Acordul de mediu

ACORDUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) este cerută de DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, (Directiva EIA). Această Directivă este transpusă prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

 

Procedura de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului a proiectelor publice sau private sau modificarea ori extinderea activităţilor existente, prin Acord de mediu este conform prevederilor următoarelor acte normative:

 

  • Ordinul MAPM nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte
  • Ordinul MAPM nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010
  • Ordonanaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordinul MAPM nr. 863/2002, ghid metodologic privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu - ABROGAT
  • Ordinul MMP nr. 19/2010 privind Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar - MODIFICAT
  • Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

 

Acte necesare depunerii la APM Mureş a solicitării Acordului de mediu:

  • Notificare
  • Certificat de urbanism şi planurile anexă la acesta
  • Dovada plaţii tarifului, în conformitate cu prevederile Ord. 1108/2007, cu modificările ulterioare, pentru etapa de evaluare iniţială - 100 lei. Suma poate fi achitată prin Ordin de plată la Trezorerie, Cont IBAN RO55TREZ4765032XXX000363, beneficiar APM Mureş, COD FISCAL: 4436909

Acorduri de mediu