrogata)

În vederea simplificării legislatiei comunitare si al reflectării beneficiilor pentru mediu, dispozitiile relevante din Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, modificată de Directiva 87/101au fost incluse în Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive (art. 21- uleiurile uzate) si în consecintă, Directiva 75/439/CEE a fost abrogată.

Documente atasate

Directiva 75_439.pdf


Hotărârea de Guvern 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata prin HG 540/2016

Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți

DIRECTIVE 2012/18/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC