Acordul de mediu

Procedura de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului a proiectelor publice sau private sau modificarea ori extinderea activităţilor existente, prin Acord de mediu este conform prevederilor următoarelor acte normative:

 • Ordonanaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
 • HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
 • Ordinul Ministrului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private
 • Ordinul MAPM nr. 863/2002, ghid metodologic privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu
 • Ordinul MMP nr. 19/2010 privind Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

 

Acte necesare depunerii la APM Mureş a solicitării Acordului de mediu:

 • Notificare
 • Certificat de urbanism şi planurile anexă la acesta
 • Dovada plaţii tarifului, în conformitate cu prevederile Ord. 1108/2007, cu modificările ulterioare, pentru etapa de evaluare iniţială - 100 lei. Suma poate fi achitată prin Ordin de plată la Trezorerie, Cont IBAN RO55TREZ4765032XXX000363, beneficiar APM Mureş, COD FISCAL: 4436909

Acorduri de mediu

Documente atasate

notificare


Decizii 2012

Decizia etapei de încadrare
Nr. ….din 18.12.2012


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. Sucursala Electrocentrale Mureş Centrala Termoelectrica Iernut, str. Energeticii, nr. 1, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 8406 din 06.12.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 18.12.2012 că proiectul „Reabilitare staţie de epurare ape uzate menajere din incinta CTE Iernut, judeţul Mureş” propus a fi amplasat în incinta CTE Iernut,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 13 lit. a;
- Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat la limita situlului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI 0210 Râpa Lechinţa;
- Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a H.G. 445/2009,

1) Caracteristicile proiectului
a).Mărimea proiectului – Scopul investiţiei este reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare pentru apele uzate menajere colectate de pe platforma CTE Iernut în vederea încadrării calităţii efluentului în limitele admisibile ale indicatorilor de calitate stabilite prin HG 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul propune o staţia de epurare mecano – biologică a cărei schemă tehnologică să se încadreze în construcţiile sistemului de epurare existent :
- grătar mecanic cu autocurăţire - construcţie nouă;
- staţie de pompare - bazin de egalizare – care se va realiza prin modificarea unui decantor tip Imhoff existent şi va avea funcţiile de egalizare a debitului în aval, omogenizarea concentraţiei poluanţilor şi staţie de pompare.
Bazinul se va echipa cu: pompe submersibile (1A+1R) pentru apă uzată(Q =10 mc/h),
agitator submersibil, senzor ultrasonic.
- modul de epurare biologică cu nitrificare - denitrificare, defosforizare chimică,
- stabilizare aerobă nămol - construcţie nouă care constă într – un bazin monobloc şi o
cameră tehnologică pentru utilaje, adiacentă bazinului.
Bazinul monobloc va fi format din trei compartimente cu următoarele funcţiuni tehnologice:
- bazin de denitrificare Vu = 11o mc, Hu = 4m,
- bazin de aerare – nitrificare Vu = 11o mc, Hu = 4m,
- bazin de îngroşare nămol exces Vu = 44 mc.
Echipamentele şi utilajele tehnologice cu care se va dota bazinul modular sunt:
- agitator submersibil;
- sistem de aerare cu bule fine pentru reactorul biologic(Q = 250 mc/h);
- sistem de aerare cu bule medii pentru bazinul de îngroşare nămol(Q = 50 mc/h);
- pompă submersibilă pentru recirculare internă cu debit variabil (Q = 67 mc/h);
- senzor de oxigen;
- senzor suspensii totale.
Clădirea tehnologică este formată din două camere, în prima se va monta rezervorul şi instalaţia de dozare metanol iar în cealaltă restul de utilaje şi instalaţii aferente:
- servoventil pentru evacuare nămol în exces;
- suflantă cu debit variabil pentru reactorul biologic;
- suflantă pentru bazinul de îngroşare nămol;
- suflantă pentru bazinul de colectare nămol;
- instalaţie automată de dozare reactivi fosfor;
- instalaţie electrică de încălzire.
- decantor secundar – construcţie existentă (al doilea decantor Imhoff existent) se va reabilita prin repararea suprafeţelor interioare, refacerea hidroizolaţiei şi protecţie anticorozivă interioară şi se va dota cu pompă submersibilă pentru recirculare nămol activ cu debit variabil, rigole pentru colectare apă epurată din inox , pompă submersibilă pentru evacuarea nămolului plutitor spre bazinul de colectare nămol.
- instalaţie de dezinfecţie – construcţie existentă formată din bazin de dezinfecţie şi cameră tehnologică.
Bazinul de dezinfecţie se va reabilita prin repararea suprafeţelor interioare, refacerea hidroizolaţiei şi protecţia anticorozivă interioară.
Cameră tehnologică de clorinare bicompartimentată, se va reabilita prin refacerea finisărilor interioare şi exterioare şi înlocuirea plăcilor de faianţă degradate şi se va echipa cu:
- instalaţie de dozare clor automată;
- instalaţie automată de control clor în atmosferă;
- instalaţie electrică de încălzire.
- bazin construit din beton armat – construcţie nouă pentru neutralizarea buteliilor de clor defecte.
Canal Parschal cu debitmetru ultrasonic pentru măsurat debitul de apă uzată epurată – construcţie nouă;
Canal pentru evacuare ape uzate epurate - construcţie existentă;
Bazin pentru stocarea şi îngroşarea nămolului stabilizat aerob - construcţie
existentă(cel de al doilea bazin de dezinfecţie existent pe amplasament) - se va reabilita prin demolarea şicanei, repararea suprafeţelor interioare, refacerea hidroizolaţiei şi protecţiei anticorozive interioare, se vor face racorduri noi de intrare, ieşire, preaplin poziţionate sub adâncimea de îngheţ. Bazinul se va echipa cu un sistem de aerare cu bule medii.
- reţele tehnologice – se prevede reabilitarea sau înlocuirea celor existente precum şi executarea unora noi care să asigure desfăşurarea noului flux de epurare.
Utilităţi :
Energia electrică este asigurată din sistemul de energie a societăţii;
Apa potabilă este asigurată de la reţeaua internă a societăţii;
Combustibil – motorină – asigurată de la staţii de carburanţi.
b).Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.
c).Utilizarea resurselor naturale:
- teren - suprafaţa de teren ocupată definitiv este de 110 mp;
- sorturi şi agregate minerale necesare lucrărilor şi organizării de şantier - în cantităţi limitate;
- motorină pentru utilajele şi agregatele utilizate;
Impactul asupra factorilor de mediu este redus.
d).Producţia de deşeuri
- deşeuri menajere colectate în pubelă aparţinând societăţii şi preluate de către
operatorul autorizat din localitate;
- deşeuri inerte rezultate în urma săpăturilor pentru pozare conductă de refulare, conductă de recirculare nămol activ, conductă de recirculare nămol îngroşat, conductă de evacuare supernatant, conductă de evacuare apă epurată nămol activ, conductă alimentare cu apă potabilă – se vor refolosi la astuparea şanţurilor.
Proiectul va genera în etapa de funcţionare următoarele deşeuri:
- conducte de PEHD, PVC care pot să rezulte în cazul reparaţiilor şi reviziilor – se vor preda unei societăţi autorizate din punct de vedere al mediului în vederea valorificării;
- nămol stabilizat aerob şi îngroşat cu umiditate de 96% - se va vidanja şi se va transporta la o staţie de epurare autorizată.
e). Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:
- Emisii în aer – în perioada de execuţie vor rezulta microparticule (praf) de la activitatea de săpare şi transport materiale (care se vor elimina prin stropire în timpul verii) şi gazele de eşapament ale mijloacelor de transport şi utilajelor folosite iar în perioada
de exploatare se vor lua toate măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor
accidentale;
- Emisii în apă şi în sol : - apele uzate epurate vor fi evacuate în r. Mureş atât în perioada de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada exploatării, se vor lua toate măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
- Zgomotul şi vibraţiile - în perioada de execuţie se creează un disconfort fonic generat de funcţionarea utilajelor folosite, manipularea materialului tubular care se va resimţi pe perioade scurte de timp.
Având în vedere şi faptul că amplasamentul este situat în incinta societăţii impactul
asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus în perioada de execuţie şi
redus în perioada de exploatare.
f). Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - redus, cu
condiţia dotării tehnologice corespunzătoare, manipularea şi dozarea corectă a substanţelor chimice utilizate în procesul de epurare a apelor uzate, punerea în funcţiune numai după
efectuarea probelor tehnologice şi respectarea măsurilor specifice de protecţia muncii.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului:
- suprafaţa de teren ocupată temporar intravilan şi extravilan este de 1625 mp iar suprafaţa de teren ocupată definitiv este de 110 mp;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului;
a) zonele umede – râul Mureş, fără impact semnificativ asupra calităţii apei acestuia, în condiţii de funcţionare normală;
b) zonele costiere – nu este cazul,
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – ROSCI 0210 – Râpa Lechinţa, fără impact semnificativ cu luarea măsurilor de prevenire a poluărilor accidentale ;
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul,
g) ariile dens populate – nu este cazul;
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi redus prin măsurile luate de executant;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul redus în perioada de execuţie şi de exploatare. Având în vedere natura proiectului - impactul este pozitiv deoarece îmbunătăţeşte calitatea apelor uzate epurate evacuate în râul Mureş.
d) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de realizare a proiectului şi în perioada de funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare adecvată sunt următoarele:

a. proiectul se desfăşoară la limita sitului de importanţă comunitară Natura 2000
ROSCI 0210 Râpa Lechinţa.
b. proiectul nu are legătură directă şi nu este necesar pentru managementul conservării
ariei naturale de interes comunitar
Urmare analizării documentaţiei pe baza listei de control, s-a decis că proiectul propus
nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a utilajelor conform regulamentelor de
operare, respectarea instrucţiunilor de siguranţă şi protecţia muncii.
- Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate. Utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere.
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.
- Se va ţine evidenţa cantităţilor de substanţe şi preparate periculoase utilizate.
- Respectarea prevederilor HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea substanţelor periculoase.
- Recipientele sau ambalajele substanţelor şi preparatelor periculoase trebuie să asigure prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare.
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar se va reda în folosinţă la aceiaşi categorie anterioară lucrărilor;
- Se vor respecta prevederile din Avizul de Gospodărirea Apelor nr. 205 din 14.12.1012 emis de către Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Emisiile în atmosferă din surse fixe se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
- Respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deşeurilor;
Proiectul va genera în etapa de realizare următoarele deşeuri:
- deşeuri menajere colectate în pubelă, vor fi preluate de către operatorul autorizat din localitate;
- deşeuri inerte rezultate în urma săpăturilor – se vor refolosi la astuparea şanţurilor în care au fost pozate conductele;
Proiectul va genera în etapa de funcţionare următoarele deşeuri:
- deşeurile menajere – sunt colectate în containere şi eliminate prin depozitare finală pe un depozit autorizat;
- nămol stabilizat aerob şi îngroşat cu umiditate de 96% - se va vidanja şi se va transporta la o staţie de epurare autorizată.
- conducte de PEHD, PVC care pot rezulta în cazul reparaţiilor şi reviziilor – se vor preda unei societăţi autorizate din punct de vedere al mediului în scopul valorificării;
Pentru monitorizarea calităţii apei râului Mureş şi a stării de conservare a speciilor de interes comunitar (tronsonul de râu fiind cuprins în ROSCI 0210 Râpa Lechinţa), se va efectua un studiu iniţial de evaluare a razei de efect. Elementele de monitorizat: a) Elemente biologice : fitoplancton, fitobentos, nevertebrate bentonice şi peşti;
b) Indici de calitate a apei: index saprob- Puntel Buck, EFI+, concentraţia de oxigen şi
temperatura, odată cu prelevarea probelor biologice.
După efectuarea studiului iniţial de evaluare, indicatorii mai sus menţionaţi vor fi
monitorizaţi timp de 5 ani, trimestrial, de 4 ori/an, în primii 3 ani şi de două ori/an
(lunile august şi noiembrie) în ultimii doi ani.
Puncte de prelevare probe din apa râului Mureş: 1 punct amonte de evacuarea apelor
uzate fecaloid-menajere epurate şi două puncte aval de evacuare la distanţa de
700 m şi respectiv1300 m.
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului începerea lucrărilor.
- Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
- Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul ”24 ore mureşene” din14.12.2012, la Primăria Iernut nr.12875/12.12.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro) în data de10.12.2012.

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - proiect
Nr... din 18.12.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AMAGAZ DISTRIB S.R.L. cu sediul în localitatea Şeuşa, nr.113, comuna Ciugud, jud. Alba, înregistrată la APM Mureş cu nr. 5733 din 21.08.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.12.2012 că proiectul “Sistem de distribuţie gaze petroliere lichefiate, la autovehicule, cu instalaţie monobloc tip SKID” propus a fi realizat în municipiul Sighişoara, str. Între Huli, nr.3, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului
- Proiectul propune montarea unei instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate tip SKID pe o
suprafaţă de 500 mp, închiriată de la S.C. Eduard Petroleum S.R.L., în incinta staţiei de distribuţie
carburanţi existentă, care va cuprinde:
- un recipient de stocare pentru GPL, suprateran, cu capacitate de max. 4850 l volum apă, echipat cu
racorduri, aparatură de masură şi control, ventile şi armaturi de siguranţă;
- o pompă centrifugă antrenată de un motor electric, pentru vehicularea GPL în fază lichidă de la
recipient spre pompa de distribuţie GPL la autovehicule;
- o pompă de distribuţie GPL la autovehicule, echipată cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile,
armături, aparatură de control şi afişare şi inregistrare mecanică sau electronică a consumului;
- un ventil cu închidere rapidă, pe aspiraţia pompei centrifuge, cu acţionare la distanţă, rezistent la
acţiunea focului;
- trasee de conducte şi armaturi aferente pentru faza lichidă, respectiv gazoasă;
- un filtru pe aspiraţia pompei centrifuge ;
- un tablou de comandă pentru acţionarea pompei centrifuge;
- cadru metalic pentru susţinerea echipamentelor fixat pe o fundaţie de beton armat;
- Instalaţia monobloc, tip Skid, cuprinde sisteme de control şi de siguranţă a operării dintre care sistemul
electric de control cu urmatoarele elemente principale :
- panoul principal de control amplasat in cabina staţie;
- un tablou dispus în apropierea punctului de încărcare;
- doua butoane de acţionare a ventilelor cu inchidere rapidă in caz de urgentă prevazute unul pe panoul
principal şi al doilea pe tabloul din apropierea punctului de încărcare;
- Echipamentul “Staţie monobloc de distribuţie GPL tip Skid” va fi montat pe o platformă betonată
nivelul carosabil cu respectarea zonelor de siguranţă conform Normativului NP 037 – 99, a prevederilor
Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR şi a condiţiilor prevazute in Normativului NP 037 – 99 privind
distanţele de sigurantă faţă de obiectele componente ale staţiei, şi de asemenea condiţiile prevazute
privind distanţele de siguranţă faţă de construcţiile invecinate incintei staţiei.
- Proiectul va asigura dispunerea echipamentului astfel încât să se respecte normele de siguranţă a traficului în incintă, precum şi zonarea mediilor cu pericol la explozie.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – în etapa de execuţie, în cantităţi limitate - apă, agregate minerale şi combustibili pentru maşini şi utilajele care execută lucrările de construcţie, fără impact semnificativ asupra mediului; - în perioada de funcţionare - energie electrică, fără impact semnificativ asupra mediului;
d) Producţia de deşeuri – deşeuri inerte (pământul, agregate minerale) în cantităţi mici, rezultat la execiţia
la realizarea proiectului şi se vor utiliza la refacerea terenului pe care s-a lucrat. Deşeurile menajere sunt
ridicate, conform contractelor existente, de către operatori autorizaţi.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie, temporar, se
vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot iar în
perioada de funcţionare la alimentarea vehiculelor cu GPL pot rezulta compuşi organici volatili, toate
acestea fără impact semnificativ
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – atât în etapa
de realizare a proiectului cât şi la punerea în funcţiune se vor respecta normele de protecţia muncii
specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – staţie de distribuţie carburanţi aparţinând S.C. Eduard Petroleum S.R.L.,
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, localizat în incinta staţiei de distribuţie carburanţi.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate.
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel, şi instruirea personalului în vederea intervenţiei, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Deşeurile menajere vor fi predate serviciului de salubritate local - se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Deşeurile rezultate din excavaţii, pământ în exces, se vor utiliza ca material de umplutură, deşeurile de construcţie se predau la unităţi autorizate pentru valorificare/neutralizare.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţiei de mediu.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” din data de13.12.2012, afişat la Primăria municipiului Sighişoara, nr.23905 în data de 14.11.2012 şi la sediul S.C. AMAGAZ S.R.L. nr. 26055 în data de 07.11.2012), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de13.12.2012);
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 18.12.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AKSD ROMANIA S.R.L., cu sediul în Chirileu, nr. 1B, com. Sânpaul - Parc Industrial Mureş, înregistrată la A.P.M. Mureş cu nr. 7247/22.10.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 18.12.2012 că proiectul „Platformă de transfer deşeuri”, în Chirileu, nr. 1B, com. Sânpaul - Parc Industrial Mureş,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 la
• pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;

Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului
Proiectul propune construirea unei hale metalice cu dimensiunile in plan 10,10 x 55,24m (550,00 mp ) care va fi destinată pentru stocarea temporară a urmatoarelor deşeuri valorificabile:
Uleiuri uzate
Acumulatori uzaţi
Deşeuri de sticlă
Deşeuri de cabluri
Hala metalică, închisă perimetral cu tablă cutată, va avea 5 compartimente de aprox. 100 mp fiecare, separate de plasă sudată, fiecare cu intrare separată, astfel:
3 compartimente pentru stocare temporară a uleiurilor; capacitate de stocare 20 mc;
1 compartiment stocare temporară baterii si acumulatori auto;
1 compartiment stocare temporara deşeuri nepericuloase (cablaje, sticlă).
Stocarea temporară a uleiurilor uzate se va face cu respectarea cerinţelor stipulate in HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, astfel:
Colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanş(recipienţi metalici de 200 de litri), rezistente la şoc mecanic şi termic, iar stocarea, în spaţii corespunzãtor amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deşeuri prezentate în continuare:
Categoria de colectare 1:
12.01.07*) - uleiuri minerale de ungere uzate, fãrã halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)
12.01.10*) - uleiuri sintetice de ungere uzate
12.01.19*) - uleiuri de ungere uşor biodegradabile
13.01 - deşeuri de uleiuri hidraulice, cu excepţia:
- 13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB;
- 13.01.04*) - emulsii clorurate;
- 13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate;
- 13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice.
13.02. - uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere, cu excepţia:
- 13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere;
- 13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere.
13.03. - deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii, cu excepţia:
- 13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB;
- 13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*);
- 13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii.
13.04. - uleiuri de santina.
Categoria de colectare 2:
12.01.06*) - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la maşini-unelte;
13.07. - deşeuri de combustibili lichizi.
13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB
13.01.04*) - emulsii clorurate
13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate
13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice
13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere
13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere
13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB
13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a caldurii, altele decât cele
specificate la 13.03.01*)
13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii
13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa
13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a caldurii, altele decât cele
specificate la 13.03.01*)
13.08. - alte deşeuri uleioase nespecificate,
cu excepţia: 13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.
Categoria de colectare 3:
13.05. - deşeuri de la separarea ulei/apa, cu excepţia:
- 13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apă.
13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.
Pardoseala halei va fi din beton impermeabil cu un rebort de 20 cm înălţime pentru a împiedica eventualele scurgeri. Fiecare compartiment va beneficia de o başă de 0,5 x 0,5 x 0,50 m pentru a uşura recuperarea lichidelor scăpate accidental.
Spaţiul pentru depozitarea acumulatorilor uzaţi va beneficia de o pardosela specială de răşină epoxidică rezistentă la acid.
Accesul in fiecare compartiment va fi făcut prin intermediul unei rampe cu panta de 12,5 %.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul, pe amplasament funcţionează o unitate de sterilizare deşeuri medicale
c) Utilizarea resurselor naturale
- nu vor fi folosite resurse naturale
d) Producţia de deşeuri
- deşeurile colectate şi stocate temporar nu vor fi supuse tratării
- deşeuri rezultate în etapa de construcţie, vor fi cantităţi reduse şi cu caracter nepericulos
- deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi preluate de serviciul de salubritate care operează în zonă
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
- nu vor fi emisii poluante; sunt prevăzute elemente constructive care să asigure protecţia solului şi apelor
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – scăzut, cu condiţia operării corespunzătoare a stocării şi manipulării deşeurilor;
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – zonă industrială;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – nu este cazul
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare - nu este cazul,
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus.
d) probabilitatea impactului – redusă, având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în etapa de construire şi la funcţionare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• respectarea prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
• pentru deşeurile produse, deţinute, comercializate sau tratate aveţi obligaţia să asiguraţi evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmiteţi anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului(art. 49/ Legea 211/2011).
• Transportul deşeurilor se va face cu mijloace de transport acoperite şi se va evita împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
• Deşeurile menajere vor fi predate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile rezultate în etapa de construcţie – beton, asfalt - vor fi transportate la unitate de reciclare; alte deşeuri din construcţie – pământ din săpături, vor fi transportate în locuri acceptate de autorităţile locale;
• Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje conform prevederilor HG nr. 621/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ord. M.M.P. nr.794/2012
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru funcţionare se va solicita autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Cuvântul liber” din 03.11.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „.........” din ......12.2012. şi pe pagina de Internet a A.P.M. Mureş în data de 22.11.2012.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr... din data 20.12.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. BETONMIX S.R.L. înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 7874 / 14.11.2012
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Colectivului de Analiză Tehnică din 18.12.2012, că proiectul „Amenajare hidroenergetică pe râul Secuş, judeţul Mureş” propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul localităţii Lăpuşna, comuna Ibăneşti , jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2. la pct. 3, lit. h, pct.10, lit.g;
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului: se va instala o centrala hidroelectrica de mică putere : amenajarea hidroenergetică este de tip derivaţie pe un sector cu o lungime de cca. 5,35 km, având o cădere brută de 220,18 m şi este constituita dintr-o singura priza de captare PS si o microhidrocentrala MHC S. Microhidrocentrala MHC S va fi echipata cu o turbina de TIP PELTON. Puterea instalată totala va fi de 0,986 MW cu o energie productibilă de cca. 3,259 GWh/an, în an mediu hidrologic. Funcţionarea amenajării implică debitul de apă al râului Secus, care este captat prin intermediul prizei de apa PS, fără a modifica regimul natural de curgere al râului, amplasata după cum urmează:
- Priza de apă PS amplasată pe râul Secu?, aval de confluenta cu pârâul Carelor, la cota talveg 1064,40 mdMN. Suprafa?a bazinului hidrografic al râului Secu? la această cotă este de 22 kmp, debitul mediu multianual de 0,475 mc/s ?i debitul de servitute 0,177 mc/s
Priza de captare este constituita din urmatoarele elemente:
- Pragul prizei este de tip deversor stavila segment (rabatabila), amplasat transversal pe cursul râului, având o înălţime de 1,40 m faţă de talveg;
- Captarea se face in lateral, pe malul stang, având înălţimea de 1,05 m fa?ă de talveg , o lăţime în secţiune de 1,50 m şi o lungime de 1,20 m, prevăzută cu un grătar metalic, dimensionat pentru a prelua debitul instalat Qi=0,60 m3/s într-o galerie colectoare cu secţiune dreptunghiulară de 1,70 x 1,00 m având o pantă longitudinală de 10%, astfel încât aluviunile cu diametrul mai mic de 20 mm care pătrund prin grătar să fie antrenate până în deznisipator.
- Canalul prespălare continuă stavila segment, având înălţimea de 0,55 m faţă de talveg, o lăţime în secţiune de 1,00 m şi o lungime de 2,45 m, fiind prevăzut cu o stavilă metalică de dimensiuni 2,00x1,00 acţionată automat de către senzorii de colmatare ai pragului. Aceştia în cazul colmatării acţionează stavila care deschizându-se spală aluviunile depuse amonte de prag.
- Canalul racord, asigură trecerea în regim hidraulic controlat al apei captate în deznisipator;
- Bazinul deznisipator, construc?ie hidrotehnică asimilată cu un rezervor de apă, din beton armat având rol de a controla decantarea particulelor fine ?i evitarea pătrunderii acestora în camera
de încărcare;
- Camera de încărcare, situată in continuarea bazinului deznisipator, separată de acesta printr-un grătar metalic înclinat (vertical) pentru reten?ia plutitorilor din deznisipator. Camera de încărcare asigură volumul de apă necesar de transmis prin intermediul aduc?iunii către microhidrocentrală.
Camera de încărcare este echipată cu stavile ac?ionate automat ?i senzori de nivel pentru comanda regimului de func?ionare a hidroagregatelor;
- Bypass-ul realizează conectivitatea rîului Secu? in sectiunea prizei;
Secţiunea este proiectată pentru a asigura tranzitarea permanenta a debitului de servitute de 0,177 m3/s şi migraţia peştilor din aval spre amonte.
Proiectarea si constructia bypass-ului se va face astfel incat sa asigure, în aval de construc?iile hidrotehnice de reten?ie, debitele minime necesare în albie în vederea men?inerii unei stări favorabile de conservare a speciilor acvatice de floră ?i faună, precum ?i pentru satisfacerea cerin?elor de apă ale altor folosin?e.
Astfel, bypass-ul are zona de acces a apei in zidul de închidere de pe malul drept.
Lungimea canalului va fi de circa 33,50 m, latimea de 1,5m, sectiunea de scurgere a apei 60x30cm iar panta de scurgere a apei de 10%.
Partea inferioara a guri de acces a apei in canalul bypass se afla cu 35 cm sub nivelul permanent al luciului de apa asigurat de stavila rabatabila si cu 30 cm sub cota gratarului de captare a apei.
Vor fi folosite pietre naturale asezate astfel incat functionalitatea si aspectul by-pass-ului sa fie similare albiei naturale.
Terenul, proprietate privata SC BETONMIX SRL, pe care va fi construita priza de captare cu canalul by-pass va fi imprejmuit cu gard metalic si supraveghere video.
Aducţiunea este reprezentată de o conductă sub presiune din PAFSIN montată îngropat in albia majora a raului Secus. Vor fi amplasate masive de ancoraj din beton armat îngropate (pe traseul aducţiunii pentru stabilizarea acesteia şi la schimbări de direcţie oferind protecţie suprapresiunilor din loviturile de berbec) din beton armat B330 C20/25.
Priza PS – MHC S de la km 0,000 la km 5,350 km având lungimea de 5350 m realizată din Pafsin,
îngropată pe marginea drumului, având diametrul DN=800 mm si 700 mm, presiunea PN=6÷25 bar şi rigiditatea SN 5.000 N/m2 şi SN 10.000 N/m2 unde va fi nevoie, la subtraversări. Vor avea loc subtraversări de drum şi afluen?i cadastra?i/necadastraţi în acest sector, după cum urmează:
Tronsonul I face legătura între priza PS şi camin de vizitare:
? la Km 0,00 este situată priza PA1;
? la Km 0,200 va avea loc subtraversarea torent în dreptul profilului P11;
? la Km 0,440 va avea loc subtraversarea torent în dreptul profilului P19;
? la Km 0,723 va avea loc subtraversarea torent în dreptul profilului P28;
? la Km 1,210 va avea loc subtraversarea torent în dreptul profilului P45;
? la Km 2,010 va avea loc subtraversarea torent în dreptul profilului P72;
? la Km 2,550 va avea loc subtraversarea torent în dreptul profilului P89;
? la Km 2,890 este situată caminul de racordare.
Tronsonul II face legătura între camin de vizitare ?i centrala MHC S:
? la Km 2,890 este situat caminul de vizitare;
? la Km 3,090 va avea loc subtraversarea torent în dreptul profilului P105;
? la Km 4,940 va avea loc subtraversarea drumului de pe partea stângă a drumului pe partea dreaptă între profilele P162 şi P163 iar conducta va fi amplasată la min 1,10 m sub cota terenului;
? la Km 5,044 va avea loc subtraversarea torent în dreptul profilului P167;
? la Km 5,350 este situată microhidrocentrala MHC S.
Clădirea microhidrocentralei este o construcţie supraterană din beton armat, având o structură de rezistenţă în diafragme, închideri laterale placate cu lemn pentru integrare în mediul natural şi închidere la nivel superior cu planşeu terasă prevăzut cu luminator natural.
Solu?ie propusă cladire microhidrocentrală.
Microhidrocentrala cuprinde din punct de vedere constructiv următoarele părţi:
• sala maşinilor – turbinele şi generatoarele
• postul de transformare – pentru injectarea energiei produse în SEN
• încăperi anexe
• sala de comandă – cuprinde aparatura de comandă, control şi semnalizare
• infrastructura – susţine echipamentul principal şi turbinele
• canal debuşare

Echipamentele şi instalaţiile auxiliare cuprind:
• vane
•regulatoare de viteză
• regulatoare de presiune
• instalaţia de ulei sub presiune, etc.
• staţia de transformare;
Instalaţiile auxiliare cuprind:
• cablurile electrice dispuse în canale accesibile şi izolate;
• instalaţiile de răcire ale generatoarelor;
• instalaţia de ulei sub presiune pentru comanda agregatelor;
• instalaţia de evacuare a infiltraţiilor;
• instalaţia de prevenirea şi stingerea incendiilor etc.
Instalatiile electrice de evacuare a puterii au trei componente majore:
- postul de transformare ridicator 0,4/20 kV amplasat pe platforma împrejmuită a centralei;
- linia electrică de medie tensiune prin care amenajarea hidroenergetică este racordată la
sistemul energetic na?ional;
- Punct de injectie in SEN.
Centrala MHC S este situată pe malul stang al râului Secu?, având cota 844,22 mdMN. Aceasta va prelua debitul de la priza de apă PS având o cădere brută de 220,18 m.

Poziţia prizei de captare în Coordonate STEREO 1970
 

Elemente AHE Secuş

X(N)

Y(E)

Priza de captare PS

579809,673

518928,362

Amplasamentul microhidrocentralei MHC S, in Coordonate STEREO 1970

 

Punctul

X(N)

Y(E)

MHC S

584606,99

516720,90

Debu?are

584631,35

516720,83

Caracteristici tehnice si elementele componente ale microhidrocentralei MHC S:
- debit instalat: 0,60 m3/s;
- debit minim de functionare: 0,06 m3/s;
- puterea instalată: 986 kW;
- energia medie anuală: 3259 MWh/an;
- tip agregat: 1 turbine de tip Pelton, echipata cu vane hidraulice;
-1 generatoare sincron – U = 0,4 kV;
- 1 transformator coborator 20/0,4 kV pentru racordarea la joasa tensiune;
- linie electrica de joasa tensiune;
- 1 transformator ridicator de tensiune 0,4/20 kV, pentru injectia in SEN;
- linie electrica de medie tensiune.
Realizarea clădirii centralei se va face din beton armat, cu structură de rezistenţă din diafragme de beton armat şi acoperi? tip terasă.
Alimentarea cu energie electrica a AHE Secus se va efectua dintr-un post de transformare coborator 20/0,4 kV .
Măsurarea, protectia si contorizarea consumului de energie electrică se realizează prin blocul de măsură şi protecţie trifazat – BMPT.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează apă, agregate minerale şi carburanţi, în cantităţi reduse, în perioada de execuţie. La punerea în funcţiune se vor utiliza apă, energie electrică.
d).Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie (pământ şi pietriş din excavaţii) sunt din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură. Deşeurile valorificabile (metalice, din materiale plastice) se vor stoca pe categorii şi se vor preda unităţilor specializate pentru colectarea şi valorificarea acestora. La punerea în funcţiune se vor încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru preluarea deşeurilor de diverse tipuri: menajere, textile, carton-hârtie, mase plastice, metalice, rezultate din lucrările de întreţinere.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:
- emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, precum şi disconfortul fonic
creat de lucrări, temporar - în perioada de execuţie a lucrării, fără impact semnificativ.
În perioada de funcţionare, fără impact semnificativ asupra mediului.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii.
2.Localizarea proiectului : pe râul Secuş aval de confluenţă cu pârâul Carelor
Curs de apă: Bazinul hidrografic Mureş
Cursul de apă: râul Secuş, teritoriul administrativ al localităţii Ibăneşti,Cod cadastral: IV – 1.054.02.00.00.00
Accesul rutier este asigurat de pe DJ 153 C dinspre Gurghiu spre Lăpuşna;
Accesul pe amplasament este asigurat pe drumul forestier 144 D.
a) zonele umede – prin respectarea condiţiilor impuse proiectul nu va avea impact semnificativ asupra apei r. Secuş;
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – suprafata scoasă din fond forestier cu defri?are este de 1804 mp iar suprafata scoasă din fond forestier fără defrisare este de 5860 mp. Lucrările de refacere a terenurilor afectate vor fi suportate şi executate de catre beneficiarul investiţiei.
d) zonele de protecţie specială – amenajarea hidroenergetică se situează în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu, în partea de sud-est şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului, în partea de vest. Lucrările vizate de proiect în majoritatea punctelor de interven?ie nu vor influen?a structurile preexistente din punct de vedere func?ional si dimensional.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie, impactul va fi redus.
b)natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impact lucrărilor este redus iar punerea în exploatare va avea un impact pozitiv prin utilizarea surselor de energie alternativă.
e)probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
f)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de construcţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
• Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
• Conform coordonatelor Stereo 1970 prezentate în documentaţie, obiectivul este amplasat în întregime în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului.,
• Lucrările pot avea impact asupra organismelor acvatice (floră şi faună) iar în perioada de funcţionare poate fi afectată conectivitatea râului cu efecte negative, în principal asupra faunei piscicole, doar în cazul în care nu sunt respectate măsurile asumate de titular şi condiţiile impuse prin prezenta decizie.
• Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.
• Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
• Respectarea Avizului nr. 311 / 23.08.2012 emis de Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000
Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Respectarea prevederilor actului de reglementare emis de AN Apele Romane Administraţia Bazinală de Apă Mureş, respectiv Avizul de gospodărire a apelor nr. 187 din 12.11.2012.
Lucrările de decolmatare se vor desfăşura pe perioada secetoasă, cu debite mici şi apa va fi dirijată, premergător lucrărilor de decolmatare, pe un canal by-pass menit să redirec?ioneze cursul în timpul lucrărilor de interven?ie ce au loc în albia minoră în zona pragului de captare şi să reducă antrenarea masivă de suspensii solide care ar putea afecta flora şi fauna acvatică.
Pe toată perioada funcţionării este obligatorie menţinerea debitului de servitute, în special pentru protejarea faunei salmonicole, debitul minim obligatoriu Q servitute = 0,177 mc/s (debit furnizat de INHGA Bucureşti). Se va institui o monitorizare permanentă a debitului de servitute.
• amenajarea zonei de captare se va efectua în albia “uscată”, apa pârâului Secuş fiind deviată de pe secţiunea afectată de lucrări;
• pentru asigurarea conectivităţii longitudinale a râului se va realiza un canal bypass (la captare). Acesta va fi proiectat şi construit în aşa fel ca să asigure în aval de construcţiile hidrotehnice de retenţie, debitele minime necesare în albie în vederea menţinerii unei stări favorabile de conservare a speciilor acvatice de floră şi faună, precum şi pentru satisfacerea cerinţelor de apă ale altor folosinţe;
• bypass-ul se va realiza în aşa fel ca să se asigure următoarele condiţii:
- lungimea canalului va fi de circa 33,50 m,
- lăţimea de 1,5m,
- distanţă între redane de aproximativ 2,00m,
- panta de scurgere a apei de 10%,
- gura de acces a apei în canalul bypass va fi cu minim 35 cm sub nivelul permanent al luciului de apa asigurat de stavilă rabatabilă şi cu 30 cm sub cota grătarului de captare a apei,
• se vor folosi pietre naturale aşezate astfel încât funcţionalitatea şi aspectul bypass-ului să fie similare albiei naturale.
• în scopul eliminării riscului de braconaj, terenul pe care va fi construita priza de captare împreună cu canalul bypass va fi împrejmuit cu gard metalic şi se va realiza supravegherea video;
• conducta de aducţiune se va poza sub ampriza drumului;
• se va păstra regimul natural de adâncime a râului;
• materialul extras din locul unde va fi pozată conducta de aducţiune, în nici un caz nu va fi depozitat în albia râului;
• vor fi excluse activităţile de extragere de piatră, nisip şi pietrele de mari dimensiuni din albia râului;
• în faza de construcţie se va avea grijă să fie turnat beton pe o suprafaţă cât mai restrânsă;
• organizarea de şantier va fi amplasată cât mai departe de malul râului, evitându-se astfel deteriorarea albiei şi a malului;
• decopertarea solului fertil se va realiza în blocuri (cu grosime de 20 cm), care vor fi reaşezate după finalizarea lucrărilor;
• se va evita, pe cât posibil, distrugerea arborilor, pajiştilor, tufişurilor şi arbuştilor;
• tăierea arborilor se va realiza numai în măsura strict necesară;
• pe perioada realizării lucrărilor, pentru a diminua restricţionarea mişcării reptilelor şi a amfibienilor de către şanţurile săpate (capcane potenţiale), se vor construi ieşiri de amfibieni: la distanţe regulate (50 m) se vor excava platouri cu înclinaţie mică care leagă fundul şanţului cu nivelul solului, astfel făcând posibilă ieşirea animalelor căzute în şanţul conductei de aducţiune;
• pentru minimalizarea impactului negativ asupra populaţiilor de păsări lucrările de construcţie se vor efectua în afara perioadei de reproducere a acestora (15 martie–15 iulie);
• pentru a evita mortalitatea păsărilor prin electrocutare, în cazul unei linii de medie tensiune toate cablurile care pot fi atinse de păsări să fie cabluri izolate, respectiv să se realizeze locuri alternative unde să se aşeze păsările;
• după terminarea construcţiei pe şantier se vor efectua lucrări de reamenajare a terenului;
• după instalarea parţială a vegetaţiei, pentru evitarea procesului de colonizare cu plante alohtone şi pentru a favoriza recolonizarea de către comunităţile seminaturale se recomandă cosirea vegetaţiei ierboase;
• se interzice plantarea sau semănarea cu scop ornamental sau cu scopul restaurării covorului vegetal a unor specii alohtone care pot deveni invazive cum ar fi Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Robinia pseudoacacia, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, Solidago canadensis, Helianthus tuberosus, Rudbeckia laciniata, Amorpha fruticosa sau a oricăror mixturi de seminţe de graminee;
• pentru a se evita instalarea speciilor ruderale de-a lungul albiei afectate, se pot planta următoarele specii de arbori: Picea abies (molid), Abies alba (brad), Fagus sylatica (fag), Acer pseudoplatanus (arţar), Ulmus laevis (ulm);
• în locul comunităţilor higrofile cu ierburi înalte care vor fi eliminate în urma lucrărilor se recomandă plantarea speciilor: Alnus glutinosa sau Picea abies;
• pentru a nu permite pătrunderea peştilor în lanţul de uzinare la intrarea în priză va fi amplasat un grătar cu lumina între bare de cca. 1,5 cm;
• lucrările de decolmatare se vor desfăşura în afara perioadei de reproducere a speciilor prezente (martie-iunie, respectiv noiembrie-decembrie), pe perioade secetoase cu debite mici, iar în perioade cu debitul mare se va realiza în mai multe etape pentru a preveni tulburarea excesivă a apei, astfel fiind asigurată una dintre condiţiile de bază pentru supravieţuirea şi reproducerea speciilor de peşti prezenţi. Premergător lucrărilor de decolmatare apa va fi dirijată pe canalul bypass. Materia solidă rezultată de pe urma decolmatării va fi transportată şi depozitată într-un loc potrivit, departe de cursul de apă;
• pentru a preveni poluarea râului, lucrările vor fi proiectate în aşa fel încât utilajele folosite să pătrundă de cât mai puţine ori în râu, pentru a preveni poluarea acestuia, cât şi deranjarea comunităţilor de ihtiofaună prezente;
• se interzice staţionarea şi spălarea autovehiculelor în pârâu sau cu apă din pârâu pe lângă acesta;
• se interzice repararea utilajelor şi mijloacelor de transport în afara incintelor specializate legale;
După finalizarea lucrărilor de construcţie se vor monitoriza anual în primii cinci ani, în perioada estivală, următorii factori:
- gradul de renaturare spontană/artificială a vegetaţiei naturale în zonele afectate;
- apariţia şi răspândirea speciilor invazive (în cazul apariţiei speciilor alohtone invazive se va consulta un specialist pentru strategiile de eliminarea acestora);
- populaţiile de ihtiofaună în pârâul Secuş;
- în cazul unor schimbări negative vor fi luate măsurile necesare pentru readucerea populaţiei locale la starea iniţială (respectiv se va recalcula debitul de servitute);
- habitatele de reproducere pentru amfibieni (în cazul neformării sau formării prea lente ale acestora se vor crea gropi pentru acumularea apei);
• Se va instrui personalul, care va executa lucrările, asupra faptului că sunt interzise orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor de specii sălbatice aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
• Este strict interzisă poluarea apei cu produse petroliere rezultate de la utilajele folosite în perioada de construcţie şi funcţionare.
• Deşeurile menajere vor fi preluate de operator autorizat şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile inerte rezultate în urma decolmatării vor utilizate ca material de umplutură la locurile desemnate de autorităţile administraţiei publice locale, în afara ariei naturale protejate şi a albiei cursului de apă. Deşeurile reciclabile (metalice, materiale plastice) se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru valorificare.
Suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi readuse la starea de folosinţă iniţială.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
• Titularul va notifica în scris APM Mureş la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• înainte de punerea în funcţiune a investiţiei pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu. Solicitarea autorizaţiei de mediu se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare :
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Zi de zi” din 25.11.2012, afişat la Primăria comunei Ibăneşti cu nr. 9150 din 23.11.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “ Zi de zi ” din 10.10.2012 afişat la Primăria comunei Ibăneşti cu nr. 4310 din 10.10.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr... din data de 20.12.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. GASCOP S.R.L. cu sediul în loc. Tg.Mureş, str. Strâmbă nr. 46, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 8115 din 23.11.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.12.2012 că proiectul “Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă pe E60, mun. Tg.Mureş – Calea Sighişoarei, loc. Corunca – str. Nouă, str. Principală, str. Izvorului, str. Margaretelor şi loc. Acăţari, judeţul Mureş” propus a fi realizat în localităţile Acăţari-Corunca-Tg.Mureş, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 3, lit. b)., pct.10.lit.i), pct.13 lit.a)
1. Caracteristicile proiectului
a).Mărimea proiectului: înlocuirea conductelor de gaze naturale presiune redusă pe E60, terenul în suprafaţă totală de 8.800 mp afectat de lucrări va fi readus la starea iniţială;
• lungime totala a conductelor proiectate: 8020 ml
• numar de bransamente proiectate: 128 buc
• latimea santului – 0,5 m
• adancimea de pozare a conductei – 0,9 m
• diametrul branşamente proiectate: Dext = 32 mm (PE100SDR11);
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate apă, agregate minerale şi combustibili pentru maşini şi utilajele de construcţii, în etapa de realizare, fără impact semnificativ asupra mediului;
d) Producţia de deşeuri – în perioada de realizare a proiectului: pământul din săpături şi excavaţii se va refolosi, iar excedentul se va utiliza ca material de umplutură pe locurile desemnate de autorităţile administraţiei publice locale. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile de construcţie se vor transporta la locul indicat de autorităţile locale. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare.
În perioada de funcţionare: deşeuri rezultate de la lucrările de întreţinere, fără impact semnificativ asupra mediului.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie, temporar, se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – domeniu public de interes naţional şi domeniu public aparţinând mun. Tg.Mureş, comunei Corunca şi comunei Acăţari, conform certificatului de urbanism nr. 266 din 19.11.2012 emis de către Consiliul Judeţean Mureş;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul “Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă pe E60, mun. Tg.Mureş – Calea Sighişoarei, loc. Corunca – str. Nouă, str. Principală, str. Izvorului, str. Margaretelor şi loc. Acăţari, judeţul Mureş” propus a fi realizat în loc. Acăţari-Corunca-Tg.Mureş, jud. Mureş, nu se supune evaluării adecvate;
- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
• Terenurile ocupate cu organizarea de şantier vor fi în proprietatea beneficiarului;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială, prin lucrări specifice (nivelare, înierbare);
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 06.12.2012), afişat la: Primăria mun. Tg.Mureş cu nr. 53564 / 04.12.2012, Primăria comunei Acăţari cu nr. 6524 / 05.12.2012, Primăria comunei Corunca cu nr. 4268 / 04.12.2012 precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 26.11.2012);
- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „ 24 ore mureşene” (din data de 20.12.2012), afişat la: Primăria mun. Tg.Mureş cu nr.56726 / 18.12.2012, Primăria comunei Acăţari cu nr. 6749 / 19.12.2012, Primăria comunei Corunca cu nr. 4450 / 19.12.2012 şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 27.12.2012), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.


Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 18.12.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ALMAMET S.R.L. , cu sediul în Tîrnăveni, str. A. Iancu, nr. 144, înregistrată la A.P.M. Mureş cu nr. 6293/14.09.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 18.12.2012 că proiectul „AMPLASARE UTILAJE COMPACTARE”, în Tîrnăveni, str. A. Iancu, nr. 144,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 la
• pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;

Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului
Proiectul prevede producţia brichetelor folosind o maşină de brichetat tip LYO 2.0., având capacitatea 2 t/oră, 16 t/zi.
Se vor folosi drept materii prime carbură de calciu, magneziu pulbere, aluminiu( sau deşeuri rezultate la tratarea mecanică a deşeurilor – cod 19 12 11*), calcar, var, cocs, şi alte materiale, care în prealabil sunt amestecate într – un malaxor carcasat, care se cuplează etanş la gura de alimentare a maşinii de brichetat.
Producţia se va desfăşura în hala existentă, materialele supuse malaxării şi brichetării vor fi stocate în magazia din dotare.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) Utilizarea resurselor naturale
- apă – se va folosi apă din reţeaua de apă potabilă existentă pe platformă, în scop menajer
d) Producţia de deşeuri
- butoaie metalice – se predau la centre de colectare deşeuri
- deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi preluate de serviciul de salubritate care operează în zonă
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
- se vor lua măsuri pentru limitarea pulberilor la desfăşurarea procesului tehnologic
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – scăzut, cu condiţia respectării prescripţiilor şi a disciplinei tehnologice; materiile prime vor fi stocate în magazia existentă, în condiţii sigure
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – zonă industrială;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – nu este cazul
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare - nu este cazul,
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus.
d) probabilitatea impactului – redusă, având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, la funcţionare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Transportul deşeurilor se va face cu mijloace de transport acoperite şi se va evita împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
• Deşeurile menajere vor fi predate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile de ambalaje( butoaie; plastic) se vor preda la centre de colectare autorizate.
• Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje conform prevederilor HG nr.621/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ord. M.M.P. nr.794/2012
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Emisiile în atmosferă din procese tehnologice, se vor încadra în limitele reglementate de Ordinul MAPPM nr. 462/1993 şi anume – pulberi totale – max. 50 mg/mc;
• Se vor respecta prevederile fişelor de siguranţă ale materiilor prime şi ale produselor obţinute, stocarea în magazie se va face cu asigurarea contra accidentelor.
• Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru funcţionare se va solicita autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 ore mureşene” din 14.09.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „.........” din ......12.2012. şi pe pagina de Internet a A.P.M. Mureş în data de 22.11.2012.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr. 8052 din ...

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. LIVIU PANTRANS SRL cu sediul în jud. Mureş, cu sediul în localitatea Cristeşti, strada Combinatului, nr.118, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 8052 din 21.11.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.12.2012 că proiectul „Exploatare produse minerale de suprafaţă”, propus a fi amplasat în jud. Mureş localitatea Ungheni - extravilan, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 lit. a) - cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
- Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
11) Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – Proiectul prevede executarea de lucrări de exploatare agregate minerale pe un teren cu suprafaţa totală 5.800 mp din care suprafaţa pentru exploatare 2770 mp şi adâncimea de exploatare de max.5,3 m – cu minim 1 m deasupra nivelului hidrostatic al pânzei freatice pe toată suprafaţa perimetrului. Accesul la amplasament se va asigura din drumul de exploatare existent întreţinut de titularul exploatării, având originea în E60.
Se va decoperta stratul de sol fertil, se vor exploata agregatele minerale mecanizat în fâşii paralele cu ajutorul unui excavator, materialul extras se va încărca în autobasculante si se va transporta la diferiţi beneficiari. Pământul rezultat din decopertarea terenului va fi haldat în vederea utilizării lui la redarea terenului în circuit agricol. După finalizarea lucrărilor de exploatare, golul rezultat va fi umplut cu deşeuri inerte provenite din demolări construcţii, steril, refuz de ciur de la staţiile de sortare, pământ din excavaţii fără substanţe periculoase, apoi va fi acoperit cu sol fertil urmând a fi revegetat.
b) Cumularea cu alte proiecte: – în zonă s-au executat şi alte lucrări de exploatare balast. Excavaţiile au fost fie umplute şi redate circuitului agricol, fie amenajate ca iazuri piscicole şi populate cu peşti;
c) Utilizarea resurselor naturale – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor. Pământul rezultat din decopertare va fi haldat în vederea utilizării lui la redarea terenului în circuit agricol iar pietrişul se va valorifica.
d) Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi colectate în pubelă şi vor fi transportate la sediul societăţii de unde vor fi preluate pe bază de contract de serviciul de salubritate. Pământul rezultat de la săpături va fi utilizat la redarea în circuit a terenului la finalizarea exploatării de balast. Întreţinerea utilajelor se va face în afara perimetrului de exploatare în unită?i autorizate.
d) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort – temporar, lucrările de exploatare vor genera zgomot, pulberi, emisii de la motoarele excavatorului şi a mijloacelor de transport materiale. Pentru reducerea pulberilor se vor aplica stropiri. Datorită distanţei mari faţă de locuinţe, impactul asupra aşezărilor umane va fi redus.
e) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - nu este cazul, proiectul nu presupune utilizarea de substanţe periculoase.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren agricol situat pe malul drept, în terasa superioară a râului Mureş la cca. 1,3 km distanţă de acesta şi la 950m distanţă de pr. Niraj, având coordonate STEREO 70 x / y: a – 554832,76 / 460034,71; b – 554739,08 / 460244,04; c – 554727,85/ 460239,40; d – 554821,73 / 460030,00.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursele naturale (agregate minerale) existente în zonă nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – Asupra râului Niraj impactul este nesemnificativ distanţa de malul drept al acestuia fiind de cca. 950 m. Impactul asupra apelor subterane este redus - adâncimea de exploatare maximă admisă este de 5,30 m, iar nivelul hidrostatic al apei subterane se interceptează la o adâncime de 5,50 – 6,30 m faţă de cota terenului natural.
b) zonele costiere – nu este cazul.
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu este cazul
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie, impact redus asupra terenurilor din jur.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus.
d) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – în perioada de execuţie impactul va fi redus, iar la finalizarea lucrărilor terenul va fi refăcut la categoria de folosinţă anterioară exploatării.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor din Avizul de gospodărire a apelor nr.483 din 31.10.2012 emis de AN „Apele Române”- ABA Mureş.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse care a stat la baza deciziei etapei de încadrare.
• Lucrările se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Manipularea carburanţilor la alimentarea utilajelor se realizează numai prin utilizarea tăvilor colectoare de picături, împiedicând contaminarea solului si a apelor subterane si de suprafaţă.
• Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere;
• Stropirea pe timp secetos a drumului de acces la amplasament, pentru evitarea antrenării de pulberi sedimentabile;
• Stratul de sol fertil se va decoperta şi depozita în vederea executării lucrărilor de refacere a mediului cu redarea terenului în circuit agricol;
• Conform Ord. comun ANRM/MMGA nr. 27/324/2005, art.3 veţi prezenta anual “Valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului” (anexa nr. I la Ord. comun ANRM/MMGA nr. 58/19/2004 modificat) şi “Situaţia lucrărilor executate pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere” (anexa nr. II la Ord. comun ANRM/MMGA nr. 58/19/2004 modificat) însoţite de planul de refacere a mediului, proiectul tehnic şi raportul privind executarea lucrărilor de refacere a mediului.
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate. Utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel, şi instruirea personalului în vederea intervenţiei, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu(revizuirea autorizaţiei existente).
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Cuvântul Liber” din 13.12.2012, la Primăria oraşului Ungheni cu nr.18864/12.12.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „Cuvântul Liber” din 03.12.2012, la Primăria oraşului Ungheni cu nr.18864/12.12.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 11.12.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. RO ECOLOGIC RECYCLING S.R.L. , cu sediul în Vidrasău, str. Oroş, nr. 1/A – oraş Ungheni, înregistrată la A.P.M. Mureş cu nr. 7955/16.11.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 11.12.2012 că proiectul „Amplasare filtru presă, instalaţie mobilă SP 800 K1 şi instalaţie de preparare deşeuri cu putere calorică”, în Vidrasău, str. Oroş, nr. 1/A – oraş Ungheni,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 la
• pct. 11. lit. b) - instalaţii pentru eliminarea deşeurilor;
• pct. 13, lit. a) - modificări sau extinderi

Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului

Mărimea proiectului – proiectul propune dotarea punctului de lucru cu următoarele utilaje :
• PRESĂ FILTRU CU CAMERĂ TIP KÕR – TE 470/50 pentru deshidratarea diferitelor ape uzate şi nămoluri industriale.
• INSTALAŢIA MOBILĂ SP 800 K1, pentru distilare deşeuri lichide.
• INSTALAŢIE DE PREPARARE DEŞEURI CU PUTERE CALORICĂ, în vederea arderii finale în fabricile de ciment.
Cele trei utilaje noi se vor amplasa în hala existentă.
Cu filtrul presă se vor filtra ape uzate şi nămoluri industriale (nămoluri rămase de la procese tehnologice de tratare a suprafeţelor, industria de vopsele şi de la alte procese tehnologice); Pomparea nămolului în presă este efectuată de o pompă cu melc de tip Netzsch NEMO NM045 de fabricaţie Netzsch , precipitatul şi partea lichidă rezultate vor fi clasificate conform HG 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi gestionate corespunzător.
Distilarea fracţiilor lichide din componenţa unor deşeuri( precum deşeuri de emulsie) este prevăzută a fi realizată cu instalaţia mobilă automatizată SP 800 K1, având capacitatea vaporizatorului, ramura condensatului – 1200 l/oră. Apa uzată ce rezultă din fluxul tehnologic este predată către SC COMPANIA AQUASERV SA, staţia de epurare. Celelalte deşeuri rezultate din procesul tehnologic vor fi predate către SC VIVANI SALUBRITATE SA pe baza contractului nr.78/03.06.2011.
Lista deşeurilor care pot fii procesate cu ajutorul instalatiei SP 800 K1:
 

 

CODURI

 

DEŞEURI

DENUMIREA DEŞEULUI

040104

flota de tabacire cu continut de crom

040105

flota de tabacire fara continut de crom

060314

săruri solide si soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11 si 06 03 13

060399

alte deşeuri nespecificate

060403*

deşeuri cu continut de arsen ( soluţie apoasa cu continut de "As")

070101*

soluţii apoase de spalare si soluţii muma

070301*

lichide apoase de spalare si soluţii muma

070308*

alte reziduri din blazul coloanelor de reactie(ape sinteza)

070401*

lichide apoase de spalare si soluţii muma

070501*

lichide apoase de spalare si soluţii muma

070601*

lichide apoase de spalare si soluţii muma

070701*

lichide apoase de spalare si soluţii muma

080116

nămoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15

080120

suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19

080308

deşeuri lichide apoase cu continut de cerneluri

080312*

deşeuri de cerneluri cu substanta periculoasa

080319*

ulei de dispersie

090101*

developanti pe baza de apa si soluţii de activare

090102*

soluţii de developare pe baza de apa pentru plăcile offset

090104*

soluţii de fixare

090105*

soluţii de albire si soluţii de albire filatoare

100211*

deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu continut de ulei

100327*

deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu continut de ulei

100409*

deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu continut de ulei

100410

deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09

100508*

deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu continut de ulei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 08 10* amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09
100609* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu continut de ulei
100610 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la
10 06 09
100707* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu continut de ulei
100708 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la
10 07 07
100819* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu continut de ulei
100820 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele mentionate la
10 08 19
110111* lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase
110112 lichide apoase de clatire, altele decât cele specificate la 11 01 11
120106* uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu excepţia emulsiilor si soluţiilor)
120107* uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu excepţia emulsiilor si soluţiilor)
120108* emulsii si soluţii de ungere uzate cu continut de halogeni
120109* emulsii si soluţii de ungere uzate fara halogeni
120301* lichide apoase de spalare
130401* uleiuri de santina din navigaţia pe apele interioare
130403* uleiuri de santina din alte tipuri de navigaţie
130507* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa
130801* nămoluri si emulsii de la desalinizare
130899* alte deşeuri nespecificate
160114* fluide antigel cu continut de substante periculoase
160115 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14
160303* deşeuri anorganice cu continut de substante periculoase
160304 deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03
160305* deşeuri organice cu continut de substante periculoase
160306 deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05
160708* deşeuri cu continut de titei
160799 alte deşeuri nespecificate
161001* deşeuri lichide apoase cu continut de substante periculoase
161002 deşeuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la 16 10 01
amestecuri de grăsimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa ulei din alte sectoare decât 190810*cel specificat la 190809*
190903 nămoluri de la decarbonatare
191103* deşeuri lichide apoase
191307* deşeuri lichide apoase si concentr. apoase de la remedierea apelor subt. cu cont. de subst. periculoase
191308 deşeuri lichide apoase si concentr. apoase de la remedierea apelor subt., altele decât cele specif. la 191307
200117* substante chimice fotografice
200129* detergenti cu continut de substante periculoase
200130 detergenti, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29

Prepararea deşeurilor cu putere calorică se va realiza într- un vas din material plastic cu capacitatea de 2 mc, prevăzut cu agitator acţionat electric. Deşeurile astfel preparate sunt transportate la unităţi autorizate pentru incinerare finală. Cantităţile preconizate a fi preparate lunar sunt 100 t deşeuri din care cca. 70% o reprezintă deşeurile de tipul lacurilor şi vopselelor, iar 30% rumeguşul.
LISTA DESEURILOR ACCEPTATE LA PREPARAREA DESEURILOR CU PUTERE CALORICĂ
01 05 04 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce
01 05 05* deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri
01 05 06* noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase
02 01 04 deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)
02 01 07 deseuri din exploatarea forestiera
02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare
02 03 03 deseuri de la extractia cu solventi
02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
02 07 01 deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime
02 07 02 deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice
02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii
02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta
03 01 01 deseuri de scoarta si de pluta
03 01 04* rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase
03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04
03 03 01 deseuri de lemn si de scoarta
03 03 08 deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii
03 03 07 deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate
03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare
03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la
03 03 10
04 01 03* deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida
04 01 07 namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta, fara continut de crom
04 01 08 deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom
04 02 09 deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materii organice din produse naturale (grasime, ceara)
04 02 14* deseuri de la finisare cu continut de solventi organici
04 02 21 deseuri de fibre textile neprocesate
04 02 22 deseuri de fibre textile procesate
05 01 03* slamuri din rezervoare
05 01 04* namoluri acide alchilice
05 01 05* reziduuri uleioase
05 01 06* namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor
05 01 07* gudroane acide
05 01 08* alte gudroane
05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase
05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la
05 01 09
05 01 11* deseuri de la spalarea combustibililor cu baze
05 01 17 bitum
05 01 99 alte deseuri nespecificate
05 06 01* gudroane acide
05 06 03* alte gudroane
05 06 04 deseuri de la coloanele de racire
05 06 99 alte deseuri nespecificate
06 13 03 negru de fum
06 13 05* funingine
07 02 13 deseuri de materiale plastice
07 03 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma
08 01 11* deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 12 deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11
08 01 13* namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 14 namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 13
08 01 15* namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 16 namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15
08 01 17* deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 18 deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat cele specificate la 08 01 17
08 01 19* suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase
08 01 20 suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19
08 01 21* deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor
08 04 09* deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 04 10 deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09
08 04 11* namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
08 04 12 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 11
08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase
08 04 14 namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13
08 04 15* deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase
08 04 16 deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 15
09 01 07 film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint
09 01 08 film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint
10 01 25 deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice
10 02 11* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri
10 03 02 resturi de anozi
10 03 17* deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor
10 03 18 deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 03 17
10 03 27* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 04 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 05 08* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 08 12* deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor
10 08 13 deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 08 12
10 08 14 resturi de anozi
10 08 19* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei
10 09 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 05
10 09 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 07
10 10 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 05
10 10 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 07
11 01 14 deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13
12 01 05 pilitura si span de materiale plastice
12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
12 01 09* emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni
12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
12 01 12* ceruri si grasimi uzate
12 01 18* namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei
12 01 19* uleiuri de ungere usor biodegradabile
13 01 05* emulsii neclorurate
13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
13 01 12* uleiuri hidraulice usor biodegradabile
13 01 13* alte uleiuri hidraulice
13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere
13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere
13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile
13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii
13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii
13 03 09* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile
13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13 04 01* uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare
13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader
13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie
13 05 01* solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa
13 05 02* namoluri de la separatoarele ulei/apa
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apa
13 05 08* amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa
13 07 01* ulei combustibil si combustibil diesel
13 07 02* benzina
13 07 03* alti combustibili (inclusiv amestecuri)
13 08 02* alte emulsii
14 06 03* alti solventi si amestecuri de solventi
14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi
15 01 01 ambalaje de hartie si carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 06 ambalaje amestecate
15 01 09 ambalaje din materiale textile
15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase
15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02
16 01 03 anvelope scoase din uz
16 01 07* filtre de ulei
16 01 13* lichide de frana
16 01 14* fluide antigel cu continut de substante periculoase
16 01 15 fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14
16 01 19 materiale plastice
16 07 08* deseuri cu continut de titei
17 02 01 lemn
17 02 03 materiale plastice
17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase
17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huila
17 03 02 asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huila si produse gudronate
17 04 10* cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase
17 04 11 cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10
17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03
19 01 10* carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
19 02 03 deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase
19 02 04* deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos
19 02 07* ulei si concentrate de la separare
19 02 08* deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase
19 02 09* deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase
19 02 10 deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09
19 08 02 deseuri de la deznisipatoare
19 08 09 amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile
19 08 10* amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor
19 09 04 carbune activ epuizat
19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate
19 11 02* gudroane acide
19 12 04 materiale plastice si de cauciuc
19 12 06* lemn cu continut de substante periculoase
19 12 07 lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06
19 12 08 materiale textile
19 12 10 deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)
19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11
19 13 01* deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase
19 13 02 deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 01
19 13 03* namoluri de la remedierea solului cu continut de substante periculoase
19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03
20 01 01 hartie si carton
20 01 10 imbracaminte20 01 11 textile
20 01 13* solventi
20 01 26* uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25
20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27
20 01 32 medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31
20 01 37* lemn cu continut de substante periculoase
20 01 38 lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37
20 01 39 materiale plastice
20 03 01 deseuri municipale amestecate
 

a) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
b) Utilizarea resurselor naturale
- energie electrică
c) Producţia de deşeuri
- apă distilată în instalaţia SP 800 K1 va fi transportată la staţia de epurare a SC COMPANIA AQUASERV SA; alte fracţii lichide distilate vor fi eliminate la incineratoare autorizate sau valorificate energetic.
- precipitatele rezultate din filtrări vor fi transportate la depozite de deşeuri autorizate

d) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
-
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – scăzut; recipientele cu deşeurile supuse tratării, precum şi cele cu deşeurile rezultate, respectiv cele cu putere calorică, vor fi stocate în spaţii amenajate corespunzător fluxurilor tehnologice; se vor respecta instrucţiunile tehnice de lucru ale utilajelor
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – hală pentru stocare şi tratare deşeuri;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – nu este cazul
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare - nu este cazul,
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus.
d) probabilitatea impactului – redusă, având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de funcţionare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Transportul deşeurilor se va face cu mijloace de transport acoperite şi se va evita împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
• Deşeurile menajere se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje conform prevederilor HG nr.621/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ord. M.M.P. nr.794/2012
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru funcţionare se va solicita autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Cuvântul liber” din 27.11.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „.........” din ......12.2012. şi pe pagina de Internet a A.P.M. Mureş în data de 12.12.2012.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Decizia etapei de încadrare - proiect
Nr. din 04.12.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Sălăgean Ioan, cu sediul în municipiul Reghin, str. M. Viteazu, nr. 206/A, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 4268/25.06.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.12.2012, că proiectul “Construire atelier auto”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiul Reghin, str. M. Viteazu, nr. 206/A, jud. Mureş,
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10. lit. b.
Justificarea prezentei decizii:
1.Caracteristicile proiectului
a)Mărimea proiectului -
Proiectul urmăreşte construirea unui atelier auto, pentru reparaţii autoturisme.
Activităţile specifice pentru reparaţii auto se vor desfăşura în hală închisă.
Caracteristicele constructive sunt Ac = 216,24 mp, Ad = 432,48 mp, Au = 386,08 mp.
Căile de acces şi spaţiu destinat autoturismelor aflate în aşteptare este împermeabilizat
Construcţie va avea un regim de înălţime P+M iar la parter se va afle atelierul auto(hală),
cu dale autoblocante de 8 cm.
Nu se va face schimb de ulei şi nici degresarea componentelor.
piese auto.
Terenul neocupat de construcţii se va înierba şi se vor planta arbori şi arbuşti din flora locală, nu se vor planta specii exotice (thuja ş.a.);
vestiar cu grup sanitar, cameră compresor, hol de acces iar la mansarda se vor depozita
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c)Utilizarea resurselor naturale – în perioada de execuţie se vor utiliza agregate minerale,apă, carburanţi, energie electrică - în cantităţi limitate, fără impact semnificativ asupra mediului. În etapa de funcţionare, în cantităţi limitate, se va utiliza energie electrică şi gaz metan pentru centrala temică (utilizată pentru încălzirea spaţiului).
d) Producţia de deşeuri – în etapa de realizare a proiectului - deşeuri inerte pământ
excavat, agregate minerale – se vor refolosi ca material de umplutură sau la reamenajarea
solului. În etapa de funcţionare vor rezulta deşeuri menajere care vor fi preluate de către operatorul autorizat din zonă şi se vor transporta la un depozit autorizat; deşeuri de materiale feroase şi neferoase care se vor preda la societăţi autorizate în vederea valorificării.
e)Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort - se vor produce emisii în atmosferă (particule de praf, gaze de eşapament), inclusiv zgomot în perioada de execuţie rezultate de la utilajele şi mijloacele de transport, fără impact semnificativ asupra mediului;
Lucrările se vor efectua în timpul zilei impactul asupra factorilor de mediu va fi punctual şi redus;
Zgomotul în etapa de funcţionare – este generat de activitatea specifică atelierelor auto, dar fără impact semnificativ asupra mediului şi sănătăţii umane deoarece se desfăşoară în hală închisă.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor/tehnologiilor utilizate – redus, se
vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – terenul în suprafaţă de 1662 mp este situat în
intravilanul municipiului Reghin, str. Mihai Viteazu, nr. 206/A şi este în proprietatea
solicitantului Sălăgean Ioan , înscris în CF nr. 51803 Reghin nr. cad. 2311, conform
Certificatului de urbanism nr. 229/15.06.2012 emis de Primăria municipiului Reghin.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului cu atenţie deosebită pentru:
1. zonele umede – nu este cazul
2. zonele costiere – nu este cazul
3. zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul
4. parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
5. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare - nu este cazul;
6. zonele de protecţie specială – nu este cazul;
7. ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
8. ariile dens populate – nu este cazul.
9. peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
1. extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare;
2. natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
3. mărimea şi complexitatea impactului – impactul asupra factorilor de mediu este redus, pe perioada de execuţie şi implementare;
4. probabilitatea impactului – redus;
5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de construcţie şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu
modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea condiţiilor impuse prin Notificarea de începere a execuţiei nr. 391 din
06.11.2012;
- Respectarea Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice
privind protecţia atmosferei;
- Respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
Deşeurile rezultate din săpături, excavaţii, se vor utiliza ca material de umplutură sau la refacerea solului;
Deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi autorizate din punct de vedere al mediului în vederea valorificării;
Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta pe
un depozit de deşeuri, autorizat.
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse
petroliere;
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin
îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de
materiale de construcţie şi de deşeuri de orice fel. Se vor asigura condiţii de colectare
selectivă a deşeurilor;
- Terenul neocupat de construcţii se va înierba şi se vor planta arbori şi arbuşti din flora
locală, nu se vor planta specii exotice (thuja ş.a.) conform
Certificatului de urbanism nr. 229/15.06.2012 emis de Primăria municipiului Reghin;
- Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a
notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a
datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice
şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui
control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă
din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia,
după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul
Cuvântul liber din data de18.07.2012., la Primăria Reghin, nr. 11155/18.07.2012, precum
şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro) în data de 02.07.2012.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)
Nr. din 22.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. RADCOM S.R.L. cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 2, str. George Constantinescu, nr. 2C, etaj 5, clădirea Multigalaxi 2, înregistrată la APM Mureş cu nr. 7615 din 02.11.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.11.2012 că proiectul “Alimentare cu energie electrică Echipamente Telecomunicaţii Speciale (STS)” propus a fi realizat în loc. Bălăuşeri, f.nr., jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 1, lit. d).
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – investiţia prevede executarea următoarelor lucrări:
Lucrări pe taxă de racordare
- Realizare circuit de joasă tensiune din PTA 1 Bălăuşeri 20/0,4 KV, 100 KVA, în lungime de 425 m, cu conductor izolat torsadat T2X 3x70 Al+50 Ol-Al mmp, pozat pe stâlpii reţelei existente, până la stâlpul nr. 33 de tip SE 10;
- Montare bloc de măsură şi protecţie trifazat (BMPT) pe stâlpul nr. 33, echipat cu disjunctor automat cu protecţie la supratensiune de frecvenţă industrială, Ir=32A şi contor electronic cu curbă de sarcină, integrabil în sistemul de telegestiune existent;
- Execuţie priză de pământ la BMPT;
- Echipare circuit liber al cutiei de distribuţie existente a PTA 1 Bălăuşeri cu un rând de siguranţe de tip MPR pentru realizarea racordării.
Lucrări pe instalaţia de utilizare
- Linie electrică subterană de joasă tensiune realizată cu cablu tip ACYABY 3x95+50 mmp - 145 ml de la BMPT pr. până în apropierea drumului european E 60;
- Plantare a doi stâlpi de beton speciali, de tip SC 15014 (nr.1) şi SC 10005 (nr.2) la km 147+553, de o parte şi de alta a drumului national DN 14 (E 60), la o distanţă de 10,76 m faţă de axul drumului (stâlpul nr.1), respectiv 7,14 m faţă de axul drumului (stâlpul nr. 2);
- Supratraversarea DN 13 cu o linie electrică aeriană de joasă tensiune, în lungime de 25 m, realizată cu conductor torsadat izolat T2X 3x70 Al+50 Ol-Al mmp;
- Execuţie a două prize de pământ la stâlpii proiectaţi;
- Linie electrică subterană de joasă tensiune realizată cu cablu tip ACYABY 3x95+50 mmp - 865 ml de la stâlpul nr. 2 proiectat până la amplasamentul pilonului Orange;
- Montare cutie de secţionare (CS) în amplasamentul ORANGE ROMANIA;
- Execuţie priză de pământ la CS.
Pentru execuţia lucrărilor se vor ocupa următoarele suprafeţe de teren:
Suprafaţă ocupată temporar: 1460 mp, astfel:
- 425 m x 1 m = 425 mp – necesari realizării liniei electrice aeriene proiectate, în intravilan, pe marginea drumului sătesc, în administrarea Primariei comunei Bălăuşeri;
- 145 m x 1 m = 145 mp – necesari realizării liniei electrice subterane proiectate pe domeniul public în administrarea Primăriei comunei Bălăuşeri;
- 25 m x 1 m = 25 mp – necesari realizării liniei electrice aeriene proiectate pentru supratraversarea drumului european E 60;
- 865 m x 1 m = 865 mp – necesari realizării liniei electrice subterane proiectate pe domeniul public, parţial proprietate ROMSILVA, parţial păşune, proprietate Primăria comunei Bălăuşeri;
Suprafaţă ocupată definitiv:
- 2 mp - necesari realizării fundaţiilor pentru cei doi stâlpi.
Suprafaţă defrişată:
- 298 mp - administrată de RNP Romsilva (Direcţia Silvică Mureş, Ocolul Silvic Tîrgu-Mureş, U.P. VIII Gălăţeni).
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate în etapa de realizare a proiectului, combustibili pentru utilaje, fără impact semnificativ asupra mediului;
d) Producţia de deşeuri – în perioada de realizare a proiectului: pământul din săpături se va refolosi, iar excedentul se va transporta la locurile desemnate de autorităţile administraţiei publice locale. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile de construcţie se vor transporta la locul indicat de autorităţile locale. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie, temporar, se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – domeniu public al comunei Bălăuşeri (450 mp) şi teren arabil – extravilan, proprietăţi private (1010 mp), conform certificatului de urbanism nr. 11 din 05.07.2012 emis de către Primăria comunei Bălăuşeri;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul “Alimentare cu energie electrică Echipamente Telecomunicaţii Speciale (STS)” propus a fi realizat în loc. Bălăuşeri, f.nr., jud. Mureş, nu se supune evaluării adecvate;
- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 16.11.2012), afişat la Primăria comunei Bălăuşeri (în data de 15.11.2012), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 19.11.2012);
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)
Nr. 6057 din 10.12.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. cu sediul în loc. Bucureşti, str. Lascăr Catargiu nr. 51-53, înregistrată la APM Mureş cu nr. 6057 din 04.09.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.11.2012 că proiectul “Branşament electric trifazat aerian şi subteran antenă telefonie mobilă ORANGE” propus a fi realizat în loc. Măgherani, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în siturile de importanţă comunitară NATURA 2000 ROSCI0297 dealurile Târnavei Mici – Bicheş şi ROSPA0028 Dealurile Târnavelor-Valea Nirajului.

1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – Suprafe?e ocupate: suprafa?ă ocupată temporar necesară pentru LEA 0,4kV proiectată 200 mp ; suprafa?ă ocupată temporar pentru pozare LES 0,4 kV proiectată 1500 mp ;
Alimentarea cu energie electrică a consumatorului se va realiza din PTa 1 Magherani , prin intermediul unei linii electrice aeriene pe stalpi existenti
Lucrări pe taxă de racordare (proprietate SDEE MURE?)
-Realizare LEA 0,4 Kv pe stalpi existenti, in lungime de 200 ml
-Montare BMPTd 25 A 9echipat cu intrerupator automat Ir=25A, dispozitiv de supratensiune industriala DPST-03, loc de contor electronic A1800, in montaj direct) pe stalpul nr. 4 al LEA 0,4 kV existent
-Realizare priza de pamant la BMPTd Rpp≤4 ohmi
-Contor electronic A1800, curba de sarcina, interfafa de comunicatie RS 485, modem GSM inclus.
Lucrări pe instalaţie interioară (proprietate SC Orange Romania SA)
-LES 1 KV pozat in sant realizat cu cablu tip ACYABY 3x95+50 - 1500 ml intre BMPT si TGBT
-montare cutie sectionare in incinta site –1 BUC.
-pozare cablu CYABY 4x16 mmp – 10 ml – intre CS si TGBT ORO
-priza de pamant la CS – 1 buc.
Punctul de delimitare: la bornele de iesire din BMPT / 0,4kV
Protec?ia împotriva supracuren?ilor
-pe partea de MT se realizează cu siguranţe fuzibile tip SFEN 24 KV/16 A - protec?ia trafo
-pe partea de JT:
? în BMPTd se realizează cu întrerupător tripolar automat cu Ir=25A –
? în CS 0,4 kV se realizează cu siguran?e MPR Ifuz=25A
? în TG consumator se realizează cu întrerupător tripolar automat cu Ir=25A -

Protec?ia împotriva supratensiunilor atmosferice
-Grup de 3 descărcători ZnO 24 kV monta?i la PTA
Protecţia împotriva atingerilor directe şi indirecte:
-împotriva tensiunilor de atingere şi de pas s-au prevăzut prize de pământ Rp≤4? la stâlpul cu BMPTd
-împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă s-a prevăzut legarea la nul şi la priza de pământare a tuturor elementelor metalice care la funcţionare normală nu se află sub tensiune.

b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate apă, agregate minerale şi combustibili pentru maşini şi utilajele de construcţii, în etapa de realizare, fără impact semnificativ asupra mediului;
d) Producţia de deşeuri – în perioada de realizare a proiectului: pământul din săpături ( pentru plantare stâlpi, pozare cablu ?i prize de pământ ) şi excavaţii se va refolosi, iar excedentul se va utiliza ca material de umplutură pe locurile desemnate de autorităţile administraţiei publice locale. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile de construcţie se vor transporta la locul indicat de autorităţile locale. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare.
În perioada de funcţionare: deşeurile menajere rezultate se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie, temporar, se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – domeniu public – al comunei Măgherani dat în chirie conform Contractului de închiriere nr. 26 302 / 18.10.2011 +1700 mp, specificat în certificatul de urbanism nr. 8 din 14.08.2012 emis de către Primăria comunei Măgherani; regimul economic al terenului: extravilan cu folosinţa actuală de teren agricol;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. –
• antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale;
• se interzice afectarea de către infrastructura temporara, creata in perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost intocmit prezentul studiu;
• suprafeţele ocupate de organizarea de şantier vor fi reduse in interiorul suprafeţei inchiriate;
• se interzice depozitarea materialelor de construcţie si a deşeurilor in afara perimetrului organizărilor de şantier;
• se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de construcţie si a deşeurilor, depozitarea temporara a acestora se va face doar după ce suprafeţele destinate au fost impermeabilizate cu folie de polietilena;
• pentru revegetarea zonelor potenţial afectate în timpul lucrărilor se recomandă acoperirea suprafeţelor de teren cu vegetaţia perturbată cu fân cosit târziu (în apropierea amplasamentului). Astfel seminţele din fân vor recrea o vegetaţie cu componenţa de specii identice cu cea dinaintea lucrărilor.
• nu se recomandă plantarea speciilor alohtone (Robinia pseudo-acacia, Amorpha fruticosa, Helianthus tuberosus, Rudbeckia laciniata), de asemenea se recomandă cosirea zonelor înconjurătoare pentru a evita răspândirea altor specii alohtone cu caracter invaziv
• se interzice circulaţia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru funcţionarea şantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), in scopul minimizării impactului de orice natura, asupra habitatelor/speciilor pentru care a fost declarat SPA şi SCI;
• constructorul se va obliga sa folosească numai utilaje silenţioase pentru a evita disturbarea speciilor de păsări si mamifere prezente in zona;
• pentru a evita disturbarea păsărilor, mamiferelor din zona, este recomandabil ca lucrările să se efectueze pe tronsoane scurte;
• indiferent de modificările de proiect ce pot să apară in timpul lucrărilor de construcţie se vor respecta masurile din prezentul studiu;
• in cazul lucrărilor de intretinere obiective, antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea habitatelor.
• atât in perioada de construcţie cat si in cea de funcţionare a obiectivului nu vor exista surse de electrocutare; obiectivul nu dispune de garduri electrificate;
• obiectivul nu dispune de alte obstacole care sa perturbe traiectoriile de zbor (plase metalice sau textile, sisteme de ancorare);
• nu se vor efectua lucrări de construcţie si amenajare a obiectivului in perioada mai - iulie când este perioada de cuibărit;
• incinta va rămâne definitiva pe perioada funcţionării releului si nu vor fi lucrări de extindere a acesteia.
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul “Branşament electric trifazat aerian şi subteran antenă telefonie mobilă ORANGE”” propus a fi realizat în loc. Măgherani, jud. Mureş, nu se supune evaluării adecvate;
- proiectul propus este localizat în arii protejate, şi intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Avizului nr. 237N / 05.11.2012 emis de Administraţia Natura 2000 Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului, Asociaţia Microregională Târnava Mică-Bălăuşeri-Sovata, Asociaţia Grupul MILVUS
• In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
• Terenurile ocupate cu organizarea de şantier vor fi în proprietatea beneficiarului;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială, prin lucrări specifice (nivelare, înierbare);
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind luarea deciziei etapei de încadrare a acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 28.11.2012), afişat la Primăria comunei Măgherani (cu nr. 163 în data de 27.11.2012) precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 27.11.2012);

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)
Nr ... din 23.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Elena Văcărescu, nr.6, înregistrată la APM Mureş cu nr. 7054/15.10.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei săbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.11.2012 că proiectul “Instalare SKID GPL auto” propus a fi realizat în municipiu Tg. Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 204, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului
Proiectul propune montarea unei instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate tip SKID în incinta staţiei de distribuţie carburanţi existentă care va cuprinde:
- un recipient de stocare pentru GPL, suprateran, cu capacitate de max. 4850 l volum apă, echipat cu racorduri, aparatură de masură si control, ventile si armaturi de sigurantă;
- o pompă centrifugă antrenată de un motor electric, pentru vehicularea GPL în fază lichidă de la recipient spre pompa de distribuţie GPL la autovehicule;
- o pompă de distribuţie GPL la autovehicule, echipată cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armături, aparatură de control şi afişare şi inregistrare mecanică sau electronică a consumului;
- un ventil cu inchidere rapidă, pe aspiratia pompei centrifuge, cu acţionare la distantă, rezistent la actiunea focului;
- trasee de conducte si armaturi aferente pentru faza lichidă, respectiv gazoasă;
- un filtru pe aspiratia pompei centrifuge ;
- un tablou de comandă pentru actionarea pompei centrifuge;
- cadru metalic pentru sustinerea echipamentelor;
Instalaţia monobloc, tip Skid, cuprinde sisteme de control si de siguranţă a operării dintre care Sistemul electric de control cu urmatoarele elemente principale :
- panoul principal de control amplasat in cabina staţie;
- un tablou dispus in apropierea punctului de incărcare;
- doua butoane de actionare a ventilelor cu inchidere rapidă in caz de urgentă prevazute unul pe panoul principal si al doilea pe tabloul din apropierea punctului de incărcare;

Echipamentul “Staţie monobloc de distribuţie GPL” tip Skid va fi montat pe o platformă betonată la nivelul carosabil cu respectarea zonelor de siguranţă conform Normativului NP 037 – 99, a prevederilor Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR şi a condiţiilor prevazute in Normativului NP 037 – 99 privind distanţele de sigurantă faţă de obiectele componente ale staţiei, şi de asemenea condiţiile prevazute privind distanţele de siguranţă faţă de construcţiile invecinate incintei staţiei.
Proiectul va asigura dispunerea echipamentului astfel incât să se respecte normele de siguranţă a traficului în incintă, precum si zonarea mediilor cu pericol la explozie.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate apă, agregate minerale şi combustibili pentru maşini şi utilajele de construcţie, în etapa de execuţie, fără impact semnificativ asupra mediului; - în perioada de funcţionare energie electrică, fără impact semnificativ asupra mediului;
d) Producţia de deşeuri – pământul rezultat din excavaţii se va utiliza ca umplutură la amenajarea curţii şi a spaţiilor verzi. Deşeurile menajere şi cele tehnologice sunt ridicate, conform contractelor existente, de către operatori autorizaţi.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie, temporar, se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot iar în perioada de funcţionare la alimentarea vehiculelor cu GPL rezultă compuşi organici volatili, toate acestea fără impact semnificativ
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – atât în etapa de realizare a proiectului cât şi la punerea în funcţiune se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – staţie de distribuţie carburanţi aparţinând S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, localizat în incinta staţiei de distribuţie carburanţi.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate.
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel, şi instruirea personalului în vederea intervenţiei, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Deşeurile menajere vor fi predate serviciului de salubritate local - se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Deşeurile rezultate din excavaţii, pământ în exces, se vor utiliza ca material de umplutură, deşeurile de construcţie se predau la unităţi autorizate pentru valorificare/neutralizare.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine revizuirea autorizaţiei de mediu existente.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 31.10.2012), afişat la Primăria municipiului Tg. Mureş (cu nr. 48700 în data de 06.11.2012) şi la sediul S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. (în data de 07.11.2012), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 16.11.2012);

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Decizia etapei de încadrare - proiect
Nr. din 20.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ELECTRICA SERV SA Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice TRANSILVANIA SUD, A.I.S.E. Tg. Mureş, cu sediul în municipiul Tg. Mureş, str. Călăraşilor, nr. 103, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 7587 din 01.11.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 20.11.2012, că proiectul “Modernizare LEA j.t. zona PT 2 Dumbrava”, propus a fi amplasat pe domeniul public al localităţii Dumbrava, com. Vătava jud. Mureş,
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incarnate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: - proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13. lit. a.
Justificarea prezentei decizii:

1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului - se vor moderniza reţelele de alimentare cu energie electrică în
satul Dumbrava, comuna Vătava.
Lucrările proiectate sunt:
- Modernizarea reţelei de j.t. pe o lungime de 3,275 km traseu LEA, prin înlocuirea conductorului funie AL neizolat de secţiuni necorespunzătoare cu conductor izolat torsadat T2X cu secţiunea conductorului de bază de 70 mmp, montat pe stâlp de beton, cu trifazarea porţiunilor monofazate şi de circuit.
- Reorganizarea circuitelor de joasă tensiune(4 circuite), cu redistribuirea abonaţilor pe aceste circuite;
- Realizarea unor bucle de jt prin montarea a 3 cutii de separaţie pe stâlpi LEA existenţi;
- Montarea a 9 cutii de selectivitate pentru asigurare protecţiei la LEA 0,4 KV;
- Inlocuirea stâlpilor necorespunzători cu stâlpi de beton armat cenrifugaţi, inscripţionarea şi numerotarea tuturor stâlpilor;
- Montarea descărcătoarelor cu oxid de zinc şi cleme fixe de legare la pământ a scurtcircuitoarelor pe primul stâlp de la PT al fiecărui circuit monofazat;
- Montarea sau refacerea prizelor de pământ la PTA1, la stâlpii de joasă tensiune şi la toţi consumatorii;
- Se vor moderniza pe traseul de j.t. 102 branşamente monofazate şi 6 branşamente
trifazate.
- Înlocuirea cutiei tip CD 1-4 cu cutie tip CD1-6.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează agregate minerale, carburanţi, în cantităţi
limitate în perioada de execuţie.
d) Producţia de deşeuri – materialele demontate se vor transporta şi preda la
CE Reghin, în vederea refolosirii sau valorificării prin unităţi specializate.
Deşeurile rezultate din spargeri, excavaţii, se vor utiliza ca material de umplutură sau la lucrări de refacerea solului;
Deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi autorizate din punct de vedere al medului în vederea valorificării;
Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la
un depozit autorizat.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort - se vor produce emisii în atmosferă, inclusiv zgomot în perioada de execuţie rezultate de la utilajele şi mijloacele de transport din dotare, fără impact semnificativ asupra mediului; nivelul radiaţiilor electromagnetice nu va depăşi normele admise. Lucrările se vor efectua în timpul zilei.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor/tehnologiilor utilizate – redus, se
vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului– se vor ocupa temporar cca. 3257mp teren din
domeniul public şi definitiv suprafaţa necesară fundaţiilor stâlpilor proiectaţi.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului cu atenţie deosebită pentru:
1. zonele umede – nu este cazul
2. zonele costiere – nu este cazul
3. zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul
4. parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
5. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare - nu este cazul;
6. zonele de protecţie specială – nu este cazul;
7. ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
8. ariile dens populate – nu este cazul.
9. peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
1. extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus.
2. natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră.
3. mărimea şi complexitatea impactului – impactul asupra factorilor de mediu este redus, pe perioada de execuţie şi implementare;
4. probabilitatea impactului - redusă
5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de construcţie şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilo naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii
- Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea legii apelor nr. 107/1996 modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice
privind protecţia atmosferei;
- Respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
Deşeurile rezultate din spargeri, excavaţii, se vor utiliza ca material de umplutură sau la lucrări de refacerea solului;
Deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi autorizate din punct de vedere al medului în vederea valorificării;
Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la
un depozit autorizat.
- Lucrările de construcţie şi organizare de şantier se vor executa cu afectarea unei
suprafeţe minime de teren. Pe parcursul execuţiei lucrărilor proiectate se vor amenaja
platforme de depozitare a materialelor, amplasate la marginea drumului, pe traseul
lucrărilor şi barăci destinate personalului executant şi depozitării materialelor mărunte;
- Se vor amenaja grupuri sanitare pentru personalul de execuţie;
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse
petroliere;
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin
îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de
materiale şi de deşeuri de orice fel. Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a
deşeurilor;
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar inclusiv terenul folosit pentru
organizarea de şantier se va reda în folosinţă la aceiaşi categorie anterioară lucrărilor;
- Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a
notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a
datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice
şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui
control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă
din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul
“Zi de Zi” din data de13.11.2012. la Primăria comunei Vătava2890/13.11.2012, precum
şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro) în data de 05.11.2012.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
 

 

Decizia etapei de încadrare - proiect
Nr. ... din 20.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ELECTRICA SERV SA Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice TRANSILVANIA SUD, A.I.S.E. Tg. Mureş, cu sediul în municipiul Tg. Mureş, str. Călăraşilor, nr. 103, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 7588 din 01.11.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 20.11.2012, că proiectul “ Modernizare LEA j.t. zona PT 1 Dumbrava”, propus a fi amplasat pe domeniul public al localităţii Dumbrava, jud. Mureş,
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de incarnate în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: - proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13. lit. a.
Justificarea prezentei decizii:

1.Caracteristicile proiectului
a)Mărimea proiectului - se vor moderniza reţelele de alimentare cu energie electrică în
satul Dumbrava, comuna Vătava.
Lucrările proiectate sunt:
- Modernizarea reţelei de j.t. pe o lungime de 7,465 km traseu LEA, prin înlocuirea conductorului funie AL neizolat de secţiuni necorespunzătoare cu conductor izolat torsadat T2X cu secţiunea conductorului de bază de 70 mmp, montat pe stâlp de beton, cu trifazarea porţiunilor monofazate şi de circuit.
- Reorganizarea circuitelor de joasă tensiune(4 circuite), cu redistribuirea abonaţilor pe aceste circuite;
- Realizarea unor bucle de jt prin montarea a 3 cutii de separaţie pe stâlpi LEA existenţi;
- Montarea a 9 cutii de selectivitate pentru asigurare protecţiei la LEA 0,4 KV;
- Inlocuirea stâlpilor necorespunzători cu stâlpi de beton armat centrifugaţi, inscripţionarea şi numerotarea tuturor stâlpilor;
- Montarea descărcătoarelor cu oxid de zinc şi cleme fixe de legare la pământ a scurtcircuitoarelor pe primul stâlp de la PT al fiecărui circuit monofazat;
- Montarea sau refacerea prizelor de pământ la PTA1, la stâlpii de joasă tensiune şi la toţi consumatorii;
- Se vor moderniza pe traseul de j.t. 191 branşamente monofazate şi 20 branşamente
trifazate.
- Înlocuirea cutiei tip CD 1-4 cu cutie tip CD1-6.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează agregate minerale, carburanţi, în cantităţi
limitate în perioada de execuţie.
d) Producţia de deşeuri – materialele demontate se vor transporta şi preda la
CE Reghin, în vederea refolosirii sau valorificării prin unităţi specializate.
Deşeurile rezultate din spargeri, excavaţii, se vor utiliza ca material de umplutură sau la lucrări de refacerea solului;
Deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi autorizate din punct de vedere al medului în vederea valorificării;
Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la
un depozit autorizat.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort - se vor produce emisii în atmosferă, inclusiv zgomot în perioada de execuţie rezultate de la utilajele şi mijloacele de transport din dotare, fără impact semnificativ asupra mediului; nivelul radiaţiilor electromagnetice nu va depăşi normele admise. Lucrările se vor efectua în timpul zilei.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor/tehnologiilor utilizate – redus, se
vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului– se vor ocupa temporar cca. 7465 mp teren din
domeniul public şi definitiv suprafaţa necesară fundaţiilor stâlpilor proiectaţi.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului cu atenţie deosebită pentru:
1. zonele umede – nu este cazul
2. zonele costiere – nu este cazul
3. zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul
4. parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
5. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare - nu este cazul;
6. zonele de protecţie specială – nu este cazul;
7. ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
8. ariile dens populate – nu este cazul.
9. peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
1. extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus.
2. natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră.
3. mărimea şi complexitatea impactului – impactul asupra factorilor de mediu este redus, pe perioada de execuţie şi implementare;
4. probabilitatea impactului - redusă
5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de construcţie şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii
- Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea legii apelor nr. 107/1996 modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice
privind protecţia atmosferei;
- Respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
Deşeurile rezultate din spargeri, excavaţii, se vor utiliza ca material de umplutură sau la lucrări de refacerea solului;
Deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în vederea valorificării;
Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la
un depozit autorizat.
- Lucrările de construcţie şi organizare de şantier se vor executa cu afectarea unei
suprafeţe minime de teren. Pe parcursul execuţiei lucrărilor proiectate se vor amenaja
platforme de depozitare a materialelor, amplasate la marginea drumului, pe traseul
lucrărilor şi barăci destinate personalului executant şi depozitării materialelor mărunte;
- Se vor amenaja grupuri sanitare pentru personalul de execuţie;
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse
petroliere;
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin
îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de
materiale şi de deşeuri de orice fel. Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a
deşeurilor;
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar inclusiv terenul folosit pentru
organizarea de şantier se va reda în folosinţă la aceiaşi categorie anterioară lucrărilor;
- Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a
notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a
datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice
şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui
control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă
din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul
“Zi de Zi” din data de13.11.2012. la Primăria comunei Vătava cu nr. 2890/13.11.2012,
precum şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro) în data de
05.11.2012.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr. 8114 din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. REGIS S.R.L. cu sediul în localitatea Livezeni strada Soarelui nr.10, judeţul Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 8114 din 24.10.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.12.2012, că proiectul „Construire lacuri agrement”, amplasat pe raza comunei Sângeorgiu de Mureş, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 1 lit. f) - crescătorii pentru piscicultură intensivă;
Justificarea în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1. Caracteristicile proiectului
Mărimea proiectului – Proiectul prevede construirea unor lacuri de agrement cu o suprafaţă de cca.10.000 mp, prin excavarea terenului la o adâncime medie de 3,0 m. (adâncimea maximă a bazinelor nu va depăşi 5,0m), materialul rezultat fiind utilizat pentru construirea digurilor de protecţie cu înălţimea de cca. 1,50 – 2,00m iar surplusul va fi valorificat. Terenul pe care este propus proiectul este situat în lunca râului Mureş, este teren arabi cu suprafaţa de 23600mp situat conform PUZ aprobat prin HCL Sg. de Mureş nr.30/31.10.2012 în intravilanul localităţii Sg. de Mureş.
Lacul se va umple cu apă prin aportul freatic din zonă şi datorită apelor pluviale. Împrospătarea se va asigura tot din pânza freatică. Accesul la amplasament se va asigura din drumul de exploatare existent.
Lucrările care se vor executa în vederea realizării proiectului sunt: se va decoperta stratul de sol fertil şi se va halda, se va executa excavaţia pentru realizarea bazinelor - se vor exploata agregatele minerale mecanizat în fâşii paralele cu ajutorul unui excavator, materialul extras urmând a fi utilizat la realizarea digurilor, aleilor de acces iar surplusul de material excavat se va valorifica. Pământul rezultat din decopertarea terenului va fi utilizat la amenajarea taluzurilor şi a digului de protecţie perimetral bazinelor.
Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
Utilizarea resurselor naturale – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor. Pământul şi pietrişul rezultat din excavaţie se va refolosi în incintă pentru realizarea digurilor de protecţie cu înălţimea de 2,0m. şi pentru sistematizarea pe verticală a terenului în vederea aducerii acestuia la o cotă comună pe toată suprafaţa lui. Apa va fi asigurată din pânza freatică – nu este necesar un debit de primenire.
Producţia de deşeuri – Deşeuri menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi ridicate periodic de serviciul de salubritate local. La punerea în funcţiune se vor încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru preluarea deşeurilor menajere. Pentru eliminarea deşeurilor provenite din eventualele mortalităţi piscicole se va încheia contract cu operator autorizat .
Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort – temporar, lucrările de exploatare vor genera zgomot, pulberi, emisii de la motoarele excavatorului şi a mijloacelor de transport materiale. Pentru reducerea pulberilor se vor aplica stropiri. La punerea în funcţiune nu vor fi surse de pulberi, zgomot sau vibraţii. Din amenajare nu vor fi evacuate ape în cursuri de apă de suprafaţă. Amenajarea piscicolă va fi prevăzută cu toalete ecologice.
Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - nu este cazul, proiectul nu presupune utilizarea de substanţe periculoase.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren agricol situat pe malul stâng al r. Mureş, în terasa superioară a râului Mureş la cca. 30m distanţă de acesta.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursele naturale (apa, agregate minerale) existente în zonă nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – impact redus asupra stratului freatic din lunca râului Mureş – pierderi prin evaporare. Asupra râului Mureş impactul este nesemnificativ.
b) zonele costiere – nu este cazul.
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu este cazul
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact lucrărilor este redus.
d) probabilitatea impactului - redusă
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, atât în perioada de construcţie cât şi după punerea în funcţiune.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006 ;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Gestionarea deşeurilor cu respectarea OUG nr. 78/2000, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr. 16/2001 aprobată cu modificări de Legea nr. 465/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Deşeurile reciclabile se colectează pe categorii şi se predau la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat;
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Stratul de sol fertil se va decoperta şi depozita în vederea taluzării malurilor şi a realizării digurilor de protecţie pentru inundaţii;
• Se va ţine zilnic evidenţa cantităţilor de balast extrase;
• Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere;
• Asigurarea protecţiei solului în incinta unităţii prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Stropirea pe timp secetos a drumului de acces, pentru evitarea antrenării de pulberi sedimentabile;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 Ore Mureşene” din 27.11.2012, la Primăria comunei Sângeorgiu de Mureş în data de 28.11.2012 – nr. înregistrare 10650 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „24 Ore Mureşene” din 05.12.2012, la Primăria comunei Sângeorgiu de Mureş în data de 05.12.2012 – nr. înregistrare 10829 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr. 7306 din ...

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA FÎNTĂNELE cu sediul în localitatea Fîntînele strada Principală nr.124, judeţul Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr.7306 din 01.11.2010,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.12.2012 că proiectul „Alimentare cu apă în localitatea Călimăneşti” propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Fîntînele, sat Călimăneşti, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b) - proiecte de dezvoltare urbană;
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
a. Mărimea proiectului:
Proiectul prevede realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în localitatea Călimăneşti, comuna Fîntînele, racordat la sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă a localităţii Fîntînele. Alimentarea cu apă a localităţii Fîntînele este asigurată din sursă de suprafaţă, respectiv râul Târnava Mică, care este tratată în vederea potabilizării. Staţia de tratare existentă are o capacitate de 35 l/s şi poate şi poate asigura consumul suplimentar rezultat după realizarea investiţiei. In anii precedenţi a fost executat o conductă de aducţiune apă care pleacă din Fîntînele şi, pe un traseu paralel cu drumul naţional DN 13A, conduce până la intrare în Călimăneşti. Aducţiunea s-a executat din ţevi de polietilenă PEHD De= 110mm, şi se termină în dreptul casei Nr. 163, la kilometrajul de drum 2+960
Prezentul proiect are ca scop continuarea lucrărilor de alimentare cu apă prin realizarea unui sistem de distribuţie apă, care acoperă întreaga localitate.
Reţelele se vor executa din ţevi de polietilenă (de preferinţă PE100) , va avea o lungime totată de 3312mşi se vor poza la o adâncime medie de -1,30m, în pat de nisip. Pe traseul conductelor se vor poza 5 subtraversări ale DN13A, în tub de protecţie executat prin foraj orizontal şi şapte subtraversări de şanţuri sau torenţi necodificaţi. La ramificaţiile importante se prevăd cămine de vane, executate din beton simplu sau armat monolit funcţie de dimensiuni. Distribuţia apei se va realiza prin 10 cişmele stradale
La intrarea în sat din direcţia Fîntînele pe o parcelă de teren din proprietatea comunei Fîntînele, s-a prevăzut în proiect un rezervor de apă pentru stocarea cantităţii de apă necesar stingerii incendiului şi pentru a asigura volumul necesar compensării variaţiilor de debit Qmax.zi, şi Qmax.oră, faţă de Qmed asigurat de conducta de aducţiune din Fîntînele. Rezervorul va avea V=170mc. Lângă rezervor este prevăzut un cămin pentru alimentarea directă a echipamentelor de stins incendiu.
Pentru a asigura presiunea apei la folosinţe, lângă rezervor s-a prevăzut o staţie de pompare.
Staţia de pompare este amplasată într-un cămin subteran din beton armat având dimensiunile interioare de 310x320x270 cm. În cămin este aşezat grupul de pompe pentru ridicarea presiunii format din 2 pompe active şi 1 rezervă, cu următoarea caracteristică: Q=20 mc/oră, H=60 mCA, N=3x4=12 kW, cu convertizor de frecvenţă integrat, şi cu rezervor sub presiune cu membrană Pn 10 bar, V= 60 litri. Funcţionarea pompelor este comandată de presiunea din reţeaua de distribuţie.
În căminul staţiei de pompare sunt montate vanele care deservesc rezervorul de 170 mc. Staţia de pompare este legată funcţional prin următoarele conducte de legătură:
- conducta de alimentare, prin care se aduce apa de la aducţiune,
- conducta de umplere a rezervorlui
- conducta de aspiraţie a pompelor, alimentat din rezervor,
- conducta de admisie a apei pentru stins incediu din rezervor in reţea
- conducta de alimentare a căminului PSI.
În vederea asigurării zonei de protecţie sanitară, parcela de teren pe care sunt amplasate rezervorul şi staţia de pompare, este împrejmuită cu gard din plasă de sârmă. Accesul se face dintr-un drum local existent, care deserveşte baza de producţie a asociaţiei agricole din sat.
Pe traseul reţelei de distribuţie vor fi prevăzute puncte de aerisire şi de golire pentru buna funcţionare a acesteia.
Numărul de hidranţi necesari şi volumul de apă intangibil pentru stingerea incendiilor se vor stabili respectând normativele tehnice specifice.
b. Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul.
c. Utilizarea resurselor naturale: – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor.
d. Producţia de deşeuri – redusa, pe perioada construcţiei şi în perioada de operare. Deşeurile sunt în cea mai mare parte din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare.
e. Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort – temporar, lucrările de construcţie vor genera emisii de la motoarele mijloacelor de transport materiale, pulberi (în perioadele secetoase se vor elimina prin stropire), precum şi disconfortul fonic creat de lucrări. Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus. La punerea în funcţiune nu se vor produce zgomote sau vibraţii.
f. Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – domeniu public(de-a lungul străzilor).
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – în etapa de realizare se vor folosi în cantităţi reduse combustibili; la punerea în funcţiune va creşte consumul de apă din staţia de tratare Fîntînele, fără impact semnificativ asupra râului Târnava Mică.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul
h) ariile dens populate – localitatea Călimăneşti deservită de proiect
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate –locuitorii din satul Călimăneşti - impactul asupra mediului, in urma implementării proiectului va fi pozitiv.
b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;
c) mărimea şi complexitatea impactului – În perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus sau nesemnificativ, sursele de poluare fiind lucrările de excavare şi săpături, utilajele, mijloacele de transport şi organizările de şantier. La punerea în funcţiune, se va îmbunătăţii starea de sănătate a populaţiei, se va reduce pericolul de apariţie a epidemiilor, se va dezvolta infrastructura hidroedilitară şi se vor îmbunătăţii condiţiile de trai ale locuitorilor, se vor sprijini activităţile economice, comerciale şi turistice.
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai în perioada executării lucrărilor.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Respectarea prevederilor din Avizul de gospodărire a apelor nr.362 din 30.03.2012 emis de AN „Apele Române”- ABA Mureş.
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Deşeurile menajere vor fi predate serviciului de salubritate local - se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Deşeurile rezultate din excavaţii, pământ în exces, se vor utiliza ca material de umplutură.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 Ore Mureşene” din 21.02.2012, la Primăria comunei Fîntînele cu nr. înregistrare 203/06.07.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „Cuvântul Liber” din 06.12.2012, la Primăria comunei Fîntînele cu nr.4368/05.12.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr. 6203 din ...

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA PETELEA cu sediul în localitatea Petelea strada Principală nr.726, judeţul Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 6203 din 16.08.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.12.2012 că proiectul „Reţea de canalizare menajeră în localitatea Petelea” propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Petelea, sat Petelea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b) şi f) - proiecte de dezvoltare urbană şi lucrări de canalizare;
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
a. Mărimea proiectului:
Proiectul presupune realizarea reţelei de canalizare pentru colectarea apelor uzate menajere de pe raza localităţii Petelea. Cea mai mare parte a reţelei de canalizare va fi amplasată pe trama stradală a localităţii Petelea şi pe fostul drum na?ional DN 15.
Lungimea totală a conductelor va fi de 6283 m. Conductele reţelei vor fi amplasate de-a lungul a 3 străzi astfel:
- pe strada nr.7 de la nr. casă 93 la nr.575 inclusiv, pe ambele părţi ale drumului, lungimea L= 2765 m;
- pe strada nr.2 parţial, de la nr. casă 508 la nr.360 inclusiv, lungime L=400m;
- pe strada nr.3 parţial, de la nr. casă 449 la nr.431 inclusiv, lungime L=353m;
Se va construi o staţie de pompare.
Suprafaţa ocupată temporar pentru realizarea proiectului este de 12893mp, din care se vor ocupa definitiv 36 mp cu staţia de pompare. Pe traseul reţelelor de canalizare vor fi prevăzute cămine de vizitare şi cămine de spălare pentru buna funcţionare a acestora. Apa uzată din această reţea de canalizare se va pompa prin intermediul unei staţii de pompare la marginea localităţii Petelea, unde va fi deversată în reţeaua de canalizare existentă a municipiului Reghin.
Reţeaua de canalizare va subtraversa pr. Beica prin 3 secţiuni. În zona subtraversărilor 1 şi 3 există diguri de apărare împotriva inundsaţiilor. Subtraversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat, în tub de protecţie OL, pozat la min. 1,7m sub cota talvegului şi sub cota de afuiere.
b. Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul.
c. Utilizarea resurselor naturale: – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor.
d. Producţia de deşeuri – redusa, pe perioada construcţiei şi în perioada de operare. Deşeurile sunt în cea mai mare parte din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare.
e. Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort – temporar, lucrările de construcţie vor genera emisii de la motoarele mijloacelor de transport materiale, pulberi (în perioadele secetoase se vor elimina prin stropire), precum şi disconfortul fonic creat de lucrări. Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus. La punerea în funcţiune nu se vor produce zgomote sau vibraţii.
f. Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – domeniu public(de-a lungul străzilor).
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – în etapa de realizare se vor folosi în cantităţi reduse apă, combustibili;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu vor fi afectate zone verzi
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul
h) ariile dens populate – localitatea Petelea deservită de proiect
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate –locuitorii din satul Petelea - impactul asupra mediului, in urma implementării proiectului va fi pozitiv.
b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;
c) mărimea şi complexitatea impactului – În perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus sau nesemnificativ, sursele de poluare fiind lucrările de excavare şi săpături, utilajele, mijloacele de transport şi organizările de şantier. La punerea în funcţiune, se va îmbunătăţii starea de sănătate a populaţiei, se va reduce pericolul de apariţie a epidemiilor, se va dezvolta infrastructura hidroedilitară şi se vor îmbunătăţii condiţiile de trai ale locuitorilor, se vor sprijini activităţile economice, comerciale şi turistice.
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai în perioada executării lucrărilor.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Respectarea prevederilor din Avizul de gospodărire a apelor nr.503 din 27.11.2012 emis de AN „Apele Române”- ABA Mureş.
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Deşeurile menajere vor fi predate serviciului de salubritate local - se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Deşeurile rezultate din excavaţii, pământ în exces, se vor utiliza ca material de umplutură.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Cuvântul Liber” din 20.10.2012, la Primăria comunei Petelea cu nr. înregistrare 2677/19.10.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „………..” din ………., la Primăria comunei Petelea şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Decizia etapei de încadrare – Proiect
Nr. 5620 din ...

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC GEMACO SRL cu sediul în comuna Bahnea strada Viilor nr,43, judeţul Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 5620 din 16.08.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.11.2012 că proiectul „Construire depozit materiale de construcţii din structură de lemn(C1); Construire garaj şi atelier gater(C2)” propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Bahnea str. Viilor nr.40, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 10 lit. a) - proiecte de dezvoltare a zonelor/unităţilor industriale;
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
a. Mărimea proiectului:
Proiectul prevede construirea unei clădiri cu suprafaţa de 312,30mp, cu destinaţia de garaj autovehicul pentru transport marfă de mare tonaj şi a unei hale gater cu suprafaţa de 148,5 mp, precum şi o clădire C1 cu destinaţia de depozit cu suprafaa de 208,23mp . Construcţiile vor avea funda?ii din beton, elevaţii din beton armat, închideri laterale din OSB, stâlpi şi grinzi din beton armat, acoperiş tip onduline şi Lindab. Construcţiile se vor racorda la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi la cea de gaz. Alimentarea cu apă se va asigura din puţ săpat, echipat cu instalaţie hidrofor. Pentru evacuarea apelor uzate este prevăzut un bazin vidanjabil. La punerea în funcţiune a reţelei de canalizare se va executa şi racordul clădirilor la aceasta. Încălzirea se va asigura cu o centrală termică cu puterea de 23 kW, alimentată cu gaze naturale.
b. Cumularea cu alte proiecte: în prezent în zonă există şi alte unităţi cu activităţi similare.
c. Utilizarea resurselor naturale: – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor. În procesul de producţie se va folosi ca materie primă lemnul iar încălzirea se va asigura cu ajutorul unei centrale termice alimentată cu gaz natural..
d. Producţia de deşeuri
Deşeurile ce rezultă din construcţia clădirilor sunt: pământ din excavaţii - se va folosi ca umplutură pentru amenajarea curţii, iar din procesul tehnologic vor rezulta deşeuri de lemn care se vor fi comercializate ca lemn de foc.
f. Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
Fumul de la centrala termică va fi degajat pe un coş de fum dimensionat corespunzător.
g. Riscul de accident, în special datorită substanţelor / tehnologiilor utilizate – nu este cazul
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – curţi construcţii industrial edilitare(depozite, pivniţe, sortator);
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursa naturală regenerabilă (lemnul) există în zonă şi nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – nu este cazul.
b) zonele costiere – nu este cazul.
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu e cazul.
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, punctual, pe perioada de execuţie; vor fi afectate vecinătăţile cu drumul de acces, întrucât se va intensifica traficul pe perioada de construcţie.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus.
d) probabilitatea impactului – impact redus având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de construcţie şi la punerea în funcţiune.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Respectarea prevederilor din Avizul de gospodărire a apelor nr.469 din 17.10.2012 emis de AN „Apele Române”- ABA Mureş.
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Deşeurile menajere vor fi predate serviciului de salubritate local - se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Deşeurile rezultate din excavaţii, pământ în exces, se vor utiliza ca material de umplutură.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 Ore Mureşene” din 28.11.2012, la Primăria comunei Bahnea cu nr. înregistrare 4311/06.11.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „24 Ore Mureşene” din 28.11.2012, la Primăria comunei Bahnea în 04.11.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr.7397 din ...


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. SICERAM SA cu sediul în jud. Mureş, municipiul Sighişoara strada Viilor nr.123, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 7397 din 27.11.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.11.2012 că proiectul „Construire şopron şi cuvă betonată pentru instalaţie de preparare şi dozare combustibil solid; platformă betonată depozitare combustibil solid”, propus a fi amplasat în jud. Mureş municipiul Sighişoara strada Viilor nr.123, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 pct 13 lit.a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – Prin prezentul proiect se prevede dotarea halei de producţie cărămidă cu o instala?ie de alimentare ?i dozare a combustibilului solid – cărbune inferior - care se va amesteca cu argila. Pentru amplasarea utilajelor este necesară o cuvă din beton armat acoperită cu un ?opron cu învelitoare din tablă cutată, cuvă în care se vor monta următoarele utilaje pentru alimentarea, măcinarea ?i dozarea combustibilului solid:
- 1 alimentator
- 1 valţ zdrobitor
- 1 val? fin
- 1 alimentator
?opronul ?i cuva vor fi amplasate pe latura Halei de preparare argilă lângă alimentatoarele de argilă ale halei.
Pentru depozitarea combustibilului solid ?i încărcarea alimentatorului se prevede o platformă betonată în suprafa?ă de 805,00 mp.
b) Cumularea cu alte proiecte: – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor. Pentru realizarea platformei de depozitare cărbune se va utiliza pietriş, nisip şi apă. Niciuna din aceste resurase nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ . la punerea în funcţiune se va utilia ca materie primă cărbunele inferior, în amestec cu argila.
d) Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi colectate în saci menajeri, transportate la sediul societăţii de unde vor fi ridicate de serviciul de salubritate local.
d) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort – atât lucrările de construcţie cât şi cele de exploatare a noilor instalaţii nu vor produce emisii sau zgomote care să depăşească nivelul de zgomot echivalent produs de activitatea prezentă,
e) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - nu este cazul, proiectul nu presupune utilizarea de substanţe periculoase.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – curte hală industrială
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursele naturale (agregate minerale,apă, cărbune inferior ) nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
i) zonele umede – nu este cazul.
j) zonele costiere – nu este cazul.
k) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
l) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
m) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu este cazul
n) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
o) ariile dens populate – nu este cazul.
p) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
f) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie
g) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
h) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus.
i) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
j) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, atât în perioada de execuţie cât şi la punerea în funcţiune.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse care a stat la baza deciziei etapei de încadrare.
• Lucrările se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel, şi instruirea personalului în vederea intervenţiei, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu(revizuirea autorizaţiei existente).
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 Ore Mureşene” din 09.11.2012, la Primăria Sighişoara cu nr.23379/08.11.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „…………” din……………, la Primăria comunei Pănet cu nr…………….. şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr. 7730 din ...

 
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. CONTRANSCOM BENŢA SA cu sediul în jud. Mureş, localitatea Nazna nr.1, comuna Sâncraiu de Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 7730 din 07.11.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.11.2012 că proiectul „Exploatarea agregate minerale”, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 pct. 2 lit. a) - cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – Proiectul prevede executarea de lucrări de exploatare agregate minerale pe un teren cu suprafaţa totală 5.800 mp din care suprafaţa pentru exploatare 4.485 mp şi adâncimea de exploatare de max. 4,5 m – cu 1,0 m deasupra nivelului hidrostatic. Accesul la amplasament se va asigura din drumul de exploatare existent, racordat la drumul comunal din zonă, întreţinute de titularul exploatării.
Se va decoperta stratul de sol fertil, se vor exploata agregatele minerale mecanizat în fâşii paralele cu ajutorul unui excavator, materialul extras se va încărca în autobasculante si se va transporta la diferiţi beneficiari. Pământul rezultat din decopertarea terenului va fi haldat în vederea utilizării lui la redarea terenului în circuit agricol. După finalizarea lucrărilor de exploatare, golul rezultat va fi umplut cu deşeuri inerte provenite din demolări construcţii, steril, refuz de ciur de la staţiile de sortare, pământ din excavaţii fără substanţe periculoase, apoi va fi acoperit cu sol fertil urmând a fi revegetat.
b) Cumularea cu alte proiecte: – în zonă s-au executat şi alte lucrări de exploatare balast. Excavaţiile au fost fie umplute şi redate circuitului agricol, fie amenajate ca iazuri piscicole şi populate cu peşti;
c) Utilizarea resurselor naturale – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor. Pământul rezultat din decopertare va fi haldat în vederea utilizării lui la redarea terenului în circuit agricol iar pietrişul se va valorifica.
d) Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi colectate în saci menajeri, transportate la sediul societăţii de unde vor fi ridicate de serviciul de salubritate local.
d) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort – temporar, lucrările de exploatare vor genera zgomot, pulberi, emisii de la motoarele excavatorului şi a mijloacelor de transport materiale. Pentru reducerea pulberilor se vor aplica stropiri. Datorită distanţei mari faţă de locuinţe, impactul asupra aşezărilor umane va fi redus.
e) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - nu este cazul, proiectul nu presupune utilizarea de substanţe periculoase.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren agricol situat pe malul drept, în terasa superioară a râului Mureş la cca. 550m distanţă de acesta şi la 500m distanţă de pr. Cuieşd, având coordonate STEREO 70 x / y: a – 557538 / 459075; b – 557507 / 459263; c – 557484 / 459256; d – 557514 / 459073.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursele naturale (agregate minerale) existente în zonă nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
q) zonele umede – Asupra râului Mureş impactul este nesemnificativ distanţa de malul drept al acestuia fiind de cca. 550 m. Impactul asupra apelor subterane este redus - adâncimea de exploatare maximă admisă este de 4,50 m, iar nivelul hidrostatic al apei subterane se interceptează la o adâncime de 5,10 – 5,50 m faţă de cota terenului natural.
r) zonele costiere – nu este cazul.
s) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
t) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
u) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu este cazul
v) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
w) ariile dens populate – nu este cazul.
x) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
k) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie
l) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
m) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus.
n) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
o) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – în perioada de execuţie impactul va fi redus, iar la finalizarea lucrărilor terenul va fi refăcut la categoria de folosinţă anterioară exploatării.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor din Avizul de gospodărire a apelor nr.505 din 27.11.2012 emis de AN „Apele Române”- ABA Mureş.
• Respectarea condiţiilor impuse de Primăria comunei Pănet privind circulaţia autobasculantelor pe drumurile comunale.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse care a stat la baza deciziei etapei de încadrare.
• Lucrările se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Stratul de sol fertil se va decoperta şi depozita în vederea executării lucrărilor de refacere a mediului cu redarea terenului în circuit agricol;
• Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere;
• Asigurarea protecţiei solului în incinta unităţii prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Stropirea pe timp secetos a drumului de acces la amplasament, pentru evitarea antrenării de pulberi sedimentabile;
• Conform Ord. comun ANRM/MMGA nr. 27/324/2005, art.3 veţi prezenta anual “Valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului” (anexa nr. I la Ord. comun ANRM/MMGA nr. 58/19/2004 modificat) şi “Situaţia lucrărilor executate pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere” (anexa nr. II la Ord. comun ANRM/MMGA nr. 58/19/2004 modificat) însoţite de planul de refacere a mediului, proiectul tehnic şi raportul privind executarea lucrărilor de refacere a mediului.
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate. Utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel, şi instruirea personalului în vederea intervenţiei, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu(revizuirea autorizaţiei existente).
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul Cuvântul Liber” din 09.11.2012, la Primăria comunei Pănet cu nr.4996/08.11.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „…………” din……………, la Primăria comunei Pănet cu nr…………….. şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)
Nr. din 11.12.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. CONTINENTAL ENERGY S.R.L. cu sediul în loc. Bucureşti, şoseaua Orhideelor nr. 12 B / 501, sector 6 înregistrată la APM Mureş cu nr. 7988 din 19.11.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.12.2012 că proiectul “Construire parc solar de 945 kW(AC)” propus a fi realizat în loc. Mitreşti, comuna Vărgata, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 3, lit. a). Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – se prevede realizarea unui parc solar prin montarea a 4620 panouri fotovoltaice, 64 invertoare trifazate, 4 tablouri de joasă tensiune, 1 post de transformare PT 20/0,4kV-1250KVA, 4 stâlpi din beton armat în zona de transfer a energiei produsă în LEA 20 kV existentă; realizarea împrejmuirii cu poartă de acces auto ; se va amenaja în zona de acces în incinta parcului un podeţ dalat din beton armat peste şanţul adiacent DJ 135 A; o cabină poartă şi o latrină ecologică;
-profilul şi capacitatea de producţie: Putere instalată = 1085,7 kW, putere maximă debitată în RED= 945 kW, energie electrică anuală produsă =1.100 MWh;
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – energie solară;
d) Producţia de deşeuri – deşeurile rezultate din activitatea de construire se vor depozita temporar în containere metalice de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit, autorizat; în perioada de funcţionare, eventualele panouri defecte sau alte piese de schimb defecte rezultate în urma lucrărilor de întreţinere vor fi preluate de către firma specializată care realizează lucrările de mentenanţă, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate, pe bază de contract;
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ;
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren intravilan în suprafaţă de 27.500 mp situat în localitatea Mitreşti, cu destinaţia de teren arabil, conform Certificatului de urbanism nr. 11 din 29.08.2012 emis de Primăria comunei Vărgata;

2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul “Construire parc solar de 945 kW(AC)” propus a fi realizat în loc. Mitreşti, comuna Vărgata, jud. Mureş, nu se supune evaluării adecvate;
- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Organizarea de şantier se va realiza în incinta amplasamentului cu respectarea normelor şi normativelor în vigoare specifice categoriilor de lucrări cuprinse în proiect şi respectarea legislaţiei privind protecţia mediului;
• In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectării prevederilor HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
• Înainte de punerea în funcţiune, se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 23.11.2012), afişat la Primăria comunei Vărgata (cu nr. 3569 în data de 22.11.2012), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 20.11.2012);

- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „24 ore mureşene” (din data de 05.12.2012), afişat la Primăria comunei Vărgata cu nr. 3910 din data de 04.12.2012 şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 04.12.2012), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)
Nr. din 10.12.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ALLSTAR PROD S.R.L. reprezentat de Moţoc Adrian pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Tg.Mureş cu sediul în loc. Tg.Mureş, str. 8 Martie nr. 36 A, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 2880 din 26.04.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.12.2012 că proiectul “Montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor pentru comprimarea în câmp a gazelor din sat Bordoşiu, judeţul Mureş” propus a fi realizat în loc. Bordoşiu, com. Fântânele, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 3, lit. b).
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – investiţia prevede construirea pe un teren în suprafaţă totală de 2.221 mp a unei staţii de comprimare a gazelor naturale care va deţine:
• Compresor de câmp format din compresor cu piston tip GE GEMINI FS 602 ce va fi amplasat într-o construcţie metalică, pe fundaţie de beton şi acoperiş demontabil pentru asigurarea accesului cu utilaje pentru mentenanţă;
• Separator orizontal pentru reţinerea apei şi impurităţilor din gazele naturale;
• Separatoare verticale ( intermediare şi finale) cu demister şi filtru coalescent pentru reţinerea apei şi impurităţilor din gazele naturale;
• Răcitoare cu soluţie de glicol şi aer;
• Coş de evacuare gaze;
• Cabină de control şi comandă;
• Cabină pază;
• Rezervor de ulei uzat amplasat subteran şi realizat din oţel cu pereţi dubli şi detector umed-cavitate, cu V1= 10 mc;
• Rezervor de condens amplasat subteran şi realizat din oţel cu pereţi dubli şi detector umed-cavitate, cu V2= 10 mc;
• Căi de acces carosabil şi pietonal;
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează apă, agregate minerale şi carburanţi, în cantităţi reduse, în perioada de execuţie. La punerea în funcţiune se vor utiliza energie electrică şi gaz metan. Alimentarea cu apă potabilă se va asigura din surse externe, pe amplasament nu vor exista instalaţii igienico-sanitare. În procesul tehnologic de comprimare a gazelor naturale ( compresor de câmp) nu se va utiliza apă. Apele de condens rezultate din procesul de comprimare a gazelor naturale vor fi colectate în rezervorul de condens cu V2= 10 mc şi vidanjate cu vidanja proprie apoi transportate în vederea injectării într-o sondă de injecţie autorizată. Apele pluviale rezultate de pe amplasament vor fi colectate prin rigole de scurgere betonate şi dirijate în şanţul pluvial stradal al drumului de acces, cu descărcare în pr. Veţca ( Jacob).
d) Producţia de deşeuri – în perioada de realizare a proiectului: pământul din săpături şi excavaţii se va refolosi, iar excedentul se va utiliza ca material de umplutură pe locurile desemnate de autorităţile administraţiei publice locale. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile de construcţie se vor transporta la locul indicat de autorităţile locale. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. În perioada de funcţionare: uleiul uzat rezultat de la compresorul de câmp va fi colectat în rezervorul de ulei uzat cu V1= 10 mc şi va fi predat pentru valorificare/eliminare finală către S.C. DYTIV S.R.L. Ploieşti conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 20 / 04.05.2004 şi a actului adiţional nr. 4 / 2004 încheiat între părţi. Deşeurile valorificabile (metalice, din materiale plastice) rezultate de la realizarea instalaţiilor se vor stoca pe categorii şi se vor preda unităţilor specializate pentru colectarea şi valorificarea acestora. La punerea în funcţiune se vor încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru preluarea deşeurilor de diverse tipuri: menajere, textile, carton-hârtie, mase plastice, metalice, rezultate din lucrările de întreţinere.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie, temporar, se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – extravilanul localităţii Bordoşiu, în vecinătatea staţiei de uscare a gazelor naturale aflată în proprietatea S.N.G.N. ROMGAZ Tg.Mureş, zonă neinundabilă, conform certificatului de urbanism nr. 4 din 02.04.2012 emis de către Primăria comunei Fântânele;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – la cca. 400 m de malul stâng al r.Târnava Mică şi la cca. 100 m de malul drept al pr. Veţca ( Jacob), fără impact semnificativ asupra calităţii apei acestora;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.


II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul „Montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor pentru comprimarea în câmp a gazelor din sat Bordoşiu, judeţul Mureş” propus a fi realizat în loc. Bordoşiu, comuna Fântânele, jud. Mureş, nu se supune evaluării adecvate;
- proiectul propus este localizat în arii protejate ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici-Bicheş şi ROSPA0028 Dealurile Târnavelor-Valea Nirajului, şi intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de realizare a proiectului:
• se va evita realizarea construcţiei pe perioada de cuibărit (mai-iulie);
• evitarea afectării de către infrastructura temporară creată în perioada lucrărilor a habitatelor naturale şi semi-naturale din incinta SPA-ului
• la încheierea lucrărilor terenul natural afectat (din jurul construcţiei şi drumul de acces) pentru realizarea proiectului va fi supus scarificării şi reconstrucţiei ecologice, folosind numai material genetic local;
• reconstrucţia ecologică se va realiza sub stricta supraveghere a unui biolog;
• deşeurile menajere rezultate în perioada de execuţie vor fi predate serviciului de salubritate local care le va transporta la un depozit ecologic, autorizat.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Notificării de începerea execuţiei nr. 393 din 09.11.2012 emis de către A.N. “APELE ROMANE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• Respectarea Avizului nr. 260N din 20.11.2012 emis de Administraţia NATURA 2000 Asociaţia Microregiunea Valea Nirajelor şi Asociaţia Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata, ONG Milvus
• In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
• Terenurile ocupate cu organizarea de şantier vor fi în proprietatea beneficiarului;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială, prin lucrări specifice (nivelare, înierbare);
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 22.05.2012), afişat la Primăria Fântânele ( în data de 22.05.2012), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 04.05.2012);
- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Cuvîntul liber” din 04.12.2012 afişat la Primăria Fântânele cu nr. 4336 / 04.12.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)
Nr. din 15.11.2012


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. HYDRO POWER ENERGY S.R.L. cu sediul în loc. Marginea, nr. 2863, (camera 2), jud. Suceava, înregistrată la APM Mureş cu nr. 5356 din 06.08.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.11.2012 că proiectul “Amenajare hidroenergetică de mică putere – microhidrocentrala pe râul Fâncel, jud. Mureş” propus a fi realizat în loc. Ibăneşti, f.nr., jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 3, lit. h): instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice;
- prin aplicarea criteriilor din anexa 3 la H.G. nr. 445/2009 s-au constatat următoarele:
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – scopul investiţiei este cel de valorificare a potenţialului hidroenergetic al râului Fâncel, pe sectorul de curs de apă aval de confluenţa cu pârâul Beleuţa, de la cota 883,7 mdM până la cota 674,90 mdM (amonte de pragul de captare aferent vechii amenajări hidroenergetice existent, nefuncţional), cu o cădere brută totală de 208,35 m.
Parţile componente ale amenajării hidroenergetice propuse sunt:
Priza de apă PF amplasată pe râul Fâncel, la 0,9 km aval de confluenţa cu pârâul Beleu?a, la cota talveg 883,70 mdM. Suprafa?a bazinului hidrografic al râului Fâncel la această cotă este de 27,0 Km2, debitul mediu multianual de 0,486 m3/s ?i debitul de servitute 0,187 mc/s. Priza de apă s-a dimensionat pentru tranzitarea unui debit instalat de 0,70 mc/s, ?inându-se cont de debitul mediu multianual.
Poziţionarea în coordonate stereo 70:
Punctul X (N) Y (E)
Priza PF 588112,85 511513,40

Pragul prizei este de tip deversor stavilă segment (rabatabilă), amplasat transversal pe cursul râului, având o înălţime de 1,40m faţă de talveg.
Captarea se va face în lateral, pe malul drept, având înălţimea de 0,95 m fa?ă de talveg, o lăţime în secţiune de 4,00 m şi o lungime de 2,00 m, prevăzută cu un grătar metalic, dimensionat pentru a prelua debitul instalat Qi=0,70 mc/s într-o galerie colectoare cu secţiune dreptunghiulară de 4,00 x 2,00 m având o pantă longitudinală de 10%, astfel încât aluviunile cu diametrul mai mic de 20 mm care pătrund prin grătar să fie antrenate până în deznisipator.
Canalul prespălare continuă stavila segment, având înălţimea de 0,55 m faţă de talveg, o lăţime în secţiune de 2,00 m şi o lungime de 2,64 m, fiind prevăzut cu o stavilă metalică de dimensiuni 3,50x2,00 acţionată automat de către senzorii de colmatare ai pragului. Ace?tia în cazul colmatării acţionează stavila care deschizându-se spală aluviunile depuse amonte de prag.
Canalul racord asigură trecerea în regim hidraulic controlat al apei captate în deznisipator.
Bazinul deznisipator, construc?ie hidrotehnică asimilată cu un rezervor de apă, din beton armat, având rol de a controla decantarea particulelor fine ?i evitarea pătrunderii acestora în camera de încărcare.
Camera de încărcare, situată în continuarea bazinului deznisipator, separată de acesta printr-un grătar metalic înclinat (vertical) pentru retenţia plutitorilor din deznisipator, asigură volumul de apă necesar de transmis prin intermediul aduc?iunii către microhidrocentrală. Camera de încărcare este echipată cu stavile ac?ionate automat ?i senzori de nivel pentru comanda regimului de func?ionare a hidroagregatelor.
By-pass-ul realizează conectivitatea râului Fâncel în secţiunea prizei. Secţiunea este proiectată pentru a asigura tranzitarea permanentă a debitului de servitute de 0,187 mc/s şi migraţia peştilor din aval spre amonte. Bypass-ul are zona de acces a apei în zidul de închidere de pe malul stang. Lungimea canalului va fi de circa 35,00 m, lăţimea de 1,50 m, sectiunea de scurgere a apei 60x30cm iar panta de scurgere a apei de 10%. Partea inferioară a gurii de acces a apei în canalul bypass se află cu 60 cm sub nivelul permanent al luciului de apa asigurat de stavila rabatabilă şi cu 15 cm sub cota grătarului de captare a apei.
Aducţiunea face legătura între camera de încărcare a captării ?i microhidrocentrală. Aceasta va avea lungimea de 5450 m şi va fi realizată din PAFSIN, amplasată îngropat, astfel: tronson I - Dad = 800 mm şi Lad = 2760 m; tronson II - Dad = 700 mm şi Lad = 2690 m.
Subtraversări de drum şi cursuri de apă:
Tronsonul I face legătura între priza PF şi caminul de vizitare:
- la Km 0,00 este situată priza PF;
- la Km 0,165 - subtraversare drum;
- la Km 1,046 - subtraversare torent;
- la Km 1,783 - subtraversare torent;
- la Km 2,760 este situat căminul de racordare.
Tronsonul II face legătura între caminul de vizitare ?i centrala MHC F:
- la Km 2,690 este situat căminul de vizitare;
- la Km 2,891 - subtraversare torent;
- la Km 3,236 - subtraversare torent;
- la Km 3,618 - subtraversare torent;
- la Km 4,248 - subtraversare torent;
- la Km 5,082 - subtraversare torent;
- la Km 5,280 va avea loc subtraversarea drumului de pe partea dreaptă a drumului pe partea stângă, iar conducta va fi amplasată la min 1,10 m sub cota terenului;
- la Km 5,450 este situată microhidrocentrala MHC F.
Microhidrocentrala (MHC F) va fi situată pe malul drept al râului Fancel, având cota 674,90 mdM. Aceasta va prelua debitul de la priza de apă PF având o cădere brută de 208,35 m.
Caracteristici MHC F:
- debit instalat: 0,70 mc/s;
- debit minim de funcţionare: 0,07 mc/s;
- număr turbine: 1 buc.;
- puterea instalată: 1069 kW;
- puterea minimă de funcţionare: 102 kW;
- energia medie anuală: 3580 MWh/an;
- durata medie de utilizare: 3346,3 ore/an;
- tip agregat: Pelton.
Poziţia microhidrocentralei MHC F în coordonate stereo 70:
Punctul X (N) Y (E)
MHC F 585078,91 507448,38
Debuşare 585040,64 507449,08
Clădirea microhidrocentralei va fi o construcţie supraterană din beton armat având o structură de rezistenţă în diafragme, închideri laterale placate cu lemn pentru integrare în mediul natural şi închidere la nivel superior cu planşeu terasă prevăzut cu luminator natural.
Microhidrocentrala va cuprinde din punct de vedere constructiv următoarele părţi:
• sala maşinilor – turbina şi generatorul;
• postul de transformare – pentru injectarea energiei produse în SEN;
• încăperi anexe;
• sala de comandă – cuprinde aparatura de comandă, control şi semnalizare;
• infrastructura – susţine echipamentul principal şi turbina;
• canal debuşare.
Echipamentele şi instalaţiile auxiliare cuprind:
• vane;
• regulatoare de presiune;
• instalaţia de ulei sub presiune, staţia de transformare;
• cablurile electrice dispuse în canale accesibile şi izolate;
• instalaţia de răcire a generatorului;
• instalaţia de ulei sub presiune pentru comanda agregatului;
• instalaţia de evacuare a infiltraţiilor;
• instalaţia de prevenirea şi stingerea incendiilor etc.
Instalaţiile electrice de evacuare a puterii au trei componente majore: postul de transformare ridicator 0,4/20 kV amplasat pe platforma împrejmuită a centralei; linia electrică de medie tensiune prin care amenajarea hidroenergetică este racordată la sistemul energetic na?ional; punct de injectie în SEN.
Organizarea de şantier
Lucrările de execuţie pentru centrală ?i captare constau în amenajarea unor platforme conform prevederilor caietului de sarcini pentru terasamente şi se vor desfăşura numai în limitele incintei deţinute de beneficiar. Se vor amplasa în incinta beneficiarului barăcile necesare desfăşurării procesului de execuţie, spaţii de depozitare a materialelor, precum şi spaţiul pentru utilaje şi autovehicule, iar la accesul în incintă se va amplasa un panou cu toate datele de recunoaştere ale obiectivului, durata de execuţie, etc. Incinta va fi delimitată prin împrejmuire cu gard realizat din stâlpi şi panouri metalice. Organizarea de şantier va dispune de toate condiţiile materiale necesare execuţiei lucrărilor cu utilajele prevăzute. În zona de execuţie există reţea electrică şi stâlpi ai reţelei de distribuţie. Alimentarea cu apă potabilă se va realiza din surse externe. La fiecare punct de lucru se va asigura un WC ecologic.
Suprafaţa din fond forestier ocupată definitiv cu defrişare – 1106 mp:
- priză de apă PF (Direcţia Silvică Mureş – Ocolul Silvic Fâncel) în UP IV.Fâncel, ua 140 (0,01 ha) şi ua 60C (0,05 ha)
- MHC Fâncel (Direcţia Silvică Mureş – Ocolul Silvic Fâncel) în UP IV.Fâncel, ua 21C (0,05 ha)
- LES reţea injecţie (Direcţia Silvică Mureş – Ocolul Silvic Fâncel) în UP IV.Fâncel, ua 11B (0,0006 ha)
Suprafaţa din fond forestier ocupată temporar – 7904 mp:
Direcţia Silvică Mureş – Ocolul Silvic Fâncel în UP IV.Fâncel,
Tronson I
ua 60C (suprafaţa defrişată 0,0444 ha), ua 59A (suprafaţa defrişată 0,0206 ha),
ua 59A (suprafaţa defrişată 0,0261 ha), ua 59B (suprafaţa defrişată 0,0621 ha),
ua 59A (suprafaţa defrişată 0,0459 ha), ua 59B (suprafaţa defrişată 0,0278 ha),
ua 58 (suprafaţa defrişată 0,0022), ua 55C (suprafaţa defrişată 0,0385 ha),
ua 54A (suprafaţa defrişată 0,0039 ha), ua 54 VV (suprafaţa defrişată 0,0162 ha),
ua 54C (suprafaţa defrişată 0,0160 ha), ua 54A (suprafaţa defrişată 0,0069 ha),
ua 50A (suprafaţa defrişată 0,0190 ha), ua 49 (suprafaţa defrişată 0,0015 ha),
ua 48B (suprafaţa defrişată 0,0080 ha), ua 48VV (suprafaţa defrişată 0,0298 ha),
ua 48A (suprafaţa defrişată 0,0130 ha), ua 43A (suprafaţa defrişată 0,0010 ha),
ua 42 (suprafaţa defrişată 0,0336 ha)
Tronson II
ua 42 (suprafaţa defrişată 0,0512 ha), ua 41A (suprafaţa defrişată 0,0022 ha),
ua 40A (suprafaţa defrişată 0,0011 ha), ua 39A (suprafaţa defrişată 0,0407 ha),
ua 38 (suprafaţa defrişată 0,0003 ha), ua 37 (suprafaţa defrişată 0,0009 ha),
ua 36 (suprafaţa defrişată 0,0663 ha), ua 35 (suprafaţa defrişată 0,0022 ha),
ua 28B (suprafaţa defrişată 0,0055 ha), ua 28CC (suprafaţa defrişată 0,0099 ha),
ua 28B (suprafaţa defrişată 0,0765 ha), ua 27A (suprafaţa defrişată 0,0009 ha),
ua 22 (suprafaţa defrişată 0,0007 ha), ua 21C (suprafaţa defrişată 0,0224 ha),
ua 21C (suprafaţa defrişată 0,0420 ha)
LES reţea injecţie
ua 21C (suprafaţa defrişată 0,0068 ha), ua 22A (suprafaţa defrişată 0,0005 ha),
ua 16 (suprafaţa defrişată 0,0006 ha), ua 15 (suprafaţa defrişată 0,0206 ha),
ua 14A (suprafaţa defrişată 0,0076 ha), ua 14NN (suprafaţa defrişată 0,0026 ha),
ua 13NN (suprafaţa defrişată 0,0009 ha), ua 12NN (suprafaţa defrişată 0,0005 ha),
ua 11NN (suprafaţa defrişată 0,0027 ha), ua 11A (suprafaţa defrişată 0,0071 ha),
ua 11B (suprafaţa defrişată 0,0012 ha).
b) Cumularea cu alte proiecte – în bazinetul Gurghiu, sunt solicitate patru dezvoltări hidroelectrice similare (decizie PUZ);
c) Utilizarea resurselor naturale – apa râului Fâncel, va fi folosită pentru producţie energie electrică, după care va fi restituită integral emisarului; se vor folosi roci minerale pentru amenajare taluze;
d) Producţia de deşeuri – în faza de construcţie proiectul va genera următoarele tipuri de deşeuri: deşeuri de construcţie (deşeuri de lemn, metalic, plastic, de ambalaje) – se transportă în afara ariei naturale şi se predau pentru valorificare la unităţi specializate; pământ decopertat – se va refolosi în cadrul proiectului; pământul vegetal (rezultat de la execuţia săpăturilor şi a pereţilor, a terasamentelor, amenajare platforme) se va folosi pentru stabilizarea zonelor învecinate ale cursului de apă; deşeuri menajere – se colectează în saci/pubele şi se elimină la depozit de deşeuri, autorizat; în perioada de exploatare se pot genera: uleiuri uzate, piese sau componente uzate rezultate de la întreţinere instalaţii, alte resturi rezultate din întreţinere clădirii MHC – se vor gestiona prin unităţi autorizate pentru colectarea/neutralizarea/valorificarea lor; deşeuri menajere – se colectează în saci/pubele şi se elimină la depozit de deşeuri, autorizat;
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrările de construcţie, vor genera emisii de gaze de eşapament şi zgomot; în exteriorul încăperii MHC zgomotele (turbina PELTON) vor fi diminuate corespunzător prin pereţii clădirii (realizaţi din diafragme din beton); turbina propriu-zisă, generatorul, cuplajele vor fi prevăzute cu amortizor de vibraţii (material cauciucat); creşterea turbidităţii datorită apei uzinate la descărcare în emisar se evită printr-un sistem adecvat (bazin de liniştire);
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - siguranţa în funcţionare va fi asigurată prin dotări şi măsuri tehnice corespunzătoare, automatizare şi supraveghere.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren în suprafaţă de 9030 mp, proprietate a statului, aflat în administrarea Direcţiei Silvice Mureş şi a A.N. Apele Române; destinaţia actuală – pădure, albia minoră a râului Fâncel - conform certificatului de urbanism nr. 22 din 21.05.2012 emis de către Primăria comunei Ibăneşti;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – resursele naturale (apă, agregate minerale) nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – albia majoră şi minoră a râului Fâncel, fără impact semnificativ asupra acestora;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – zonă montană, vegetaţie forestieră pe laturile văii râului; traseul conductei de aducţiune este îngropat în ampriza drumului existent (drum forestier 160D) sau în albia majoră;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – în interiorul ariei protejate de interes comunitar Natura 2000 ROSCI 0019 Călimani-Gurghiu;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie, iar în perioada de funcţionare, impactul va fi redus;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus în perioada de execuţie a proiectului şi în perioada de funcţionare;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare, în condiţiile stabilite mai jos.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
a) proiectul se desfăşoară în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0019 Călimani – Gurghiu;
b) proiectul nu are legătură directă şi nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale de interes comunitar.
Urmare analizării proiectului şi întocmirii listei de control rezultă următoarele:
a) proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire / reproducere / migraţie a speciilor şi / sau habitatele de interes comunitar;
b) proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă în aria naturală protejată de interes comunitar.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobate prin Legea nr. 49/2011;
• Respectarea prevederilor Avizului nr. 338 din 26.09.2012 emis de către SC OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI SA – Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului;
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 182 din 05.11.2012 emis de către A.N. “APELE ROMANE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• În zona captării se va realiza stabilizarea taluzelor şi a malurilor erodate;
• Decopertarea solului fertil se va realiza în blocuri (cu grosime de 20 cm), care vor fi reaşezate după finalizarea lucrărilor;
• Debitul de apă uzinat va fi măsurat şi contorizat prin montarea debitmetrului pe conducta de aducţiune a apei la MHC;
• Este obligatorie asigurarea debitului de servitute – 0,187 mc/s, debit care va fi monitorizat permanent în canalul by-pass, cu debitmetru cu ultrasunete şi se va monitoriza video;
• Proiectarea şi construcţia by-pass-ului se va face astfel încât să asigure, în aval de construc?iile hidrotehnice, debitele minime necesare în albie în vederea men?inerii unei stări favorabile de conservare a speciilor acvatice de floră ?i faună;
• Lungimea canalului by-pass va fi de minim 35,00 m, lăţimea de 1,50 m, secţiunea de scurgere a apei 60x30cm, iar panta de scurgere a apei de 10%, viteza maximă de scurgere de 1 m/s, Adâncimea minimă a apei 0,20 m, utilizarea de traverse în trepte cu înălţimea maximă de 20 cm;
• Vor fi folosite pietre naturale aşezate astfel încât funcţionalitatea şi aspectul by-pass-ului să fie similare albiei naturale;
• Se va executa un bazin de liniştire pentru scăderea turbidităţii apei uzinate înainte de descărcarea în emisar;
• Întreţinerea albiei cursului de apă în zona captării, a evacuării şi pe ariile de influenţă ale acestora;
• Pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor şi pe parcursul exploatării, titularul este obligat să asigure curgerea normală a apelor în albia râului şi a afluenţilor acestuia;
• Este interzisă degradarea albiei şi malurilor pe parcursul execuţiei şi exploatării;
• Este interzisă modificarea ori reducerea secţiunii de curgere a apei;
• Vegetaţia specifică de pe maluri, îndepărtată în fazele de execuţie, va fi replantată la finalizarea lucrărilor;
• Terenul (pentru platforme) utilizat pentru organizarea de şantier va fi dezafectat la încheierea lucrărilor (retragerea utilajelor, echipamentelor şi a altor construcţii/materiale cu caracter temporar);
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
• În perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială, prin lucrări specifice;
• Lucrările de reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate se vor efectua numai la ateliere service autorizate;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Deşeurile menajere vor fi predate serviciului de salubritate local care le va transporta la un depozit ecologic, autorizat;
• Lucrările de decolmatare se vor efectua în perioada secetoasă, cu debite mici şi apa va fi dirijată premergător lucrărilor de decolmatare pe un canal de deviere (canal by-pass). Materia solidă rezultată de pe urma decolmatării va fi transportată şi depozitată într-un loc potrivit, departe de cursul de apă;
• Se va evita distrugerea arborilor, pajiştilor, tufişurilor şi arbuştilor din perimetrul şi din jurul perimetrului de montare a conductei;
• Sunt interzise lucrări în albia minoră în perioada de migrare şi reproducere a peştilor (martie-iunie);
• Se va realiza reconstrucţia ecologică a habitatelor de interes comunitar afectate pe terenul natural folosit pentru realizarea aducţiunii;
• Se va evita desfăşurarea lucrărilor în timpul nopţii, precum şi iluminatul excesiv al obiectivului hidroenergetic pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere care folosesc apele şi malul acestora ca trasee de zbor, zone de vânătoare (lilieci);
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
• Înainte de punerea în funcţiune, se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Monitorizare:
Se va efectua o campanie de monitorizare integrală a faunei acvatice (populaţiile de macronevertebrate acvatice, alge bentice şi peşti) amonte şi aval de priza de captare, care se va demara înaintea începerii lucrărilor de construcţie, precum şi pe canalul by-pass, după realizarea acestuia. Monitorizarea va începe cu minim 6 luni înainte de începerea lucrărilor cu efectuarea unui studiu de referinţă pentru monitorizare. După finalizarea lucrărilor de construcţie, în primii 3 ani, frecvenţa monitorizării va fi trimestrială (primăvara, vara, toamna şi iarna), în anul al patrulea şi anul al cincilea după finalizarea investiţiei va avea o frecvenţă anuală (vara).
Ca şi metode şi indicatori se propune utilizarea indexului saprob Pantle - Buck, respectiv European Fish Index.
În cazul în care pe parcursul perioadei de monitorizare (5 ani) se constată o tendinţă continuă de declin a populaţiilor acvatice, se va realiza un studiu detaliat şi se vor reconsidera măsurile de reducere a impactului prevăzute. Se va trece la repopularea speciilor de peşti de interes comunitar afectate.
Anual se va evalua efectivul vidrei (Lutra lutra) şi a tritonului carpatin (Triturus montandoni). Frecvenţa monitorizării acestor specii este anuală, timp de patru ani de la începerea lucrărilor, în perioada mai-iunie. După efectuarea monitorizării timp de patru ani în şir, se repetă evaluarea la fiecare interval de 5 ani, în perioada mai-iunie.

Măsuri de menţinere şi/sau restaurare a statutului favorabil de conservare:
Asigurarea tranzitării permanente a debitului de servitute de 0,187 mc/s şi migraţia peştilor din aval spre amonte.
În cazul în care studiul de monitorizare a speciilor şi habitatelor acvatice nu scoate în evidenţă stabilizarea sau ameliorarea stării ecologice pe tronsonul de pârâu afectat (amonte şi aval de priză) se vor lua următoarele măsuri:
1. În funcţie de rezultatul studiul de monitorizare, măsuri de repopulare cu specii de peşti a căror populaţii au avut de suferit de pe urma implementării proiectului.
2. Remedierea condiţiilor hidromorfologice pe tronsonul dintre captarea de apă şi punctul de redare a debitului în scopul de a asigura condiţiile de migrare a peştilor.
În cazul în care în urma celor 5 ani de monitorizare se constată o scădere a efectivelor de specii de interes comunitar, este necesară stabilirea unui nou set de măsuri pentru facilitarea creşterii populaţiilor, de către experţi biologi.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 21.08.2012), afişat la Primăria comunei Ibăneşti (cu nr. 6.970 în data de 17.08.2012), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 12.11.2012);

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Decizia etapei de încadrare- proiect
Nr. din 13.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către SC SIREF SRL prin Gherca Adrian cu sediul în loc. Sighişoara, str. Târnavei, nr. 12A, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 5703/19.09.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 13.11.2012 că proiectul ”Construire hală dezmembrări auto”, propus a fi amplasat în loc.Sighişoara zona Inte Huli, jud. Mureş,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
l. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10 lit.a.
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a H.G. 445/2009,

1) Caracteristicile proiectului
a. Mărimea proiectului – Scopul proiectului este construirea unei hale de dezmembrări auto max. 20 maşini/lună şi spălătorie auto cca 4 maşini/zi.
- Suprafaţa totală a terenului este de 10000 mp;
Pe amplasament se vor realiza următoarele:
- o clădire în regim de înălţime P+1 parţial cu suprafaţă de cca. 735,17 mp în care se
vor desfăşura activitatea de dezmembrări auto şi spălătorie pentru maşinile din
parcul propriu;
- o platformă betonată de 1000 mp pentru zonele necesare activităţii de dezmembrări auto prevăzute în HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;
- se va realiza o perdea vegetală de protecţie la limita amplasamentului, prin plantare de arbori şi arbuşti din flora locală, nu se vor planta specii exotice (thuja ş.a.);
- se vor executa lucrări de ridicare a cotei generale a terenului amenajat cu + 2m, căi de acces auto şi pietonale betonate.
b. Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;
c. Utilizarea resurselor naturale – apă, agregate minerale şi combustibil pentru utilaje
şi maşinile care asigură transportul materialelor şi execuţia lucrărilor.
În etapa de funcţionare se utilizează apă, energie electrică, gaze naturale – în cantităţi limitate.
d. Producţia de deşeuri:
- deşeuri menajere atât în etapa de execuţie a proiectului cât şi în etapa de
funcţionare;
- deşeuri rezultate din construcţie – sunt refolosite sau depozitate în locuri autorizate.

- în etapa de funcţionare - din activitatea de dezmembrări auto rezultă deşeurile
specifice - vehicule scoase din uz, deşeuri feroase, deşeuri neferoase, deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de materiale plastice, acumulatori,anvelope scoase din uz, deşeuri de ulei uzat, lichide de frână; filtre de ulei;deşeuri de sticlă;deşeuri de la echipamente electrice şi electronice - care sunt colectate selectiv şi depozitate temoprar în spaţii special - amenajate pentru fiecare tip de deşeuri şi preluate de operatori autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului, în vederea eliminării/valorificării, conform prevederilor HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;
- de la spălătoria auto în etapa de funcţionare rezultă urătoarele deşeuri - nămoluri
de la separatorul ulei/apă şi ulei de la separatorul ulei/apă care sunt preluate de
către societăţi autorizate în vederea valorificării/ neutralizării/eliminării.
Impactul asupra factorilor de mediu este redus.
e. Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort –
emisii în aer - microparticule (praf) de la activitatea ridicare a cotei terenului amenajat cu + 2m, de excavare şi transport materiale (în perioadele secetoase se vor elimina prin stropire), gazele de eşapament ale mijloacelor de transport şi ale utilajelor folosite;
În perioada de funcţionare vor rezulta gaze arse de la centrala termică alimentată cu combustibil solid, dar fără impact semnificativ asupra factorilor de mediu.
emisii în apă şi în sol - atât în perioada de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada
exploatării, se vor lua toate măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor
accidentale.
- pentru apele uzate fecaloid menajere se va realiza un bazin vidanjabil impermeabilizat;
- apele uzate tehnologice rezultate din cadrul spălătoriei vor fi dirijate către un sistem de preepurate alcătuit din bazin betonat pentru decantare primară şi separator de ulei şi produse petroliere SPP1 tip Aquafix ;
- apele pluviale de pe platforma betonată potenţial impurificate cu produse petroliere vor fi dirijate către separatorul de produse petroliere;
Zgomot şi vibraţii - disconfort fonic generat de utilaje care lucrează la realizarea proiectului şi se va resimţi pe perioade scurte de timp (lucrările se vor efectua numai în timpul zilei).
Disconfort fonic în perioada de funcţionare poate fi generat de autovehiculele clienţilor şi activitatea de dezmembrare.
Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus în perioada de construcţie şi nesemnificativ în perioada de funcţionare.
f. Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - redus, cu
condiţia dotării tehnologice şi luării măsurilor de protecţia muncii corespunzătoare specifice.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – Teren aparţinând S.C. SIREF S.R.L. cu suprafaţa de 10000 mp.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului;
a. zonele umede – râul Târnava Mare (zonă îndiguită) la distanţa de 120m.
b. zonele costiere – nu este cazul,
c. zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d. parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul;
f. zone de protecţie specială - sit de importanţă comunitară, ROSCI0227, Sighişoara-Târnava Mare, la distanţă de 500 m, fără impact semnificativ asupra acestuia;
g. ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja
depăşite – nu este cazul,
h. ariile dens populate – nu este cazul;
i. peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a. extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi redus prin măsurile luate de executant şi titular, în perioada de funcţionare;
b. natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c. mărimea şi complexitatea impactului – redus ;
d. probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la
punctele 1 şi 2;
e. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redus.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de
deşeuri de orice fel.
- Întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a utilajelor conform regulamentelor de
operare, respectarea instrucţiunilor de siguranţă şi protecţia muncii.
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor
accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice
fel.
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere.
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi
prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;.
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica
urbană.
- Emisiile în atmosferă din surse fixe se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată ulterioare;
- Se vor respecta toate cerinţele din Notificarea pentru începerea execuţiei nr. 388/26.10.2012 emisă dec către Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deşeurilor:
- deşeuri menajere – colectate în pubele şi predate la un operator autorizat atât în etapa de execuţie a proiectului cât şi în etapa de funcţionare;

- deşeuri rezultate din construcţie – sunt refolosite sau depozitate în locuri autorizate.
- în etapa de funcţionare - din activitatea de dezmembrări auto rezultă deşeurile
specifice - vehicule scoase din uz, deşeuri feroase, deşeuri neferoase, deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de materiale plastice, acumulatori,anvelope scoase din uz, deşeuri de ulei uzat, lichide de frână; filtre de ulei;deşeuri de sticlă;deşeuri de la echipamente electrice şi electronice - care sunt colectate selectiv şi depozitate
temporar în spaţii special - amenajate pentru fiecare tip de deşeuri şi preluate de
operatori autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului, în vederea reciclării/eliminării/valorificării, conform prevederilor HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;
- de la spălătoria auto în etapa de funcţionare rezultă urătoarele deşeuri - nămoluri de la separatorul ulei/apă şi ulei de la separatorul ulei/apă care sunt preluate de către societăţi autorizate în vederea valorificării/ neutralizării/eliminării.
- Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de
a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, în vederea efectuării unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea
acesteia după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
- Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul JRS din data 20.08.2012, la Primăria Sighişoara, nr. 17213 din 20.08.2012 pe pagina de Internet a APM Mureş(http://apmms.anpm.ro) în data de 30.08.2012.
- Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul JRS 16 – 18 noiembrie 2012, la sediul societăţi nr. 111/14.11.2012, Primăria Sighişoara, şi pe pagina de Internet a APM Mureş(http://apmms.anpm.ro) în data13.11.2012.
- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 


DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 1839 din .11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ cu sediul în municipiul Tîrgu-Mureş, str. George Enescu, nr. 6, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 1839 din 22.03.2010, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.04.2010 şi 13.11.2012 că proiectul “Drum forestier Italianu” propus a fi realizat pe amplasament situat în fond forestier în localitatea Ibăneşti, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 13 a; 10 e).
- prin aplicarea criteriilor din anexa 3 la H.G. nr. 445/2009 s-au constatat următoarele:
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului: drumul forestier se ramifică din DJ 153 C Lăpuşna-Gurghiu şi se desfăşoară pe malul stâng al pârâului Valea Italianului, la distanţe cuprinse între 5-15 m faţă de pârâu – fără secţiuni critice. La hm 0+24,00 drumul forestier traversează râul Gurghiu pe un pod de lemn cu L= 12,00 m. Lungimea drumului forestier este de 2.000 m. Prin construcţia acestui drum se va asigura accesul la fondul forestier în vederea exploatării masei lemnoase, se va asigura racordarea drumurilor de exploatare forestieră din zonă, se va asigura evacuarea apelor pluviale şi reducerea la minim a eroziunii datorată precipitaţiilor abundente. Vor fi asigurate pante transversale şi longitudinale pentru colectarea apelor pluviale la marginea părţii carosabile în şanţuri.
Pentru realizarea drumului este necesară ocuparea definitivă în fondul forestier a unei suprafe?e de 9919 mp (reprezentată prin platforma drumului. Suprafa?a totală de defri?at este de 23973 mp, reprezentând ampriza drumului ?i suprafe?ele necesare pentru depozitarea excedentului de săpătură.

• lucrări de terasamente în vederea realizării în plan a profilului longitudinal şi transversal proiectat pentru siguranţa circulaţiei;
• lucrările de amenajare prevăd şi rezolvarea privind scurgerea şi evacuarea apelor pluviale cu descărcarea lor în zone depresionare sau spre receptorii pluviali;
• pentru preluarea şi dirijarea apelor pluviale şi a torenţilor se vor amenaja şanţuri şi podeţe de descărcare, atât şanţurile cât şi rigolele se vor executa în toate zonele de debleu, de-a lungul rambleelor mai mici de 0,5 m şi în porţiunile unde se vor acumula ape ce vor necesita evacuare.

Caracteristicile drumului

Lungimea drumului forestier 2.000 m
Lăţimea platformei 3,50 m
Lăţimea platformei pentru declivităţi mai mari de 9,01 % 4,0 m
Lăţimea părţii carosabile 2,75 m
Lăţimea părţii carosabile pentru declivităţi mai mari de 9,01 % 3,00 m
Număr benzi de circulaţie 1
Panta transversală carosabil 4-5 %
Panta transversală acostamente 5-6 %
Sistemul rutier folosit Împietruire din piatră spartă
Podeţe tubulare ? 1000 mm – 4 buc
? 1500 mm – 1 buc

Se va executa un nou pod la hm 0+24 cu următoarele caracteristici.
Lungime pod 12, 0 m
Lăţime pod 4,0 m
Structura podului Beton armat
Infrastructura podului Culee de greutate cu elevaţii din beton armat

b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate în etapa de realizare a proiectului, agregate minerale şi combustibili pentru maşini şi utilajele de construcţii - fără impact semnificativ asupra mediului;
d) Producţia de deşeuri – proiectul va genera deşeuri menajere rezultate din lucrările provenite de la personalul care va efectua efectiv lucrările de construire şi deşeuri tehnologice provenite din activităţile specifice de construcţie desfăşurate ( hârtie şi carton, sticlă, textile (lavete, cârpe etc., materiale plastice ( PETuri, pungi etc.), anvelope scoase din uz, lemn, fier şi otel, cabluri, altele decât cele cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase, pământ şi pietre, altele decât cele cu conţinut de substanţe periculoase, resturi de balast, altele decât cele cu conţinut de substanţe periculoase. Eliminarea de pe amplasament a acestor deşeuri se va face în baza unui contract cu o societate autorizată specializată, ţinându-se strict evidenţa acestor deşeuri.
Deşeurile menajere, colectate în saci de plastic, vor fi predate la serviciul de salubritate local care le va transporta la un depozit ecologic, autorizat.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren situat integral în fond forestier de stat în administrarea Direcţiei Silvice Mureş), conform certificatului de urbanism nr. 9 din 17.03.2010 şi nr. 16 din 10.04.2012 emis de către Primăria comunei Ibăneşti;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – drumul se va realiza de-a lungul albiei, fără impact semnificativ asupra acesteia;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – drumul se va executa în fond forestier pentru accesibilizarea UP VIII, VII, IV, III Gurghiu;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – proiectul este propus pe un amplasament situat in Situl Natura 2000 ROSCI 0019 Călimani - Gurghiu ;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact potenţial semnificativ asupra sitului Natura 2000 ROSCI 0019 Călimani - Gurghiu;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact potenţial semnificativ asupra habitatelor şi speciilor din situl de interes comunitar Natura 2000 ROSCI 0019 Călimani - Gurghiu;
d) probabilitatea impactului – impact potenţial semnificativ;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact potenţial semnificativ.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- conform coordonatelor Stereo 1970, prezentate în documentaţie, obiectivul se află în interiorul sitului de interes comunitar Natura 2000 ROSCI 0019 Călimani - Gurghiu;
- proiectul “Drum forestier Italianu” propus a fi realizat pe amplasament situat în fond forestier în localitatea Ibăneşti, jud. Mureş, are un impact redus asupra habitatelor şi speciilor pentru care s-a declarat situl de interes comunitar Natura 2000 ROSCI 0019 Călimani - Gurghiu, după cum rezultă din studiul de evaluare adecvată.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (actualizată);
• Respectarea prevederilor Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 351 din 21.03.2012 emis de către A.N. “APELE ROMANE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• Respectarea Avizului nr. 364 din 24.10.2012 emis de Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019 Călimani – Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului
• Organizarea de şantier se va realiza pe o suprafaţă minim necesară, în afara fondului forestier;
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
• În perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Respectarea prevederilor Ordinului MAPPM nr. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului;
• Utilajele folosite vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar în perioada de construcţie/operare:
• în perioada de execuţie a lucrărilor se va pune accent pe: respectarea cu stricteţe a amplasamentului drumului conform datelor din proiect şi afectarea minimă posibilă a mediului
• Utilizarea unor tehnologii noi performante din punct de vedere a mediului (instalaţii de reţinere a poluanţilor la sursă), diminuarea emisiilor de praf, zgomot şi vibraţii;
• Activitatea de defrişare a suprafeţelor forestiere se va realiza în afara perioadei cuprinse între depunerea pontei speciilor identificate ca existente sau potenţial existente în zona amplasamentului şi momentul în care juvenilii devin apţi de zbor/deplasare (perioada cuprinsă între 1 aprilie şi 31 iulie);
• nu se vor executa lucrări de extracţii agregate minerale pe sectorului traseului drumului şi incinta sitului Natura 2000;
• În vederea minimizării impactului asupra vegetaţiei din vecinătatea amprizei drumului, conform recomandărilor din Ghidului de bune practici pentru drumurile forestiere, la lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului;
• se interzice depozitarea necorespunzătoare a pământului excavat în afara amplasamentului obiectivului şi în locuri neautorizate;
• refolosirea stratului de sol descopertat prin utilizarea la nivelarea solului pentru reconstrucţie ecologică şi prevenirea fenomenului de eroziune; stratul vegetal decapat de pe suprafaţa ocupată să fie folosit la lucrări de refacere a mediului
• Pe timpul executiei lucrărilor si după terminarea acestora, nu se vor lucra în albia minoră a pârâului Valea Italianului, respectiv albia va fi degajată de orice materiale care ar impiedica scurgerea normala a apelor;
• Interzicerea descărcării de deşeuri de orice tip sau resturi de materiale în cursuri de apă permanente sau nepermanente;
• Pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcţionării utilajelor, in perioada de executie a lucrărilor de amenajare, programulde lucru nu se desfăşoară in timpul nopţii, ci doar in perioada de zi între orele 07.00 – 21.00;.
• limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin STAS 10009-88, prin alegerea echipamentelor adecvate si intretinerea adecvata a acestora, folosirea unor utilaje cu un gabarit redus;
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare ;
• Antreprenorul va delimita zona de lucru în vederea minimizării degradării temporare a terenurilor din vecinătatea amplasamentului drumului forestier;
• se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din santier sau pădure;
• În vederea diminuării impactului proiectului în faza de utilizare a drumului forestier este necesară amplasarea de bariere la intrările pe drum, astfel încât disturbarea fonică şi presiunile antropice de altă natură să fie reduse la minim;
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie
• Amplasarea organizărilor de şantier si a bazelor de producţie se face in afara văii Italianulului , fără afectare de specii sau habitate de interes comunitar
• Suprafeţele ocupate de organizarea de şantier vor fi restrânse la maxim
• Terenul (pentru platforme) utilizat pentru şantier va fi dezafectat la încheierea lucrărilor - retragerea utilajelor, echipamentelor şi a altor construcţii/materiale cu caracter temporar , urmat de reconstrucţie ecologică
• Carburanţii vor fi stocati in rezervoare etanşe prevăzute cu cuve de retenţie, astfel încât să nu se producă pierderi;
• Prevenirea compactarii solului in spatiile destinate depozitarii materialelor si dispozitivelor utilizate in lucrările de execuţie;
• Instruirea personalului în vederea prevenirii evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu, a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel şi braconaj.
• încheierea contract cu firmă specializată de salubritate pentru colectarea şi transportul deşeurilor la cea mai apropiată staţie de transfer, inclusiv pentru deşeurile care ar proveni din lucrările de construcţie, păstrând evidenţa cantităţilor de deşeuri predate, pe tipuri de deşeuri şi cu menţiunea firmei care a preluat aceste deşeuri;
• Se impune restricţionarea accesului cu câini de companie şi se interzice deţinerea pisicilor domestice în aria de implementare a proiectului.
• Sunt interzise reparaţiile utilajelor şi mijloacelor de transport în afara incintelor specializate legale.

Măsuri de menţinere şi/sau restaurare a statutului favorabil de conservare:

• este interzisă deteriorarea , distrugerea sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi a ouălor din natură; afectarea speciilor de plante şi animale de interes comunitar
• În vederea diminuării impactului proiectului asupra speciilor de nevertebrate identificate ca fiind potenţial afectate, se recomandă relocarea trunchiurilor de arbori uscaţi şi/sau a cioatelor putrezite de pe suprafaţa amplasamentului propus;
• în perioada de iarnă lucrările sunt interzise în apropierea locurilor de hibernare ale populaţiei de urşi;
• Traversarea pâraielor se va asigura prin execuţia de lucrări de artă temporare; podurile şi traversările de apă trebuie amenajate în aşa fel încât să nu prezinte un obstacol sau capcană în migraţia amfibienilor;

Monitorizare:
Pe perioada desfăşurării lucrărilor se vor raporta trimestrial stadiul lucrărilor şi măsurile de refacere a mediului.


• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost afişat la Primăria comunei Ibăneşti (cu nr. 2650 / 22.03.2010), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 26.03.2010);
- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost afişat la Primăria comunei Ibăneşti ( cu nr. 7182 / 29.08.2012) şi la sediul RNP-ROMSILVA-Direcţia Silvică Mureş (cu nr. 7639 în data de 28.08.2012), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 28.08.2012), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Decizia etapei de încadrare
Nr. 5422 din 11.08.2011

Revizuită la data de ...................2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SILCOM TRADE SRL, cu sediul în sat Ghindari, nr. 266, com. Ghindari, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 5422 din 25.07.2011, şi a solicitării de revizuire înregistrată la A.P.M. Mureş cu nr. 8065/21.11.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor CAT din data de 02.08.2011, şi din data de 27.12.2012 că proiectul “ Exploatare balast”, propus a fi amplasat în pe teren conform C.F.Ghindari nr. 690/N, NR. CAD 174 şi C.F.Ghindari nr. 691/N, NR. CAD 175- Ghindari, com. Ghindari, jud. Mureş,
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 1, lit. f) - crescătorii piscicole,

1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului
- extracţia pietrişului şi nisipului(balast), de pe 2 terenuri identificate prin teren conform C.F.Ghindari nr. 690/N, NR. CAD 174 şi C.F.Ghindari nr. 691/N, NR. CAD 175, pe malul drept al râului Târnava Mică, la o distanţă de cca. 50 m de malul râului; suprafaţa terenului - 5900 mp, cu extracţie de pe suprafaţa de 5170 mp.
- adâncimea maximă de exploatare – 3,90 m
Pământul rezultat la săpături va fi utilizat pentru execuţia unui dig perimetral(înălţime - 0,75-1,5 m( pe latura adiacentă cursului de apă), lungime - 330 m).
Heleşteul va fi populat cu specii de peşti specifici apelor stagnante.

- puncte amonte şi aval de delimitare a amplasamentului, în coordonate STEREO 70 :
Nr. pct. X Y
118 554388 494211
115 554431 494242
134 554361 494334
132 554345 494381
135 554324 494294

b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) Utilizarea resurselor naturale
- agregate minerale din săpături;
- apa heleşteului va proveni din pânza freatică şi din precipitaţiile atmosferice( pluviale)
- combustibili pentru utilaje şi autocamioane, folosite la decopertare, excavare şi transport agregate şi la amenajări ale heleşteului
d) Producţia de deşeuri
- solul fertil decopertat va fi haldat, urmând a fi folosit pentru lucrări de ecologizare a terenului
- deşeurile menajere vor fi colectate în saci şi preluate de serviciul de salubritate care operează în zonă
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
- lucrările vor genera zgomot, în limite admisibile – nu sunt receptori sensibili în imediata vecinătate; praful eventual antrenat la transportul cu autocamioanele va fi neutralizat prin stropire cu apă a drumului
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii

2.Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren extravilan
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitate de regenerare a lor – zăcământ – agregate minerale din zona propusă (rezerva totală agregate – 20050 mc )
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – amplasament la cca. 15 m de malul râului Târnava Mică
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul
d) zonele de protecţie specială – amplasament proiect în aria protejată de interes comunitar ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor-Valea Nirajului – fără impact semnificativ asupra acesteia;
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului – redusă;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului –redusă ;
d) probabilitatea impactului – redusă;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă;

Condiţiile de realizare ale proiectului
1. Protecţia calităţii aerului
Stropirea pe timp secetos a drumului de acces la balastieră, pentru evitarea antrenarii de pulberi sedimentabile;
Emisiile de poluanţi(gaze de ardere) de la mijloacele de transport vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate.
2. Protecţia solului şi subsolului
Organizarea de santier si lucrările de constructie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
Stratul de sol fertil se va decoperta si depozita în vederea taluzării malurilor viitorului heleşteu;
Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de substanţe sau produse petroliere pe sol prin verificarea tehnică periodică a utilajelor de exploatare şi transport. Asigurarea protectiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol si prin îndepartarea suprafetelor contaminate accidental si neutralizarea lor corespunzatoare;
- după extracţie – se va amenaja spaţiul de aquacultură
3. Protecţia apelor
Respectarea prevederilor Avizului de gospodarire a apelor(nr. 488/2012) eliberat de A.N. APELE ROMÂNE Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
- pilierii de siguranţă – min. 15 m faţă de malul drept al râului Târnava Mică, măsurat de la baza taluzului exterior al digului perimetral
- în urma exploatării balastului, se va amenaja un spaţiu de aquacultură( conform avizului de gospodărire a apelor – Sheleşteu= 5170 mp, Hmax heleşteu= 3,9 m, Hmed apă= 1,2 m, Vmed apă= 1225 mc)
4. Protecţia biodiversităţii şi a aşezărilor umane
aria protejată de interes comunitar ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor-Valea Nirajului, în care se află amplasamentul proiectului, nu este afectată,
- se vor respecta condiţiile stabilite în decizia privind etapa de încadrare a planului(nr. 3583/15.07.2010)
5. Gospodărirea deşeurilor
Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
Deşeurile rezultate în etapa de executie (pamânt, deseuri inerte), se reutilizeaza ca material de umplutură. Deşeurile reciclabile se colecteaza pe categorii si se predau la unitati autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile menajere vor fi colectate în saci şi vor fi preluate de serviciul de salubritate care operează în zonă;
- conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Se va obţine autorizaţia de mediu pentru exploatarea efectivă a iazului.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare :
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Cuvântul Liber” din 03.07. 2011 şi afişat la Primăria com. Ghindari – 25.07.2011 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind luarea deciziei etapei de încadrare a procedurii a fost publicat în ziarul “Cuvântul Liber” din 03.08.2011 şi afişat la Primăria com. Ghindari – 02.08.2011 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind emiterea deciziei etapei de încadrare revizuită a fost publicat în ziarul „................” din ............2012. şi pe pagina de Internet a APM Mureş în data de ...........................2012.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Decizia etapei de încadrare
Nr. 6674 din 20.02.2012
Revizuită la data de ...................2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. NIRAJ ENERGY S.R.L. , cu sediul în Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, jud. Cluj, înregistrată la A.P.M. Mureş cu nr. 6674/08.09.2011, şi a solicitării de revizuire înregistrată la A.P.M. Mureş cu nr. 7949/16.11.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţelor CAT din data de 24.01.2012 şi din data de 27.11.2012 că proiectul „Dezvoltarea unei amenajări hidrotehnice de mică putere pe râul Nirajul Mare” amplasată pe cursul superior şi mijlociu al râului Nirajul Mare, de la confluenţa râului Nirajul Mare cu pr. Tigla până la confluenţa râului Nirajul Mare cu pr. Copasu, în zona comunei Chiheru de Jos judeţul Mureş”,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 la pct.3., lit. h) : instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice.
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
Parţile componente ale amenajării hidroenergetice propuse sunt:
- Priza de apă
- Aducţiunea
- Microhidrocentralele
Transportul apei captate, de la priză la microhidrocentrale, se realizează prin intermediul conductelor de aducţiune. În cadrul MHCurilor se produce energia electrică, care este introdusă în Reţeaua Electrică de Distribuţie prin racordul la reţeaua din localitatea Câmpul Cetăţii, comuna Eremitu.
Schema hidroenergetică este de tip derivaţie, de cădere medie – 277 m, lungime – 6,09 km (tronson l – 2,80 km; tronson ll – 3,35 km), cu funcţionare prin preluarea şi restituirea debitului, cu asigurarea debitului de servitute.
Traseul aducţiunilor se va încadra în schema cadru de amenajare ţinând cont de alte elemente determinante: traversări, poduri şi podeţe.
Priza de apă va fi de tip tirolez, pentru o exploatare facilă în condiţii grele de acces la aceasta.
Microhidrocentrala se va corela funcţional prin automatizări (traductori de nivel, traductori de presiune, înregistratori).
Investiţia urmăreşte crearea unui portofoliu de capacităţi energetice care valorifică optim
potenţialul hidroenergetic al sectorului amonte de pe râul Nirajul Mare. Exploatarea se face în două obiective hidroenergetice, legate funcţional prin sistemul de telegestiune.
Debitul de apă este captat prin intermendiul prizei de apă PN1, situată pe râului Nirajul Mare la cota 933mdMN, transportat prin intermediul aducţiunii tronsonului I şi prelucrat hidroenergetic în microhidrocentrala MHC N1, apa este debuşată într-un bazin de liniştire şi condusă în camera de încărcare, de unde este transportată prin intermediul aducţiunii tronsonului II la microhidrocentrala MHC N2 unde este prelucrat hidroenergetic, debuşat în bazinul de liniştire şi restituit integral în albia naturală a râului prin intermediul canalului de evacuare.
? Bazin de liniştire al MHC N2 : Lxlxh= 6x2x1,5 m
? Canal de racord cu albia al MHC N2 : Lxlxh= 7x2x1,5 m
Cele două tronsoane sunt legate funcţional:
1- Treapta(Tronson) I: PN1-MHC N1 între cotele:
- cota amonte :933.00 mdMN
- cota aval: 783.00 mdMN
2- Treapta(Tronson) II: MHC N1 - MHC N2 între cotele:
- cota amonte :783.00 mdMN
- cota aval :653.00 mdMN
Caracteristici
tehnice Cădere netă pt. turbină Debit instalat Putere netă Energie, anuală Tip turbină
u.m. m mc/s kW MWh
MHC N1 140,5 0,75 877 2,194 1 PELTON
MHC N2 115,9 0,75 724 1,831 1 PELTON
Ansamblu „ captare” compus din :
- prag transversal cu câmp deversor şi priză la grătar
- canal de by-pass, amplasat pe malul stâng, cu punct de plecare amonte de prag din apărarea de mal stâng prevăzută în proiect şi punctul de descărcare – aval de prag, la cca. 13,05 m de acesta; cota inferioară a fantei de alimentare este inferioară cotei prizei ceea ce asigură curgerea preferenţială a apei către canal; măsurarea debitului de tranzit se face cu debitmetru cu ultrasunete
- disipator de energie
- culee cu diguri sau aripi de închidere în versanţi
- subansamblu deznisipator cu următoarele elemente
? bazin deznisipator Lxlxh= 14x1,8x2,9 m
? camera de încărcare din avalul deznisipatorului Lxlxh= 4,4x3,6x3,1 m
? vana de spălare automată
Se vor amenaja taluzele existente amonte şi aval de priza de apă, fără a modifica albia minoră a râului.
Conducte de aducţiune, cu diametru 700 mm/PAFSIN/îngropate în ampriza drumului existent sau în albia majoră. Sunt prevăzute 24 subtraversări a pr. Pârâul de Jos, a unor pâraie necadastrate şi a unor torenţi, conducta va fi înglobată într-un prag de cădere.
Debitele de apă uzinate de fiecare MHC vor fi monitorizate prin montarea a câte unui debitmetru pe fiecare conductă de alimentare a MHC.
Cele două MHC vor fi amplasate pe malul drept al râului Nirajul Mare;

Amplasament STEREO 70 X Y Suprafaţă
clădire
Captare 578710,6 507147,6 -
MHC N1 577825,8 504658,6 162 mp
MHC N2 575695,9 502451,7 95 mp
Scoaterea din inundabilitate se va face prin ridicarea cotei amplasamentului la cota drumului şi consolidarea malului în vecinătate cu prism de anrocamente.
Apa uzinată în MHC N1 ajunge într-un bazin de liniştire din care poate fi dirijată fie către emisar printr-un canal de descărcare, fie către camera de încărcare a MHC N2.
Funcţional cele două MHC sunt interconectate, amonte de MHC N1 cu ajutorul unei vane se poate dirija apa către MHC N2 în cazul nefuncţionării MHC N1.
Construcţia MHC va fi tipizată corespunzător echipării şi adaptată la condiţiile de teren ale fiecărui amplasament.
Clădirea microhidrocentralei este o construcţie supraterană din beton armat, având o structură de rezistenţă în diafragme, închideri laterale placate cu placaj din lemn cu şipci înclinate 45° pentru izolare şi integrare în mediul natural şi închidere la nivel superior cu planşeu terasă.
Microhidrocentrala cuprinde din punct de vedere constructiv următoarele părţi:
• sala maşinilor – turbinele şi generatoarele
• postul de transformare, amplasat lângă clădirea MHC – pentru injectarea energiei produse în SEN
• încăperi anexe
• sala de comandă – cuprinde aparatura de comandă, control şi semnalizare
• infrastructura – susţine echipamentul principal şi turbinele
• bazin de liniştire
• canal debuşare
Echipamentele şi instalaţiile auxiliare cuprind:
• vane
• regulatoare de viteză
• regulatoare de presiune
• instalaţia de ulei sub presiune, etc.
Instalaţiile auxiliare cuprind:
• cablurile electrice dispuse în canale accesibile şi izolate;
• instalaţiile de răcire ale generatoarelor;
• instalaţia de ulei sub presiune pentru comanda agregatelor;
• instalaţia de evacuare a infiltraţiilor;
• instalaţia de prevenirea şi stingerea incendiilor etc.
Se vor realiza garduri pentru incinta (terenul) celor două MHC – uri;
Pentru MHC N1 este prevăzută realizarea unui drum de acces (250 mp).

• Suprafaţa de teren ocupată definitiv – 2897,4 mp
1. Priza de apă PN1(Direcţia Silvică Mureş - Ocolul Silvic Sovata 303 mp - U.P. I Nirajul Mare u.a. 33C, 90A (suprafata defrişată -0.0026 ha);
A.N. Apele Române 84,4 mp )
1.1 - Teren amenajat Direcţia Silvică Mureş - Ocolul Silvic Sovata 197 mp
1.2 - Incastrări Direcţia Silvică Mureş - Ocolul Silvic Sovata 12,8 mp
1.3 - Prag deversor+ risberma - A.N. Apele Romane 84,4 mp
1.4 - Canal racord deznisipator Direcţia Silvică Mureş - Ocolul Silvic Sovata 15 mp
1.5 - Deznisipator Direcţia Silvică Mureş - Ocolul Silvic Sovata 44,4 mp
1.6 - Camera de încărcare Direcţia Silvică Mureş - Ocolul Silvic Sovata 18,8 mp
1.7 - Canal bypass A.N. Apele Romane 15 mp
2 Centrala MHC N1 UAT Chiheru de Jos 1760 mp
2.1 - Drum de acces UAT Chiheru de Jos 138 mp
2.2 - Teren amenajat UAT Chiheru de Jos 1272 mp
2.3 - Clădire centrală MHC N1 UAT Chiheru de Jos 162 mp
2.4 - Canal debuşare UAT Chiheru de Jos 12 mp
2.5 - Protecţii de mal la MHC N1 A.N. UAT Chiheru de Jos 176 mp
3 Centrala MHC N2 Primăria Chiheru de Jos 750 mp
3.1 - Teren amenajat Primăria Chiheru de Jos 436 mp
3.2 - Clădire centrală MHC N2 Primăria Chiheru de Jos 95 mp
3.3 - Canal debuşare Primăria Chiheru de Jos 14 mp
3.4 - Protecţii de mal la MHC N2 A.N. Apele Romane 205 mp

• Suprafaţa de teren ocupată temporar: 9748 mp
1.1 - organizarea de şantier pe terenul amplasamentului Centralei MHC N1 - 500 mp
(Se vor amplasa temporar barăci pentru personal şi echipamente, depozit pentru materiale (fier, cherestea, nisip, balast), spaţiu pentru materiale uzate, utilaje (buldoexcavator; excavator cu şenile) )
1.2 - depozitarea tuburilor pentru aducţiune pe terenul amplasamentului Centralei MHC N1 - 600 mp
1.3 - Aducţiune Tronson I Direcţia Silvică Mureş - Ocolul Silvic Sovata 3990 mp
- U.P. I Nirajul Mare u.a 33A (suprafata defrisata 0.0148ha), 32A (suprafata defrisata 0.0918ha), 31A (suprafata defrisata 0.0020ha), 30A (suprafata defrisata 0.0453ha), 28A (suprafata defrisata 0.0507ha), 107D, 108D,
1.4 - Aducţiune Tronson II Direcţia Silvică Mureş - Ocolul Silvic Sovata 4748 mp
- U.P. I Nirajul Mare u.a 108D, 109D si Ocolul Silvic Privat Ghindari) - U.B. III Chiheru u.a. 47A (suprafata defrisata 0.0230ha), 48A (suprafata defrisata 0.0731ha), 48B (suprafata defrisata 0.0162ha), 49A (suprafata defrisata 0.0222ha), 50A (suprafata defrisata 0.0649ha), 51A (suprafata defrisata 0.0060ha)
1.5 – Priza de apă PN 1 –drum de acces, Direcţia Silvică Mureş - Ocolul Silvic Sovata 52 mp
a) Cumularea cu alte proiecte – în masivul Călimani, pe alte cursuri de apă, sunt solicitate dezvoltări hidroelectrice similare, în procedură de reglementare.
b) Utilizarea resurselor naturale –
? apa râului Nirajul Mare, va fi folosită pentru producţie energie electrică, după care va fi restituită integral emisarului
? se vor folosi roci minerale pentru amenajare taluze
c) Producţia de deşeuri –în faza de construcţie proiectul va genera următoarele tipuri de deşeuri: deşeuri de construcţie (deşeuri lemnos, metalic, plastic, de ambalaje – se transportă în afara ariei naturale şi se predau pentru valorificare la unităţi specializate), deşeuri menajere – se colectează în saci/pubele şi se elimină la depozit de deşeuri autorizat. În perioada de exploatare se pot genera: uleiuri uzate, piese sau componente uzate rezultate la întreţinere instalaţii, alte resturi rezultate din întreţinere clădiri MHC – se vor gestiona prin unităţi autorizate pentru colectarea/neutralizarea/valorificarea lor.
d) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
? utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrările de construcţie, vor genera emisii de gaze de eşapament şi zgomot.
? în exteriorul încăperii MHC zgomotele (turbina PELTON – 40-60 dB) vor fi diminuate corespunzător prin izolaţia fonică a clădirii.
? creşterea turbidităţii datorită apei uzinate la descărcare în emisar se evită printr-un sistem adecvat (bazin de liniştire)
e) Riscul de accident, în special datorită substanţelor/tehnologiilor utilizate
Siguranţa în funcţionare va fi asigurată prin dotări şi măsuri tehnice corespunzătoare, automatizare şi supraveghere.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – domeniu public aparţinând comunei Chiheru de Jos, respectiv comunei Beica de Jos; în proprietatea statului – fiind administrat de Ocolul silvic Sovata, respectiv A.N. Apele Române; destinaţia actuală – păşune, pădure, albia minoră a râului Nirajul Mare
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursele naturale (apa, agregate minerale) nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – albia majoră şi minoră a râului Nirajul Mare
b) zonele costiere – nu este cazul.
c) zonele montane şi cele împădurite – zonă montană, vegetaţie forestieră pe laturile văii râului; traseul conductei de aducţiune este îngropat în ampriza drumului existent sau în albia majoră.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - în interiorul ariei protejate de interes comunitar ROSCI 0019, Călimani-Gurghiu
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi la funcţiune, impactul va fi redus.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus.
d) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de construcţie şi funcţionare, în condiţiile stabilite mai jos.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul se desfăşoară în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu;
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006 ;
• Respectarea prevederilor din Avizul de gospodărire a apelor nr.274/13.12.2010 actualizat în 31.10.2011, emis de AN Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş.
? Respectarea Ord. M.M.D.D. nr. 1163/2007 privind soluţii tehnice şi realizare lucrări hidrotehnice pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor
? Debitele de apă uzinate de fiecare MHC vor fi monitorizate prin montarea a câte unui debitmetru
? Debitul de servitute – 0,08 mc/s – va fi monitorizat permanent în canalul bypass, cu debitmetru cu ultrasunete
? Creşterea turbidităţii datorită apei uzinate la descărcare în emisar se evită printr-un sistem adecvat ( bazin de liniştire )
? Întreţinerea albiei cursului de apă în zona captării, a evacuării şi pe ariile de influenţă ale acestora
? Pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor şi la exploatare titularul este obligat să asigure curgerea normală a apelor în albia râului şi a afluenţilor lui
? Titularul este obligat să întreţină albia râului (şi afluenţilor) în zonele în care vor fi amplasate lucrările hidrotehnică
? Este interzisă degradarea albiei şi malurilor pe parcursul execuţiei şi exploatării
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie
? Terenul (pentru platforme) utilizat pentru şantier va fi dezafectat la încheierea lucrărilor - retragerea utilajelor, echipamentelor şi a altor construcţii/materiale cu caracter temporar
? Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
? Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
• Deşeurile menajere vor fi predate serviciului de salubritate local care le va transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Lucrările de decolmatare se vor efectua în perioada secetoasă, cu debite mici şi apa va fi dirijată premergător lucrărilor de decolmatare pe un canal de deviere (canal bypass) în amonte de executarea lucrărilor de construcţie a pragului de captare. Materia solidă rezultată de pe urma decolmatării va fi transportată şi depozitată într-un loc potrivit, departe de cursul de apă.
• Canalul de ocolire a acumulării create de pragul de captare se va realiza în aşa fel ca să se asigure următoarele condiţii:
? O adâncime a apei de minim 0,20 m
? O lăţime a canalului de 0,80 m
? O viteză maximă de curgere de 1m/s
? Ca material de construcţie vor fi folosite materiale din albia naturală a râului (în nici un caz beton).
? De asemenea se recomandă ca acest canal să se despartă de cursul principal amonte de coada acumulării.
• Pentru a fixa conformaţia malurilor şi parametrii hidromorfologici în aceste canale se recomandă utilizarea traverselor de fixare a cotei talvegului, iar pentru a prevenii o lungime excesivă a canalelor în scopul asigurării criteriilor recomandate (debit, viteza curentului, lăţimea canalului), aceste traverse pot avea conformaţia de trepte, dar nu mai înalte de 20-30 cm.
• Pentru minimizarea procesului de colonizare cu plante ruderale sau alohtone şi pentru a favoriza regenerarea pâlcurilor de pajişte rămase şi recolonizarea de către comunităţile seminaturale se va cosi vegetaţia ierboasă şi se va elimina biomasa vegetală (toamna) din vecinătatea captării.
Se interzice plantarea cu scop ornamental sau cu scopul restaurării covorului vegetal a unor specii alohtone cum ar fi Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Robinia pseudoacacia, Reynoutria japonica, Solidago gigantea, Solidago canadensis, Rudbeckia laciniata, Amorpha fruticosa, care pot deveni invazive.
• Decopertarea solului fertil se va realiza în blocuri (cu grosime de 20 cm), care vor fi reaşezate după finalizarea lucrărilor.
• Se va evita distrugerea arborilor, pajiştilor, tufişurilor şi arbuştilor din perimetrul şi din jurul perimetrului de montare a conductei.
• Pentru a evita deranjul asupra speciilor de amfibieni lucrările de şantier se vor efectua în albia minoră în afara lunilor aprilie-iunie.
• Se va evita drenarea pajiştilor umede şi a bălţilor temporare din apropierea drumului.
• Se impune restricţionarea accesului cu câini de companie şi se interzice deţinerea pisicilor domestice în aria de implementare a proiectului.
• Se va realiza reconstrucţia ecologică a habitatelor de interes comunitar afectate pe terenul natural folosit pentru realizarea aducţiunilor (îngroparea conductelor; teren ocupat temporar – 8738 mp);
• Sunt interzise reparaţiile utilajelor şi mijloacelor de transport în afara incintelor specializate legale.
• Prin dezvoltarea acestui proiect, se atinge limita maximă de deranj în zonă. Având în vedere importanţa populaţiilor de carnivore mari (urs, lup şi râs) din zonă, cât şi deplasarea acestora, se consideră necesară instituirea unei interdicţii de construcţii într-un cerc cu rază de 2 km în jurul elementelor majore ale investiţiei.

Monitorizare:
Instalarea unei monitorizări video la nivelul canalului by-pass.
Se va efectua o campanie de monitorizare integrală a faunei acvatice (populaţiile de macronevertebrate acvatice, alge bentice şi peşti) amonte şi aval de priza de captare (cât şi pe canalul bypass după realizarea acestuia), care se va demara înaintea începerii lucrărilor de construcţie. Monitorizarea va începe cu o perioadă de minim 6 luni înainte de începerea lucrărilor cu efectuarea unui studiu de referinţă pentru monitorizare. După finalizarea lucrărilor de construcţie în primii 3 ani frecvenţa monitorizării va fi sezonier (primăvara, vara, toamna şi iarna), în anul al patrulea şi anul al cincilea după finalizarea investiţiei va avea o frecvenţă anuală (vara).
Ca şi metode şi indicatori se propune utilizarea indexului saprob Pantle - Buck, respectiv European Fish Index.
În cazul în care pe parcursul perioadei de monitorizare ( 5 ani ) se constată o tendinţă continuă de declin a populaţiilor acvatice, se va realiza un studiu detaliat şi se vor reconsidera măsurile de reducere a impactului prevăzute( şi realizate).
În funcţie de rezultatul studiului de monitorizare, se vor lua măsuri pentru menţinerea /refacerea stării favorabile de conservare a speciilor de peşti de interes comunitar din pârâul Nirajul Mare prin acţiuni de repopulare.
În cazul habitatelor se va asigura monitorizarea întregii secţiuni dintre captare şi microhidrocentrale în vederea identificării şi eliminării speciilor alohtone precum Impatiens glandulifera, Rudbeckia laciniata, Robinia pseudoacacia, Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica etc. Monitorizarea se va efectua în paralel cu demararea şi execuţia lucrărilor (în timpul lucrărilor existând cel mai mare risc) şi va continua timp de trei ani după finalizarea investiţiei.
Anual se va evalua efectivul vidrei (Lutra lutra) şi a tritonului carpatin (Triturus montandoni). Frecvenţa monitorizării acestor specii este anual, timp de patru ani de la începerea lucrărilor, şi va cuprinde cel puţin două sezoane de vegetaţie după finalizarea investiţiei. După efectuarea monitorizării timp de patru ani în şir, se repeta evaluarea la fiecare interval de 5 ani, în perioada mai-iunie.

Măsuri de menţinere şi/sau restaurare a statutului favorabil de conservare:
În cazul în care studiul de monitorizare a speciilor şi habitatelor acvatice nu scoate în evidenţă stabilizarea sau ameliorarea stării ecologice pe tronsonul de pârâu afectat (amonte şi aval de priză) se vor lua următoarele măsuri:
1. În funcţie de rezultatul studiul de monitorizare, măsuri de repopulare cu specii de peşti a căror populaţii au avut de suferit de pe urma implementării proiectului.
2. Remedierea condiţiilor hidromorfologice pe tronsonul dintre captarea de apă şi punctul de redare a debitului în scopul de a asigura condiţiile prevăzute pentru canalul bypass pe toată lungimea privată de debitul natural.
În cazul în care stabilirea speciilor de plante alohtone nu a putut fi împiedicată, se va consulta un specialist botanist în vederea elaborării unor măsuri de eliminare a acestor specii.
În cazul în care în urma celor 5 ani de monitorizare se constată o scădere a efectivelor de specii de interes comunitar, este necesară stabilirea unui nou set de măsuri pentru facilitarea creşterii populaţiilor, de către experţi biologi.

• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
• Înainte de începerea activităţii, se va solicita emiterea autorizaţiei de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Zi de zi” din 27.09.2011.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „Zi de zi” din 06.12.2012. şi pe pagina de Internet a APM Mureş în data de 06.02.2012.
Anunţul privind emiterea deciziei etapei de încadrare revizuită a fost publicat în ziarul „................” din ............2012. şi pe pagina de Internet a APM Mureş în data de ...........................2012.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 20.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA MUREŞ , cu sediul în Târgu Mureş, str. Salcâmilor, nr. 23, înregistrată la A.P.M. Mureş cu nr. 3814/06.06.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 20.11.2012 că proiectul „INSTALAŢIE TEHNOLOGICĂ DE SUPRAFAŢĂ – SONDA LIVEZENI 1”, în extravilanul loc. Livezeni, com. Livezeni,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 la
• pct. 2. lit. e) - instalaţii industriale de suprafaţă;
• pct. 10, lit. i) - instalaţii de conducte pentru gaze

Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului

Mărimea proiectului – proiectul propune construirea unui grup nou pentru legarea sondei 1 Livezeni, prin conductă de aducţiune L= 50 m; suprafaţa ocupată definitiv pentru amplasamentul noului grup –S= 2600 mp( platformă pentru acces auto - 83 mp); grupul 1 Livezeni va fi legat la grupul 6 Corunca Nord( grup existent) printr – o conductă colectoare φ 6”, L= 800m.
Se va monta ventil colţar la capul de erupţie şi instalaţia tehnologică la grup.
instalaţia tehnologică din grup a sondei are componenţa
• ventil colţar,
• dispozitiv TPL,
• calorifer tip 210 bar,
• separator tip 64 bar,
• panou de măsură, pn 25 bari
Alte instalaţii tehnologice( la grup) :
• rampa de gaz a grupului – L= 10 m
• rampa ape reziduale a grupului, L= 10 m
• conducta de ape reziduale, L= 36 m; habă de etalonare lichide - capacitate 1 mc
• rezervor de stocare montat subteran – capacitate 20 mc
• conductă de alimentare cu gaz a caloriferului, L) 53 m
Amplasamentul gr. 1 Livezeni se va împrejmui( panouri din plasă din sârmă – lungime 210 m). Se va realiza curtea sondei , cu laturile 26 x 45 m, prin împrejmuire.
Şantierul va fi organizat în vecinătatea grupului şi va include o baracă transportabilă.
a) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
b) Utilizarea resurselor naturale
- apă - cantităţi reduse( aprovizionate din surse externe) pentru completarea circuitului închis al caloriferului
- gaze naturale, pentru calorifer
c) Producţia de deşeuri
- apă de zăcământ rezultată din exploatarea sondelor – va fi stocată în bazin( habă) şi transportată la sonde de injecţie subterană autorizate
- deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi preluate de serviciul de salubritate care operează în zonă
d) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
- gaze de ardere de la calorifer – vor fi evacuate în atmosferă
-
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – scăzut;
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren agricol extravilan;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – pârâu necadastrat( afluent de dreapta al pr. Labul(Beu))
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare - nu este cazul,
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus.
d) probabilitatea impactului – redusă, având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de reamenajare, respectiv de funcţionare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Transportul deşeurilor se va face cu mijloace de transport acoperite şi se va evita împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
• Deşeurile menajere vor fi predate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje conform prevederilor HG nr.621/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ord. M.M.P. nr.794/2012
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006; Respectarea notificării de începere a execuţiei( nr. 392/2012), eliberată de A.N. APELE ROMÂNE Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru funcţionare se va solicita autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Cuvântul liber” din 20.06.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „.........” din ......11.2012. şi pe pagina de Internet a A.P.M. Mureş în data de 22.11.2012.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Decizia etapei de încadrare - proiect
nr. din 20.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Gorneşti, nr 429, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 7090 din 19.10.2010 în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 20.11.2012 că proiectul „ Alimentare cu apă, reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localitatea Iara de Mureş, comuna Gorneşti, judeţul Mureş” propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul perimetrului administrativ al comunei Gorneşti, jud. Mureş,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b, pct. 11 lit c ;
- Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a H.G. 445/2009.

1) Caracteristicile proiectului
a).Mărimea proiectului – Scopul investiţiei este execuţia reţelei de alimentare cu apă potabilă şi a reţelei de canalizare menajeră precum şi a unei staţii de epurare mecano – biologică pentru localitatea Iara de Mureş, comuna Gorneşti, jud. Mureş.
Alimentarea cu apă
- Necesarul şi cerinţa de apă stabilite sunt:

- Necesarul de apă - Cerinţa de apă
- Q zi max = 33,88mc/zi = 0,39l/s - Q zi max = 39,14mc/zi = 0,45l/s
- Q zi med = 21,34mc/zi = 0,25 l/s - Q zi med = 24,65mc/zi = 0,29l/s
- Q orar max = 4,19mc/zi = 1,16/s - Q orar max = 4,83 mc/zi = 1,34/s

- Sursa de alimentare: - apa potabilă este preluată din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţii Periş din rezervorul având V1 = 500 mc situat în extravilanul acestei localităţi;
- Instalaţii de captare: - un branşament la rezervorul de înmagazinare a apei potabile V1 şi un aparat de măsură a debitelor de apă prelevate.
- Staţii de pompare , aducţiunea apei: - staţie de pompare echipată cu 2 pompe(1A+1R) având Q = 15 mc/h şi H = 110 mCA care captează apă din V1 şi o transportată la un nou rezervor de înmagazinare printr – o conductă din PEHD cu Dn = 90mm şi Lad = 6100m.
- Înmagazinarea şi tratare apei: - apa se înmagazinează într-un rezervor V2 = 75 mc din care se asigură şi rezerva de incendiu. Nu se face o tratare suplimentară a apei potabile deoarece ea este asigurata din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţii Periş.
- Reţeaua de distribuţie: - distribuţia apei potabile din rezervorul de înmagazinare se va face gravitaţional pe o conductă de distribuţie din PEHD cu L= 6695m. Pe reţeaua de alimentare sunt prevăzute 25 cămine de ramificaţie şi 15 hidranţi.
- conductele vor fi amplasate subteran, sub limita de îngheţ;
- Traversări cursuri de apă: - 2 subtraversări ale pârului Iara pe o lungime de 6m la o adâncime de pozare de 1,1m sub cota talvegului în tub de protecţie şi sub cota de afuiere.
Reţeaua de canalizare
- Reţeaua de canalizare: - se va executa din PVC cu Dn= 200mm şi L = 5965m, cu funcţionare gravitaţională şi prin pompare. Pe reţea se prevăd 117cămine de vizitare şi 11 cămine de spălare. Săpăturile necesare pentru execuţia reţelei de canalizare se vor efectua manual şi mecanizat iar pozarea conductelor se va face sub limita de îngheţ, pe pat de nisip.
- Staţii de pompare : staţie de pompare echipată cu 2 pompe(1A+1R) având Q = 5,4 mc/h şi H = 10,0 mCA:
- Traversări cursuri de apă: - 2 subtraversări ale pârului Iara pe o lungime de 6m la o adâncime de pozare de 1,5m sub cot talvegului în tub de protecţie şi sub cota de afuiere.
- Branşamentele de legare la reţeaua apă potabilă şi de canalizare pe cât posibil se vor executa odată cu montarea conductelor.
Sistemul de epurare
- Staţia de epurare este de tip mecano-biologic şi va ocupa o suprafaţă de 200 mp pe raza localităţii Iara de Mureş la 50 m de pârâul Iara. Staţia de epurare este proiectată pentru Q = 35 mc/zi = 0,41l/ s.
- Unitatea de dezinfecţie constă într-un bazin din beton iar dezinfectantul folosit va fi hipocloritul de sodiu cu dozare automată. După dezinfecţie apele uzate epurate vor fi evacuate în emisar, pârâul Iara, printr-o ţeavă de PVC cu Dn= 200 mm prin gură de evacuare deversare. Indicatorii de calitate se vor încadra în limitele de încărcare cu poluanţi a apelor industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali HG nr. 188/2002(NTPA 001) cu modificările şi completările ulterioare.
- Organizarea de şantier se va face într-un perimetru bine delimitat, cu suprafaţa de 1500 mp, impermeabilizat pentru staţionarea utilajelor, amplasarea barăcilor pentru muncitori şi depozitare materiale;
- Se va amenaja un grup sanitar ecologic pentru muncitori;
- Utilităţi :
- Energia electrică este asigurată din reţeaua existentă în zonă cu contorizare separată pentru fiecare staţie de pompare şi staţie de epurare. Consumul de energie electrică este estimat la 10 kWh.
- Combustibil – motorină – asigurată de la staţii de carburanţi.
b).Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.
c).Utilizarea resurselor naturale:
- apa potabilă necesară localităţii Iara de Mureş;
- teren - suprafaţa de teren ocupată definitiv este de 1145 mp;
- lemn necesar pentru cofraje – în cantităţi limitate;
- sorturi şi agregate minerale necesare lucrărilor şi organizării de şantier - în cantităţi limitate;

- motorină pentru utilajele şi agregatele utilizate.
d).Producţia de deşeuri
- deşeuri menajere colectate în container şi preluate de către operatorul autorizat din
localitate;
- deşeuri inerte rezultate în urma săpăturilor – se vor refolosi la astuparea şanţurilor în
care au fost pozate conductele de alimentare cu apă potabilă, de canalizare, branşare
precum şi la refacerea suprastructurii carosabilului şi a trotuarelor.
Proiectul va genera în etapa de funcţionare următoarele deşeuri:
- deşeurile menajere – sunt precolectate în containere şi eliminate prin depozitare finală pe un depozit autorizat;
- conducte de PVC rezultate în cazul reparaţiilor şi reviziilor – se vor preda unei societăţi autorizate din punct de vedere al mediului în vederea valorificării;
- reziduuri rezultate de la staţia de epurare - se vor depozita temporar în containere de
colectare şi se predau unei societăţi autorizate din punct de vedere al mediului cu
scopul depozitării pe un depozit autorizat din punct de vedere al mediului;
- nămolul în exces este recirculat în desnisipator din care va fi vidanjat periodic şi se va
transporta la un depozit autorizat din punct de vedere al mediului sau se va utiliza ca
fertilizant pe terenurile agricole cu respectarea prevederilor Ord. 344/2004;
e). Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:
- Emisii în aer – în perioada de execuţie vor rezulta microparticule (praf) de la activitatea de săpare şi transport materiale (care se vor elimina prin stropire) şi gazele de eşapament ale mijloacelor de transport şi utilajelor folosite;
- Emisii în apă şi în sol : - atât în perioada de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada
exploatării, se vor lua toate măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
- Zgomotul şi vibraţiile - în perioada de execuţie se creează un disconfort fonic generat de funcţionarea utilajelor, folosite la amenajarea terenului, manipularea materialului tubular care se va resimţi pe perioade scurte de timp (lucrările se vor efectua numai în timpul zilei). sursele de zgomot şi vibraţii în faza de proiect sunt
Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus în perioada de execuţie şi
nesemnificativ în perioada de exploatare.
f). Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - redus, cu
condiţia dotării tehnologice corespunzătoare, punerea în funcţiune numai după
efectuarea probelor tehnologice şi respectarea măsurilor specifice de protecţia muncii.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului:
- suprafaţa de teren ocupată temporar intravilan şi extravilan este de 21130 mp iar suprafaţa de teren ocupată definitiv este de 1145 mp (teren intravilan);
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – apă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediulu
a) zonele umede – pârâul Iara;
b) zonele costiere – nu este cazul,
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul,
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi redus prin măsurile luate de executant;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus în perioada de execuţie şi nesemnificativ în perioada de exploatare. Având în vedere natura proiectului - impactul este pozitiv asupra deoarece îmbunătăţeşte condiţiile de viaţă ale locuitorilor, reduce poluarea apelor de suprafaţă şi subterane iar activităţile socio – economice din zonă vor creşte.
d) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de realizare a proiectului şi nesemnificativ în perioada de funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice,
cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de realizare a proiectului:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a utilajelor conform regulamentelor de
operare, respectarea instrucţiunilor de siguranţă şi protecţia muncii.
- Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate. Utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere.
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.
- Se va ţine evidenţa cantităţilor de substanţe şi preparate periculoase utilizate (hipocloritul de sodiu).
- Respectarea prevederilor HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea substanţelor periculoase.
- Recipientele sau ambalajele substanţelor şi preparatelor periculoase trebuie să asigure prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare.
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar se va reda în folosinţă la aceiaşi categorie anterioară lucrărilor, prin aducere la parametrii productivi şi ecologici naturali (unde este cazul);
- Se vor respecta prevederile din Avizul de Gospodărirea Apelor nr. 525 din 20.12.2011 emis de către Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006;
- Emisiile în atmosferă din surse fixe se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
- Se va respecta HG nr. 188/2002 (NTPA 001) cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deşeurilor;
Proiectul va genera în etapa de realizare următoarele deşeuri:
- deşeuri menajere colectate în container vor fi preluate de către operatorul autorizat din localitate;
- deşeuri inerte rezultate în urma săpăturilor – se vor refolosi la astuparea şanţurilor în care au fost pozate conductele de alimentare cu apă potabilă, de canalizare, branşare precum şi la refacerea suprastructurii carosabilului şi a trotuarelor.
Proiectul va genera în etapa de funcţionare următoarele deşeuri:
- deşeurile menajere – sunt colectate în containere şi eliminate prin depozitare finală pe un depozit autorizat;
- conducte de PVC rezultate în cazul reparaţiilor şi reviziilor – se vor preda unei societăţi autorizate din punct de vedere al mediului în scopul valorificării;
- reziduuri rezultate de la staţia de epurare - se vor depozita temporar în containere de colectare şi se predau unei societăţi autorizate din punct de vedere al mediului cu
scopul depozitării pe un depozit autorizat din punct de vedere al mediului;
- nămolul în exces este recirculat în desnisipator din care va fi vidanjat periodic şi se va
transporta la un depozit autorizat din punct de vedere al mediului sau se va utiliza ca
fertilizant pe terenurile agricole cu respectarea prevederilor Ord. 344/2004;
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului începerea lucrărilor.
- Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse şi va solicita obţinerea Autorizaţiei de mediu.
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
- Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul ”24 ore mureşene” din 12.10.2012, la Primăria Comunei Gorneşti, nr.11495 /12.10.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro) în data de 22.10.2010.
- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Decizia etapei de încadrare
nr. din 27.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mureş, cu sediul în loc. Tîrgu-Mureş, str. Salcâmilor, nr. 23, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 6862 din 08.10.2012 în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 27.11.2012 că proiectul „Cale de acces careu, foraj şi probe de producţie la sonda 1 Şincai Vest” propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Pogăceaua, jud. Mureş,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 2 lit. d;
- justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a H.G. 445/2009:
1) Caracteristicile proiectului
a).Mărimea proiectului – sonda se va fora la o adâncime de 2650 m, pentru descoperirea de noi rezerve de gaz metan iar scopul este acela de a verifica existenţa unor acumulări de hidrocarburi în formaţiunile sarmaţiene, bugloviene şi badeniene.
În vederea realizării obiectivului se vor efectua următoarele:
1. Executarea lucrărilor de pregătire şi organizare prin lucrări de construcţii - montaj în legătură cu instalaţia de foraj;
2. Executarea lucrărilor de foraj propriu-zise;
3. Încheierea procesului de foraj, demobilizarea instalaţiei de foraj şi anexelor precum şi transportul acesteia la o altă locaţie sau la baza de reparaţii;
4. Executarea lucrărilor de probare a stratelor şi pregătirea sondei pentru exploatare;
5. Executarea de lucrări pentru redarea terenului în circuitul iniţial, la vechiul proprietar (lucrări de reconstrucţie ecologică).
- Lucrările de pregătire şi organizare constau în lucrări pentru amenajarea drumului de acces la sondă, amenajarea careului sondei precum şi lucrări pentru protecţie mediu aferente instalaţiei de foraj.
- Accesul la sondă se asigură din centrul satului Pogăceaua, intersecţia drumului principal 152B cu drumul DC132, după o lungime de 480m drum DC132 intersectează un drum pietruit spre Şincai. Accesul la platforma de forare a sondei se face din drumul pietruit pe un drum nou dalat de 61 m lungime.
Amplasarea instalaţiei de foraj şi a anexelor:
Pentru amenajarea careului sondei se vor executa următoarele lucrări:
- decopertarea unui strat vegetal pe o adâncime de 30 cm, pământul fertil se va depozita la marginea careului sondei;
- planeizarea terenului – nivelarea suprafeţei terasate, realizarea unui dig de protecţie din pământul rezultat din excavaţii pentru împedicarea apelor pluviale scurse de pe versanţi să pătrundă în careul sondei;
- executarea şanţurilor pentru scursori pentru protecţia mediului, dalarea acestora cu dale de prefabricate din beton aşezate pe un pat de nisip de 5 cm.
Forajul sondei
- montare în interiorul careului a instalaţiei de foraj F 200 - cu acţionare termică împreună cu anexele acesteia (rampă prăjini, habe de noroi, grup motopompă, grup electrogen, distribuitor electric, baracamente, etc);
- sistem de preparare şi depozitare fluid de foraj (habă fluid foraj rezervă, habă pentru curăţat fluide, habă tratare fluid foraj, habă pentru aspiraţie, sistem de curăţare fluid de foraj - site vibratoare, hidrocicloane şi centrifuge, degazeificator);
- tehnologia de foraj este tehnologia forajului rotativ vertical, cu circulaţie directă acţionată cu motoare termice;
- programul de tubare şi cimentare are scopul de a consolida sonda prin coloane de ancoraj Ø133/8 inx150m, coloana tehnică Ø95/8in x 850m, şi coloana de exploatare Ø5 1/2inx2650m. Coloanele se vor cimenta la zi cu pastă de ciment tipG.
- la gura sondei, se tubează şi se betonează într-un beci săpat manual, un burlan de ghidare.
Circuitul fluidului de foraj:
- fluidului de foraj este aspirat din habe metalice şi refulat sub presiune prin conducte orizontale şi verticale prin capul hidraulic, garnitura de prăjini de foraj şi iese prin duzele sapei, spălând talpa sapei;
- fluidul de foraj încărcat cu detritus urcă prin spaţiul inelar la suprafaţă şi trece prin site vibratoare unde se îndepărtează detritusul de unde este trecut într-o habă de stocare de 10mc;
- fluidul de foraj este curăţat de particule fine (nisip, rocă) prin trecere prin hidrociclon şi centrifugă, este degazeificat (dacă este cazul), omogenizat şi tratat apoi recirculat în sondă.
Echiparea sondei prin introducerea ţevilor de extracţie şi efectuarea etanşării.
- după efectuarea acestei operaţii forajul sondei s-a încheiat.
Readucerea careului sondei la starea iniţială prin următoarele operaţiuni principale:
- demontarea instalaţiei de foraj, degajarea amplasamentului de materiale şi deşeuri, nivelarea amplasamentului, redarea în circuitul agricol a suprafeţelor de teren ocupate temporar.
Organizarea de şantier - se va face într-un perimetru bine delimitat, împrejmuit cu suprafeţe balastate pentru staţionarea utilajelor, amplasarea barăcilor pentru muncitori, depozitare materiale, magazie de produse chimice, laborator;
- se va amenaja un grup sanitar ecologic pentru muncitori.
Utilităţi:
Apa este folosită în scop potabil, igienico-sanitar, tehnologic şi pentru rezerva de incendiu.
- apa potabilă pentru personalul care deserveşte instalaţia este achiziţionată din comerţ, îmbuteliată;
- apa tehnologică este asigurată cu autocisterne de la o sursă de apă apropiată şi este folosită la prepararea fluidelor de foraj, răcire, prepararea pastei de ciment, spălarea podului sondei, constituirea rezervei de incendiu de 100mc, şi în scop igienico-sanitar. Necesarul de apă tehnologică este de 16l/s.
- apa tehnologică se va depozita in rezervoare metalice;
- Apele uzate, constituite din scurgeri accidentale şi apele pluviale potenţial impurificate în zona instalaţiei de foraj şi a rampei pentru material tubular, se vor colecta în habă metalică, Apa uzată rezultată de la spălarea podului sondei se va colecta în beciul betonat al sondei, de unde va fi reintegrată prin pompare, în recondiţionarea fluidului de foraj.
- apele pluviale din incinta careului sondei - mai puţin în zona instalaţiei de foraj şi a rampei pentru material tubular – se vor colecta printr-un şanţ interior şi vor fi dirijate înafara careului sondei;
- apele de zăcământ rezultate de la probele de producţie sunt separate din gaze şi depozitate în habe de 40 mc şi evacuate cu autovidanje la un sistem de injecţie autorizat;
- apele uzate se colectează în habe de stocare de 40 mc;
- energia electrică este asigurată de către un grup electrogen.
- Combustibil – motorină – asigurată de la staţii de distribuţie carburanţi.
b).Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.
c).Utilizarea resurselor naturale:
- teren - suprafaţa de teren ocupată temporar este de 7206 mp;
- apa tehnologică este asigurată cu autocisterne de la o sursă de apă contorizată;
- sorturi şi agregate minerale necesare lucrărilor şi organizării de şantier - în cantităţi limitate;
- motorină pentru utilajele şi agregatele utilizate;
Impactul asupra factorilor de mediu este redus.
d).Producţia de deşeuri
Proiectul va genera în etapa de foraj următoarele deşeuri:
- detritus – depozitat temporar în habe subterane şi ulterior transportat la un depozit autorizat din punct de vedere al mediului în vederea valorificării/neutralizării;
- fluid de foraj rezidual – depozit temporar în habe şi transportat la un depozit autorizat din punct de vedere al mediului în vederea valorificării/neutralizării;
- deşeuri metalice – se predau la societăţi autorizate punct de vedere al mediului în vederea valorificării;
- deşeuri textile impregnate cu produse petroliere (lavete) sunt depozitate temporar în recipiente metalice şi predate la societăţi autorizate din punct de vedere al mediului în vederea eliminării;
- deşeuri de ambalaje – butoaie metalice (provenite de la produse chimice folosite la prepararea lichidului de foraj) se returnează distribuitorului; ambalaje de hârtie şi carton care se predau la societăţi de colectare autorizate;
- deşeuri de materiale de construcţii – dale din beton armat - se reutilizează la alte locaţii şi dale deteriorate care se vor folosi la repararea drumurilor de schelă;
- deşeuri menajere – sunt precolectate în pubele şi eliminate prin depozitare finală pe un depozit, autorizat din punct de vedere al mediului;
e). Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:
- emisii din surse fixe – gaze rezultate de la combustia de combustibil lichid de la cazanul de abur ;
- emisii din surse mobile – gaze de eşapament rezultate de la autovehicule, echipamente şi utilaje care folosesc ca şi carburant motorina.
Impactul emisiilor asupra factorilor de mediu este redus.
- sursele de zgomot şi vibraţii în faza de proiect sunt de la utilajele folosite la amenajarea terenului, instalaţia de foraj (100 zile), manipularea materialului tubular.
Impactul este temporar şi redus luând în considerare distanţa faţă de receptorii protejaţi.
- scurgeri accidentale în sol de ape tehnologice, ape pluviale potenţial impurificate cu produse petroliere, apele de zăcământ – impactul este temporar şi redus datorită tehnologiei folosite şi a dotărilor din careul sondei.
f). Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate
- redus, cu condiţia dotării tehnologice şi luării şi respectării tuturor măsurilor de protecţie
corespunzătoare specifice.

 

2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului: teren agricol, suprafaţa ocupată temporar este de 7206 mp, conform certificatului de urbanism nr. 5/20.09.2012 emis de către Consiliul Judeţean Mure; ; coordonatele STEREO 70 – X =574.830; Y =447.460.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – zăcăminte de gaze naturale;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului;
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul,
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare:- nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul,
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi redus prin măsurile luate de executant;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus în perioada de execuţie şi exploatare. Având în vedere natura proiectului de explorare – deschidere rezerve gaze naturale, impact pozitiv asupra potenţialului energetic al ţării şi de asemenea asupra activităţilor socio – economice din zonă.
d) probabilitatea impactului – redusă, având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de realizare a proiectului şi în perioada de funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările
şi completările ulterioare.
Condiţiile de realizare a proiectului:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului, în condiţiile specificate de amenajare a fundaţiei careului, a instalaţiei de foraj, inclusiv a sistemului de preparare şi depozitare fluid de foraj, a magaziei de produse chimice.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a utilajelor conform regulamentelor de
operare, respectarea instrucţiunilor de siguranţă şi protecţia muncii.
- Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate. Emisiile de gaze de eşapament de la motoarele termice ale instalaţie de foraj vor fi limitate prin întreţinere tehnică corespunzătoare. Utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.
- Degazarea fluidului de circulaţie în scopul eliminării pericolului de incendiu şi pericolul asupra sănătăţii operatorilor.
- Asigurarea protecţiei calităţii apelor subterane şi a subsolului prin respectarea proiectului de forare prezentat (primul strat de forare se va executa cu fluid de foraj nepoluant, tubare şi cimentare până la suprafaţa coloanei de ancoraj), impermeabilizarea suprafeţei solului din interiorul careului sondei, executarea de şanţuri pereate pentru colectarea de ape pluviale din interiorul careului, ape de spălare, scursori, montare de habe de depozitare a detritusului subteran, circuitul lichidului de foraj se va face în sistem închis.
- Asigurarea protecţiei apelor freatice prin păstrarea curăţeniei în interiorul careului sondei, păstrarea substanţelor poluante în spaţii închise, evitarea deversărilor accidentale de substanţe poluante şi luarea măsurilor de închidere imediată a surselor de poluare, limitarea întinderii poluării, colectarea poluantului.
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere.
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.
- Se va evita contactul cu solul a lichidului de foraj, a detritusului şi a apelor reziduale prin utilizarea habelor de depozitare.
- Magazia pentru chimicale este montată pe dale din beton, în careul sondei;
- Manevrarea materialelor şi substanţelor în magazia de chimicale se va face de către personal specializat.
- Se va ţine evidenţa cantităţilor de substanţe şi preparate periculoase utilizate.
- Respectarea prevederilor HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea substanţelor periculoase.
- Recipientele sau ambalajele substanţelor şi preparatelor periculoase trebuie să asigure prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare.
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar se va reda în folosinţă la aceiaşi categorie anterioară lucrărilor, prin aducere la parametrii productivi şi ecologici naturali (recopertare cu solul fertil depozitat, scarificare-nivelare, arătură, fertilizare cu îngrăşăminte naturale şi anorganice). Se vor preleva probe de sol pentru analize agrochimice, înainte de începerea lucrărilor şi la încheierea lucrărilor de refacere a terenului.
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Emisiile în atmosferă din surse fixe se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
- Respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deşeurilor.
Deşeurile generate pe amplasament se vor gestiona corespunzător:
- detritus – depozitat temporar în habe subterane şi ulterior transportat la un depozit autorizat din punct de vedere al mediului în vederea valorificării/neutralizării ;
- fluid de foraj rezidual – depozit temporar în habe şi transportat la un depozit autorizat din punct de vedere al mediului în vederea în vederea valorificării/neutralizării ;
- deşeuri metalice – se predau la societăţi autorizate punct de vedere al mediului în vederea valorificării;
- deşeuri textile impregnate cu produse petroliere(lavetae) sunt depozitate temporar în recipiente metalice şi predate la societăţi autorizate din punct de vedere al mediului în vederea eliminării;
- deşeuri de ambalaje – butoaie metalice(de la produse chimice folosite la prepararea lichidului de foraj) se returnează distribuitorului, ambalaje de hârtie şi carton care se predau la societăţi de colectare autorizate;
- deşeuri din materiale de construcţii – dale din beton armat - se reutilizează la alte locaţii şi dale deteriorate care se vor folosi la repararea drumurilor de schelă;
- deşeurile menajere – sunt precolectate în pubele şi eliminate prin depozitare finală pe un depozit autorizat din punct de vedere al mediului;
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
- Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
- Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 ore mureşene” din11.11.20122, la Primăria Comunei Pogăceaua nr. 2626/06.11.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro) în data de17.10.2012.
- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Decizia etapei de încadrare
Nr. din 13.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Vătava, sat Vătava, nr. 62, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 4668/09.07.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 13.11.2012 că proiectul „Modernizare 5,1 km pe DC 164 şi 0,350 km stradă în Vătava, jud Mureş”, propus a fi executat în intravilanul localităţii pe domeniul public al localităţii Vătava.
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
l. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 13 lit.a; Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a H.G. 445/2009,
1) Caracteristicile proiectului
a).Mărimea proiectului – Scopul lucrărilor este:
- Modernizarea şi asfaltarea drumului comunal DC164 pe o distanţă de 5,1km şi 350 m stradă în localitatea Vătava până la intersecţia cu DJ 154B şi racordarea la toate străzile laterale pe o lungime de 25m. Tronsonul de drum proiectat traversează cursuri de apă pe poduri şi podeţe existente o parte necesitând reparaţii, respectiv înlocuiri.
Avantajele acestor lucrări sunt:
- posibilitatea de mărire a traficului rutier şi majorarea capacităţii de transport precum şi asigurarea siguranţei în trafic;
- reducerea poluării mediului înconjurător cu praf şi noxe rezultate de la gazele de
eşapament;
- rezolvarea problemelor de scurgerea apelor pluviale prin amenajarea de podeţelor, şanţurilor de captare şi evacuarea apelor de şiroire, lucrări de apărări de maluri (unde se impun).

Caracteristicile drumului din cadrul proiectului sunt :
- drumul comunal şi strada au acelaşi sistem rutier şi urmăresc traseul existent;
lungime drum comunal şi stradă - 5450m;
- lăţimea drumului 5,5m cu 2 benzi de circulaţie şi acostamente de 0,5m cu mici
orţiuni cu lăţimea de 4,00m şi acostamente de 0,50m.
Profilul longitudinal va urmări declivitatea minimănecesară pentru scurgerea apelor;
Racordarea la toate străzile laterale se va face pe o lungime de 25m cu acelaşi
sistem rutier ca cel al carosabilului drumului comunal.
Sistem rutier propus pe carosabil şi acostamente:
- 30 cm balast existent;
- 5 cm balast pentru reprofilare;
- 20 cm piatră spartă;
- 6 cm strat de bază AB2;
- 4 cm strat de uzură BA16cm;
Unde nu este posibilă pastrarea sistemului rutier existent, proiectul prevede:
- 30 cm fundaţie balast;
- 20 cm piatră spartă;
- 6 cm strat de bază AB2;
- 4 cm strat uzură BA16;
- 15 cm balast şi 10 cm piatră spartă pe acostamente.

Scurgerea apelor
- scurgerea apelor pluviale se va realiza pe toată lungimea drumului realizat prin:
şanţuri cu secţiuni trapezoidale pereate – 2673m;
- şanţuri cu secţiuni trapezoidale neprotejate – 6392m;
- rigolă prefabricată de acostament – 135m;
Pentru asigurarea scudrgerilor apelor prin şanţuri în dreptul acceselor la gospodării
şi a intersecţiilor se vor realiza 14 podeţe având ø600mm şi 68 buc. cu ø300mm.
Traversări de cursuri de apă:
- podeţ peste pârâul Dumbrava la km 4+079 – proiectul prevede înlocuirea podului existent cu un podeţ din beton tip DC5 având următoarele caracteristici:
- lungime podeţ – 5,9m;
- lăţime podeţ – 6,4m;
- înălţime minimă de liberă trecere sub podeţ – 0,54m.
- podeţ peste pârâul necadastrat la km 2+849 - proiectul prevede înlocuirea podului existent cu un podeţ din beton tip DC5 având următoarele caracteristici:
- lungime podeţ – 3,9m;
- lăţime pod – 6,4m;
- înălţime minimă de liberă trecere sub podeţ – 0,63 m.
- podeţ peste pârâul necadastrat la km 3+180 - proiectul prevede înlocuirea unui podeţ tubular existent cu ø 600mm cu un podeţ din beton tip C12/15 cu ø1000mm având următoarele caracteristici:
- lungime podeţ – 3,9m;
- lăţime podeţ – 7,8m;
- diametru podeţ – 1000mm.
- podeţ peste pârâul necadastrat la km 3+645 - proiectul prevede înlocuirea unui podeţ tubular existent cu ø 600mm cu un podeţ din beton tip C12/15 cu ø1000mm având următoarele caracteristici:
- lungime podeţ – 3,9m;
- lăţime podeţ – 7,8m;
- diametru podeţ – 1000mm.
Podeţe existente la care se vor executa lucrăti de decolmatare, refacerea aripilor şi parapeţilor:
- podeţ peste pârâu necadastrat la km 0+ 419 – podeţ de beton existent, se refac aripile din amonte şi parapeţii şi se decolmatează;
- podeţ peste Valea Dumbrava - podeţ de beton existent, la km 0+ 580


se refac aripile din aval şi amonte şi parapeţii şi se decolmatează;
- podeţ peste Valea Dumbrava - podeţ de beton existent, la km 0+ 697se refac parapeţii şi se decolmatează;
- podeţ peste pârâu necadastrat la km 5+ 074 – podeţ tubular ø1000mm existent, se refac timpanele şi coronamentele.
Pentru consolidarea drumului s-au prevăzut apărări de mal din gabioane, pe saltea din gabioane ăn lungime totală de 65,0m.

Siguranţa circulaţiei
- Pentru siguranţa circulaţiei de la km 5+187-5+255 pe partea stângă s-au prevăzut parapeţi de siguranţă tip semigreu în lungime de 68m.
- Semnalizarea pe verticală s-a prevăzut conform STAS 1848/1- 2008, 1848/7 – 2004 respectiv 80 table indicatoare.

Organizarea de şantier
- se va face într-un perimetru bine delimitat pe partea stângă a drumului la km
3+195;
- Suprafaţa şantierului va fi balastată cu piatră spartă pentru staţionarea maşinilor şi utilajelor;
- Alimentarea cu energie electrică se face cu un grup generator ;
- Se amplasarea barăcilor pentru muncitori şi depozitare materiale;
- Se va amenaja un grup sanitar ecologic pentru muncitori;
b).Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;
- c).Utilizarea resurselor naturale - Se folosesc resurse naturale (apă, nisip, pietriş, balast, betoane, combustibili)- în cantităţi limitate – fără impact semnificativ asupra factorilor de mediu.
d). Producţia de deşeuri
- deşeuri inerte (pământ, balast) – sunt refolosite sau depozitate în locuri autorizate.
- deşeuri menajere – se vor colecta în pubelă aflată în incinta şantierului.
e). Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort –
- Emisii în aer - microparticule (praf) - în perioada de execuţie vor rezulta de la activitatea de săpare şi alte lucrări precum şi transport materiale, se vor elimina prin stropire.
- gazele de eşapament ale mijloacelor de transport şi utilajelor folosite la executarea proiectului precum şi de la autovehiculele care vor exploata drumurile reabilitate.
- Emisii în apă şi în sol : - în perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
- Zgomotul - în perioada de execuţie se creează un disconfort fonic generat de funcţionarea utilajelor, care se va resimţi pe perioade scurte de timp (lucrările se vor efectua numai în timpul zilei).
- în perioada de exploatare a drumurilor reabilitate disconfortul fonic va fi cel specific circulaţiei rutiere.
- Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus în perioada de
construcţie.
f). Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - redus, cu
condiţia dotării tehnologice şi luării măsurilor de protecţia muncii specifice lucrărilor care se execută. Se vor semnaliza punctele de lucru şi tronsoanele deschise spre execuţie vor fi iluminate şi semnalizate. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren intravilan aparţinând domeniului public al
Comunei Vătava.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului;
a) zonele umede – pârâul Dumbrava – fără a afecta calitatea apei;
b) zonele costiere – nu este cazul,
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul;
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja
depăşite – nu este cazul,
g) ariile dens populate – implementarea proiectului este benefică pentru locuitorii din zonă;
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi redus prin măsurile luate de executant;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redus ;
d) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la
e) punctele 1 şi 2;
f) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redus.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a utilajelor conform regulamentelor de
operare, respectarea instrucţiunilor de siguranţă şi protecţia muncii.
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor
accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere.
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar pentru organizarea de şantier se va dezafecta şi se redă la aceiaşi categorie de folosinţă avută anterior lucrărilor;
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;


- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
- Emisiile în atmosferă din surse fixe se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM
nr.462/1993;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deşeurilor;
- deşeuri inerte (pământ, balast) – sunt refolosite sau depozitate
în locuri autorizate.
- deşeuri menajere - se vor colecta în pubelă aflata în incinta şantierului şi vor fi preluate de societatea de salubrizare autorizată din zonă;
- Impactul asupra factorilor de mediu este redus;
- Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a
datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea
- Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, în vederea efectuării unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea
acesteia după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
- Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în cotidianul 24 ore Mureşene din 24.07.2012, la Primăria Vătava nr. 2085/23.07.2012, şi pe pagina de Internet a APM Mureş(http://apmms.anpm.ro) în data de13.07.2012.
- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
7251 /

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ S.R.L. înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 7251 / 22.10.2012
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Colectivului de Analiză Tehnică din 06.11.2012, că proiectul „Exploatare agregate minerale” propus a fi amplasat în localitatea Periş, extravilan, jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2. la pct. 2, lit. a; Cariere,exploatări miniere de suprafaţă,
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului:
Exploatarea agregatelor se va face mecanizat, cu excavatorul din dotare, iar întreţinerea căilor de acces, a benzilor de lucru pentru excavator şi lucrările de finisare la terminarea lucrărilor se vor realiza cu buldozerul din dotare, acordându-se mare grijă stabilităţii terenului pe toată lungimea sectorului de lucru. Metoda de exploatare aplicată este în fâşii longitudinale cu lăţimea de 5 - 8 m executate mecanizat de la nord la sud, sensul exploatării fiind de la vest la est. Obiectivul nu este racordat la reţeaua de distribuţie cu energie electrică, la reţeaua de canalizare sau la cea de distribuţie a apei potabile. Transportul agregatelor minerale se va realiza pe drumurile de acces existente care vor fi intreţinute de beneficiar pe toata perioada derulării exploatării. Lungimea perimetrului de exploatare este de L = cca.105 m, lăţimea de l = cca.75 m, suprafaţa totala a perimetrului de exploatare este de St = 8.300 mp, iar suprafaţa perimetrului prevăzut pentru exploatare S= 7.130 mp , adâncimea maximă de exploatare este 2,5 m, volumul total de terasamente a fost evaluat la 17.824 mc, iar rezerva totala de agregate minerale a fost evaluata la 13.190 mc. Accesul la perimetrul de exploatare se va face din drumul naţional Târgu Mureş – Reghin pe un drum local până la staţia de sortare-spălare a beneficiarului şi de aici pe un drum tehnologic până la perimetrul de exploatare. Materialul extras va fi încărcat direct în autobasculante şi transportat la staţia de sortare spălare a societăţii. Alimentarea cu combustibil a utilajelor şi completările de ulei se va executa cu respectarea instrucţiunilor specifice fiecărui utilaj pentru evitarea poluării solului şi a mediului înconjurător.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează apă şi carburanţi, în cantităţi reduse, în perioada de execuţie. În perioada de funcţionare se vor utiliza apă, carburanţi şi agregate minerale.
d).Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie ( nisip şi pietriş din excavaţii) se vor comercializa ca şi materiale de construcţii la terţi.
Solul fertil decopertat va fi haldat, urmând a fi folosit pentru lucrări de ecologizare a terenului.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:
- emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, precum şi disconfortul fonic
creat de lucrări, temporar - în perioada de execuţie a lucrării, fără impact semnificativ.
În perioada de funcţionare, fără impact semnificativ asupra mediului.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii.
2.Localizarea proiectului : Balastiera este amplasată în albia majoră a râului Mureş, mal stâng, zona localităţii Periş, într-un perimetru aflat la cca. 50 m de râul Mureş şi cca. 150 m de CF Războieni – Deda
Punctele de delimitare a perimetrului de exploatare in coordonate STEREO 70:
 

 

Nr. pct.

X

Y

1

474 801

579 507

2

474 823

579 487

3

474 831

579 399

4

474 821

579 399

5

474 795

579 434

6

474 760

579 415

7

474 701

579 453

8

474 735

579 487

9

474 769

579 506

a) zonele umede – nu au fost identificate perimetre de protecţie pentru surse de alimentare cu apă – zone de protecţie sanitară sau perimetre de protecţie hidrogeologice ale surselor de alimentare cu apă – balastiera va fi amplasată în extravilanul localităţii Periş, comuna Gorneşti, pe malul stâng al râului Mureş, la minim 50 m de malul râului, la cca. 150 m de C.F. Războieni-Deda. Nivelul hidrostatic a apei subterane, în punctele de sondare, se interceptează la o adâncime de 3,50 m faţă de cota terenului natural.
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul 
d) zonele de protecţie specială – nu este cazul, obiectivul nu este amplasat în arie protejată; 
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie, impactul va fi redus.
b)natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impact lucrărilor este redus iar punerea în exploatare va avea un impact pozitiv asupra condiţiilor de trafic.
e)probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
f)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de construcţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. Volumul de cca 3200 mc de sol vegetal rezultat de la decopertare va fi depozitat separat , pe o platformă special amenajată şi va fi folosită la lucrările de refacere a mediului.
Se va evita afectarea vegetaţiei naturale , în special sălcetele din zona malului râului Mureş
• Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Nivelul de zgomot echivalent la limita incintei funcţionale nu va depăşi 65 dB(A). 
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
• Deşeurile menajere vor fi preluate de operator autorizat şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. 
• Suprafeţele de teren afectate de lucrări vor fi readuse la starea de folosinţă iniţială.
• se vor respecta tehnologiile şi adâncimile de extracţie specifice zonei de exploatare.
• se vor lua toate măsurile necesare pentru menţinerea stării de conservare a amfibienilor şi reptilelor din situl ROSCI0369 Râul Mureş între Iernuţeni si Periş, enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 
• respectarea limitelor autorizate ale perimetrului de exploatare prin Avizul de gospodarire a apelor nr. 479 / 24.10.2012 emis de Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• nu se fac depozitări intermediare de balast pe maluri sau în zona de protecţie a râului Mureş;
• circulaţia mijloacelor de transport până la punctul de extracţie se face pe drumurile de acces cu acceptul Primăriei Gorneşti;
• se va ţine zilnic evidenţa cantităţilor de balast extrase;
• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere;
• întreţinerea, schimbul de ulei şi spălarea autovehiculelor şi a utilajelor se vor efectua numai la unităţi specializate, în afara zonei de protecţie a râului Mureş;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris APM Mureş la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
Înainte de punerea în funcţiune a investiţiei pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu. Solicitarea autorizaţiei de mediu se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare : 
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Cuvîntul liber” din 30.10.2012, afişat la Primăria comunei Gorneşti cu nr. 11546 / 29.10.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Cuvîntul liber” din 07.11.2012 afişat la Primăria comunei Gorneşti cu nr. 2784 / 06.11.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. ........ din 07.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. MULTI PROD IMPEX S.R.L., cu sediul în Gorneşti, str. Principală, nr. 206A, înregistrată la A.P.M. Mureş cu nr. 7334/24.10.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 06.11.2012 că proiectul „Amenajare piscicolă, extindere iaz piscicol”, în extravilanul satului Gorneşti , com. Gorneşti,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 la pct. 1, lit. f) - crescătorii piscicole,
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
Mărimea proiectului
a) Mărimea proiectului – proiectul propune amenajare iaz piscicol, pe un amplasament situat în extravilanul loc. Gorneşti, în terasa a r. Mureş , la o distanţă de 300 m de malul drept al râului;
- puncte de delimitare a perimetrului iazului( şi de exploatare agregate), în coordonate STEREO 70 :
 

 

Nr. pct.

X

Y

1

573888

472377

2

573926

472256

3

573936

472224

4

573919

472217

5

573909

472249

6

573871

472371

7

573909

472249

8

573919

472217

9

573886

472204

10

573876

472236

11

573838

472358

Prin excavarea acestui bazin se va realiza un heleşteu cu următoarele caracteristici
- suprafaţa heleşteu – 0,87 ha
- suprafaţa luciu apă – 0,71 ha
- înălţimea maximă heleşteu – 5,5 m
- volum mediu de apă – 11000 mc
Pământul rezultat la săpături va fi utilizat pentru execuţia unui dig perimetral( cu secţiune transvesală trapezoidală, lungime – 430 m, înălţime - 1 m, panta taluze 1: 1 ).
Heleşteul va fi populat cu specii de peşti specifici apelor stagnante.
- volum material( agregate minerale) excavat şi transportat – cca. 47000 mc
Exploatarea agregatelor minerale se va face mecanizat folosindu-se utilajele din dotare.
Autobasculantele – vor fi parcate la sediul firmei, din satul Gorneşti;
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) Utilizarea resurselor naturale
– apa heleşteului va proveni din pânza freatică şi din precipitaţiile atmosferice( pluviale)
– agregate minerale ( cca. 47 000 mc )
– combustibili pentru utilaje şi autocamioane, folosite la decopertare, excavare şi transport agregate şi la amenajări ale heleşteului
d) Producţia de deşeuri
- solul fertil decopertat va fi haldat, urmând a fi folosit pentru lucrări de amenajare heleşteu
- deşeurile menajere vor fi colectate în saci şi preluate de serviciul de salubritate care operează în zonă
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – risc scăzut; alimentarea cu carburant a autobasculantelor – se va efectua la staţii de distribuţie carburanţi; pentru alimentarea cu carburant a utilajelor( excavator; buldozer) se vor lua măsuri de evitare a poluării solului sau a apei
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren extravilan neproductiv; teren extravilan arabil;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – zăcământ – agregate minerale din zona propusă
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – amplasament la o distanţă de 300 m de malul drept al râului Mureş, fără impact semnificativ asupra calităţii apei râului
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare - nu este cazul,
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus.
d) probabilitatea impactului – redusă, având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de demolare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier( carburant; ulei mineral) pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Pilierii de siguranţă – min. 300 m de malul drept al r. Mureş;
• Stropirea pe timp secetos a drumului de acces la balastieră, pentru evitarea antrenarii de pulberi sedimentabile; Drumul tehnologic amenajat pentru accesul în zona de exploatare va fi întreţinut în mod corespunzător.
• Stratul fertil ( precum şi strate sterile) rezultat la excavări va fi depozitat într- o haldă provizorie, pe terenul în proprietatea/administrarea S.C. MULTI PROD IMPEX S.R.L. şi se va utiliza la lucrările de amenajare heleşteu;
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Transportul deşeurilor se va face cu mijloace de transport acoperite şi se va evita împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
• Deşeurile menajere vor fi predate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006;
• Respectarea prevederilor Avizului de gospodarire a apelor(nr. 444/2012) eliberat de A.N. APELE ROMÂNE Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• Materialul excavat( balast) se încarcă direct în mijloacele de transport şi se transportă la punctele de valorificare;
• După finalizarea lucrărilor de exploatare/amenajare, se va obţine autorizaţia de mediu pentru exploatarea efectivă a heleşteului;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Zi de zi” din 01.11.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „ ...... ” din ...........2012. şi pe pagina de Internet a APM Mureş în data de ................2012.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. ........ din 07.11.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. MULTI PROD IMPEX S.R.L., cu sediul în Gorneşti, str. Principală, nr. 206A, înregistrată la A.P.M. Mureş cu nr. 7335/24.10.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 06.11.2012 că proiectul „Amenajare piscicolă”, în extravilanul satului Dumbrăvioara, com. Ernei,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 la pct. 1, lit. f) - crescătorii piscicole,
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului
–proiectul propune amenajare iaz piscicol, de pe un amplasament situat în extravilanul loc. Dumbrăvioara, în terasa r. Mureş , la o distanţă de 150 m de malul stâng al râului;
- puncte de delimitare a perimetrului iazului( şi de exploatare agregate), în coordonate STEREO 70 :
 

 

Nr. pct.

X

Y

1

573290

471935

2

573278

472901

3

573263

471846

4

573260

471816

5

573259

471794

6

573270

472798

7

573298

471815

8

573327

472008

9

573319

472004

Prin excavarea acestui bazin se va realiza un heleşteu cu următoarele caracteristici
- suprafaţa heleşteu – 0,58 ha
- suprafaţa luciu apă – 0,47 ha
- înălţimea maximă heleşteu – 5,8 m
- volum mediu de apă – 9000 mc
Pământul rezultat la săpături va fi utilizat pentru execuţia unui dig perimetral(înălţime - 1 m, panta taluze 1: 1 ).
Heleşteul va fi populat cu specii de peşti specifici apelor stagnante.
- volum material( agregate minerale) excavat şi transportat – cca. 30000 mc
Exploatarea agregatelor minerale se va face mecanizat folosindu-se utilajele din dotare. Autobasculantele – vor fi parcate la sediul firmei, din satul Gorneşti;
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) Utilizarea resurselor naturale
– apa heleşteului va proveni din pânza freatică şi din precipitaţiile atmosferice( pluviale)
– agregate minerale ( cca. 30 000 mc )
– combustibili pentru utilaje şi autocamioane, folosite la decopertare, excavare şi transport agregate şi la amenajări ale heleşteului
d) Producţia de deşeuri
- solul fertil decopertat va fi haldat, urmând a fi folosit pentru lucrări de amenajare heleşteu
- deşeurile menajere vor fi colectate în saci şi preluate de serviciul de salubritate care operează în zonă
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – risc scăzut; alimentarea cu carburant a autobasculantelor – se va efectua la staţii de distribuţie carburanţi; pentru alimentarea cu carburant a utilajelor( excavator; buldozer) se vor lua măsuri de evitare a poluării solului sau a apei
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren arabil extravilan;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – zăcământ – agregate minerale din zona propusă
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – amplasament la o distanţă de 150 m de malul stâng al râului Mureş, fără impact semnificativ asupra calităţii apei râului
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare - nu este cazul,
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus.
d) probabilitatea impactului – redusă, având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de demolare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier( carburant; ulei mineral) pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Pilierii de siguranţă – min. 150 m de malul stâng al r. Mureş;
• Stropirea pe timp secetos a drumului de acces la balastieră, pentru evitarea antrenarii de pulberi sedimentabile; Drumul tehnologic amenajat pentru accesul în zona de exploatare va fi întreţinut în mod corespunzător.
• Stratul fertil ( precum şi strate sterile) rezultat la excavări va fi depozitat într- o haldă provizorie, pe terenul în proprietatea/administrarea S.C. MULTI PROD IMPEX S.R.L. şi se va utiliza la lucrările de amenajare heleşteu;
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Transportul deşeurilor se va face cu mijloace de transport acoperite şi se va evita împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
• Deşeurile menajere vor fi predate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006;
• Respectarea prevederilor Avizului de gospodarire a apelor(nr. 443/2012) eliberat de A.N. APELE ROMÂNE Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• Materialul excavat( balast) se încarcă direct în mijloacele de transport şi se transportă la punctele de valorificare;
• După finalizarea lucrărilor de exploatare/amenajare, se va obţine autorizaţia de mediu pentru exploatarea efectivă a heleşteului;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Zi de zi” din 01.11.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „ ...... ” din ...........2012. şi pe pagina de Internet a APM Mureş în data de ................2012.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)
Nr. din 25.10.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ cu sediul în municipiul Tîrgu-Mureş, str. George Enescu, nr. 6, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 7927 din 31.10.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.10.2012 că proiectul “Reabilitare drum forestier Valea Gâtii” propus a fi realizat în com. Ibăneşti, sat Ibăneşti Pădure, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 13, lit. a) şi la pct. 10, lit. e);
- prin aplicarea criteriilor din anexa 3 la H.G. nr. 445/2009 s-au constatat următoarele:
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – investiţia prevede reabilitarea drumului forestier Valea Gâtii, drum ce are punctul de plecare în drumul forestier Creanga-Bafta (drum care începe în apropierea Castelului de vânătoare Lăpuşna), în dreptul bornei amenajistice 132 din U.P. V Meştera, se desfăşoară de-a lungul pr. Valea Gâtii (afluent de dreapta al pr. Lăpuşna) şi are punctul final la 200 m amonte de borna amenajistică 153 din U.P. V Meştera.
Lungimea drumului ce urmează a fi reabilitat este de 5620 m, principalele lucrări fiind: refacerea podeţelor deteriorate; repararea podului peste pr. Creanga; refacerea părţii carosabile; reabilitarea/decolmatarea şanţurilor existente; decolmatarea podeţelor existente; realizarea de podeţe de descărcare (în zonele în care lipsesc) şi ziduri de sprijin; realizarea declivităţilor transversale ale platformei în strânsă corelare cu declivităţile longitudinale, pentru a asigura evacuarea rapidă a apelor pluviale de pe platforma drumului; execuţia unor lucrări de întreţinere a albiei pr. Valea Gâtii (prin îndepărtarea resturilor lemnoase antrenate de cursul de apă). Pentru siguranţa circulaţiei şi exploatarea raţională a drumului au fost prevăzute: borne hectometrice şi kilometrice, table indicatoare de circulaţie, stâlpi de dirijare.
Lăţimea părţii carosabile va fi de 2,75 / 3,5 m, lăţimea platformei de 3,5 / 4 m, viteza de proiectare 15 km/h, iar sistemul rutier proiectat va fi reprezentat de 15 cm fundaţie din balast şi 10 cm îmbrăcăminte din piatră spartă.
Modernizarea drumului forestier are drept scop asigurarea accesului la fondul forestier din bazinul respectiv, în vederea exploatării masei lemnoase, pentru asigurarea continuităţii aplicării tratamentelor silviculturale şi de îngrijire a arboretelor, pentru recoltarea de produse de masă lemnoasă , precum şi a asigurării posibilităţii de intervenţie în caz de incendiu.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate în etapa de realizare a proiectului, agregate minerale şi combustibili pentru maşini şi utilajele de construcţii - fără impact semnificativ asupra mediului;
d) Producţia de deşeuri – proiectul va genera deşeuri rezultate din lucrările de reabilitare a drumului, care în mare parte se vor refolosi în cadrul aceluiaşi proiect. Deşeurile menajere, colectate în saci de plastic, vor fi predate la serviciul de salubritate local care la va transporta la un depozit ecologic, autorizat.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – se vor produce emisii în atmosferă în perioada de construcţie şi funcţionare, datorate lucrărilor de construcţie şi traficului în perioada de execuţie şi funcţionare, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ asupra mediului. În timpul execuţiei, în perioadele secetoase, pot fi generate pulberi, care vor fi eliminate prin stropire. În etapa de funcţionare, apele pluviale convenţional curate, colectate prin şanţuri, vor fi evacuate în emisarii naturali din zonă.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren situat integral în fond forestier de stat, administrat de Direcţia Silvică Mureş, conform certificatului de urbanism nr. 41 din 30.08.2011 emis de către Primăria comunei Ibăneşti;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – pr. Valea Gâtii, pr. Creanga, fără impact semnificativ asupra calităţii apei;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu vor fi afectate zone împădurite;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – proiectul este propus pe un amplasament situat în situl de interes comunitar Natura 2000 ROSCI 0019 Călimani-Gurghiu;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, temporar - pe perioada de execuţie; impactul asupra mediului în urma implementării proiectului va fi unul pozitiv;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus sau nesemnificativ şi temporar, în perioada de execuţie a proiectului şi în perioada de funcţionare;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
a) proiectul se desfăşoară în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0019 Călimani – Gurghiu;
b) proiectul nu are legătură directă şi nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale de interes comunitar.
Urmare analizării proiectului şi întocmirii listei de control rezultă următoarele:
- proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire / reproducere / migraţie a speciilor şi / sau habitatele de interes comunitar;
- proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă în aria naturală protejată de interes comunitar.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobate prin Legea nr. 49/2011;
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Notificării de începere a execuţiei nr. 380 din 27.09.2012 emisă de către A.N. “APELE ROMANE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• Organizarea de şantier se va realiza în afara ariei naturale protejate de interes comunitar;
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
• Nu se vor efectua lărgiri de drum (cu excepţia celor prevăzute în proiect la nivelul curbelor) şi nu se vor efectua defrişări;
• Canalele de scurgere vor urmări traseul existent;
• În vederea diminuării nivelului de zgomot şi vibraţii se vor folosi utilaje cu gabarit redus;
• În perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• Prevenirea deteriorării suprafeţelor învecinate în vederea evitării pierderii şi/sau afectării habitatelor floristice şi faunistice;
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială, prin lucrări specifice (nivelare, înierbare);
• Lucrările de reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate se vor efectua numai la ateliere service autorizate;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Respectarea prevederilor Ordinului MAPPM nr. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului;
• Utilajele folosite vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 16.11.2011) şi afişat la Primăria comunei Ibăneşti (în data de 08.02.2012), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 18.10.2012);

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr. din 25.10.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către S.C. E-ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. prin S.C. GASCOP S.R.L. cu sediul în loc. Tg. Mureş, str. Strâmbă, nr. 46, jud. Mureş, pentru proiectul ”Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă pe Calea Sighişoarei, din localitatea Tg Mureş”, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 6177/10.09.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 23.10.2012 că proiectul ”Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă pe Calea Sighişoarei, din localitatea Tg Mureş”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Tg. Mureş, jud. Mureş,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
l. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 13 lit.a. Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a H.G. 445/2009.

1) Caracteristicile proiectului
a).Mărimea proiectului – Scopul proiectului este asigurarea siguranţei in funcţionare si eliminarea pericolului de infiltraţii de gaze naturale in imobilele învecinate, proces care poate provoca explozii pe Calea Sighişoarei din Tg. Mureş.
Caracteristicele tehnice şi descrierea proceselor de execuţie ale proiectului propus

• lungime totala a conductelor proiectate: 2400 ml
• număr de branşamente proiectate: 6 buc
• lăţimea şanţului – 0,5 m
• adâncimea de pozare a conductei – 0,9 m de la generatoarea
superioara a conductei.
• diametrul branşamentelor proiectate: Dext = 32 mm (PE100SDR11),

Traseul conductei va fi pe cât posibil rectiliniu, marcat prin inscripţii sau prin aplicarea de plăcuţe indicatoare pe construcţii şi/sau stâlpii din imediata vecinătate sau alte repere fixe, de către executant
- Montajul conductei proiectate se face la o adâncime de 0,9 m de la generatoarea
superioara a conductei.
- Conductele de distribuţie sunt izolate anticoroziv iar la intersecţia cu alte reţele subterane(apă, canal, cabluri electrice, telefonie) conductele de gaze se montează în tuburi de protecţie din ţeavă de oţel dimensionată corespunzător.
- La capetele tuburilor de protecţie, la îmbinări şi la ramificaţii sunt prevăzute răsuflători.
- Pentru identificarea ulterioară a traseelor conductelor, s-a prevăzut instalarea pe toata lungimea acesteia a unui fir trasator. Se va folosi un fir metalic din Cu, cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere de minim de 5 kV, monofilar, cu secţiunea minimă de 0,8 mm . Acesta se va monta la adâncimea generatoarei superioare a conductei, fiind prins de aceasta, la distanţe de max. 5 m, cu bandă adezivă
- Subtraversările de drumuri se fac cu foraj orizontal şi robinet de separaţie înaintea traversării.
- Branşamentul proiectat se va executa prin procedeul de electrofuziune, toate elementele de asamblare, fiind specifice acestui procedeu.
- Elementele componente ale unui branşament sunt: T-ul de branşament, cuplele de electrofuziune, ţeava, capătul de branşament şi robinetul de branşament cu sferă montat în poziţie verticală.
- Traseul branşamentelor va fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de distribuţie, având pantă ascendentă către capătul de branşament. Pentru situaţii care impun racordarea sub un alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 60°. Ele se vor monta subteran, în teritoriul public, până la limita de proprietate a imobilelor ce urmează a fi racordate la reţeaua de distribuţie.
- Elementele de identificare a traseelor conductelor, firul trasator şi banda avertizoare, se vor prelungi şi pe traseul branşamentelor, se vor racorda la acestea şi se vor instala în acelaşi mod. Firul trasator se va cupla galvanic la firul trasator al conductei prin utilizarea unor conectori din ţeava de cupru, legătura fiind izolată electric cu bitum sau mastic .
- La ieşirea capătului de branşament din pământ se va monta o răsuflătoare de perete, pentru asigurarea posibilităţii de detectare a eventualelor scăpări de gaze datorate defectelor apărute pe reţeaua de distribuţie.
- Refacerea carosabilului sau a zonei verzi şi aducere la starea iniţiala;
- Efectuarea probelor de presiune de etanşeitate şi de rezistenţă;
- Efectuarea recepţiei finale la terminarea lucrărilor;
- Organizarea de şantier se va face într-un perimetru bine delimitat, cu suprafeţe balastate pentru staţionarea utilajelor, amplasarea barăcilor pentru muncitori şi depozitare materiale;
- Se va amenaja un grup sanitar ecologic pentru muncitori;
b). Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.
c). Utilizarea resurselor naturale – resurse naturale ( apă, nisip, balast, agregate
minerale, energie electrică, motorină) folosite la realizarea lucrărilor şi pentru
autovehicule şi utilaje, în cantităţi limitate, fără impact semnificativ asupra mediului;
d). Producţia de deşeuri – proiectul va genera în etapa de execuţie deşeuri:
- deşeuri menajere care vor fi preluate de operatorii de salubrizare autorizaţi,
- deşeuri metalice rezultate de la înlocuirea conductelor – predate spre valorificare la
operatori autorizaţi;
- deşeuri inerte ( pământ), generate de săparea şanţurilor pentru pozare conductelor - se va utiliza la astuparea conductelor şi ca material de refacere a solului. În perioada de operare nu vor fi generate deşeuri.
e). Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
- Emisii în aer – în perioada de execuţie vor rezulta microparticule (praf) de la activitatea de săpare şi transport materiale (care se vor elimina prin stropire) şi gazele de eşapament ale mijloacelor de transport şi utilajelor folosite;
- Emisii în apă şi în sol : - atât în perioada de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada
exploatării, se vor lua toate măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
- Zgomotul - în perioada de execuţie se creează un disconfort fonic generat de funcţionarea utilajelor, care se va resimţi pe perioade scurte de timp (lucrările se vor efectua numai în timpul zilei).
Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus în perioada de
construcţie.
f). Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - redus, cu
condiţia dotării tehnologice corespunzătoare, punerea în funcţiune numai după
efectuarea probelor de presiune la etanşeitate şi de rezistenţă ale conductelor de
distribuţie precum şi respectarea măsurilor specifice de protecţia muncii.

2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – domeniul public;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului;
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul,
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja
depăşite – nu este cazul,
g) ariile dens populate – nu este cazul;
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi redus prin măsurile luate de executant cu efecte pozitive
asupra populaţiei.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus în perioada de
execuţie,
d) probabilitatea impactului - redusă numai pe perioada realizării obiectivelor aferente
proiectului de investiţie;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus pe termen scurt, în
perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune
sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente in timpul perioadei de execuţie se vor respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare si întreţinere prevăzute in normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se in acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
- Staţionarea şi întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului şi mediul acvatic cu produse petroliere;
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar se va reda la aceiaşi categorie de folosinţă avută anterior lucrărilor;
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
- Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deşeurilor.
- Deşeurile menajere vor fi preluate de operatorii de salubrizare autorizaţi,
- Deşeuri metalice rezultate de la înlocuirea conductelor – predate spre valorificare la
operatori autorizaţi;
- Deşeuri inerte ( pământ), generate de săparea şanţurilor pentru pozare conductelor - se vor utiliza la astuparea conductelor şi ca material de refacere a solului
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului
despre începerea lucrărilor.
- Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Mureş, despre orice
modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare, respectiv autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare în conformitate cu prevederile art.39 şi art. 40 din Ordinul MMP135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
- Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

- Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul 24 ore Mureşene, din10.10.2012, la Primăria Tg. Mureş nr.42477 din data de 09.10.2012, şi pe pagina de Internet a APM Mureş(http://apmms.anpm.ro) în data d 25. 09.2012.
- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Decizia etapei de încadrare (proiect)

Nr. din 30.10.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de HERMAN ANCA cu domiciliul în municipiul Târnăveni, str. George Coşbuc, nr. 52A, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, cu nr. 5779/22.08.2012 în baza a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.10.2012, că proiectul „Construire casă vacanţă”, propus a fi realizat în com. Ibăneşti, sat Brădeţel, f.nr., jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul nu se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

1. Conform coordonatelor Stereo 1970, prezentate în documentaţie, obiectivul se găseşte în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0019 Călimani – Gurghiu.
2. Urmare analizării proiectului şi întocmirii listei de control rezultă următoarele:
a) Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire / reproducere / migraţie a speciilor şi / sau habitatele de interes comunitar.
b) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţi extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0019 Călimani – Gurghiu.
c) Pe amplasamentul lucrării nu se vor realiza depozite de materiale sau substanţe care să afecteze speciile şi/sau habitatele naturale de interes comunitar.
d) Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar.
e) Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă în aria naturală protejată de interes comunitar.


Condiţiile de realizare a proiectului:
a) se va evita realizarea construcţiei în perioada sezonului activ pentru majoritatea vieţuitoarelor (aprilie-iulie);
b) este interzis accesul cu utilaje grele în alte zone decât perimetrul construibil;
c) la amenajarea incintei se vor folosi doar specii vegetale autohtone;
d) este interzisă folosirea semnalelor luminoase puternice, gen reflectoare, îndreptate spre exteriorul amplasamentului şi a focurilor de artificii, pentru a evita deranjarea faunei sălbatice;
e) se va respecta nivelul de zgomot permis la limita amplasamentului şi nu se vor folosi materiale pirotehnice (petarde) sau alte surse producătoare de zgomot peste limitele admise în zone rezidenţiale (35-45 dB);
f) este strict interzisă practicarea sporturilor extreme: moto-cros, circulaţia cu maşini de teren cu excepţia drumurilor de acces public.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind luarea deciziei de încadrare a fost publicat în ziarul “....” din data de ....., afişat la Primăria comunei Ibăneşti în data de ..... precum şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 30.10.2012).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Decizia etapei de încadrare (proiect)

Nr. din 25.10.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, str. Lascăr Catargiu, nr. 51-53, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, cu nr. 5266/01.08.2012 în baza a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.10.2012, că proiectul „Alimentare cu energie electrică antenă telefonie mobilă ORANGE”, propus a fi realizat în comuna Răstoliţa, sat Andreneasa, f.nr., jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul nu se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

1. Conform coordonatelor Stereo 1970, prezentate în documentaţie, obiectivul se găseşte în Parcul Natural Defileul Mureşului şi în interiorul siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior şi ROSCI0019 Călimani – Gurghiu.
2. Urmare analizării proiectului şi întocmirii listei de control rezultă următoarele:
a) Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire / reproducere / migraţie a speciilor şi / sau habitatele de interes comunitar.
b) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţi extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul Parcului Natural Defileul Mureşului şi a siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior şi ROSCI0019 Călimani – Gurghiu.
c) Pe amplasamentul lucrării nu se vor realiza depozite de materiale sau substanţe care să afecteze speciile şi/sau habitatele naturale de interes comunitar.
d) Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar.
e) Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă în aria naturală protejată de interes comunitar.

Condiţiile de realizare a proiectului:

a) se va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor
vegetale;
b) se va evita realizarea construcţiei pe perioada de cuibărit (mai-iulie);
c) transportul echipamentelor specifice se va face cu atelaje, cu scopul de a reduce
impactul negativ asupra fâneţei de interes comunitar;
d) la încheierea lucrărilor terenul afectat de săpătură va fi supus reconstrucţiei
ecologice, folosind numai specii din structura fâneţei naturale, material genetic local;
e) pe toată durata lucrării şi a reconstrucţiei ecologice se va asigura participarea
administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului şi a siturilor Natura 2000
ROSCI0019 Călimani – Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului;
f) personalul va fi instruit în vederea prevenirii afectării fâneţei de interes comunitar;
g) se vor respecta condiţiile impuse în Avizul nr. 375/28.09.2012 emis de
Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului şi a siturilor Natura 2000
ROSCI0019 Călimani – Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului.


Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind luarea deciziei de încadrare a fost publicat în ziarul “....” din data de ....., afişat la Primăria comunei Răstoliţa în data de ..... precum şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 25.10.2012).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiect - DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 7919

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de R.N.P. ROMSILVA – Direcţia Silvică Mureş cu sediul în localitatea Tg.Mureş, str. George Enescu nr. 6, judeţul Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 7919 din 31.10.2011,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.10.2012 că proiectul “Reabilitare drum forestier Tisieu” propus a fi realizat în localitatea Tisieu f.nr., comuna Ibăneşti, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a) , la pct.10 lit.e – Orice modificări sau extinderi, Construcţia drumurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului:
- Situaţia existentă - drumul reabilitat, se racordează la drumul existent DJ 153C, în Tisieu. Traseul drumului se desfăşoară prin localitatea Tisieu, până la borna amenajistică 124, urmărind apoi cursul pârâului Tisieu, pe versantul drept al acestuia. La hm 37+31,63 drumul traversează pârâul cu un pod existent L=6,00 m, desfăşurându-se pe versantul stâng al pârâului, până la hm 70+10,18. Aici drumul traversează pârâul Tisieu cu un pod L=6,00 m proiectat desfăşurându-se pe versantul drept al văii Tisieu. La hm 93+16,79 drumul traversează valea principală cu un podeţ dalat L=4,00 m proiectat. Până la punctul final hm 109+61,32 drumul rămâne pe versantul stâng al pârâului, în apropiere de borna amenajistică 135, unitatea amenajistică 90.
Lucrările de investiţie prevăd reabilitarea drumului forestier cu o lungime totala de 8,96 km, tronson ce va traversa cursuri de apă pe poduri şi podeţe existente, o parte necesitând reparaţii sau chiar înlocuirea acestora. Se vor efectua următoarele lucrări: repararea/modernizarea drumului forestier existent, prin execuţia de terasamente de pământ şi completarea platformei drumului cu piatră spartă; consolidarea rambleului drumului cu ziduri de sprijin; consolidarea versanţilor cu gabioane, execuţia unui pod nou, respectiv a unui podeţ nou peste pârâul Tisieu; execuţia unor podeţe tubulare pentru traversările cursurilor de apă necadastrate, afluenţi ai pr. Tisieu; menţinerea în plan a profilului longitudinal şi transversal a elementelor geometrice existente cu amenajări locale în scopul măririi siguranţei circulaţiei; se va rezolva scurgerea şi evacuarea apelor pluviale cu descărcarea lor în zone depresionare lipsite de interes sau spre receptorii pluviali; pentru preluarea şi dirijarea apelor pluviale sunt prevăzute şanţuri, podeţe de descărcare în zonele unde lipsesc, precum şi decolmatarea celor existente.
Caracteristicile drumului reabilitat vor fi :
• Lungimea drumului 8,96 km;
• Lăţimea totală 3,5 m;
• Lăţimea părţii carosabile 2,75 m;
• Acostamente 2 x 0,375 m
Sistemul rutier va fi alcătuit din piatră spartă, în grosime de 15 cm, după compactare.
Se va executa un pod din beton peste pr.Tisieu la hm 70+10,18 ( poz.13) amplasat oblic la 750 cu caracteristici constructive:
• Lungime totală pod 9,6 m;
• Lumina 6,0 m;
• Lăţime pod 5,0 m;
• Înălţime minimă de liberă trecere sub pod 0,75 m;
• Debit de calcul cu probabilitatea de depăşire de 5 % 23,6 mc / s;
• Cota intrados pod 926,67 mdM;
• Nivel corespunzător debitului de 5 % 925,92 mdM;
Infrastructura podului va fi alcătuită din două culei din beton amplasate la adâncimea de 2,5 m sub patul albiei ( beton C 8/10 în fundaţie şi C 12/15 în elevaţie. Suprastructura va fi realizată din 7 grinzi din beton, prefabricate cu L=6,4 m,monolitizate cu placă de suprabetonare, urmată de o hidroizolaţie cu protecţie corespunzătoare şi cale de rulare din beton. Pe culei, grinzile vor fi solidarizate cu două antretoaze din beton monolit. Pentru racordările la terasamente se vor executa 4 aripi oblice 750 cu l=2,5 m, fundate la adâncimea de 1,5 m, executate din beton C 8/10.
Podeţul dalat peste pr.Tisieu la Hm 93+16,79 ( poz.21) va avea următoarele caracteristici constructive:
• Lungime totală pod 7,1 m;
• Lumina 4,0 m;
• Lăţime pod 4,2 m;
• Înălţime minimă de liberă trecere sub pod 0,75 m;
• Debit de calcul cu probabilitatea de depăşire de 5 % 18,0 mc / s;
• Cota intrados pod 1050,95 mdM;
• Nivel corespunzător debitului de 5 % 1050,2 mdM;
Infrastructura podului va fi alcătuită din două culei din beton ( beton C 8/10 în fundaţie cât şi în elevaţie. Suprastructura va fi realizată din 7 grinzi din beton, prefabricate cu L=5,0 m,monolitizate cu placă de suprabetonare, urmată de o hidroizolaţie cu protecţie corespunzătoare şi cale de rulare din beton. Pe culei, grinzile vor fi solidarizate cu două antretoaze din beton monolit. Pentru racordările la terasamente se vor executa 4 aripi oblice 600 cu l=4,0 m, fundate la adâncimea de 1,5 m.
Podeţe tubulare peste cursuri de apă necadastrate, afluenţi ai pr.Tisieu:
 

Nr.crt.

Poziţia hectometrică

Caracteristici podeţ nou diametru / lungime

1

20+52,73

D=1,4 m; L=6,0 m

2

29+09,44

D=1,4 m; L=6,0 m

3

31+72,60

D=1,0 m; L=6,0 m

4

32+91,80

D=1,4 m; L=6,0 m

5

40+48,98

D=1,4 m; L=6,0 m

6

44+97,68

D=1,4 m; L=6,0 m

7

47+21,86

D=1,0 m; L=6,0 m

8

48+82,29

D=1,4 m; L=6,0 m

9

51+27,34

D=1,0 m; L=5,0 m

10

56+93,88

D=1,0 m; L=5,0 m

11

63+14,14

D=1,0 m; L=5,0 m

12

68+23,02

D=1,0 m; L=5,0 m

13

71+16,81

D=1,0 m; L=5,0 m

14

72+63,02

D=1,0 m; L=5,0 m

15

73+75,44

D=1,0 m; L=5,0 m

16

76+22,73

D=1,0 m; L=5,0 m

17

76+84,37

D=1,0 m; L=5,0 m

18

82+14,53

D=1,0 m; L=5,0 m

19

86+92,36

D=1,0 m; L=5,0 m

20

94+74,13

D=1,0 m; L=5,0 m

c) Utilizarea resurselor naturale – ;
d) Producţia de deşeuri – deşeurile rezultate - sterilul din operaţia de excavare, resturi de mortar, cofraje, oţel-beton, se vor depozita temporar în containere metalice de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit, autorizat; în perioada de funcţionare, eventualele piese de schimb defecte rezultate în urma lucrărilor de întreţinere vor fi preluate de către firma specializată care realizează lucrările de mentenanţă, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate, pe bază de contract;
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ;
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren situat integral în fond forestier, administrat de RNP Romsilva Direcţia Silvică Tg.Mureş, cu suprafaţa totală ocupată de 77.800 mp, conform certificatului de urbanism nr. 43 din 30.08.2011 prelungit până la 30.08.2013 emis de către Primăria comunei Ibăneşti;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – pe lângă posibilitatea valorificării masei lemnoase din bazinet, construirea drumului va face posibilă realizarea de venituri suplimentare, din vânat şi recoltare fructe de pădure; se va asigura accesibilitatea unei suprafeţe păduroase de 602,3 ha, cu un volum de masă lemnoasă pe picior de 138.894 mc, din care cu vârsta peste 80 ani de 22.564 mc, cu o posibilitate anuală de 5.641 mc.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul „Reabilitare drum forestier Tisieu” propus a fi realizat în localitatea Tisieu f.nr., comuna Ibăneşti, nu se supune evaluării adecvate;
- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Organizarea de şantier se va realiza cu respectarea normelor şi normativelor în vigoare specifice categoriilor de lucrări cuprinse în proiect şi respectarea legislaţiei privind protecţia mediului;
• In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• După finalizarea lucrărilor se vor îndepărta din albie toate materialele rămase în urma execuţiei, astfel încât să se asigure condiţiile optime de scurgere a apelor la debite minime şi maxime.
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 468 din 27.09.2012 emis de Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 16.11.2011), afişat la Primăria comunei Ibăneşti şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 04.11.2011);
- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „24 ore mureşene” (din data de 19.09.2012), afişat la Primăria comunei Ibăneşti din data de 20.09.2012 şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 24.10.2012), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

PROIECT pentru Decizia etapei de încadrare
Nr. 7353 din …………..

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. TRACOS S.R.L. cu sediul în municipiul Tîrgu-Mureş str. Libertăţii nr. 145, judeţul Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 7353 din 24.10.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 30.10.2012 că :
proiectul „Amenajare lac piscicol şi exploatare balast”, în extravilanul localităţii Sântioana de Mureş comuna Pănet jud. Mureş,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 1 lit. f) - crescătorii pentru piscicultură intensivă şi pct. 2 lit. a) - cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
Justificarea în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1. Caracteristicile proiectului
Mărimea proiectului – Scopul investiţiei este amenajarea unui nou lac piscicol în cadrul exploataţiei piscicole existente, care va fi populat cu specii de peşti specifici apelor stagnante(fitofagi). Pentru amenajarea lacului piscicol se vor executa lucrări de excavaţii pe o suprafaţă de teren de 6644mp care va deveni luciu de apă, din totalul suprafeţei de 10000mp. Balastul excavat va fi valorificat.
Lacul se va umple cu apă prin aportul freatic din zonă şi datorită apelor pluviale. Împrospătarea se va asigura tot din pânza freatică. Accesul la amplasament se va asigura din drumul de exploatare existent.
Se va decoperta stratul de sol fertil, se vor exploata agregatele minerale mecanizat din uscat, în fâşii paralele cu ajutorul unui excavator, materialul extras se va încărca în autobasculante şi se va transporta la diferiţi beneficiari. Pământul rezultat din decopertarea terenului va fi haldat în vederea taluzării malurilor la terminarea lucrărilor de exploatare. În cuveta rămasă în urma exploatării balastului se va amenaja un spaţiu de aquacultură având suprafaţa luciului de apă de 0,6644ha.
Cumularea cu alte proiecte: societatea desfăşoară aceeaşi activitate, în zonă existând deja 7 iazuri piscicole.
Utilizarea resurselor naturale – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor. Pământul rezultat din decopertare se va refolosi în vederea taluzării malurilor şi pentru realizarea digurilor de protecţie iar pietrişul se va valorifica. Apa va fi asigurată din pânza freatică – nu este necesar un debit de primenire. Necesarul de apă pentru umplerea heleşteului este de 15,281 mii mc/an.
Producţia de deşeuri – Deşeuri menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi ridicate periodic de serviciul de salubritate local. La punerea în funcţiune se vor încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru preluarea deşeurilor menajere. Pentru eliminarea deşeurilor provenite din eventualele mortalităţi piscicole se va încheia contract cu operator autorizat .
Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort – temporar, lucrările de exploatare vor genera zgomot, pulberi, emisii de la motoarele excavatorului şi a mijloacelor de transport materiale. Pentru reducerea pulberilor se vor aplica stropiri. La punerea în funcţiune nu vor fi surse de pulberi, zgomot sau vibraţii. Din amenajare nu vor fi evacuate ape în cursuri de apă de suprafaţă. Golirea heleşteului se va face doar în situaţii speciale sau o dată la trei ani, pentru decolmatarea amenajării şi repopulare, prin pomparea apei în pr. Cuieşd. Amenajarea piscicolă va fi prevăzută cu toalete ecologice.
Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - nu este cazul, proiectul nu presupune utilizarea de substanţe periculoase.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren agricol situat pe malul drept, în terasa superioară a râului Mureş la cca. 350m distanţă de acesta şi la 10,0m distanţă de pr. Cuieşd. coordonate STEREO 70 x/y: a – 556712 / 458828; b – 556438 / 458748; c –556434 / 458780; 556707 /458861.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursele naturale (apa, agregate minerale) existente în zonă nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – impact redus asupra stratului freatic din lunca râului Mureş – pierderi prin evaporare. Asupra râului Mureş impactul este nesemnificativ distanţa de acesta fiind de cca.350m. Asupra pr. Cuieşd impactul este redus, debitul acestuia fiind variabil, în funcţie de precipitaţii.
b) zonele costiere – nu este cazul.
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu este cazul
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact lucrărilor este redus.
d) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, atât în perioada de construcţie cât şi după punerea în funcţiune.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006 ;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr.480 /25.10.2012;
• Gestionarea deşeurilor cu respectarea OUG nr. 78/2000, aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr. 16/2001 aprobată cu modificări de Legea nr. 465/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Deşeurile reciclabile se colectează pe categorii şi se predau la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat;
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Stratul de sol fertil se va decoperta şi depozita în vederea taluzării malurilor şi a realizării digurilor de protecţie pentru inundaţii;
• Se va ţine zilnic evidenţa cantităţilor de balast extrase;
• Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere;
• Asigurarea protecţiei solului în incinta unităţii prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Stropirea pe timp secetos a drumului de acces la balastieră, pentru evitarea antrenării de pulberi sedimentabile;
• Conform Ord. comun ANRM/MMGA nr. 27/324/2005, art.3 veţi prezenta anual “Valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului” (anexa nr. I la Ord. comun ANRM/MMGA nr. 58/19/2004 modificat) şi “Situaţia lucrărilor executate pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere” (anexa nr. II la Ord. comun ANRM/MMGA nr. 58/19/2004 modificat) însoţite de planul de refacere a mediului, proiectul tehnic şi raportul privind executarea lucrărilor de refacere a mediului.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Cuvântul Liber” din 26.10.2012, la Primăria comunei Pănet în data de 24.10.2012 – nr. înregistrare 4802 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „……………..” din ………….., la Primăria comunei Pănet cu nr. înregistrare ………………..şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


 

Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr. 6172 din ...


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MEDEA FOREST SRL cu sediul în comuna Deda, sat Filea, nr.45, judeţul Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 6172 din 10.09.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.10.2012 că proiectul „Construire sediu societate şi hală gater” propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Lunca Bradului nr.224, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 10 lit. b) - proiecte de dezvoltare urbană;
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
a. Mărimea proiectului: proiectul prevede construirea unei clădiri în regim de înălţime P+M, cu suprafaţa de 85,69mp, cu destinaţia de sediu social, şi a unei hale gater cu suprafaţa de 229,12mp. Construcţiile se vor realiza pe amplasament situat în zona Gării CFR – zonă destinată unităţilor industriale conform PUG Lunca Bradului. Construcţiile vor avea funda?ii din beton, elevaţii din beton armat, zidărie portantă din cărămidă, stâlpi şi grinzi din beton armat, acoperiş tip şarpantă, din lemn, cu ănvelitoare din tablă. Construcţiile se vor racorda la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi la cea de apă potabilă. Pentru evacuarea apelor uzate este prevăzută o fosă septică vidanjabilă. La punerea în funcţiune a reţelei de canalizare se va executa şi racordul clădirilor la aceasta. Încălzirea se va asigura cu o centrală termică alimentată cu combustibil solid(lemne).
b. Cumularea cu alte proiecte: în prezent în zonă există şi alte unităţi cu activităţi similare.
c. Utilizarea resurselor naturale: – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor. În procesul de producţie se va folosi ca materie primă lemnul iar încălzirea se va asigura cu ajutorul unei centrale termice alimentată cu lemne.
d. Producţia de deşeuri
Deşeurile ce rezultă din construcţia halei, pământ din excavaţii, se va folosi ca umplutură pentru aducerea cotei de ± 0,00 a halei noi, iar din procesul tehnologic vor rezulta deşeuri de lemn care se vor arde în centrala termică.
f. Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
Fumul de la centrala termică va fi degajat pe un coş de fum dimensionat corespunzător.
g. Riscul de accident, în special datorită substanţelor / tehnologiilor utilizate – nu este cazul
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – curţi construcţii industrial edilitare(depozite, pivniţe, sortator);
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursa naturală neregenerabilă (lemul) există în zonă şi nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – nu este cazul.
b) zonele costiere – nu este cazul.
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu e cazul.
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, punctual, pe perioada de execuţie; vor fi afectate vecinătăţile cu drumul de acces, întrucât se va intensifica traficul pe perioada de construcţie.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus.
d) probabilitatea impactului – impact redus având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de construcţie şi la punerea în funcţiune.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Deşeurile menajere vor fi predate serviciului de salubritate local - se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Deşeurile rezultate din excavaţii, pământ în exces, se vor utiliza ca material de umplutură.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 Ore Mureşene” din 27.09.2012, la Primăria comunei Lunca Bradului cu nr. înregistrare 1865/01.10.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „……………..” din ………….., la Primăria comunei Lunca Bradului cu nr. înregistrare ………………..şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Proiect - Decizia etapei de încadrare


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. VIENNA ENERGY FORŢA NATURALA S.R.L. înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 6474 / 20.09.2012
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Colectivului de Analiză Tehnică din 09.10.2012, că proiectul „Lucrări de reparaţii şi reabilitări pentru MHC I, MHC II Săcădat, pe râul Sovata” propus a fi amplasat în localităţile Săcădat-Sovata , jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2. la pct. 3, lit. h, pct.10, lit.g;
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului: scopul lucrării este cel de reabilitare constructivă şi reechipare a vechii amenajări hidroenergetice de pe râul Sovata, constând dintr-o captare şi două unităţi MHC în cascadă.
Lucrările la MHC I Săcădat vor cuprinde: la pragul de captare – lucrări de decolmatare şi reabilitare constructivă, execuţia unui canal calibrat în continuarea ultimei trepte a scării de peşti, ce va fi continuată cu un canal calibrat tip Parshall prevăzut cu aparat electronic de măsurarea continuă a debitelor tranzitate, refacerea protecţiilor de mal amonte şi aval, reabilitarea echipamentului hidromecanic ( grătarele prizei şi ale camerei de încărcare, vanele de admisie şi spălare, mecanismul de acţionare). La bazinul compensator se vor efectua: decolmatare, eliminare exfiltraţii prin rosturi, stabilizare masivă beton admisie în conducta forţată, montare pasarelă, balustrade, scări de acces. La aducţiunea bazinului compensator MHC Săcădat I sunt prevăzute: înlocuiri garnituri etanşare, înlocuire tuburi deteriorate, înlocuirea unui tronson de 30 m cu o conductă nouă de metal înainte de accesul apei în turbină. La Centrala MHC Săcădat I amonte sunt prevăzute: reconstruirea clădirii, reechiparea hidraulică şi hidroenergetică cu următoarele caracteristici: cădere brută H brut = 24,4 m, cădere netă H net= 21,3 m, debit instalat Q instalat= 0,90 mc / s, putere instalată P instalat= 160 kW, energie anuală estimată = 512 MWh/an, turbină nouă tip Banki de fabricaţie Cink-Cehia cu generator de 160 kW, bazin de liniştire şi canal de fugă conectate la noua clădire păstrându-se cotele de fund ale canalului de racord cu bazinul compensator MHC Săcădat II aval, instalarea unei stavile de izolare a bazinului de liniştire pentru revărsarea integrală a apei turbinate în râul Sovata.
Lucrările la MHC II Săcădat vor cuprinde: la aducţiunea bazin compensator MHC Săcădat II – sunt prevăzute: înlocuire tuburi deteriorate, înlocuiri garnituri etanşare; la bazinul compensator MHC Săcădat II : decolmatare vegetaţie, reparaţii fisuri în betoane, echipare bazin cu grătar la admisia în conductă, echipare bazin cu bare de protecţie, refacere împrejmuire cu gard metalic. La Centrala MHC Săcădat II: reconstruire clădire, reechiparea hidraulică şi hidroenergetică cu următoarele caracteristici: cădere brută H brut = 55,7 m, cădere netă H net= 47,2 m, debit instalat Q instalat= 0,90 mc / s, putere instalată P instalat= 330 kW, energie anuală estimată = 1028 MWh/an, turbină nouă tip Banki de fabricaţie Cink-Cehia cu generator de 330 kW, bazin de liniştire şi canal de fugă.

Racordare la sistem: 1 Trafo 2 x 20/0,4 kV , LEA 20 kV sau LES 20 kV
Asigurarea utilităţilor: Apa folosita in scop potabil de către angajaţi va fi transportată îmbuteliată pe amplasament.
Se vor amplasa toalete ecologice.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează apă, agregate minerale şi carburanţi, în cantităţi reduse, în perioada de execuţie. La punerea în funcţiune se vor utiliza apă, energie electrică.
d).Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie (pământ şi pietriş din excavaţii) sunt din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură. Deşeurile valorificabile (metalice, din materiale plastice) se vor stoca pe categorii şi se vor preda unităţilor specializate pentru colectarea şi valorificarea acestora. La punerea în funcţiune se vor încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru preluarea deşeurilor de diverse tipuri: menajere, textile, carton-hârtie, mase plastice, metalice, rezultate din lucrările de întreţinere.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:
- emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, precum şi disconfortul fonic
creat de lucrări, temporar - în perioada de execuţie a lucrării, fără impact semnificativ.
În perioada de funcţionare, fără impact semnificativ asupra mediului.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii.
2.Localizarea proiectului : Amenajarea hidroenergetică pe de râul Sovata este amplasată pe malul drept (MHC Săcădat I) şi stâng (MHC Săcădat II) al râului Sovata, deservită de un singur prag de captare – care asigură şi captarea apei brute pentru alimentarea cu apă a uzinei de apă nr. 2 Sovata destinată potabilizării apei pentru zona de alimentare cu apă Sovata (capacitate proiectată 44 l/s).
Curs de apă: Bazinul hidrografic Târnava Mică
Cursul de apă: Sovata, afluent al râului Târnava Mică,Judeţul Mures, Sat Sacadat, la cca. 5 Km de orasul Sovata, Cod cadastral: IV – 1.096.529.04.00.00
Accesul se face din DN 13A, din localitatea Sovata.
a) zonele umede – prin respectarea condiţiilor impuse proiectul nu va avea impact semnificativ asupra apei pr. Sovata
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – proiectul nu va avea impact semnificativ asupra zonelor montane şi împădurite;
d) zonele de protecţie specială – din amenajarea hidroenergetică supusă reabilitării numai captarea se situează în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu. Lucrările vizate de proiect în majoritatea punctelor de interven?ie nu vor influen?a structurile preexistente din punct de vedere func?ional si dimensional.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie, impactul va fi redus.
b)natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impact lucrărilor este redus iar punerea în exploatare va avea un impact pozitiv prin utilizarea surselor de energie alternativă.
e)probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
f)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de construcţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
• Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
• Conform coordonatelor Stereo 1970, Centrală MHC Săcădat I amonte X(Nord):569033,031 ; Y(Est)= 505791,002 Prag de captare X(Nord): 569502,158 , Y(Est) : 506219,779; Centrală MHC Săcădat II X(Nord):567303,562 ; Y(Est)= 505511,250, prezentate în documentaţie, obiectivul este amplasat parţial, respectiv captarea, în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu, celelalte obiecte ale proiectului, care urmează să fie reabilitate, sunt situate în vecinătatea sitului.
• Lucrările de reabilitare proiectate (decolmatare amonte de pragul de captare, realizarea unui canal by-pass, reparaţii la scara de peşti) pot avea impact asupra organismelor acvatice (floră şi faună) iar în perioada de funcţionare poate fi afectată conectivitatea râului cu efecte negative, în principal asupra faunei piscicole, doar în cazul în care nu sunt respectate măsurile asumate de titular şi condiţiile impuse prin prezenta decizie.
• Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.
• Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de AN Apele Romane Administraţia Bazinală de Apă Mureş, respectiv Aviz de gospodărire a apelor nr. 131 din 10.09.2012 şi Aviz de gospodărire a apelor nr. 132 din 10.09.2012.
Lucrările de decolmatare se vor desfăşura pe perioada secetoasă, cu debite mici şi apa va fi dirijată, premergător lucrărilor de decolmatare, pe un canal by-pass menit să redirec?ioneze cursul în timpul lucrărilor de interven?ie ce au loc în albia minoră în zona pragului de captare şi să reducă antrenarea masivă de suspensii solide care ar putea afecta flora şi fauna acvatică din aval.
Pentru menţinerea conectivităţii longitudinale a râului scara de peşti se va reabilita, la capătul acesteia se va executa un tronson de legătură (din beton căptuşit cu bolovani şi pietriş) care va asigura o adâncime a apei de minim 0,20 m (necesară migrării faunei piscicole). Se recomandă o viteză a curentului de 0,5 m/s.
Pe toată perioada funcţionării este obligatorie menţinerea debitului de servitute, în special pentru protejarea faunei salmonicole (păstrăv), debitul minim obligatoriu Q servitute = 0,87 mc/s (debit furnizat de INHGA Bucureşti). Se va institui o monitorizare permanentă a debitului de servitute.
Se va instrui personalul, care va executa lucrările, asupra faptului că sunt interzise orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor de specii sălbatice aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
Este strict interzisă poluarea apei cu produse petroliere rezultate de la utilajele folosite în perioada de construcţie şi funcţionare.
• Deşeurile menajere vor fi preluate de operator autorizat şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile inerte rezultate în urma decolmatării vor utilizate ca material de umplutură la locurile desemnate de autorităţile administraţiei publice locale, în afara ariei naturale protejate şi a albiei cursului de apă. Deşeurile reciclabile (metalice, materiale plastice) se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru valorificare.
Suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi readuse la starea de folosinţă iniţială.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris APM Mureş la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• înainte de punerea în funcţiune a investiţiei pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu. Solicitarea autorizaţiei de mediu se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare :
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Zi de zi” din 26.09.2012, afişat la Primăria oraşului Sovata şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “ Zi de zi ” din 10.10.2012 afişat la Primăria oraşului Sovata cu nr. 4310 din 10.10.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Decizia etapei de încadrare (Proiect)
6021 / ...

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. PDS MANUFACTURING S.R.L. înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 6021 / 03.09.2012 în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Colectivului de Analiză Tehnică din 09.10.2012, că proiectul „Extindere şi schimbare de destinaţie în microatelier de confecţii textile” propus a fi amplasat în loc. Periş nr. 12 / B, com. Gorneşti, jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2. la pct. 10 lit. a;
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului : se prevede schimbarea destinaţiei prin extindere pe teren proprietate privată, construirea unui microatelier de confecţii textile în regim de înălţime P+M, pe o suprafaţă totală de 180 mp, compartimentat în: sală de croi, sală de confecţii şi dependinţe. Se vor confecţiona produse textile - îmbrăcăminte, cu amplasarea a 15 maşini tehnologice.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează apă, agregate minerale şi carburanţi, în cantităţi reduse, în perioada de execuţie. La punerea în funcţiune se vor utiliza apă, energie electrică şi gaz metan. Alimentarea cu apă potabilă se va asigura din sursă proprie cu ajutorul unui hidrofor. Apa va fi utilizată pentru băut, la grupurile sanitare din dotare şi la igienizarea spaţiilor. Apele uzate fecaloid menajere vor fi evacuate în decantor betonat vidanjabil.
d).Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie (pământ şi pietriş din excavaţii) sunt din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură. La punerea în funcţiune se vor încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru preluarea deşeurilor de diverse tipuri: menajere, textile, carton-hârtie, mase plastice, metalice, rezultate din lucrările de întreţinere.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:
- emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, precum şi disconfortul fonic creat de
lucrări, temporar - în perioada de execuţie a lucrării, fără impact semnificativ.
În perioada de funcţionare, fără impact semnificativ asupra mediului.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii.
2.Localizarea proiectului : amplasamentul se află în intravilanul localităţii Periş conform Extrasului CF nr. 50710 Gorneşti nr. 243
a) zonele umede – nu este cazul
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul
d) zonele de protecţie specială – nu este cazul, obiectivul nu este amplasat în arie protejată;

3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie, impactul va fi redus.
b)natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impact lucrărilor este redus.
e)probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
f)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de construcţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
• Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Nivelul de zgomot echivalent la limita incintei funcţionale nu va depăşi 50 dB(A).
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
• Deşeurile menajere vor fi preluate de operator autorizat şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Suprafeţele de teren afectate de lucrări vor fi readuse la starea de folosinţă iniţială.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris APM Mureş la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare :
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Cuvîntul liber” din 13.09.2012, afişat la Primăria comunei Gorneşti şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “ 24 ore mureşene ” din 16.10.2012,afişat la Primăria comunei Gorneşti cu nr. 11502 din 15.10.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect- Decizia etapei de încadrare
Nr. ....... din 16.10.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A., cu sediul în Tg. Mureş, P-ţa Trandafirilor, nr. 21, prin reprezentant (d-na Carabeţ Maria - S.C. INSTGAT S.R.L., Timişoara), înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 6153/07.09.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 16.10.2012, că proiectul “Înlocuirea conductelor şi branşamentelor de gaze naturale existente, din oţel, cu conducte şi branşamente din polietilenă, montaj subteran”, propus a fi realizat pe străzile Avram Iancu, Libertăţii şi Decebal, oraş Iernut, jud. Mureş nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2,
pct. 13, lit. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,
şi pct. 10, lit. i) - instalaţii de conducte pentru gaze

1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului
Proiectul prevede realizarea următoarelor obiective,
Înlocuirea conductei de presiune redusă din oţel existentă pe străzile pe străzile Avram Iancu, Libertăţii şi Decebal - cu conductă de distribuţie gaze naturale presiune redusă PE100 SDR11, lungime – 3830 m, branşamente care deservesc imobilele din aceasta zona(211 branşamente)
Traseul conductei va fi, funcţie de situaţie, prin/lângă trotuar, sau prin partea carosabilă .
Traversarea străzii pentru branşarea consumatorilor, se va face prin foraj orizontal.
Constructorul va transporta pe şantier( în strada în care se înlocuieşte conducta) cantitatea de ţeavă pe care o montează în ziua respectivă.
Suprafeţele de teren afectate de lucrări, se vor reface la starea iniţială.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) Utilizarea resurselor naturale – resurse naturale (nisip, balast, agregate minerale, energie electrică, motorină) folosite la realizarea lucrărilor şi pentru autovehicule şi utilaje, în cantităţi limitate, fără impact semnificativ asupra mediului;
- in perioada de exploatare a conductelor – gaze naturale – fără impact semnificativ asupra mediului.
d) Producţia de deşeuri
- deşeurile menajere ( colectate în saci )
- deşeuri de ţeavă – din conducta OL veche – se vor preda la centre de colectare deşeuri
- deşeuri de ţeavă PE, inclusiv aşchii PE – se vor colecta în container, urmând a fi valorificate prin centre de colectare
- deşeuri rezultate la construcţie – din săpături – beton, asfalt – se vor stoca temporar în loc amenajat şi/sau se vor transporta în vederea reutilizării, prin măcinare, ca material de construcţie; pământul rezultat din săpătură, stocat temporar pe marginea şanţului de amplasare a conductei, va fi folosit pentru refacerea terenului la starea iniţială.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
- lucrările vor genera zgomot, în limite admisibile, în etapa de execuţie – fără impact semnificativ asupra vecinătăţilor;
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii; conducta va fi amplasată subteran.

2.Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – străzi, domeniu public
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitate de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – nu este cazul
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul
d) zonele de protecţie specială – nu este cazul, obiectivul nu este amplasat în arie protejată;
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului – redusă; pe perioada lucrărilor
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului –redusă ;
d) probabilitatea impactului – redusă;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Pentru evitarea oricăror situaţii de risc si accidente in timpul perioadei de execuţie se vor respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare si întreţinere prevăzute in normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se in acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.
- Staţionarea şi întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului
şi mediul acvatic cu produse petroliere;
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel. Deşeurile menajere vor fi colectate în saci/pubele şi vor fi predate operatorului de salubritate din zonă;
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar prin organizarea de şantier se va reda în folosinţă la aceiaşi categorie anterioară lucrărilor;
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deşeurilor.
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori
de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană.
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului
despre începerea lucrărilor.
- Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Mureş, despre orice
modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de
încadrare, anterioar emiterii aprobării de dezvoltare, în conformitate cu prevederile art.39 din Ordinul MMP135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.
- Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului
la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal
de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia,
după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Cuvântul Liber” din 11.10.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „ ...... ” din 23.08.2012. şi pe pagina de Internet a APM Mureş în data de ..........
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Decizia etapei de încadrare ( Proiect)
Nr. din 16.10.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către SC LIDL ROMÂNIA SCS (pentru SCC FEDERALCOOP) cu sediul loc. Chiajna, Şoseaua de Centură, nr. 13A, jud. Ilfov, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 3263/14.05.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 16.10.2012 că proiectul ” Construire spaţiu comercial produse alimentare şi nealimentare, inclusiv vânzare cu amănuntul, sistematizare verticală, realizare acces, amenajare totem şi panouri reclamă (parter)”, propus a fi amplasat în loc. Tg Mureş, str. Sinaia, nr.3, jud. Mureş,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
l. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10 lit.b.
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a H.G. 445/2009,

1) Caracteristicile proiectului
a. Mărimea proiectului – Scopul proiectului este construirea unui magazin pentru vânzare cu amănuntul a diverselor produse alimentare şi nealimentare pe un teren proprietate a beneficiarului cu suprafaţa de 5520 mp, precum şi o platformă de parcare de 67 locuri, acces auto şi pietonal, amenajări exterioare, rampă descărcare marfă, spaţii verzi.
Organizarea de şantier se va realiza în limita proprietăţii, într –un spaţiu bine delimitat împrejmuit cu gard opac şi va avea următoarele dotări – barăci pentru vestiar muncitori şi birouri, toaletă ecologică
b. Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;
c. Utilizarea resurselor naturale – apă, agregate minerale şi combustibil pentru utilaje
şi maşinile care asigură transportul materialelor şi execuţia lucrărilor.
În etapa de funcţionare se utilizează apă şi gaze naturale – în cantităţi limitate.
d. Producţia de deşeuri – deşeuri rezultate din construcţie – sunt refolosite sau depozitate în locuri autorizate.
În etapa de funcţionare - deşeurile menajere, ambalaje de hârtie, carton, plastic, deşeuri de produse alimentare sunt colectate selectiv şi preluate de operatori autorizaţi în vederea eliminării/valorificării.
Impactul asupra factorilor de mediu este redus.
e. Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort –
emisii în aer - microparticule (praf) de la activitatea de excavare şi transport materiale care în perioadele secetoase se vor elimina prin stropire), gazele de eşapament ale mijloacelor de transport şi ale utilajelor folosite;
În perioada de funcţionare vor rezulta gaze arse de la centrala termică alimentată cu gaze naturale, dar fără impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

Emisii în apă şi în sol - atât în perioada de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada exploatării, se vor lua toate măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. Se va monta un separator de produse petroliere pentru preepurarea apelor pluviale de pe amplasament.
Zgomot şi vibraţii - disconfort fonic generat de utilaje care lucrează la realizarea proiectului şi se va resimţi pe perioade scurte de timp (lucrările se vor efectua numai în timpul zilei).
Disconfort fonic în perioada de funcţionare poate fi generat de mijloacele de transport care asigură aprovizionarea magazinului, autovehiculele clienţilor , şi instalaţiile de răcire.
f. Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus în perioada de construcţie şi nesemnificativ în perioada de funcţionare.
g. Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - redus, cu
h. condiţia dotării tehnologice şi luării măsurilor de protecţia muncii corespunzătoare specifice.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – Teren aparţinând SCC FEDERALCOOP de pe care s-au demolat anumite construcţii cu suprafaţa de 520 mp.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului;
a. zonele umede – nu este cazul;
b. zonele costiere – nu este cazul,
c. zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d. parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul;
f. ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja
depăşite – nu este cazul,
g. ariile dens populate – nu este cazul;
h. peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a. extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi redus prin măsurile luate de executant şi titular, în perioada de funcţionare;
b. natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c. mărimea şi complexitatea impactului – redus ;
d. probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la
punctele 1 şi 2;
e. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redus.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a utilajelor conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranţă şi protecţia muncii.
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere.
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
- Prin organizarea de şantier se va asigura protecţia factorilor de mediu.
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
- Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica
urbană.
- Emisiile în atmosferă din surse fixe se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deşeurilor;
- Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, în vederea efectuării unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
- Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „ Cuvântul liber din data 14.06.2012, la Primăria Tg. Mureş, nr. 5219 din 13.06.2012 pagina de Internet a APM Mureş(http://apmms.anpm.ro) în data de 22.05.2012.

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 16.10.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate S.C. OLTEAN PRODLEMN S.R.L. prin Oltean Tiberiu cu sediul în localitatea Jabeniţa, nr.284 B, comuna Solovăstru, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr.5811 din 23.08.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 25.09.2012, că proiectul pentru proiectul "Construire linie peleţi şi depozit produse finite" propus a fi amplasat în localitatea Jabeniţa, nr.287 B, comuna Solovăstru, jud. Mureş, jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, la pct. 10, lit.a);
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – proiectul prevede construirea a două corpuri, dintre care unul cu suprafaţa de 219,5 mp închis în care se va monta linia de peleţi şi a doua construcţie cu suprafaţa de 153,48 mp.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate, apă, gaz-metan, agregate/compuşi, energie, combustibili – în etapa de realizare. În etapa de funcţionare – apă, gaz-metan, energie electrică cu impact redus asupra factorilor de mediu. Apa este preluată din reţeaua de distribuţie a localităţii şi se foloseşte pentru igienizarea halei de producţie şi în scop igienico-sanitar. Apa uzată fecaloid – menajeră este evacuată într-un bazin betonat vidanjabil
d) Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate din lucrările de construcţie vor fi valorificate la centre de colectare, deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort: se vor produce zgomote în limite acceptabile, temporar pe parcursul lucrărilor de amenajare. La punerea în funcţiune zgomotele vor fi reduse de elementele izolante ale construcţiei.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – se vor respecta normele de protecţie a muncii şi regimul substanţelor periculoase.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren arabil intravilan;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite –nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe perioada lucrărilor de execuţie.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impactul asupra mediului, în urma implementării proiectului va fi redus, atât pe perioada de execuţie cât şi după implementare;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, atât în perioada de construcţie cât şi după punerea în funcţiune.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
-Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare.
-Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile de rumeguş şi capetele de lemn vor fi folosite ca şi combustibil solid.
- Pe parcursul executării lucrărilor nu vor fi afectate spaţiile verzi, suprafeţele de teren afectate temporar vor fi readuse la starea de folosinţă iniţială.
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană.
- Emisiile în atmosferă din surse fixe (centrala termică alimentată cu deşeuri de lemn, în perioada de funcţionare), se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993.
- Asigurarea protecţiei solului în incinta unităţii prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.
Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
Înainte de începerea activităţii, se va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Cuvântul Liber” din 02.10.2012 şi afişat la Primăria Comunei Solovăstru cu nr. 3716/01.10.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind luarea deciziei etapei de încadrare a procedurii a fost publicat în ziarul “....................” din .......2012 şi afişat la Primăria Comunei Solovăstru cu nr.......... şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)
Nr. din 04.10.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. NAKITA PROD COMIMPEX S.R.L. cu sediul în municipiul Tîrgu-Mureş, str. 22 Decembrie 1989, nr. 150, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 5115 din 25.07.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.10.2012 că proiectul “Laborator de cercetare pentru implementare de noi echipamente de protecţie” propus a fi realizat în municipiul Tîrgu-Mureş, str. 22 Decembrie 1989, nr. 150, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. a).
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – investiţia prevede realizarea unei hale (în suprafaţă de 1100 mp) cu destinaţia “Laborator de cercetare pentru implementare de noi echipamente de protecţie”. Hala va fi echipată cu următoarele: transformator trifazic 3x35 kV, transformator 100 kV şi transformator 35 kV, divizor 100 kV/35 kV, stand testare mănuşi electroizolante, stand testare prăjini electroizolante, stand testare scule eletroizolante, stand testare detectoare de joasă tensiune, stand testare detectoare de medie tensiune, pupitru de comandă, dispozitiv determinare câmp electric şi magnetic, staţie prelucrare date, dispozitiv etalon tensiune şi curent, raft uscare mănuşi electroizolante, raft uscare cizme electroizolante, suport depozitare prăjini, stand testare covor şi platformă electroizolantă, laborator mobil pentru testări electrice, testere pentru determinarea rezistenţei materialelor textile şi a culorii acestora la diferiţi agenţi. Accesul în hală se va realiza din drumul de incintă. Pe baza acestor echipamente şi aparate de măsură se urmăreşte efectuarea tuturor încercărilor şi testărilor necesare pentru implementarea în producţie a unor dispozitive de electrosecuritate şi echipamente individuale de protecţie (îmbrăcăminte de protecţie).
Utilităţile halei laborator vor fi asigurate de sistemul existent în incinta în care este amplasată investiţia.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate, apă, minerale, agregate/compuşi, combustibili – în etapa de realizare. În etapa de funcţionare, în cantităţi reduse: apă în scop igienico-sanitar, combustibil - fără impact semnificativ asupra mediului;
d) Producţia de deşeuri – în perioada de realizare a proiectului: pământul din săpături se va refolosi la sistematizarea incintei. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile de construcţie se vor transporta la locul indicat de autorităţile locale. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare.
În perioada de funcţionare: deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat; deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ asupra vecinătăţilor.
În perioada de funcţionare, fără impact semnificativ asupra mediului:
- apele uzate fecaloid-menajere vor fi evacuate în reţeaua de canalizare orăşenească;
- gazele arse rezultate din combustia gazelor naturale în centrala termică vor fi evacuate în atmosferă printr-un coş de fum dimensionat corespunzător;
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren intravilan, conform certificatului de urbanism nr. 1203 din 13.07.2012 emis de către Municipiul Tîrgu-Mureş;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul “Laborator de cercetare pentru implementare de noi echipamente de protecţie” propus a fi realizat în municipiul Tîrgu-Mureş, str. 22 Decembrie 1989, nr. 150, jud. Mureş, nu se supune evaluării adecvate;
- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Cuvântul liber” (din data de 09.08.2012), afişat la Primăria municipiului Tîrgu-Mureş (cu nr. 32580 în data de 09.08.2012) şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 10.09.2012);

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 


Decizia etapei de încadrare
Nr. 843 din 06.04.2011
Revizuită la … 2012

Ca urmare a solicitării de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuită adresată de Municipiul Sighişoara, cu sediul în localitatea Sighişoara, str. Muzeului nr. 7, judeţul Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 8892 din 12.12.2011,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 09.10.2012 că:
proiectul “ Închiderea depozitului de deşeuri industriale ”, de pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13 lit. a).
- Prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG 445/2009, s-au constatat următoarele:
1.Caracteristicile proiectului:
a) Mărimea proiectului: Suprafaţa ocupată de depozit este de cca 2,6 ha, volumul total de deşeuri depozitate este de cca. 60 000 mc din care: pământ şi deşeu stradal 19 215 mc, moloz din construcţii 6 978 mc, forme ipsos 12 846 mc, barbotină 5 064 mc, deşeuri vegetale 15 897 mc. Depozitarea deşeurilor s-a sistat la data de 16.07.2009.
Lucrările prevăzute pentru închiderea depozitului vor respecta următoarele faze tehnologice:
- curăţarea deşeurilor din zona laturii estice a amplasamentului, în partea dreaptă a actualului drum de acces (improvizat) şi redistribuirea acestora pe tot corpul depozitului;
- sortarea şi îndepărtarea manuală a deşeurilor uşoare (mase plastice) şi a componentelor voluminoase care se vor elimina separat,
- nivelarea şi compactarea deşeurilor prin treceri succesive, de 3-4 ori peste masa de deşeuri, până se obţine o suprafaţă uniformă fără gropi şi denivelări în corpul depozitului;
- aşternerea unui strat de argilă de 50 cm;
- peste stratul de argilă se aşterne un strat de geotextil pentru protecţia geomembranei;
- geomembrană din polietilenă de înaltă densitate (PEHD);
- geocompozit pentru drenajul apelor meteorice, deasupra membranei cu rol de strat filtrant;
- strat de pământ de cca. 100 cm grosime, uniform pe întreaga suprafaţă a depozitului din care 15 cm sol vegetal;
- executarea unui sistem de rigole perimetrale betonate în jurul depozitului pentru colectarea apelor pluviale. Apa preluată de rigolele perimetrale va fi dirijată spre două decantoare dimensionate pentru stocarea apelor meteorice pe o perioadă de cca. 3 zile, după care, în funcţie de calitatea acestora, vor fi evacuate în r. Târnava Mare sau vor fi vidanjate şi transportate la staţia de epurare Sighişoara.
- însămânţare iarbă pe toată suprafaţa depozitului, stratul vegetal va fi întreţinut (tundere, udare, completare) şi se vor lua măsuri pentru interzicerea accesului de orice fel, cu excepţia echipamentelor de întreţinere;
- împrejmuirea depozitului şi realizarea unui drum provizoriu de acces cu lungimea de 55 m şi lăţimea de 3,5 m, constituit din următoarele straturi: pământ compactat cu grosimea de 30 cm, balast sortat de râu cu grosimea de 30 cm, piatră spartă cu grosimea de 15 cm.
b) Cumularea cu alte proiecte: - Nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale: se utilizează apă, agregate minerale şi carburanţi, în cantităţi reduse, în perioada de execuţie.
d) Producţia de deşeuri: redusa, pe perioada realizării impermeabilizării iar deşeurile sunt în cea mai mare parte din categoria deşeurilor inerte.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii reduse (praf şi gaze arse rezultate de la motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport) punctiform, la nivelul frontului de lucru, pe perioada realizării proiectului.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: - Nu este cazul.
2. Localizarea proiectelor
2.1. Utilizarea existentă a terenului: depozit de deşeuri nepericuloase, industriale.
2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestor: nu este cazul.
2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede: râul Târnava Mare – lucrările de închidere a depozitului nu vor avea impact semnificativ asupra calităţii apei râului Târnava Mare.
b) zonele costiere: Nu este cazul.
c) zonele montane şi împădurite: Nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale: Nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate: Nu este cazul.
f) zonele de protecţie specială: amplasamentul este situat în vecinătatea sitului Natura 2000, ROSCI 0027 Sighişoara - Târnava Mare, lucrările de închidere nu au impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor protejate.
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: Nu este cazul.
h) ariile dens populate: Nu este cazul.
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: Nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) Extinderea impactului: aria geografică şi numărul de persoane afectate:Nu este cazul.
b) Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.
c) Mărimea şi complexitatea impactului: În perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind emisiile de la utilajele şi mijloacele de transport. După închidere impactul va fi nesemnificativ. Se va monitoriza depozitul închis conform prevederilor HG nr. 349/2005, Art.25.
d) Probabilitatea impactului: redusă, având în vedere argumentele menţionate la punctele 1. şi 2.
e) Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus şi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.
Durata de monitorizare post închidere va fi de 30 de ani.

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare revizuită sunt următoarele:
- impactul asupra mediului este redus, fapt ce rezultă din analiza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la HG 445/2009.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Amenajarea locurilor pentru stocarea selectivă, în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, a deşeurilor ce vor rezulta din executarea lucrărilor proiectului şi gestionarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011privind regimul deşeurilor.
2. Luarea tuturor măsurilor care se impun pentru protecţia calităţii solului, subsolului şi apelor subterane prin evitarea poluărilor accidentale.
3. Utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate.
4. Nivelul de zgomot generat de lucrări se va încadra în prevederile STAS 10009/1988 - Acustica urbană;
5. Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. 126/22.08.2009, modificator al Avizului de gospodărire a apelor nr. 513/10.12.2009, emis de A.N. “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş
7. Respectarea prevederilor Ord. M.M.G.A. nr. 757/2004, privind depozitarea deşeurilor.
8. Respectarea prevederilor H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. Perioada de urmărire post-închidere este de minim 30 de ani (H.G.349/2005, art.25.2). Monitorizarea post închidere se va efectua conform Procedurilor de control şi urmărire a depozitelor de deşeuri prevăzute în H.G. 349/2005, art.25.3, Anexa 4. Rezultatele determinărilor efectuate sunt păstrate de operator într-un registru pe toată perioada de monitorizare.
Sistemul de control şi urmărire a calităţii factorilor de mediu, postînchidere, cuprinde:
8.1. Date meteorologice, preluate de la ceea mai apropiată staţie meteorologică sau prin monitorizarea depozitului.
- cantitatea de precipitaţii – zilnic, medie lunară;
- temperatura minimă, maximă, la ora 15 – zilnic, medie lunară;
- evapo-transpiraţia – zilnic, medie lunară;
- umiditatea atmosferică, la ora 15 – lunar, medie lunară.
8.2. Controlul calităţii apei de suprafaţă – din râul Târnava Mare, amonte şi aval de depozit
Indicatorii care urmează să fie analizaţi vor fi stabiliţi de către A.N. “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş (conform prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. 126/22.08.2012 modificator al Avizului de gospodărire a apelor nr.513/10.12.2009).
8.3. Controlul nivelului şi calităţii apei subterane - se realizează prin foraje de control în cel puţin trei puncte, un punct amonte şi două puncte aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere a apei subterane. Indicatorii care urmează să fie analizaţi vor fi stabiliţi de către A.N. “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş (conform prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. 126/22.08.2012 modificator al Avizului de gospodărire a apelor nr.513/10.12.2009).
8.4. Topografia depozitului - comportare la tasare şi urmărirea nivelului depozitului se va face anual.
9. Se vor respecta întocmai prevederile Avizului de gospodărire a apelor nr. 126/22.08.2009, modificator al Avizului de gospodărire a apelor nr. 513/10.12.2009, emis de A.N. “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
10. Se va înscrie în registrul de cadastru suprafaţa depozitului de deşeuri nepericuloase închis, conform prevederilor HG nr. 349/2005, Art.24(2).
Termen: 31.12.2013
11. Termenul final de închidere a depozitului este data de 16.07.2013.
12. La începerea şi la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Mureş.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind decizia etapei de încadrare revizuită a fost publicat în ziarul …. din data de …., a fost afişat la Primăria mun. Sighişoara cu nr. …, şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş în data de 09.10.2012.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. ....... din 03.10.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OLTCLEAN S.R.L. cu sediul în localitatea Sântana de Mureş, str. Voinicenilor, Nr.690, jud. Mureş înregistrată la APM Mureş cu nr./ 2834/25.04.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 02.10.2012 că proiectul Construire spălătorie auto, bar şi birouri P+M, propus a fi amplasat în localitatea Sântana de Mureş, str. Voinicenilor, Nr.690, jud. Mureş înregistrată la APM Mureş,
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării
adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. b).

1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – Proiectul propune realizarea a unei clădiri având regimul de înălţime
P+1 cu suprafaţa construită Sc= 121 mp pe un amplasament cu St = 270 mp.
- Etajul va avea birouri, vestiare, grupuri sanitare pentru angajaţi şi grupuri sanitare
pentru clienţi.
- Parterul va cuprinde spălătorie auto si bar.
Utilităţile vor fi asigurate astfel:
- Apa este asigurată din reţeaua centralizată de alimentare cu apă a localităţii Sîntana de Mureş;
- Apa va fi utilizată în scop menajer, igienico-sanitar (Q 1zi med = 0,9 mc/zi) şi în scop tehnologic (Q 2 zi med = 7,8 mc/zi);
- Apele uzate fecaloid – menajere (Q1uz zi med = 0,9 mc/zi), vor fi colectate printr-o reţea internă de canalizare şi evacuate în reţeaua de canalizare a localităţii;
- Apele uzate tehnologice (Q2 uz zi med = 7,8 mc/zi) rezultate din cadrul spălătoriei auto, vor fi colectate prin canale betonate cu rol de decantare primară şi conduse la un desnisipator-separator de produse petroliere tip Croma Oil Plus echipat cu filtru coalescent dimensionat pentru 1,8 l/s, cu evacuare în reţeaua de canalizare a localităţii.
- Apele pluviale vor fi colectate şi descărcate în şanţul pluvial stradal.
- Se vor executa racorduri la reţelele de distribuţie energie electrică şi gaze naturale.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale – pentru realizarea proiectului se estimează folosirea
următoarelor resurse: agregate minerale, apă, energie electrică, carburanţi - fără
impact semnificativ asupra mediului.
- În etapa de funcţionare – apă, gaz-metan, energie electrică, fără impact semnificativ asupra mediului.
d) Producţia de deşeuri – Deşeurile rezultate în perioada execuţiei sunt în cea mai mare
- parte din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură.
- Deşeurile reciclabile se colectează pe categorii şi se predau la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie
- emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, praf în perioadele secetoase (se va elimina prin stropire) - fără impact semnificativ asupra mediului.
- în perioada de funcţionare: emisiile de la centrala termică din dotare, alimentată cu gaze naturale, se vor încadra în prevederile legale.
- zgomotul, în etapa de execuţie este generat de către mijloacele de transport şi utilaje - fără impact semnificativ asupra mediului şi sănătăţii umane
- zgomotul în etapa de funcţionare – este generat de activitatea specifică spălătoriilor auto dar fără impact semnificativ asupra mediului şi sănătăţii umane prin măsurile adoptate prin proiect.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile
utilizate - se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren intravilan;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială -- nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact local redus în perioada de execuţie şi de funcţionare;
b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;
c) mărimea şi complexitatea impactului – nu este cazul;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, în perioada de construcţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
- Lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
- Respectarea prevederilor Notificării pentru începerea execuţiei nr. 375/23.08.2012 emisă de A.N. "APELE ROMÂNE" – Administraţia Bazinală de Apă Mureş.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deşeurile rezultate în etapa de execuţie (pământ, deşeuri inerte), se reutilizează ca material de umplutură. Deşeurile reciclabile se colectează pe categorii şi se predau la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile menajere rezultate în perioada de execuţie şi funcţionare vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificările şi completările ulterioare;
- Apele uzate fecaloid – menajere evacuate în reţeaua de canalizare a localităţii, nu va depăşi limitele admise pentru indicatorii de calitate stabiliţi de către administratorul reţelei de canalizare.
- Apele uzate tehnologice preepurate cu evacuare în reţeaua de canalizare a localităţii vor avea indicatorii de calitate conform prevederilor Normativului NTPA 002/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu completările şi modificările ulterioare respectiv: pH 6,5-8,5, materii în suspensie 350 mg/l, CBO5 300 mg/l, CCOCr 500mg/l, substanţe extractibile cu solvenţi organici 30mg/l, detergenţi 25 mg/l, produse petroliere 5 mg/l, ( conform Notificării pentru începerea execuţiei nr.375/23.08.2012 emisă de A.N. "APELE ROMÂNE" – Administraţia Bazinală de Apă Mureş).
- Se vor respecta valorile impuse prin STAS 10009/1988 privind acustica urbană;
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere.
- Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate.
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.
- Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.
- Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
- Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
- Înainte de punerea în funcţiune, se va solicita autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.
- Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
- Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 ore mureşene” din 05.09.2011, la Primăria comunei Sîntana de Mureş nr.9757/04.10.2012, la sediul SC Oltclean SRL şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr. 6227 din …………

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. RUTTRANS S.R.L. cu sediul în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Mărăşti nr.29 ap. 13, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 6227 din 12.09.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.10.2012 că proiectul „exploatarea pietrişului şi a nisipului”, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 pct. 2 lit. a) - cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
Mărimea proiectului – Proiectul prevede executarea de lucrări de exploatare agregate minerale pe un teren cu suprafaţa totală 11.500 mp din care suprafaţa pentru exploatare 10.100 mp şi adâncimea de exploatare de max. 6,5 m – cu 1,0 m deasupra nivelului hidrostatic. Accesul la amplasament se va asigura din drumul de exploatare existent, racordat la drumul comunal din zonă ce face legătura între localtăţile Glodeni şi Voivodeni, întreţinut de titularul exploatării.
Se va decoperta stratul de sol fertil, se vor exploata agregatele minerale mecanizat în fâşii paralele cu ajutorul unui excavator, materialul extras se va încărca în autobasculante si se va transporta la diferiţi beneficiari. Pământul rezultat din decopertarea terenului va fi haldat în vederea utilizării lui la redarea terenului în circuit agricol. După finalizarea lucrărilor de exploatare, golul rezultat va fi umplut cu deşeuri inerte provenite din demolări construcţii, steril, refuz de ciur de la staţiile de sortare, pământ din excavaţii fără substanţe periculoase, apoi va fi acoperit cu sol fertil urmând a fi revegetat.
Cumularea cu alte proiecte: – în zonă s-au executat lucrări de exploatare balast, de către titular. Excavaţiile au fost umplute şi redate circuitului agricol;
Utilizarea resurselor naturale – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor. Pământul rezultat din decopertare va fi haldat în vederea utilizării lui la redarea terenului în circuit agricol iar pietrişul se va valorifica.
Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi colectate în saci menajeri, transportate la sediul societăţii de unde vor fi ridicate de serviciul de salubritate local.
Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort – temporar, lucrările de exploatare vor genera zgomot, pulberi, emisii de la motoarele excavatorului şi a mijloacelor de transport materiale. Pentru reducerea pulberilor se vor aplica stropiri. Datorită distanţei mari faţă de locuinţe, impactul asupra aşezărilor umane va fi redus.
Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - nu este cazul, proiectul nu presupune utilizarea de substanţe periculoase.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren agricol situat în terasa superioară a râului Mureş, extravilan Glodeni– coordonate STEREO 70 x/y: a – 576153 / 470764; b – 576119 / 470916; c – 576053 / 470904; d – 576092 / 470751; e – 576126 / 470761.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursele naturale (agregate minerale) existente în zonă nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – Asupra pârâului Luţ impactul este nesemnificativ distanţa de malul drept al acestuia fiind de min. 300 m. Impactul asupra apelor subterane este redus - adâncimea de exploatare maximă admisă este de 6,50 m. Nu s-a interceptat apă subterană până la adâncimea de 7,30m.
b) zonele costiere – nu este cazul.
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare - nu este cazul
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus.
d) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – în perioada de execuţie impactul va fi redus, iar la finalizarea lucrărilor terenul va fi refăcut la categoria de folosinţă anterioară exploatării.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor din Avizul de gospodărire a apelor nr.469 din 27.09.2012 emis de AN „Apele Române ABA Mureş.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse care a stat la baza deciziei etapei de încadrare.
• Lucrările se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Stratul de sol fertil se va decoperta şi depozita în vederea executării lucrărilor de refacere a mediului cu redarea terenului în circuit agricol;
• Se va ţine zilnic evidenţa cantităţilor de balast extrase;
• Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere;
• Asigurarea protecţiei solului în incinta unităţii prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Stropirea pe timp secetos a drumului de acces la amplasament, pentru evitarea antrenării de pulberi sedimentabile;
• Conform Ord. comun ANRM/MMGA nr. 27/324/2005, art.3 veţi prezenta anual “Valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului” (anexa nr. I la Ord. comun ANRM/MMGA nr. 58/19/2004 modificat) şi “Situaţia lucrărilor executate pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere” (anexa nr. II la Ord. comun ANRM/MMGA nr. 58/19/2004 modificat) însoţite de planul de refacere a mediului, proiectul tehnic şi raportul privind executarea lucrărilor de refacere a mediului.
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate. Utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel, şi instruirea personalului în vederea intervenţiei, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu(revizuirea autorizaţiei existente).
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul Cuvântul Liber” din 21.09.2012, la Primăria comunei Glodeni cu nr.6243/27.09.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „Cuvântul Liber” din 03.10.2012, la Primăria comunei Glodeni cu nr.6338/02.10.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia etapei de încadrare - Proiect
Nr. 9008 din …………….

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SNGN ROMGAZ Sucursala Mediaş cu sediul în jud. Sibiu, municipiul Mediaş, strada Gării nr.5, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 9008 din 15.12.2011,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.10.2012 că proiectul „Separarea instalaţiilor tehnologice la sondele 136 şi 127 Laslău” propus a fi amplasat în jud. Mureş, extravilan loc. Seleuş, comuna Zagăr, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct.2 litera e) (instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia gazelor naturale) şi pct. 13 litera a) (Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
Mărimea proiectului:
Proiectul prevede separarea instalaţiilor tehnologice la sondele 136 şi 127 din cadrul grupului de sonde 8 Laslău, pentru a se asigura funcţionarea controlată a acestora. Sonda 137 Laslău va funcţiona cu instalaţia existentă(actuala conductă de aducţiune, separator impurităţi, poligon de măsură) iar la sonda 127 Laslău se va executa o conductă de aducţiune proprie în lungime de 878 m, se va cupla la instalaţia de suprafaţă a sondei 122 Laslău(abandonată) din cadrul grupului 8 Laslău, la ventilul colţar, şi se va înlocui separatorul existent.
Gazele din sondă 127 Laslău, ajung de la capul de erupţie la grupul 8 Laslău, prin conducta de aducţie proiectată. De aici gazele vor circula prin conducta de legătură dintre
robinetul colţar şi separatorul subteran şi apoi în poligonul de măsură, de unde vor ajunge
prin conducta colectoare la sta?ia de uscare gaze si apoi spre consumatori. Eventualele impurităţi re?inute in separatorul sondei vor fi refulate prin conducta de impurităţi a grupului la haba de stocare de unde vor fi transportate cu autovidanja la Sta?ia de injecţie Coroi şi injectate în sonda 450 Filitelnic. În grup se va monta un separator orizontal de gaze.
Pentru montarea conductei de aducţie, a conductelor de legătură cu utilajele existente în grup se decopertează terenul care este depozitat, se sapă un şanţ cu adâncimea de 1,2m de la generatoarea superioară a conductei, se lansează conductele în şanţ, se acoperă cu pământ peste care se reaşează stratul fertil , refăcându-se cadrul vegetal iniţial. Conductele proiectate se vor realiza din ţeavă de oţel pentru conducte destinată fluidelor combustibile conform SR EN ISO 11960 şi SR EN 10208 – 2în conformitate cu normativele în vigoare. Conductele montate subteran vor fi izolate cu PE.
Pentru realizarea lucrării se va ocupa temporar 8780 mp pentru montarea subterană a conductei de aducţiune. Conducta de aduc?iune prevăzută în proiect va fi amplasată subteran pe fâneaţă iar refacerea terenului după montaj va fi la forma iniţială. Separatorul
orizontal de gaze subteran va fi montat în incinta grupului 8 Laslău.
Organizarea de şantier pentru montarea conductei de aducţiune este prevăzută a se realiza pe culoarul de lucru prevăzut prin proiect, culoar pe care se poate depozita şi înfileta materialul tubular şi pe care poate circula lansatoarele necesare realizării lucrării.
Cumularea cu alte proiecte – nu sunt prevăzute alte proiecte în zonă dar este posibil a se executa intervenţii de urgenţă la sondele ce aparţin la grupul 8 Laslău.
Utilizarea resurselor naturale
În etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor, apă tehnologică, pietriş şi nisip(pentru amenajarea căii de acces).
Producţia de deşeuri
Pământul rezultat din decopertare se va refolosi în vederea ecologizării terenului la finalizarea lucrărilor. Deşeurile rezultate sunt: deşeuri metalice, deşeurile de ambalaje, deşeuri menajere.
Deşeurile metalice rezultă la tăierea ?evilor din care se realizează conductele de legătura. Aceste deşeuri se valorifică la unităţi de colectare specializate.
Deşeurile de ambalaje rezultă de la ambalajele materiilor prime ( hârtie şi) carton care se colectează şi se predau la unităţile de colectare autorizate.
Deşeurile menajere, sunt precolectate în containere (pubele) amplasate în careul imediata vecinătate a grupului 8 Laslău.
Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
Temporar, lucrările vor genera zgomot, pulberi, emisii de la motoarele utilajelor şi a mijloacelor de transport materiale. Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus ţinând cont de faptul ca lucrările se desfăşoară numai pe perioada de zi –lumină, sunt localizate în cea mai mare parte în extravilanul localităţilor Zagăr iar aşezările umane nu vor fi afectate.
La punerea în funcţiune nu vor exista surse de disconfort.
Riscul de accident, în special datorită substanţelor / tehnologiilor utilizate - nu este
cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren agricol şi drum de acces;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursele naturale utilizate la lucrări (apa, agregate minerale) nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
i) zonele umede – nu este cazul.
j) zonele costiere – nu este cazul.
k) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
l) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
m) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu este cazul
n) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
o) ariile dens populate – nu este cazul.
p) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
f) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe perioada de execuţie.
g) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
h) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus.
i) probabilitatea impactului – impact redus având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
j) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de construcţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului şi va fi prevăzută cu WC ecologic.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate. Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel, şi instruirea personalului în vederea intervenţiei, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente.
• La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar se va reda în folosinţă la aceiaşi categorie anterioară lucrărilor, prin aducere la parametrii productivi şi ecologici naturali ( recopertare cu solul fertil depozitat, scarificare-nivelare).
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor din Notificarea pentru începerea execuţiei nr. 348 din 23.05.2012 emisă de AN „APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Cuvântul liber” din 21.09.2012, la Primăria comunei Zagăr, nr. înregistrare 1551/20.09.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „Cuvântul liber” din ……….., la Primăria comunei Zagăr, nr. înregistrare ……………., în şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)
Nr. din 27.09.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SUPLAC cu sediul în loc. Suplac, str. Principală, nr. 238, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 3457 din 21.05.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.09.2012 că proiectul “Înfiinţare sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare, loc. Idrifaia, com. Suplac, jud. Mureş” propus a fi realizat în com. Suplac, sat Idrifaia, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b) şi la pct. 11, lit. c).
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – investiţia prevede execuţia reţelei de canalizare menajeră şi a unei staţii de epurare mecano-biologice pentru localitatea Idrifaia.
Reţeaua de canalizare, în lungime de Ltotal=6617 m, cu funcţionare gravitaţională acolo unde este posibil şi cu funcţionare prin pompare acolo unde relieful impune acest lucru, se va executa din tuburi de PVC SN 4 şi PEHD, cu diametre cuprinse între 110÷250 mm. Pe traseul reţelelor de canalizare vor fi prevăzute cămine de vizitare şi cămine de spălare.
Au fost prevăzute cinci staţii de pompare, echipate şi dimensionate corespunzător.
Staţia de epurare mecano-biologică, dimensionată pentru Quzat zi max=160 mc/zi=1,85 l/s, va fi amplasată aval de localitatea Idrifaia, la o distanţă de cca. 120 m de malul drept al râului Târnava Mică, la o distanţă de cca. 20 m de malul drept al unui canal pluvial şi la cca. 20 m sud de DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri. Apa uzată epurată va fi evacuată în emisar (râul Târnava Mică), printr-o conductă cu Dn=200 mm, L=217 m şi canal pluvial deschis în lungime de 25 m.
Schema de epurare va cuprinde următoarele obiecte tehnologice: treaptă de epurare mecanică (cămin de admisie apă uzată echipat cu grătar cu curăţire manuală şi conductă de by-pass general a staţiei de epurare, staţie de pompare ape uzate echipată cu pompe submersibile, sită mecanică cu autocurăţire, bazin de deznisipare şi separator de grăsimi, bazin de egalizare-omogenizare echipat cu agitator şi pompă submersibilă pentru alimentare SBR); treaptă de epurare biologică (compusă dintr-un reactor biologic secvenţial tip SBR, cu nămol activ); linia nămolului (nămolul în exces va fi pompat către un bazin de stocare/stabilizare nămol, echipat cu sistem de aerare cu bule medii, iar nămolul stabilizat va fi pompat într-o instalaţie de deshidratare tip filtru cu saci);
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate apă, agregate minerale şi combustibili pentru maşini şi utilajele de construcţii, în etapa de realizare. În etapa de funcţionare, va utiliza în cantităţi limitate, apă în scop tehnologic în staţia de epurare - fără impact semnificativ asupra mediului;
d) Producţia de deşeuri – pământul din săpături se va refolosi la pozarea conductelor. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile de construcţie se vor transporta la locul indicat de autorităţile locale. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de revizie şi intervenţie la reţele şi instalaţii se vor valorifica prin unităţi specializate. Nămolul deshidratat va fi transportat la locuri special amenajate (depozite de deşeuri autorizate care acceptă această categorie de deşeuri) sau va fi utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole cu respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 344/2004, şi doar cu avizul autorităţilor competente. Nu vor fi generate deşeuri cu caracter periculos;
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, temporar, dar fără impact semnificativ; în etapa de funcţionare, zgomotul generat de pompe şi staţia de epurare, dar fără impact semnificativ asupra mediului;
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice. Depozitarea, manipularea şi utilizarea substanţelor periculoase pe amplasament se va realiza numai cu personal instruit, conform prevederilor legale în domeniu, cu respectarea prevederilor din Fişele tehnice de securitate ale substanţelor.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren intravilan şi extravilan (domeniu public), conform certificatului de urbanism nr. 198 din 05.12.2011 emis de către Consiliul Judeţean Mureş;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – evacuarea apelor uzate epurate se va realiza în râul Târnava Mică. În condiţii normale de funcţionare nu va fi afectată calitatea apei râului Târnava Mică;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – canalul pluvial deschis în lungime de 25 m prin care se evacuează pe ultimul tronson apele epurate în r. Târnava Mică est situat în Situl Natura 2000 ROSCI 0384 râul Târnava Mică , fără impact semnificativ asupra acestuia;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – realizarea investitiţei este în interesul comunităţii;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie. Impactul asupra mediului în urma implementării proiectului va fi unul pozitiv;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – investiţie în interesul comunităţii;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul “Înfiinţare sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare, loc. Idrifaia, com. Suplac, jud. Mureş” propus a fi realizat în com. Suplac, sat Idrifaia, jud. Mureş, nu se supune evaluării adecvate;
- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 463 din 19.09.2012 emis de către A.N. “APELE ROMANE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• Apele uzate epurate, evacuate în râul Târnava Mică, vor respecta limitele admisibile ale indicatorilor de calitate pentru apele uzate cuprinse în HG nr. 188/2002 (NTPA 011 şi NTPA 001), cu modificările şi completările ulterioare;
• In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
• În perioadele secetoase se vor lua măsuri de umectare a străzilor şi drumurilor în vederea reducerii pulberilor generate de lucrări;
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
• Înainte de punerea în funcţiune, se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 28.08.2012), afişat la Primăria comunei Suplac (în data de 28.08.2012) şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 24.09.2012);
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)
Nr. din 27.09.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SUPLAC cu sediul în loc. Suplac, str. Principală, nr. 238, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 4043 din 14.06.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.09.2012 că proiectul “Alimentare cu apă a localităţilor Idrifaia şi Suplac, comuna Suplac, jud. Mureş” propus a fi realizat în com. Suplac, satele Idrifaia şi Suplac, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b).
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – investiţia prevede realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în localităţile Idrifaia şi Suplac.
Alimentarea cu apă se va realiza din sursă subterană, puţuri forate, astfel: un puţ forat existent (P1), realizat cu coloană filtrantă din PE Dn 160 mm, având H=70 m, amplasat în partea estică a localităţii Idrifaia, între drumul judeţean DJ 142 Idrifaia – Bălăuşeri şi malul drept al râului Târnava Mică; două puţuri forate proiectate (P2 şi P3), care vor fi realizate cu coloană filtrantă din PE Dn 160 mm, având H=70 m şi care vor fi amplasate în partea nord-estică a puţului P1, între drumul judeţean DJ 142 Idrifaia – Bălăuşeri şi malul drept al râului Târnava Mică. Debitul mediu estimat al fiecărui puţ este de 1,2 l/s. Puţurile vor fi echipate cu pompe submersibile, având fiecare Q=1,2 l/s şi H=60 mCA, prin intermediul cărora apa va fi pompată într-un cămin colector care va fi amplasat îngropat, în incinta staţiei de tratare a apei, dimensionată pentru Qmax=4 l/s, staţie ce va fi amplasată în loc. Idrifaia.
Staţia de tratare va avea următoarea componenţă: instalaţie de pre-clorinare pentru dozarea automată a soluţiei de hipoclorit de sodiu; bazin de reacţie (V=25 mc), amplasat subteran; grup de pompare echipat cu pompe (1A+1R), dimensionate fiecare pentru Q=20 mc/h şi H=35 mCA; sistem de filtrare alcătuit din: filtru de impurităţi cu autospălare dimensionat pentru 30 mc/h, sistem automat de filtrare FC 18 TWIN, sistem automat de filtrare FAC 11 – WIN, filtru dedurizare/reţinere amoniu WS 1100 ECO – A/DUPLEX; rezervor tampon suprateran (V=30 mc), pentru stocarea intermediară a apei tratate.
Din rezervorul tampon, apa tratată va fi pompată în două rezervoare de înmagazinare V1 şi V2, amplasate suprateran, prin intermediul a două grupuri de pompare, astfel: grup de pompare (1A+1R) având Q=7 mc/h şi H=55 mCA, pentru pomparea apei în rezervorul de înmagazinare a apei (V1=200 mc) din loc. Idrifaia; grup de pompare (1A+1R) având Q=7 mc/h şi H=80 mCA, pentru pomparea apei în rezervorul de înmagazinare a apei (V2=200 mc) din loc. Suplac.
Conducta de aducţiune propusă, care va alimenta rezervoarele de înmagazinare aferente celor două localităţi, se va realiza din PEHD, având Ltotal=3986 m (din care 981 m în loc. Idrifaia şi 3005 m în loc. Suplac), cu Dn 75 mm÷90 mm.
Sunt prevăzute două instalaţii de post-clorinare (câte una pentru fiecare rezervor de înmagazinare), cu dozare automată de hipoclorit de sodiu.
Reţeaua de distribuţie va fi realizată din conducte de polietilenă PEHD, având Ltotal=13559 m, astfel: 5427 m şi Dn 25÷160 mm în loc. Idrifaia, respectiv 8132 m şi Dn 25÷125 mm în loc. Suplac.
Pe traseul reţelei de distribuţie au fost prevăzute puncte de aerisire şi de golire şi hidranţi de incendiu.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate apă, agregate minerale şi combustibili pentru maşini şi utilajele de construcţii, în etapa de realizare. În etapa de funcţionare, va utiliza în cantităţi limitate, apă în scop tehnologic în staţia de tratare - fără impact semnificativ asupra mediului;
d) Producţia de deşeuri – pământul din săpături se va refolosi la pozarea conductelor. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Deşeurile de construcţie se vor transporta la locul indicat de autorităţile locale. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de revizie şi intervenţie la reţele şi instalaţii se vor valorifica prin unităţi specializate;
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, temporar, dar fără impact semnificativ; în etapa de funcţionare, zgomotul generat de pompe, dar fără impact semnificativ asupra mediului;
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice. Depozitarea, manipularea şi utilizarea substanţelor periculoase pe amplasament se va realiza numai cu personal instruit, conform prevederilor legale în domeniu, cu respectarea prevederilor din Fişele tehnice de securitate ale substanţelor.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren intravilan şi extravilan (domeniu public şi privat), conform certificatului de urbanism nr. 1 din 25.04.2012 emis de către Primăria comunei Suplac;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – râul Târnava Mică;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – realizarea investitiţei este în interesul comunităţii;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie. Impactul asupra mediului în urma implementării proiectului va fi unul pozitiv;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – investiţie în interesul comunităţii;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul “Alimentare cu apă a localităţilor Idrifaia şi Suplac, comuna Suplac, jud. Mureş” propus a fi realizat în com. Suplac, satele Idrifaia şi Suplac, jud. Mureş, nu se supune evaluării adecvate;
- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 467 din 24.09.2012 emis de către A.N. “APELE ROMANE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
• În perioadele secetoase se vor lua măsuri de umectare a străzilor şi drumurilor în vederea reducerii pulberilor generate de lucrări;
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
• Înainte de punerea în funcţiune, se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 28.08.2012), afişat la Primăria comunei Suplac (în data de 28.08.2012) şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 24.09.2012);
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia  etapei de încadrare

Nr. .... din 25.09.2012

   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate S.C. ATES AGRO TECHNICS ELECTRONICS SYSTEM  S.R.L. prin Crăciun Cornel cu sediul în localitatea Tg. Mureş, str. Cutezanţei, nr.3, ap.1, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cunr.5811 din 23.08.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 25.09.2012, că proiectul "Atelier asamblare echipamente electronice" propus a fi amplasat în localitatea Cerghid, f.nr., jud. Mureş

 nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

     Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2,  la pct. 10,  lit.a);

1.Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului – proiectul prevede construirea unei clădiri P+M, cu suprafaţă construită de 301 mp, alcătuită din atelier de asamblare echipamente electronice, vestiar şi grupuri sanitare, birouri, depozit.

     b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate, apă, gaz-metan, agregate/compuşi, energie, combustibili – în etapa de realizare. În etapa de funcţionare – apă, gaz-metan, energie electrică cu impact redus asupra factorilor de mediu. Apa este preluată din reţeaua de distribuţie a localităţii şi se foloseşte pentru igienizarea halei de producţie şi în scop igienico-sanitar. Apa uzată fecaloid – menajeră este colectată prin reţeaua internă de canalizare şi descărcată în reţeaua de canalizare a localităţii.

d) Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate din lucrările de construcţie vor fi valorificate la centre de colectare, deşeurilemenajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi   preluate de operatorul de salubritate.

e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:se vor produce zgomote în limite  acceptabile, temporar pe parcursul lucrărilor de amenajare. La punerea în funcţiune zgomotele vor fi reduse de elementele izolante ale construcţiei.

f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – se vor respecta normele de protecţie a muncii şi regimul substanţelor periculoase.

2. Localizarea proiectului

 2.1 utilizarea existentă a terenului – teren arabil intravilan;

 2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor –   nu este cazul;

 2.3  capacitatea de absorbţie a mediului,cu atenţie deosebităpentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite –nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale– nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus,    pe perioada lucrărilor de execuţie.

b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

c)mărimea şi complexitatea impactului – impactul asupra mediului, în urma implementării proiectului va fi redus, atât pe perioada de execuţie cât şi după implementare;

d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului –impact redus, atât în perioada de construcţie cât şi după punerea în funcţiune.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
   Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.

-Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare.

-Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.

- Respectareaprevederilor HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

- Pe parcursul executării lucrărilor nu vor fi afectate spaţiile verzi, suprafeţele de teren afectate temporar vor fi readuse la starea de folosinţă iniţială.

- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană.

- Emisiile în atmosferă din surse fixe (centrala termică, în perioada de funcţionare), se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM  nr. 462/1993.

- Asigurarea protecţiei solului  în incinta unităţii prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.

Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

Înainte de începerea activităţii, se va solicita  autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

      

    Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

    Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica  în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor  care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;

Conform art. 49, alin. (3)  şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.

 Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

    Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 Ore Muresene” din 07.09.2012 şi afişat la Primăria Oraşului Ungheni cu nr. 17416/11.09.2012  şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.

Anunţul privind luarea deciziei etapei de încadrare a procedurii a fost publicat în ziarul “....................” din .......2012 şi afişat la Primăria Oraşului Ungheni cu nr.......... şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)

Nr.  din 13.09.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. SOL STARK POWER S.R.L. cu sediul în municipiul Timişoara, str. Agricultorilor, nr. 40, jud. Timiş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 4175 din 20.06.2012,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureşdecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.09.2012 că proiectul Racordare la RED Parc Fotovoltaic din mun. Târnăveni”propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al loc. Târnăveni şi Adămuş, jud. Mureş,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 3, lit. a).

 1. Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului – proiectul propune racordarea parcului fotovoltaic din localitatea Târnăveni, la reţeaua electrică de distribuţie (RED).  Se va realiza o linie electrică subterană LES 110 kV de la parcul fotovoltaic la staţia 110/20 kV Târnăveni. În zona comunei Adămuş, traseul LES 110 kV va fi de la staţia 110/20 kV Târnăveni, pe marginea drumului de acces la staţie, până la drumul DJ 107D. În municipiul Târnăveni, traseul LES va continua pe marginea DJ 107D, până în apropierea intersecţiei acestuia cu str. Armatei. Pe traseul conductorului proiectat este prevăzută o supratraversare de curs de apă (pr. Saroş), în zona intersecţiei str. Sticlei cu str. Armatei, supratraversare ce se va realiza pe o lungime totală de 102 m, această lungime incluzând şi traversarea străzii Armatei (drumul naţional DN 14A). Lucrările de subtraversare se vor executa prin foraj orizontal dirijat, iar conducta proiectată va fi pozată în tub de protecţie HDPE, având Dn 240 mm. De la capătul str. Sticlei, traseul va continua pe marginea drumurilor de acces la terenurile agricole până la staţia electrică situată în parcul fotovoltaic. Instalaţiile proiectate se vor executa pe traseul liniilor electrice existente, se vor ocupa temporar 3000 mp teren în loc. Adămuş şi 3000 mp în loc. Târnăveni, reprezentând culoarul instalaţiilor proiectate, iar 8 mp se vor ocupa definitiv, pentru căminele de cabluri.

b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) Utilizarea resurselor naturale –în cantităţi limitate în etapa de realizare a proiectului, combustibili pentru utilaje;

d) Producţia de deşeuri – deşeurile rezultate din spargeri, excavaţii, pământ în exces vor fi utilizate ca material de umplutură. Deşeurile rezultate din activitatea de construire se vor transporta la locul indicat de autorităţile locale. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Materialele demontate se vor transporta şi preda la CE Târnăveni, în vederea refolosirii sau valorificării prin unităţi specializate. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ;

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţia muncii specifice.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului – teren extravilan şi intravilan (domeniu public şi proprietate privată), conform certificatului de urbanism nr. 140 din 08.06.2012 emis de către Consiliul Judeţean Mureş;

2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale– nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

b) natura transfrontieră a impactului –  lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;

c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;

d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

 

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul “Racordare la RED Parc Fotovoltaic din mun. Târnăveni”propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al loc. Târnăveni şi Adămuş, jud. Mureş,nu se supune evaluării adecvate;

- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

 • Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
 • Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
 • Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Respectarea prevederilor Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 449 din 27.08.2012 emis de către A.N. “APELE ROMANE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
 • In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
 • La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;
 • Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
 • Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
 • Conform art. 49, alin. (3)  şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Cuvântul liber”(din data de 27.06.2012), afişat la Primăria Municipiului Târnăveni (cu nr. 13004/28.06.2012) şi la Primăria comunei Adămuş (cu nr. 2101/28.06.2012), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro– în data de 02.07.2012);

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

              

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect)

Nr.  din 13.09.2012

             Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA NADEŞ cu sediul în loc. Nadeş, str. Principală, nr. 343, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 2158 din 28.03.2012,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureşdecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.09.2012 că proiectul Schimbare amplasament staţie de epurare pentru investiţia Canalizare menajeră cu staţie de epurare – com. Nadeş, jud. Mureş”propus a fi realizat în loc. Nadeş,jud. Mureş,nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 11, lit. c).

 1. Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului – proiectul propune realizarea unei staţii de epurare, în extravilanul loc. Nadeş, la o distanţă de 10 m de malul drept al pr. Podei şi la 5 m de malul stâng al pr. Nadeş, în zona confluenţei celor două cursuri de apă. Staţia de epurare proiectată va fi de tip IntelliBIO MBR, dimensionată pentru Q uz zi max= 240 mc/zi=2,78 l/s şi va cuprinde două trepte de epurare a apelor uzate (mecanică şi biologică, cu nămol activ) şi o treaptă de prelucrare a nămolului în exces rezultat în urma epurării apelor uzate. Treapta de epurare mecanică va fi compusă din: staţie de pompare ape uzate, instalaţie automată de sitare, separator de grăsimi (dimensionat pentru 3 l/s), bazin de omogenizare-egalizare. Treapta de epurare biologică va cuprinde următoarele zone: zona de aerare-nitrificare (Vutil=200 mc) şi zona anoxică-denitrificarea (Vutil=40 mc). Modulul de ultrafiltrare cu membrane (MBR) va fi prevăzut cu unităţi de membrane ultrafiltrante, care vor separa nămolul activ de apele uzate epurate. Apele uzate epurate vor fi evacuate, printr-o conductă din PEHD având Dn 200 mm şi L=50 m, în emisar: pr. Podei. Nămolul în exces separat în modulul MBR va fi condus prin pompare la un bazin betonat de stocare-omogenizare nămol, prevăzut cu mixere, iar prin pompare, la o instalaţie de deshidratare nămol, tip filtru presă. Nămolul deshidratat va fi depozitat în saci pe o platformă de depozitare nămol.

b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) Utilizarea resurselor naturale –în cantităţi limitate apă, agregate minerale şi combustibili pentru maşini şi utilajele de construcţii, în etapa de realizare. În etapa de funcţionare, va utiliza în cantităţi limitate, apă în scop tehnologic în staţia de epurare - fără impact semnificativ asupra mediului;

d) Producţia de deşeuri –deşeurile de construcţii vor fi gestionate corespunzător prin grija constructorului, fiind depozitate numai în locurile permise de Primăria Nadeş. Pământul din săpături se va refolosi la sistematizare. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Nămolul rezultat de la staţia de epurare va fi transportat la locuri special amenajate (depozite de deşeuri autorizate care acceptă această categorie de deşeuri) sau va fi utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole cu respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 344/2004, şi doar cu avizul autorităţilor competente. Nu vor fi generate deşeuri cu caracter periculos.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ; în etapa de funcţionare, zgomot, dar fără impact semnificativ asupra mediului;

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice. Depozitarea, manipularea şi utilizarea substanţelor periculoase pe amplasament se va realiza numai cu personal instruit, conform prevederilor legale în domeniu, cu respectarea prevederilor din Fişele tehnice de securitate ale substanţelor.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului – teren extravilan (domeniu public), conform certificatului de urbanism nr. 55 din 16.03.2012 emis de către Consiliul Judeţean Mureş;

2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – evacuarea apelor uzate epurate se va realiza în pârâul Podei. În condiţii normale de funcţionare nu va fi afectată calitatea apei pârâului Podei;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale– nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – realizarea investitiţei este în interesul comunităţii;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

b) natura transfrontieră a impactului –  lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;

c) mărimea şi complexitatea impactului – investiţie în interesul comunităţii;

d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

 

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul “Schimbare amplasament staţie de epurare pentru investiţia Canalizare menajeră cu staţie de epurare – com. Nadeş, jud. Mureş”propus a fi realizat în loc. Nadeş,nu se supune evaluării adecvate;

- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

 • Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
 • Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
 • Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Respectarea prevederilor Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 431 din 25.07.2011 actualizat la data de 25.06.2012 emis de către A.N. “APELE ROMANE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
 • Apeleuzate epurate, evacuate în pr. Podei, vor respecta limitele admisibile ale indicatorilor de calitate pentru apele uzate cuprinse în HG nr. 188/2002 (NTPA 001), cu modificările şi completările ulterioare;
 • In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
 • La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;
 • Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
 • Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor;
 • Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
 • Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
 • Conform art. 49, alin. (3)  şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • Înainte de punerea în funcţiune, se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene”(din data de 27.04.2012), afişat la Primăria comunei Nadeş (cu nr. 3123/26.04.2012) şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 03.09.2012);

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupramediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE – Proiect


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Ormenişan Marcel Octavian administrator la firmei S.C. ORI EXP S.R.L. cu sediul în localitatea Tg.Mureş, B-dul 1848 nr. 20 / a, ap.3, judeţul Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 6220 din 12.09.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.09.2012 că proiectul “Construire parc fotovoltaic - com. Ernei, sat Icland f.nr. şi racord electric aferent” propus a fi realizat în localitatea Icland f.nr., comuna Ernei, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 3, lit. a) – Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – proiectul propune construirea unui parc fotovoltaic cu o putere nominală de 950 kW, la cca. 1 km de la capătul estic al localităţii Icland, ce va fi conectat la reteaua centralizata de distributie a energiei electrice din zona.
Conform memoriului de prezentare, proiectul prevede realizarea următoarelor componente:
- Câmpul fotovoltaic va fi realizat din panouri fotovoltaice cu dimensiunile suprafeţei utile de 1580 x 808 x 35 mm, formată din 72 de celule fotovoltaice (125mm x 125mm) dispuse în 6 rânduri de câte 12 celule.
- Tipul de panou fotovoltaic recomandat trebuie să aibă puterea instalată de 195Wp, monocristalin.
- Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe suporturi special proiectate, care respectă azimutul şi înclinarea necesară, precum şi cerinţele legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice şi de încărcările suplimentare generate de factorii meteorologici – vânt, zăpadă, chiciură.
- Structura de suport a panourilor este astfel proiectată încât poate fi adaptată la un număr diferit de panouri fotovoltaice şi este demontabil.
- Pentru o valorificare optimă a terenului se propune gruparea pe un astfel de suport a câte 51 panouri fotovoltaice cu puterea instalată Pi=195Wp.
- Numărul total de suporturi necesar este de 95, care va susţine un număr de 2550 panouri fotovoltaice, acesta fiind câmpul fotovoltaic total care va fi conectat la 95 invertoare de putere 10 kW.
- Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe ramele speciale prin şuruburi şi vor fi interconectate prin cablurile speciale furnizate de producător (2 pentru fiecare modul, de 0.9m). În cazul depăşirii distanţei de 0.9m se poate confecţiona un singur cablu de lungimea necesară.
- Este necesară prevederea aprovizionării, pentru fiecare suport standard, cu un număr acoperitor de cabluri standard de rezervă sau conectori şi conductor monofilar izolat cu aceleaşi caracteristici cu ale cablurilor de interconectare standard.
- Cablurile de conectare a string-ului la invertoare vor fi confecţionate la faţa locului, pozate pe profilele suportului cu faşete. Se vor evita pe cât posibil contactele directe între două cabluri de conexiune ale unor siruri diferite, pozarea acestora realizându-se în paralel şi la cea mai mare distanţă posibilă unul de celălalt.
- Se vor folosi diodele bypass aflate în cutia de joncţiuni a modulului fotovoltaic pentru protecţia împotriva efectelor produse de umbririle parţiale şi defectarea modului. În cazul în care producătorul nu furnizează pentru fiecare modul fotovoltaic cel puţin o astfel de diodă, este necesară utilizarea unei diode Schottky, cu tensiunea nominală Un DIODA ≥ UOC STC , iar curentul In DIODA ≥ Isc STC. Modulele trebuie sa fie sunt dotate cu 3 diode.
Sistemul de conversie – va fi realizat din 95 invertoare cu Pinstalata = 10 kW
Invertoarele vor face conversia de la tensiunea continuă produsă de panourile fotovoltaice la tensiunea alternativă care poate fi livrată in reţea.
Invertoarele vor avea un display care va permite citirea directă a valorilor electrice de producţie ale centralei având de asemenea şi multiple posibiliţi de a fi monitorizate de la distanţă cu ajutorul accesoriilor caracteristice.
Invertorul folosit trebuie să fie trifazat, să respecte cerinţele impuse de compania de electricitate privind calitatea energiei electrice furnizate în reţea şi de parametri rezultaţi din proiectare.
Montarea acestei invertoare se face in exterior, vor avea gradul de protecţie IP54 şi vor fi amplasate sub panourile fotovoltaice pe suportul acestora.
Trasee de cabluri
Cablurile de curent continuu se compun din cablurile ce conectează modulele intre ele alcătuind şirurile de module si cablurile ce conectează şirurile la invertoare.
• Cablurile ce conecteză modulele intre ele sunt furnizate de producător, 2 pentru fiecare modul, de 0.9 m lungime. În cazul depăşirii distanţei de 0.9m dintre module se poate confecţiona un singur cablu de lungimea necesară. Acestea se vor monta pe profilele suportului cu faşete.
Este necesară prevederea aprovizionării, pentru fiecare suport standard, cu un număr acoperitor de cabluri standard de rezervă sau conectori şi conductor monofilar izolat cu aceleaşi caracteristici cu ale cablurilor de interconectare standard.
• Cablurile de conectare a şirurilor la invertoare vor fi confecţionate la faţa locului, pozate pe profilele suportului cu faşete.
Cablurile de curent alternativ se compun din cablurile ce conectează invertoarele la tablourile electrice de conexiune şi cablurile ce conecteaza tablourile electrice de conexiune la postul de transformare.
Traseul de cabluri de curent alternativ se realizează prin îngroparea la 0,8 m adancime conform planului PR5_D3_Trasee_cabluri_cc_ca.
Punct de conexiune reprezinta punctul de delimitare al instalatiei unde se va realiza masura energiei produse. Configuraţia acestuia se va stabili de către operatorul de reţea.
Traseele de cabluri de c.a. şi c.c. este recomandat de a trece la minim 0,5m de orice fundaţie sau platformă cat si de drumul de exploatare.
Invertoarele si tablourile electrice se vor pozitiona in locatii corespunzatoare pentru a da posibilitatea beneficiarului sa controleze prestatiile sistemului.
Reţeaua de impământare a centralei fotovoltaice
Traseul retelei de împământare este compus din: conturul format dintr-un conductor pozat la 1 metru distanta fata structura suport a panourilor fotovoltaice, fiecare dintre cele 95 de structuri se va lega la acest inel in 2 puncte. Tablourile de conexiuni se vor lega la conturul de impământare. Postul de transformare va avea o priză independenta care se va lega la reţeaua de impământare.
Panourile fotovoltaice se leaga intre ele, apoi la suportul metalic pe care sunt montate, iar suporturile se leagă la conturul de impământare.
Reţeaua de impământare trebuie să fie conforma cu tipul de sol regăsit pe amplasament şi să se dimensioneze ca atare. Valoarea rezistenţei acestei prize trebuie să fie conform normativelor in vigoare.
Toate suprafetele metalice care pot fi incarcate accidental se vor conecta la această reţea.
Reţeaua de impământare este proiectata astfel incât toate defectele cu pământul se vor directiona către un dispozitiv de detectare a supracurentului de defect apărut ( siguranţe fuzibile sau intreruptor ).
Pe suportul metalic pe care se fixează panourile fotovoltaice se vor monta tije de paratrăsnet din 10 in 10 metrii care vor dirija supratensiunile aparute in urma descărcărilor electrice la reţeaua de impământare a centralei fotovoltaice. Construcţia prefabricată ( postul de transformare) va avea instalaţii de paratrăsnet individuale dimensionate corespunzator (conductor de dirijare potenţial montat pe acoperiş impreună cu 2 tije de 1 m).
Parametri câmp fotovoltaic:
? Tip de modul fotovoltaic recomandat = Monocristalin 195Wp
? Număr total de stringuri (şiruri) = 3 stringuri / invertor x 95 invertoare = 285
? Număr de module fotovoltaice/string (şir) = 17
? Număr total de module fotovoltaice = 4845
? Înclinare recomandată suprafaţă câmp fotovoltaic = 30o
? Orientare recomandată câmp fotovoltaic = 0o fata de axa N-S
? Suprafaţă utilă modul fotovoltaic = 1,27 m2
? Suprafaţă utilă totală a centralei PV = 6153 m2
? Pierderi estimate ale câmpului fotovoltaic = < 8%
? Temperaturi de funcţionare: -40oC - +85oC
? Putere nominală → Pn= 195 W
? Curent nominal → In= 5.22 A
? Tensiune nominală → UO= 37.4 Vcc
? Curent de scurtcircuit → ISC= 5.40 A
? Tensiune în gol la → UO= 45.2 Vcc
Parametri dispozitive de condiţionare (invertoare):
? Tip de invertor recomandat = 10 kW, trifazat
? Număr de invertoare = 95
? Valoare maximă curent de intrare debitat de câmpul fotovoltaic la invertor → IPV=33A
? Valoare maximă tensiune cc la intrare generată de câmpul fotovoltaic la NOCT/invertor → UPV= 1000 Vcc
? Putere maximă/intrare invertor debitată de câmpul fotovoltaic→ PPVmax= 10.20 kWp
? Numărul de string-uri(şiruri)/invertor = 3
? Numărul de module fotovoltaice/string(şir) = 17
Sistemul de monitorizare
Postul de transformare va fi echipat optional cu un Data Logger (Data Logger ES851) care va culege datele privind parametrii energetici si climatici de la invertoare,şi cu un PC. Prin intermediul unui soft furnizat de producător se realizează vizualizarea conţinutul înregistrărilor realizate de Data Logger (producţia de energie, tensiune, curent, radiaţie globală, etc) local sau la distanţă prin intermediul unui portal WEB.
Accesul la acest portal WEB este rezervat beneficiarului centralei fotovoltaice unde acesta poate accesa datele caracteristice ale centralei in timp real, sau statistic, datele fiind inregistrate la intervale de 15 minute.
Portalul conţine şi alte informaţii utile:
- o hartă care localizează centrala geografic;
- o codificare coloristică a invertoarelor prin care se poate observa buna sau proasta funcţionare;
- producţia de putere;
- date meteorologice provenite de la un senzor local şi de la cea mai apropiată staţie meteo;
- vizualizare din satelit a centralei;
- schema centralei cu toate echipamentele monitorizate;
În aceelasi container, sau intr-un container separat, se va amenaja camera de supraveghere cu un server pentru monitorizare on-line prin satelit şi verificarea bunei funcţionări a sistemului de panouri solare.
Întreaga incintă va fi monitorizată cu camere video, pentru protecţia anti-efracţie, înregistrările realizându-se tot în camera de supraveghere. Instalaţia de pază şi supraveghere video funcţionează pe baza senzorilor dubli de prezenta şi de mişcare pentru a evita alarmele false.
Instalaţia de supraveghere video va fi compusa din mai multe camere cu iluminare în infraroşu cu sesizarea mişcării. Camerele vor fi orientate spre perimetrul interior şi în punctele interioare de siguranţa majora (statiile de conversie, punctul de conexiune). Semnalele vor fi înregistrate pe un DVR cu hard disc exterior de 1 TB. Înregistrările se vor păstra minim o luna de zile. Camerele vor putea fi accesate de la distanta prin sistemul SCADA care se va implementa.

- în perioada de realizare a investiţiei, asigurarea alimentării cu apă în scop potabil se va face îmbuteliat (din comerţ);
- în perioada de realizare a investiţiei şi în perioada de funcţionare, amplasamentul va fi dotat cu toalete ecologice pentru personal;
- energia electrică produsă de panourile fotovoltaice va fi transferată în sistemul de distribuţie al energiei electrice aparţinând SC ELECTRICA SA, prin realizarea unei staţii electrice de transformare;
- apele pluviale de pe amplasament, convenţional curate, vor fi evacuate în reţeaua hidrografică din zonă;
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – energie solară;
d) Producţia de deşeuri – deşeurile rezultate din activitatea de construire se vor depozita temporar în containere metalice de unde vor fi preluate şi transportate de firme autorizate în vederea valorificării / depozitării într-un depozit, autorizat; în perioada de funcţionare, eventualele panouri defecte sau alte piese de schimb defecte rezultate în urma lucrărilor de întreţinere vor fi preluate de către firma specializată care realizează lucrările de mentenanţă, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate, pe bază de contract;
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – în perioada de execuţie se vor produce emisii din surse mobile şi datorate lucrărilor de construcţie (pulberi), inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ;
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren extravilan cu suprafaţa totală de 25.000 mp conform certificatului de urbanism nr. 60 din 04.09.2012 emis de către Primăria comunei Ernei;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redusă;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul Construire parc fotovoltaic - com. Ernei, sat Icland f.nr. şi racord electric aferent, propus a fi realizat în localitatea Icland f.nr., com. Ernei, jud. Mureş, nu se supune evaluării adecvate;
- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare;
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• Organizarea de şantier se va realiza în incinta amplasamentului cu respectarea normelor şi normativelor în vigoare specifice categoriilor de lucrări cuprinse în proiect şi respectarea legislaţiei privind protecţia mediului;
• In perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• La finalizarea lucrărilor de construcţie, suprafeţele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosinţă iniţială;
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Respectării prevederilor HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
• Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993;
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
• Înainte de punerea în funcţiune, se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 12.09.2012), afişat la Primăria comunei Ernei (cu nr. 6349 / 11.09.2012) şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 12.09.2012);
- anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „24 ore mureşene” (din data de 19.09.2012), afişat la Primăria comunei Ernei din data de 20.09.2012 şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro – în data de 20.09.2012), iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observaţii din partea publicului.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Proiect - Decizia etapei de încadrare

Nr. din 25.09.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ILYES MARIA GEANINA cu domiciliul în mun. Sighişoara, str. Crinului, nr. 1, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, cu nr. 2800/24.04.2012 în baza a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 25.09.2012, că proiectul „Construire casă de vacanţă”, propus a fi amplasat în mun. Sighişoara, cartierul Angofa, f.nr., jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul nu se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) Conform coordonatelor Stereo 1970, prezentate în documentaţie, obiectivul se găseşte în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului.
b) Proiectul nu are influenţă directă asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumina.
c) Pe amplasamentul proiectului nu există habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului.
d) Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire / reproducere / migraţie a speciilor şi / sau habitatele de interes comunitar.
e) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţi extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului.
f) Pe amplasamentul lucrării nu se vor realiza depozite de materiale sau substanţe care să afecteze speciile şi/sau habitatele naturale de interes comunitar
g) Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar.
h) Proiectul nu va duce la izolarea reproductivă a speciilor de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia habitatului de interes comunitar.
i) Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă în aria naturală protejată de interes comunitar.

Condiţiile de realizare a proiectului:
a) se va evita realizarea construcţiei pe perioada de cuibărit (mai-iulie);
b) în caz de plantare se vor folosi doar specii autohtone;
c) este interzisă folosirea semnalelor luminoase puternice, gen reflectoare, îndreptate spre exteriorul amplasamentului şi a focurilor de artificii, pentru a evita deranjarea faunei sălbatice;
d) se va respecta nivelul de zgomot permis la limita amplasamentului şi nu se vor folosi materiale pirotehnice (petarde) sau alte surse producătoare de zgomot peste limitele admise în zone rezidenţiale (50 dBA);
e) este strict interzisă practicarea sporturilor extreme: moto-cros, circulaţia cu maşini de teren cu excepţia drumurilor de acces public;

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Proiect – Decizia etapei de încadrare

Nr. din 25.09.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de DUMITRACHE DRAGOŞ DORU şi soţia DUMITRACHE LUMINIŢA ELENA cu domiciliul în oraşul Azuga, str. Gârbova, nr. 39/A, jud. Prahova, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 5190 din 30.07.2012în baza a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 25.09.2012, că proiectul „Construire casă de locuit”, propus a fi amplasat în com. Stînceni, satul Ciobotani, nr. 27, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul nu se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) Conform coordonatelor Stereo 1970, prezentate în documentaţie, obiectivul se găseşte în Parcul Natural Defileul Mureşului şi în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior.
b) Proiectul nu are influenţă directă asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumina, poluare atmosferică, prin utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale.
c) Pe amplasamentul proiectului nu există habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului.
d) Proiectul nu va duce la izolarea reproductivă a speciilor de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia habitatului de interes comunitar.
e) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţilor extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul Parcului Natural Defileul Mureşului şi a sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior.

Condiţiile de realizare a proiectului:
a) se va evita realizarea construcţiei pe perioada de cuibărit (mai-iulie);
b) în caz de plantare se vor folosi doar specii autohtone
c) este interzisă folosirea semnalelor luminoase puternice, gen reflectoare, îndreptate spre exteriorul amplasamentului şi a focurilor de artificii, pentru a evita deranjarea faunei sălbatice;
d) se va respecta nivelul de zgomot permis la limita amplasamentului şi nu se vor folosi materiale pirotehnice (petarde) sau alte surse producătoare de zgomot peste limitele admise în zone rezidenţiale (50 dBA);
e) este strict interzisă practicarea sporturilor extreme: moto-cros, circulaţia cu maşini de teren cu excepţia drumurilor de acces public;
f) se vor respecta condiţiile impuse în Avizul nr. 322/12.09.2012 emis de Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu şi ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior.


Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Proiect – Decizia etapei de încadrare

Nr. din 25.09.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de TRIF SERGIU FLORIN şi TRIF MIRABELA SANFIRA cu domiciliul în mun. Tîrgu Mureş, b-dul Pandurilor, nr. 18, et. II, ap. 7, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 5893 din 28.08.2012 în baza a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 25.09.2012, că proiectul „Construire casă de vacanţă P+M”, propus a fi amplasat în com. Lunca Bradului, satul Neagra, f.nr., jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul nu se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) Conform coordonatelor Stereo 1970, prezentate în documentaţie, obiectivul se găseşte în Parcul Natural Defileul Mureşului şi în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior.
b) Proiectul nu are influenţă directă asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumina, poluare atmosferică, prin utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale.
c) Pe amplasamentul proiectului nu există habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului.
d) Proiectul nu va duce la izolarea reproductivă a speciilor de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia habitatului de interes comunitar.
e) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţilor extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul Parcului Natural Defileul Mureşului şi a sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior.

Condiţiile de realizare a proiectului:
a) se va evita realizarea construcţiei pe perioada de cuibărit (mai-iulie);
b) în caz de plantare se vor folosi doar specii autohtone
c) este interzisă folosirea semnalelor luminoase puternice, gen reflectoare, îndreptate spre exteriorul amplasamentului şi a focurilor de artificii, pentru a evita deranjarea faunei sălbatice;
d) se va respecta nivelul de zgomot permis la limita amplasamentului şi nu se vor folosi materiale pirotehnice (petarde) sau alte surse producătoare de zgomot peste limitele admise în zone rezidenţiale (50 dBA);
e) este strict interzisă practicarea sporturilor extreme: moto-cros, circulaţia cu maşini de teren cu excepţia drumurilor de acces public;
f) se vor respecta condiţiile impuse în Avizul nr. 355/19.09.2012 emis de Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019 Călimani-Gurghiu şi ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior.


Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect – Decizia etapei de încadrare

Nr. din 18.07.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SNGN ROMGAZ Sucursala Mediaş cu sediul în mun. Mediaş, str. Unirii nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 4695/10.07.2012 în baza a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 17.06.2012, că proiectul „Consolidare versant sonda 82 Nadeş”, propus a fi amplasat în mun. Sighişoara - extravilan, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul nu se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) Conform coordonatelor Stereo 1970 (X = 478510, Y = 531004), prezentate în documentaţie, obiectivul se găseşte în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului şi în vecinătatea sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare;
b) Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire / reproducere / migraţie a speciilor şi / sau habitatele de interes comunitar.
c) Pe amplasamentul lucrării nu se vor realiza depozite de materiale sau substanţe care să afecteze speciile şi/sau habitatele naturale de interes comunitar
d) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţi extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului şi ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare
e) Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar.
f) Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă în aria naturală protejată de interes comunitar.


Condiţiile de realizare a proiectului:

a) se va evita realizarea construcţiei pe perioada de cuibărit (mai-iulie);
b) evitarea afectării de către infrastructura temporară creată în perioada lucrărilor a habitatelor naturale şi semi-naturale din incinta sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului
c) la încheierea lucrărilor terenul natural afectat (din jurul construcţiei şi drumul de acces), folosit pentru realizarea proiectului va fi supus scarificării şi reconstrucţiei ecologice, folosind numai material genetic local;
d) reconstrucţia ecologică se va realiza sub stricta supraveghere a unui biolog;
e) deşeurile menajere rezultate în perioada de execuţie vor fi predate serviciului de salubritate local care le va transporta la un depozit ecologic, autorizat.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare


Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect -Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 04.09.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A., cu sediul în Tg. Mureş, P-ţa Trandafirilor, nr. 21, prin S.C. INFRA PLAN S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. George Bacovia, nr. 49, sector 4, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 2507/11.04.2012,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.09.2012, că proiectul “ Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune joasă în Moreşti”, propus a fi amplasat în Moreşti( DC 125 şi străzi), oraş Ungheni, jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2,
pct. 13, lit. a) - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,
şi pct. 10, lit. i) - instalaţii de conducte pentru gaze

1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului
Proiectul prevede realizarea următoarelor obiective,
Înlocuirea conductei de presiune redusă din oţel existentă pe străzile din sat şi DC 125 - cu conductă de distribuţie gaze naturale presiune redusă PE100 SDR11, lungime – 6530 m, branşamente care deservesc imobilele din aceasta zona(186 branşamente)
Traseul conductei va fi, pe cât posibil în porţiunile neacoperite ale străzilor, şi unde este inevitabil, prin trotuar. Pe traseul conductei proiectate este prevăzută o subtraversare de curs de apă - râul Mureş( la intrarea în loc. Moreşti; lungime – 55 m, conductă Dn 90 mm, din PE).
Organizarea de şantier se va asigura printr – un proiect de organizare elaborat de executantul lucrării.
Suprafeţele de teren afectate de lucrări, se vor reface la starea iniţială.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) Utilizarea resurselor naturale – resurse naturale ( apă, nisip, balast, agregate minerale, energie electrică, motorină) folosite la realizarea lucrărilor şi pentru autovehicule şi utilaje, în cantităţi limitate, fără impact semnificativ asupra mediului;
- in perioada de exploatare a conductelor – gaze naturale – fără impact semnificativ asupra mediului.
d) Producţia de deşeuri
- deşeurile menajere ( colectate în saci )
- deşeuri de ţeavă – din conducta OL veche – se vor preda la centre de colectare deşeuri
- deşeuri rezultate la construcţie – din săpături – beton, asfalt – se vor stoca temporar în loc amenajat şi/sau se vor transporta în vederea reutilizării, prin măcinare, ca material de construcţie; pământul rezultat din săpătură, stocat temporar pe marginea şanţului de amplasare a conductei, va fi folosit pentru refacerea terenului la starea iniţială.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
- lucrările vor genera zgomot, în limite admisibile, în etapa de execuţie – fără impact semnificativ asupra vecinătăţilor;
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii; conducta va fi amplasată subteran.

2.Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – străzi, domeniu public
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitate de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – subtraversare de curs de apă - râul Mureş( lungime 55 m), fără impact asupra calităţii apei
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul
d) zonele de protecţie specială – nu este cazul, obiectivul nu este amplasat în arie protejată;
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului – redusă; pe perioada lucrărilor
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului –redusă ;
d) probabilitatea impactului – redusă;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
-
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Pentru evitarea oricăror situaţii de risc si accidente in timpul perioadei de execuţie se vor respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare si întreţinere prevăzute in normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se in acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.
- Staţionarea şi întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului
şi mediul acvatic cu produse petroliere;
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel. Deşeurile menajere vor fi colectate în saci/pubele şi vor fi predate operatorului de salubritate din zonă;
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar prin organizarea de şantier se va reda în folosinţă la aceiaşi categorie anterioară lucrărilor;
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare; respectarea avizului de gospodărire a apelor(nr. 448/2012).
- Respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deşeurilor.
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori
de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului
despre începerea lucrărilor.
- Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Mureş, despre orice
modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de
emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului
survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, in conformitate cu prevederile art.39 şi
art. 40 din Ordinul MMP135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.
- Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului
la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal
de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia,
după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 ore mureşene” din 29.05.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „ .......... ” din ......2012. şi pe pagina de Internet a APM Mureş în data de 05.09.2012.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

PROIECT PENTRU Decizia etapei de încadrare
Nr. 2774 din ……..


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de BIRO LASZLO şi BIRO TUNDE cu domiciliul în Tg. Mureş, strada 8 Martie nr.68/A, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 2774 din 23.04.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.09.2012 că proiectul „Construire hală metalică şi împrejmuire teren” propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Cristeşti, sat Vălureni nr.1/E, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 10 lit. a) - proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
a. Mărimea proiectului: proiectul prevede construirea unei hale metalice şi a unei împrejmuiri, în vederea funcţionării unei linii de turnare de betoane prefabricate (bolţari din beton, jardiniere pentru flori, diferite statuete din beton, pavele din beton pentru trotuare şi altele).
Hala va avea o structură de rezistenţă pe fundaţii continue din beton, structură din confecţii metalice din profile tip “I” închiderile laterale din tablă zincată cutată tip panouri, şarpanta din confecţii metalice tip grinzi cu zăbrele şi învelitoare din tablă ondulată zincată. Structura halei metalice va fi montată pe fundaţii de beton tip pahare în care se vor încastra stâlpii metalici, iar pentru închiderile laterale se va folosi fundaţie din bol?ari armaţi cu fier beton. Noua hală va cuprinde următoarele spaţii: un spaţiu de producţie în suprafaţă de 315,00 m2, un vestiar cu o suprafaţă de 12,30 m2, un grup sanitar cu suprafaţa de 3,01 m2, o centrală termică cu suprafaţa de 7,50 m2. şi un hol care face legătura cu spaţiul de producţie cu suprafaţa de 2,00 m2.
Utilajele care se folosesc în fluxul tehnologic sunt: 2 buc. betoniere de capacitate de 250 l fiecare şi 1 malaxor pentru prepararea betonului semiuscat, acestea se vor repartiza astfel:
- în hala veche va rămâne malaxorul pentru prepararea betonului semiuscat cu vibropresa pentru turnarea bolţarilor.
- în hala nouă se vor transfera cele două betoniere de capacitate de 250 l pentru prepararea betonului umed necesar diferitelor ornamente pentru grădinărie şi de asemenea se va achiziţiona 1 malaxor pentru turnarea betonului semiuscat şi o vibropresă pentru turnarea de pavele.
b. Cumularea cu alte proiecte: în prezent pe amplasamentul în cauză există o hală în care funcţionează o linie de turnare prefabricate, dar care este de o capacitate mică, şi anume 0,8 mc/zi; 17,6 mc/lună şi 176 mc/ an. Pentru acest fapt, se preconizează a se construi încă o hala metalică nouă, pentru mărirea capacităţii de producţie.
c. Utilizarea resurselor naturale: – În cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor.
În procesul de producţie se folosesc:
- materii prime: produsele de balastieră şi anume diferite sorturi, nisip precum şi apă tehnologică asigurată din două fântâni.
- încălzirea se va asigura cu ajutorul unei centrale termice alimentată cu lemne.
d. Producţia de deşeuri
Deşeurile ce rezultă din construcţia halei, pământ din excavaţii, se va folosi ca umplutură pentru aducerea cotei de ± 0,00 a halei noi, iar din procesul tehnologic nu rezultă deşeuri.
Ambalajele din folie de plastic cu care se ambalează box paleţii se vor recupera şi se vor valorifica la unităţile specializate .
f. Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
Fumul de la centrala termică va fi degajat pe un coş de fum cu secţiunea de 0,2x0,2 m şi o înălţime de 4,00 m.
Pulberile rezultate la descărcarea cimentului în siloz vor fi reţinute de sistemul de filtre textile al acestuia.
g. Riscul de accident, în special datorită substanţelor / tehnologiilor utilizate .
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – arabil, edificat cu construcţii industrial edilitare(atelier);
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursa naturală neregenerabilă (pietriş şi nisip) există în zonă şi nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
i) zonele umede – nu este cazul.
j) zonele costiere – nu este cazul.
k) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
l) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
m) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu este cazul
n) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
o) ariile dens populate – nu este cazul.
p) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
f) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, punctual, pe perioada de execuţie.
g) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
h) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus.
i) probabilitatea impactului – impact redus având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
j) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de construcţie şi la punerea în funcţiune.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor Notificării de începere a execuţiei nr.371/23.08.2012 emisă de AN Apele Române – A.B.A. Mureş;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Deşeurile menajere vor fi predate serviciului de salubritate local - se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Deşeurile rezultate din excavaţii, pământ în exces, se vor utiliza ca material de umplutură, respectiv deşeurile de construcţie vor fi transportate în locurile stabilite de autorităţile locale, iar cele valorificabile se predau la unităţi autorizate pentru valorificare.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 Ore Mureşene” din 26.06.2012, la Primăria comunei Cristeşti nr. înregistrare 2005/09.05.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „……………” din …………, la Primăria ………….., în şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

PROIECT PENTRU Decizia etapei de încadrare
Nr. 4999 din …………….


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SNGN ROMGAZ Sucursala Mediaş cu sediul în jud. Sibiu, municipiul Mediaş, strada Gării nr.5, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 4999 din 20.07.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.09.2012 că proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 1 Chendu” propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Bălăuşeri sat Chendu - extravilan, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct.2 litera d) şi e): foraje de mare adâncime şi instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia gazelor naturale
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009
1) Caracteristicile proiectului
Mărimea proiectului:
Proiectul prevede forajul sondei pe un amplasament având coordonatele Stereo70: X=540387,58; Y=476875,21, situată la cca. 1,8 km nord-vest de centrul localităţii Ţigmandru, la cca. 3,6 km nord-vest de centrul localităţii Chendu şi la cca. 2,5 km de centrul localităţii Filitelnic. Local sonda se va amplasa la cca. 136m nord-vest de sonda 211 Chendu. Accesul în zonă se va face din drumul pietruit ce legă localităţile Ţigmandru şi Filitelnic, pe un drum de sondă nou, proiectat în lungime de 315m. Pentru realizarea obiectivului este necesară o suprafaţă de teren de 13170m2 închiriată de la Primăria Bălăuşeri(Acord de principiu nr.2690/17.05.2011), folosinţa actuală fiind păşune PS 1272 şi tufiş T 30. Sonda se va fora la o adâncime de 5500m, iar capacitatea de producţie nu s-a prognozat deocamdată, fiind o sondă de explorare-evaluare.
Lucrările pentru realizarea sondei constau în:
• Amenajare drum de acces: accesul la locaţia sondei se va face din drumul de sondă pietruit (L=2385m), pe un drum proiectat în lungime de 315m ce se va amenaja pentru traficul greu. Suprafaţa ocupată va fi de 2385m2.
• Amenajarea careului sondei se va face pe o suprafaţă de 10785m2 constând în:
- decopertarea stratului vegetal şi depozitarea acestuia în incinta careului sondei pentru a fi folosit la redarea terenului după terminarea lucrărilor de foraj(suprafaţă depozit sol vegetal 975m2);
- nivelarea terenului la o singură cotă pentru montarea instalaţiei de foraj şi a anexelor acesteia;
- executarea lucrărilor de terasamente, pregătire pat-platformă careu, realizare suprastructură (20 cm balast, 2 cm strat nisip, 16 cm îmbrăcăminte din dale);
- realizarea unui dig de protecţie pentru a împiedica pătrunderea apelor pluviale, executarea şanţurilor de gardă în exteriorul careului;
- executarea unui podeţ din tub beton Ø 400mm, L=6m;
- amenajarea drumului interior; amplasarea pe fundaţii din prefabricate de beton a instalaţiei de foraj cu acţionare termică, a barăcilor–container, a anexelor tehnologice şi a dotărilor sociale;
• Executarea forajului sondei : sonda va fi executată la adâncimea pe verticală de 5500 m cu ajutorul unei instalaţii de foraj cu acţionare termică, F320-DH. Coloanele din construcţia sondei vor fi:
- coloana de ghidaj Ø 800mm se va tuba cca.10 m adâncime într-un puţ săpat manual de 1000mm/1000mm, pentru a proteja fundaţiile instalaţiei de foraj de infiltraţii şi pentru a asigura circulaţia fluidului de foraj către sitele vibratoare;
- coloana de protecţie Ø 20 in se va tuba la adâncimea de 100m şi protejează stratele slab consolidate de la suprafaţă(nisipuri purtătoare de apă) şi pânza freatică;
- coloana de ancoraj Ø 13,3/8 in se va tuba la adâncimea de 1400m pentru a izola depozitele de suprafaţă ce vor fi traversate cu fluid de foraj de 1200-1300kg/m3 . Astfel se vor izola formaţiunile instabile şi permeabile de la suprafaţă şi se va continua forajul în siguranţă. După tubajul şi cimentarea coloanei se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a erupţiilor, care va asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare, în condiţii de siguranţă;
- coloana tehnică Ø 9,5/8 in se va tuba la adâncimea de 3750m şi se va închide Badenianul şi Sarea(sare pe intervalul 3730-3740) şi se va permite continuarea forajului în condiţii de siguranţă. Şiul coloanei se va fixa după ieşirea din sare, într-o secvenţă consolidată. Pe această coloană se va monta instalaţia de prevenire a erupţiilor cu presiunea nominală de 700 bar.
- coloana de exploatare Ø 5,1/2 in se va tuba la adâncimea de 5500m permiţând efectuarea probării stratelor şi eventual exploatarea sondei. Profilul coloanei s-a calculat la golire totală în fluid de 1650kg/m3 (2000kg/m3). Coloana se va cimenta cu nivel de ciment la 1700m.;
• Executarea lucrărilor de probare a stratelor, eliminarea apei de zăcământ prin pistonare(sau alte metode) şi colectarea în habă, pregătirea sondei pentru exploatare;
• Pentru punerea în funcţiune se vor executa lucrări pentru dezafectarea şantierului şi reconstrucţia ecologică a terenului, urmând să rămână ocupat permanent(pentru perioada de exploatare) doar careul sondei care se va împrejmui. Operaţiunile de refacere a mediului sunt:
- demontarea şi transportul instalaţiilor şi dotărilor din careul sondei;
- transportul materialelor şi deşeurilor(detritus ş, ape reziduale);
- transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor(dale, balast, piatră spartă) în baza de producţie a constructorului sau în altă locaţie;
- împingerea cu buldozerul a pământului din depozitul de pământ pe toată suprafaţa careului şi astuparea şanţului de gardă perimetral;
- scarificarea, urmată de arătură, fertilizarea cu îngrăşăminte naturale şi anorganice;
- prelevarea de probe de sol şi analiza acestora în laborator specializat OJSPA. Rezultatele analizelor se compară cu valorile determinate iniţial(înainte de începerea lucrărilor la obiectiv) pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului. Buletinele de analiză iniţial şi final sunt documente păstrate la cartea de construcţie a sondei.
Pentru organizarea de şantier se vor amplasa containere multifuncţionale şi un container pentru grupul sanitar. Alimentarea cu energie electrică se va asigura cu ajutorul unui grup electrogen. Apa potabilă se va asigura din comerţ sub formă îmbuteliată, iar apa tehnologică şi pentru nevoi igienico-sanitare se va transporta cu autocisterna.


Cumularea cu alte proiecte
În cazul în care zăcământul se dovedeşte eficient din punct de vedere economic, se va proiecta şi executa conductă de transport gaze de la sondă la cel mai apropiat grup de sonde din zonă.
Utilizarea resurselor naturale
În etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor, apă tehnologică, pietriş şi nisip(pentru amenajarea drumului de acces şi a platformei). La punerea în funcţiune se va exploata zăcământul de gaze naturale.
Producţia de deşeuri
Pământul rezultat din decopertare se va refolosi în vederea ecologizării terenului la finalizarea lucrărilor. Deşeurile rezultate din activitatea de foraj sunt: detritusul, fluid rezidual, deşeuri metalice, deşeuri de ambalaje, deşeuri din materiale de construcţii, deşeuri menajere. Detritusul şi fluidul de foraj care nu se poate regenera se vor colecta în haba metalică de stocare(V=70 m2) şi se vor transporta la un depozit autorizat pentru eliminare/valorificare. Deşeurile menajere vor fi stocate temporar în pubele amplasate în careul sondei şi vor fi eliminate prin serviciul de salubritate al localităţii sau prin depozitare pe un depozit de deşeuri autorizat. Deşeurile de ambalaje - butoaie metalice cu motorină, se reutilizează în acelaşi scop iar deşeurile de ambalaje de hârtie se vor valorifica prin unităţi autorizate. Ambalajele rămase după consumarea chimicalelor, necesare pentru fluidul de foraj sunt recuperate şi transportate la magazia de chimicale a contractorului de foraj. Deşeurile din materiale de construcţie – dale din beton armat – se vor reutiliza la alte locaţii, la repararea şi întreţinerea drumurilor de schelă sau se vor transporta la bazele de producţie ale societăţii care execută forarea.
Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
Temporar, lucrările de pregătire şi organizare de şantier şi lucrările de forare propriu-zisă, vor genera zgomot, pulberi, emisii de la motoarele utilajelor şi a mijloacelor de transport materiale. La punerea în funcţiune refularea în aer a sondei la efectuarea probelor de producţie, se va face numai prin instalaţii de separare;
Riscul de accident, în special datorită substanţelor / tehnologiilor utilizate .
Vehicularea, tratarea şi transportul fluidului de foraj se realizează în circuit închis. Substanţele utilizate pentru regenerarea fluidului de foraj sunt depozitate în baraca de chimicale. Motorina se va depozita în butoaie metalice, amplasate în baracă sau pe o suprafaţă betonată şi acoperită.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren agricol;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – resursele naturale utilizate la lucrări (apa, agregate minerale) nu ridică probleme din punct de vedere cantitativ şi calitativ. La punerea în funcţiune se vor exploata gaze naturale până la epuizarea zăcământului.
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – nu este cazul.
b) zonele costiere – nu este cazul.
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu este cazul
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe perioada de execuţie. Vor fi afectaţi localnicii din localităţile Dâmbău şi Herepea având gospodăriile situate pe drumul DJ107 pe care vor circula mijloacele de transport de mare tonaj pentru aprovizionarea cu materiale a şantierului de foraj şi proprietarii de terenuri învecinate cu terenul ocupat de proiect.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus.
d) probabilitatea impactului – impact redus având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus în perioada de construcţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului, în condiţiile specificate de amenajare a fundaţiei careului, a instalaţiei de foraj, inclusiv a sistemului de preparare şi depozitare fluid de foraj.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilaje vor fi limitate prin condiţiile tehnice impuse la omologare şi apoi la inspecţiile tehnice periodice. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate. Emisiile de gaze de eşapament de la motoarele termice ale instalaţie de foraj vor fi limitate prin întreţinere tehnică corespunzătoare. Utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei.
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel, şi instruirea personalului în vederea intervenţiei, în mod operativ, în cazul unor posibile incidente.
• Detritusul separat se va stoca în haba metalică, iar fluidul de foraj se recirculă în fluxul tehnologic;
• Apa de zăcământ se colectează în habă din care se transportă la sonde de injecţie autorizate;
• La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar se va reda în folosinţă la aceiaşi categorie anterioară lucrărilor, prin aducere la parametrii productivi şi ecologici naturali ( recopertare cu solul fertil depozitat, scarificare-nivelare). Se vor preleva probe de sol pentru analize agrochimice, înainte de începerea lucrărilor şi la încheierea lucrărilor de refacere a terenului.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
• Respectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor nr. 121 din 06.08.2012.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru punerea în funcţiune a obiectivului titularul va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Cuvântul liber” din 14.08.2012, la Primăria comunei Bălăuşeri, nr. înregistrare 4509/13.08.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „……………” din …………, la Primăria ………….., în şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie este valabilă de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. ..... din 21.08.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ŞUTEU MIHAI, cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 23, înregistrată la A.P.M. Mureş cu nr. 3776/05.06.2012,
- în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 21.08.2012 că proiectul „Schimbare de destinaţie din locuinţă în pensiune, spaţiu comercial şi montare de firmă”, în Sighişoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 47,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 la
pct. 10. lit. b) - proiecte de dezvoltare urbană;

Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009

1) Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – proiectul propune schimbarea destinaţiei din locuinţă în pensiune, spaţiu comercial şi montare de firmă;
clădirea existentă, cu parter şi un etaj – cu suprafaţa Sutilă,[existentă]= 249,5 mp
prin renovare, structura va fi
Parter – spaţii comerciale( 38 mp; 23,5 mp; 19,5 mp); vestiar, magazie, cameră CT
Etaj – 4 camere, fiecare cu baie; hol, recepţie debara, loc pentru servire mâncare; grup sanitar
Mansardă – 6 camere, hol, debara
Arii – Ac= 179 mp; Acd= 537 mp
- Încalzirea în sezonul rece se va face cu centrală termică proprie, alimentată cu gaze naturale, din reţeaua administrată de S.C. E-ON GAZ ROMÂNIA S.A.
- Energie electrică – din reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă în zonă.
- Apă folosită – în scop igienico-sanitar – există racord, din reţeaua de apă potabilă a localităţii; apele uzate fecaloid- menajere, vor fi colectate prin canalizarea proprie, evacuate în canalizarea menajeră a localităţii
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
c) Utilizarea resurselor naturale
- apă - din reţeaua de apă potabilă a localităţii
- gaze naturale, pentru funcţionare CT
d) Producţia de deşeuri
- deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi preluate de serviciul de salubritate care operează în zonă; deşeuri de ambalaje – vor fi colectate selectiv, în vederea valorificării la centre de colectare
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
- gaze arse rezultate la funcţionarea centralei termice – vor fi evacuate în atmosferă prin coş cu înălţime corespunzătoare
- zgomotul eventual produs va fi atenuat prin elemente constructive, pentru a se respecta limita nivelului de zgomot pentru categoria zonei respective;
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – scăzut;

2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – intravilan; clădire existentă
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – nu este cazul
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – aviz de la Direcţia de monumente istorice,
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul.
g) ariile dens populate – nu este cazul.
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – zonă istorică.

3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – redusă
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus.
d) probabilitatea impactului – redusă, având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de reamenajare, respectiv de funcţionare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
• Transportul deşeurilor se va face cu mijloace de transport acoperite şi se va evita împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
• Deşeurile menajere vor fi predate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje conform prevederilor HG nr.621/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ord. M.M.P. nr.794/2012
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• La funcţionare unitatea va respecta limita nivelului de zgomot pentru zonă rezidenţială, învecinată.
• Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006;
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Pentru funcţionare se va solicita autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 ore mureşene” din 24.07.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul „.....” din 28.08.2012. şi pe pagina de Internet a A.P.M. Mureş în data de ............
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 21.08.2012


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în localitatea Tg. Mureş, str. Primăriei, nr.2, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 8477 din 08.12.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul aşedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.08.2012 că proiectul “Reabilitare sistem rutier pe DJ 142D km 3+700 - km -7+200 Botorca –Delenii –Băgaciu” propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Băgaciu, jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 la pct. 13, lit. a).

1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – proiectul prevede reabilitare sistemului rutier pe DJ 142D km 3+700 - km -7+200 Botorca -Delenii -Băgaciu cu o lungime totală de L=9500 m.Lucrările de modernizare propuse a se executa au menirea de a ridica condiţiile de trafic şi siguranţa circulaţiei pe drumul judeţean DJ 142D la nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă.
Procesul tehnologic de realizare a sistemului rutier va avea următoarele faze de execuţie:
- aşternerea stratului de balast de 30cm (atât pe carosabil cât şi pe acosta-mente) care va fi cilindrat până la atingerea gradului de compactare corespunzătoare, aşternerea stratului de piatră spartă cu grosimea de 15cm (atât pe carosabil cât şi pe acosta-mente), cilindrarea suprafeţei până la atingerea gradului de compactare prescris, amorsarea suprafeţei macadamului cu EBCR ( emulsie bituminoasă cu rupere rapidă ), aşternerea stratului de binder de criblura Bad25 pe o grosime de 6cm, amorsarea suprafeţei de binder cu EBCR, aşternerea stratului de uzură din Ba16 pe o grosime de 4cm, completarea acostamentelor cu piatră spartă.Pentru siguranţa circulaţiei, s-au prevăzut: refacerea semnalizărilor şi completarea marcajelor rutiere.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate în etapa de realizare a proiectului, agregate minerale şi combustibili pentru utilaje.
d) Producţia de deşeuri – proiectul va genera deşeuri rezultate din lucrările de modernizare a drumului care în mare parte se vor refolosi în cadrul aceluiaşi proiect. Deşeurile din materiale de construcţii vor fi gestionate de către constructor. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. Nu vor fi generate deşeuri cu caracter periculos.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort - se vor produce emisii în atmosferă în perioada de construcţie şi funcţionare, datorate lucrărilor de construcţie şi traficului în perioada de execuţie şi funcţionare, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ asupra mediului. În timpul execuţiei, în perioadele secetoase, pot fi generate pulberi, care vor fi eliminate prin stropire. În etapa de realizare şi de funcţionare, apele pluviale convenţional curate, colectate prin şanţuri, vor fi evacuate în emisarii naturali din zonă.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – drum judeţean;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu vor fi afectate zone verzi;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – realizarea investitiţei este în interesul locuitorilor din zonă;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie;impactul asupra mediului în urma implementării proiectului va fi unul pozitiv;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, investiţie în interesul locuitorilor;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, pe perioada de execuţie şi funcţionare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare.
• Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
• Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare.
• Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.
• Pe parcursul executării lucrărilor de construcţii nu vor fi afectate spaţiile verzi.
• Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
• Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
• Respectarea prevederilor STAS nr. 10009/1988 privind acustica urbană.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993.
• Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
• Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Zi de zi” din data de 16.08.2012, afişat la Primăria Băgaciu cu nr.1979/09.08.2012) şi la Consiliul Judeţean Mureş cu nr.14211/13.08.2012 şi pe pagina de internet a APM Mureş;
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 28.08.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tg. Mureş, cu sediul în loc. Tg. Mureş, str. Salcâmilor, nr. 23, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr.679 din 30.01.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.08.2012 că proiectul "Instalaţie tehnologică de suprafaţă sonda 23 Eremieni" propus a fi amplasat în localitatea Miercurea Nirajului, jud. Mureş

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 2 lit. d) şi lit. e).
Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în situl de importanţă avifaunistică Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului.
Justificarea în raport cu criteriile din Anexa 3 a HG 445/2009.
1.Caracteristicile proiectului
a)Mărimea proiectului – sonda 23 Eremieni a fost forată la o adâncime de 2610m, fiind o sondă de exploatare-evaluare pentru obiectivele: Badenian IX, VIII, VII, VI, V; Buglovian II, IV şi Sarmatian I. În urma efectuării probelor de producţie la aceste obiective se estimează
presiuni statice între 120 şi 230 at. şi debite între 25-30 mii Nmc/zi. Sonda se va lega la grupul 1 Eremieni printr-o instalaţie tehnologică de suprafaţă individuală, spaţiul ocupat cu instalaţiile din grup permiţând acest lucru, rampa colectoare trebuind prelungită. Conducta de aducţiune se va executa din tubing izolat de 2.7/8’’ şi va avea o lungime de cca 1175m. Traseul conductei va subtraversa pr. Nirajul Mic. Sonda 23 Eremieni, sondă nou forată este necesar a fi legată în sistemul naţional de gaz.
Descrierea funcţională şi tehnologică a lucrării
Instalaţia tehnologică din grup a sondei 23 Eremieni se compune din:
- ventil colţar (existent);
- calorifer pentru sonde de gaz metan;
- dispozitiv TPL;
- separator tip 12 3/4" x 12 3/4" x 64 bari;
- panou de măsură gaz Dn 50 mm, pn 25 bari.

La grupul 1 Eremieni este necesar a se efectua anumite lucrări de instalaţii şi lucrări de construcţii.
Instalaţii tehnologice la grup:
- rampa colectoare gaz - prelungită cu 1,5 m;
- conducta de alimentare cu gaz calorifer, de la rampa de gaz combustibil existentă.
Construcţii şi amenajări la grup:
- împrejmuiri cu lungimea totală de 5 m, care vor fi executate din panouri bordurate şi stâlpi metalici;
Sonda 23 Eremieni se va lega la grupul 1 Eremieni şi are instalaţia tehnologică alcătuită din:
- cap de erupţie de 2 1/2" x 350 bari (existent);
- ventil colţar la capul de erupţie;
- conducta de aducţiune gaz de la sondă la grup, Φ 2.7/8”, L = 1175 m;
- instalaţia tehnologică la grup.
Conducta se va poza subteran, sub adâncimea de îngheţ, la cota de 1,1 m de la suprafaţa terenului la generatoarea superioară a conductei. Accesul la locaţia lucrărilor se va face pe DJ 135 până în localitatea Miercurea Nirajului, în continuare tot pe DJ 135 trecând de grupul 1 Eremieni, apoi pe drumul de exploatare până la sonda 23 Eremieni.
Pentru a proteja instalaţiile de la sondă şi pentru a facilita intervenţiile ulterioare la sondă, se va realiza curtea sondei. După terminarea lucrărilor de foraj şi refacerea terenului, se va realiza curtea sondei, o suprafaţă de 1170 mp, (respectiv 26m x 45m) adiacentă capului de erupţie a sondei 23 Eremieni. Ea se menţine pe întreaga perioadă de exploatare a sondei. Curtea sondei se va împrejmui cu panouri bordurate din plasă de sârmă pe stâlpi metalici, pe o suprafaţă de 26 m x 45 m = 1170 mp, respectiv 142m lungime.
Împrejmuirea se va proteja contra intemperiilor prin grunduire şi vopsire.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale: zăcăminte de gaze naturale; apă aprovizionată cu autocisterna; sorturi agregate minerale, pentru amenajare drum şi platformă.
d) Producţia de deşeuri – proiectul va genera în etapa de execuţie şi funcţionare deşeuri (resturi de ţevi, deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri menajere), fără impact semnificativ asupra mediului. Deşeurile rezultate din excavaţii, pământ în exces, se vor utiliza ca material de umplutură, respectiv deşeurile de construcţie vor fi transportate în locurile stabilite de autorităţile locale, respectiv, cele valorificabile se predau la centre de colectare.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
- lucrările vor genera zgomot, în limite admisibile;
- apă de zăcământ rezultată din exploatarea sondelor, va fi colectată într-o habă, de unde va fi preluată şi injectată într-o sondă de injecţie autorizată.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: redus, cu condiţia dotării tehnologice şi luării măsurilor de protecţie corespunzătoare.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren extravilan şi intravilan;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – pr. Nirajul Mic;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – amplasamentul obiectivului este situat în situl de importanţă avifaunistică Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului, fără impact semnificativ asupra sitului.
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontier.
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
a) proiectul se desfăşoară în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului;
b) pe amplasamentul proiectului nu există habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului.
c) Proiectul nu va duce la izolarea reproductivă a speciilor de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia habitatului de interes comunitar.
d) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţi extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului.
e) proiectul nu are legătură directă şi nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale de interes comunitar.
Urmare analizării documentaţiei pe baza listei de control, s-a decis că proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.
Condiţiile de realizare a proiectului:
- Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a Apelor nr.303/06.01.2012 emisă de A.N."APELE ROMÂNE" Administraţia Bazinală de Apă Mureş.
- Gestionarea deşeurilor cu respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
- Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor.
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană.
- Emisiile în atmosferă se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993.
- Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de substanţe sau produse petroliere pe sol prin verificarea tehnică periodică a utilajelor de exploatare şi transport.
- la decopertarea terenului, stratul de sol fertil va fi depus separat în vederea refacerii terenului şi redării în circuit la aceiaşi calitate;
- după repunerea solului fertil nu se vor efectua lucrări de arătură sau de fertilizare a solului cu îngrăşăminte anorganice sau organice;
- stratul de sol relocat se va acoperi cu fân cosit de pe pajiştile din vecinătate;
- după instalarea parţială a vegetaţiei, acesta va fi cosit în perioada de după înflorirea gramineelor (a doua jumătate a lunii august) pe o perioadă de cel puţin trei ani consecutiv;
- nu se vor efectua defrişări;
- pentru a preveni poluarea apelor cât şi deranjarea comunităţilor de ihtiofaună prezente, lucrările de subtraversare a pârâului Nirajul Mic vor fi implementate în aşa fel încât utilajele folosite să nu pătrundă în pârâu;
- pentru minimalizarea impactului negativ asupra populaţiilor de păsări din zonă, lucrările de construcţie se vor efectua în afara perioadei de reproducere a acestora (aprilie – iulie);
- conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul - verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Punctul nr.365” din data de 05 -11.03.2012, afişat la sediul Primăria Oraşului Miercurea Nirajului cu nr.1382/23.02.2012 precum şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).
Anunţul privind luarea deciziei etapei de încadrare a procedurii a fost publicat în ziarul “....................” din .......2012 şi afişat la Primăria Oraşului Miercurea Nirajului ......2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .......11.09.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.N.G.N ROMGAZ S.A. Suc.Tg.Mureş prin S.C. ALLSTAR PROD S.R.L. înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 2878/ 26.04.2012 în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 11.09.2012, că proiectul "Achiziţionarea, montarea, racordarea la reţeaua electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor pentru comprimare în câmp a gazelor din Ernei" propus a fi amplasat în localitatea Ernei, f.nr., jud. Mureş, jud. Mureş nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2. la pct. 3, lit. b;
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului:investiţia prevede construirea pe un teren în suprafaţă totală de 3100 mp a unei staţii de comprimare a gazelor naturale care va fi compusă din:
- compresor de câmp cu piston tip GE GEMINI FS 602 ce va fi amplasat într-o construcţie metalică, pe fundaţie de beton;
- separator orizontal pentru reţinerea apei şi impurităţilor din gazele naturale;
- separatoare verticale ( intermediare şi finale) cu demister şi filtru coalescent pentru reţinerea apei şi impurităţilor din gazele naturale;
- răcitoare cu soluţie de glicol şi aer;
- coş de evacuare gaze;
- cabină de control şi comandă;
- cabină pază;
- rezervor de ulei uzat amplasat subteran şi realizat din oţel cu pereţi dubli şi detector umed-cavitate;
- rezervor de condens amplasat subteran şi realizat din oţel cu pereţi dubli şi detector umed-cavitate;
- căi de acces carosabil şi pietonal.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează apă, agregate minerale şi carburanţi, în cantităţi reduse, în perioada de execuţie. La punerea în funcţiune se vor utiliza energie electrică şi gaz metan. Alimentarea cu apă potabilă se va asigura din surse externe. În procesul tehnologic de comprimare a gazelor naturale (compresor de câmp) nu se va utiliza apă. Apele de condens rezultate din procesul de comprimare a gazelor naturale vor fi colectate în rezervorul de condens şi vidanjate cu vidanja proprie apoi transportate în vederea injectării într-o sondă de injecţie autorizată.
d).Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie (pământ şi pietriş din excavaţii) sunt din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură. Uleiul uzat rezultat de la compresorul de câmp va fi colectat în rezervorul de ulei uzat şi va fi predat pentru valorificare/eliminare finală la o firmă autorizată.Deşeurile valorificabile (metalice, din materiale plastice) rezultate de la realizarea instalaţiilor se vor stoca pe categorii şi se vor preda unităţilor specializate pentru colectarea şi valorificarea acestora.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:
- emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, precum şi disconfortul fonic
creat de lucrări, temporar - în perioada de execuţie a lucrării, fără impact semnificativ.
În perioada de funcţionare, fără impact semnificativ asupra mediului.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii.
2.Localizarea proiectului: intravilanul localităţii Ernei.
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) zonele de protecţie specială – nu este cazul, obiectivul nu este amplasat în arie protejată;
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie, impactul va fi redus;
b)natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impact lucrărilor este redus iar punerea în exploatare va avea un impact pozitiv asupra condiţiilor de trafic;
e)probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
f)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de construcţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană.
- Nivelul de zgomot echivalent la limita incintei funcţionale nu va depăşi 65 dB(A).
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
- Deşeurile menajere vor fi preluate de operator autorizat şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
- Suprafeţele de teren afectate de lucrări vor fi readuse la starea de folosinţă iniţială.
Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
Titularul va notifica în scris APM Mureş la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare :
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Cuvîntul liber” din 26.06.2012, afişat la Primăria localităţii Ernei cu nr. 4720/26.062012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul ........ din .............afişat la Primăria localităţii Ernei şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 04.09.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-On GAZ DISTRIBUŢIE S.A. prin S.C. INFRA PLAN S.R.L. Bucureşti cu sediul Bucureşti, str. George Bacovia, nr.49, Sector 4, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr.2510 din 11.04.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.09.2011, că proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune joasă" propus a fi amplasat în localitatea Sighisoara, jud. Mureş jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, la pct. 10, lit. i) şi la pct.13, lit.a);
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – proiectul prevede propune înlocuirea conductelor de presiune redusă existentă pe străzile Consiliul Europei, M. Viteazul, Dumbravei, Stadionului, Nicovalei, Plopilor din loc. Sighişoara, jud. Mureş Consiliul Europei, M. Viteazul, Dumbravei, Stadionului, Nicovalei, Plopilor din loc. Sighişoara, jud. Mureş deoarece acestea au durata de viata depasita, existand incidente in exploatarea lor. Atat conductele cat si bransamentele de gaze naturale existente din otel (OL) se vor inlocui cu conducte de polietilena (PEID) PE 100, SDR 11, aceasta reprezentand o solutie moderna bine adaptata la realizarea retelelor si care permite o exploatare maximala. Gazele naturale vor fi utilizate la prepararea hranei si la incalzirea locuintelor consumatorilor individuali.Pozarea conductelor de distributie gaze naturale se va face pe domeniul public, in spatiul verde si daca nu este posibil in trotuar sau in carosabil.Pentru o buna exploatare, pe traseul conductei sunt prevăzute vane de secţionare.La intersecţia reţelelor de gaze cu alte reţele subterane (conducte de apă, canalizare, cabluri electrice, telefonie), precum şi la subtraversarea drumurilor, conducta de gaze se montează în tuburi de protecţie din ţeavă de oţel (sau PVC-KG) dimensionată corespunzător si izolat anticoroziv , respectandu-se art. 6.24 din N.T.P.E.E. 2008.La capetele tubului de protecţie, precum şi la fiecare îmbinare a tronsoanelor de ţeavă, ramificaţii (suduri) vor fi prevăzute răsuflători.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează agregate minerale, carburanţi, în cantităţi
reduse, în perioada de execuţie.
d) Producţia de deşeuri: deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate; deşeurile rezultate în urma lucrărilor de pozare a conductelor (pământ, pietriş) sunt din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură pentru readucerea amplasamentului la starea iniţială. Deşeurile reciclabile generate de organizarea de şantier şi resturile de conductă sau ţevi vor fi transportate la un centru de reciclare autorizat.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort: emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, praf în perioadele secetoase (se va elimina prin stropire) în perioada de execuţie, cu impact redus asupra mediului. În perioada de funcţionare:nu vor fi surse de zgomot, vibraţii sau alte surse de disconfort sau emisii poluante.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, cu
condiţia respectării normelor tehnice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – străzi aparţinând localităţii Sighisoara;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite –nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe perioada lucrărilor de execuţie.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impactul asupra mediului, în urma implementării proiectului va fi redus, atât pe perioada de execuţie cât şi după implementare;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă atât pe perioada de execuţie cât şi după implementare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare.
-Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului.
-Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare.
-Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.
-Pe parcursul executării lucrărilor de construcţii nu vor fi afectate spaţiile verzi.
-Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
-Respectarea prevederilor STAS nr. 10009/1988 privind acustica urbană.
-Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 Ore Mureşene” din 23.08.2012 şi afişat la Primăria Comunei Sighişoara cu nr.17033 din 16.08.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind luarea deciziei etapei de încadrare a procedurii a fost publicat în ziarul “....................” din .......2012 şi afişat la Primăria Comunei Sînpaul ......2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 04.09.2012


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. E-On GAZ DISTRIBUŢIE S.A. prin S.C. INFRA PLAN S.R.L. Bucureşti cu sediul Bucureşti, str. George Bacovia, nr.49, Sector 4, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr.4096 din 18.06.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.09.2011, că proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune joasă" propus a fi amplasat în localitatea Dileu Nou, comuna Sînpaul, jud. Mureş jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, la pct. 10, lit. i) şi la pct.13, lit.a);
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – proiectul prevede propune înlocuirea conductelor de presiune redusă existentă în loc. Dileu Nou, deoarece acestea au durata de viata depasita, existand incidente in exploatarea lor. Atat conductele cat si bransamentele de gaze naturale existente din otel (OL) se vor inlocui cu conducte de polietilena (PEID) PE 100, SDR 11, aceasta reprezentand o solutie moderna bine adaptata la realizarea retelelor.Pozarea conductelor de distributie gaze naturale se va face pe domeniul public, in spatiul verde si daca nu este posibil in trotuar sau in carosabil.Pentru o buna exploatare, pe traseul conductei sunt prevăzute vane de secţionare.La intersecţia reţelelor de gaze cu alte reţele subterane (conducte de apă, canalizare, cabluri electrice, telefonie), precum şi la subtraversarea drumurilor, conducta de gaze se montează în tuburi de protecţie din ţeavă de oţel (sau PVC-KG) dimensionată corespunzător si izolată anticoroziv, respectandu-se art. 6.24 din N.T.P.E.E. 2008. La capetele tubului de protecţie, precum şi la fiecare îmbinare a tronsoanelor de ţeavă, ramificaţii (suduri),vor fi prevăzute răsuflători. Subtraversarea drumurilor judeţene si naţionale se va face cu foraj dirijat orizontal şi robinet de separaţie înaintea traversării. Nu cred că este cazul în Dileu Nou, verifică ce drum judeţean traversează, satul este pe malul r. Mureş în dreptul loc. Sânpaul, se trecea cu bacul mai demult, acum parcă au pod
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează agregate minerale, carburanţi, în cantităţi
reduse, în perioada de execuţie.
d) Producţia de deşeuri: deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate; deşeurile rezultate în urma lucrărilor de pozare a conductelor (pământ, pietriş) sunt din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură pentru readucerea amplasamentului la starea iniţială. Deşeurile reciclabile generate de organizarea de şantier şi resturile de conductă sau ţevi vor fi transportate la un centru de reciclare autorizat.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort: emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, praf în perioadele secetoase (se va elimina prin stropire) în perioada de execuţie, cu impact redus asupra mediului. În perioada de funcţionare: nu vor fi surse de zgomot, vibraţii sau alte surse de disconfort sau emisii poluante.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, cu
condiţia respectării normelor tehnice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – străzi aparţinând localităţii Dileul Nou;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite –nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe perioada lucrărilor de execuţie.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impactul asupra mediului, în urma implementării proiectului va fi redus, atât pe perioada de execuţie cât şi după implementare;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă atât pe perioada de execuţie cât şi după implementare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
-Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului.
-Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare.
- Utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate.
-Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.
-Pe parcursul executării lucrărilor de construcţii nu vor fi afectate spaţiile verzi.
-Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
-Respectarea prevederilor STAS nr. 10009/1988 privind acustica urbană.
-Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 Ore Mureşene” din 23.08.2012 şi afişat la Primăria Comunei Sînpaul cu nr.3301 din 20.08.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind luarea deciziei etapei de încadrare a procedurii a fost publicat în ziarul “....................” din .......2012 şi afişat la Primăria Comunei Sînpaul ......2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. ....... din 04.09.2012


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC MULTIVAN SRL prin Moldovan Simion cu domiciliul în localtatea Tîrgu Mureş, str. Cisnădiei nr.1, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr.5430din 07.08.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.09.2011, că proiectul Circuit LEA j.t. proiectat din PTA 197 pentru case de locuit propus a fi amplasat în localitatea Nazna, str. Izvorului, f.nr., comuna Sîncraiu de Mureş, jud. Mureş

NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct 3 lit.b şi pct 13, lit.a.
Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a H.G. 445/2009.

1) Caracteristicile proiectului
a).Mărimea proiectului – proiectul prevede asigurarea alimentării cu energie electrică a caselor de locuit existente în zonă. Circuitul LEA j.t. în lungime de 496 m, alimentat din PTA 197 pentru case de locuit, LEA j.t. proiectată se va realiza cu conductor izolat torsadat T2X, pozat parţial pe stâlpii reţelei existente (146 m), parţial pe stâlpi de beton nou proiectaţi tip SC (350m), care vor fi amplasaţi pe marginea drumului.. Se vor monta 8 stâlpi, patru de tip SC 10.005 şi patru de tip SC 10.002 Se va monta conductor izolat torsadat, în lungime de 496 m pe stâlpi existenţi şi proiectaţi.
b).Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.
c).Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate în etapa de realizare a lucrărilor se vor utiliza combustibili pentru motoarele utilajelor.
d).Producţia de deşeuri – deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate; deşeurile rezultate în urma lucrărilor sunt din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură pentru readucerea amplasamentului la starea iniţială. Deşeurile reciclabile se colectează pe categorii şi se predau la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare.
e).Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort – temporar, lucrările de construcţie vor genera emisii de la motoarele mijloacelor de transport materiale, pulberi (în perioadele secetoase se vor elimina prin stropire), precum şi disconfortul fonic creat de lucrări. Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus. La punerea în funcţiune nu se vor produce zgomote sau vibraţii.
f).Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.

2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – domeniu public;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului;
a) zonele umede – nu este cazul;
b)zonele costiere – nu este cazul,
c)zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d)parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: - nu este cazul;
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja
depăşite – nu este cazul,
g) ariile dens populate – impact redus, temporar, în timpul lucrărilor,
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact lucrărilor este redus în perioada de execuţie, iar punerea în exploatare va avea un impact pozitiv asupra locuitorilor din zonă;
d) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de construcţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.
Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere.
Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.
La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar se va reda în folosinţă la aceiaşi categorie anterioară lucrărilor, prin aducere la parametrii productivi şi ecologici naturali.
Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare.
Respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deşeurilor.
Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la începerea lucrărilor.
Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „Cuvântul Liber” din 22.08.2012, afişat la Primăria Comunei Sîncraiu de Mureş cu nr.5131 din 28.08.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Decizia etapei de încadrare – Proiect
4584 / 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.N.G.N ROMGAZ S.A. Suc.Tg.Mureş prin S.C. ALLSTAR PROD S.R.L. înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 4584 / 06.07.2012
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Colectivului de Analiză Tehnică din 28.08.2012, că proiectul „Achiziţionarea, montarea, racordarea la instalaţia electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor pentru comprimarea în câmp a gazelor din Bogata, loc. Sîniacob, comuna Aţintiş, judeţul Mureş” propus a fi amplasat în loc. Sîniacob, comuna Aţintiş , jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. 
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2. la pct. 3, lit. b; 
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului : Investiţia prevede construirea pe un teren în suprafaţă totală de 8.700 mp a unei staţii de comprimare a gazelor naturale care va fi compusă din:
- compresor de câmp cu piston tip GE GEMINI DS 502 ce va fi amplasat într-o construcţie metalică, pe fundaţie de beton şi acoperiş demontabil pentru asigurarea accesului cu utilaje de mentenanţă;
- separator orizontal pentru reţinerea apei şi impurităţilor din gazele naturale;
- separatoare verticale ( intermediare şi finale) cu demister şi filtru coalescent pentru reţinerea apei şi impurităţilor din gazele naturale;
- răcitoare cu soluţie de glicol şi aer;
- coş de evacuare gaze;
- cabină de control şi comandă;
- cabină pază;
- rezervor de ulei uzat amplasat subteran şi realizat din oţel cu pereţi dubli şi detector umed-cavitate cu V1= 10 mc;
- rezervor de condens amplasat subteran şi realizat din oţel cu pereţi dubli şi detector umed-cavitate cu V2= 10 mc;
- căi de acces carosabil şi pietonal.

b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează apă, agregate minerale şi carburanţi, în cantităţi reduse, în perioada de execuţie. La punerea în funcţiune se vor utiliza energie electrică şi gaz metan. Alimentarea cu apă potabilă se va asigura din surse externe, pe amplasament nu vor exista instalaţii igienico-sanitare. În procesul tehnologic de comprimare a gazelor naturale ( compresor de câmp) nu se va utiliza apă. Apele de condens rezultate din procesul de comprimare a gazelor naturale vor fi colectate în rezervorul de condens cu V2= 10 mc şi vidanjate cu vidanja proprie apoi transportate în vederea injectării într-o sondă de injecţie autorizată.
d).Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie (pământ şi pietriş din excavaţii) sunt din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură. Uleiul uzat rezultat de la compresorul de câmp va fi colectat în rezervorul de ulei uzat cu V1= 10 mc şi va fi predat pentru valorificare / eliminare finală către S.C. DYTIV S.R.L. Ploieşti conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 20 / 04.05.2004 şi a actului adiţional nr. 4 / 2004 încheiat între părţi. Deşeurile valorificabile (metalice, din materiale plastice) rezultate de la realizarea instalaţiilor se vor stoca pe categorii şi se vor preda unităţilor specializate pentru colectarea şi valorificarea acestora. La punerea în funcţiune se vor încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru preluarea deşeurilor de diverse tipuri: menajere, textile, carton-hârtie, mase plastice, metalice, etc.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:
- emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, precum şi disconfortul fonic 
creat de lucrări, temporar - în perioada de execuţie a lucrării, fără impact semnificativ. 
În perioada de funcţionare, fără impact semnificativ asupra mediului.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii. 
2.Localizarea proiectului : Amplasamentul se află la cca 7 km sud de localitatea Luduş, respectiv la cca 1 Km sud de râul Mureş şi la o distanţă de cca. 80 m de malul drept al unui pârâu necadastrat. 
a) zonele umede – nu este cazul
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul 
d) zonele de protecţie specială – nu este cazul, obiectivul nu este amplasat în arie protejată; 
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie, impactul va fi redus.
b)natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impact lucrărilor este redus iar punerea în exploatare va avea un impact pozitiv asupra condiţiilor de trafic.
e)probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
f)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de construcţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
• Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Nivelul de zgomot echivalent la limita incintei funcţionale nu va depăşi 65 dB(A);
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
• Deşeurile menajere vor fi preluate de operator autorizat şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. 
• Suprafeţele de teren afectate de lucrări vor fi readuse la starea de folosinţă iniţială.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris APM Mureş la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare : 
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Cuvîntul liber” din 25.08.2012, afişat la Primăria oraşului Luduş şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “ Cuvîntul liber ” din 06.09.2012 afişat la Primăria oraşului Luduş şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Decizia etapei de încadrare - Proiect
2879 /

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.N.G.N ROMGAZ S.A. Suc.Tg.Mureş prin S.C. ALLSTAR PROD S.R.L. înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 2879 / 26.04.2012
în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Colectivului de Analiză Tehnică din 28.08.2012, că proiectul „Staţie comprimare câmp Luduş” propus a fi amplasat în extravilanul loc. Luduş , jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa 2. la pct. 3, lit. b;
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului : Investiţia prevede construirea pe un teren în suprafaţă totală de 4.600 mp a unei staţii de comprimare a gazelor naturale care va fi compusă din:
- compresor de câmp cu piston tip GE GEMINI FS 602 ce va fi amplasat într-o construcţie metalică, pe fundaţie de beton şi acoperiş demontabil pentru asigurarea accesului cu utilaje de mentenanţă;
- separator orizontal pentru reţinerea apei şi impurităţilor din gazele naturale;
- separator echipat cu filtru coalescent cu dezaburire pentru reţinerea apei şi impurităţilor din gazele naturale;
- răcitoare cu soluţie de glicol şi aer;
- coş de evacuare gaze;
- cabină de control şi comandă;
- cabină pază;
- rezervor de ulei uzat amplasat subteran şi realizat din oţel cu pereţi dubli şi detector umed-cavitate cu V1= 10 mc;
- rezervor de condens amplasat subteran şi realizat din oţel cu pereţi dubli şi detector umed-cavitate cu V2= 10 mc;
- căi de acces carosabil şi pietonal.

b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează apă, agregate minerale şi carburanţi, în cantităţi reduse, în perioada de execuţie. La punerea în funcţiune se vor utiliza energie electrică şi gaz metan. Alimentarea cu apă potabilă se va asigura din surse externe, pe amplasament nu vor exista instalaţii igienico-sanitare. În procesul tehnologic de comprimare a gazelor naturale ( compresor de câmp) nu se va utiliza apă. Apele de condens rezultate din procesul de comprimare a gazelor naturale vor fi colectate în rezervorul de condens cu V2= 10 mc şi vidanjate cu vidanja proprie apoi transportate în vederea injectării într-o sondă de injecţie autorizată.
d).Producţia de deşeuri – Deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie (pământ şi pietriş din excavaţii) sunt din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură. Uleiul uzat rezultat de la compresorul de câmp va fi colectat în rezervorul de ulei uzat cu V1= 10 mc şi va fi predat pentru valorificare / eliminare finală către S.C. DYTIV S.R.L. Ploieşti conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 20 / 04.05.2004 şi a actului adiţional nr. 4 / 2004 încheiat între părţi. Deşeurile valorificabile (metalice, din materiale plastice) rezultate de la realizarea instalaţiilor se vor stoca pe categorii şi se vor preda unităţilor specializate pentru colectarea şi valorificarea acestora. La punerea în funcţiune se vor încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru preluarea deşeurilor de diverse tipuri: menajere, textile, carton-hârtie, mase plastice, metalice, rezultate din lucrările de întreţinere.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort:
- emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, precum şi disconfortul fonic
creat de lucrări, temporar - în perioada de execuţie a lucrării, fără impact semnificativ.
În perioada de funcţionare, fără impact semnificativ asupra mediului.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, se vor respecta normele de protecţia muncii.
2.Localizarea proiectului : amplasamentul se află pe versantul nordic al dealului la poalele căruia se află localitatea Avrămeşti, la cca 200 m aval de zona de culme şi la cca 1 km vest-sud-vest de limita localităţii Avrămeşti.
a) zonele umede – nu este cazul
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul
d) zonele de protecţie specială – nu este cazul, obiectivul nu este amplasat în arie protejată;
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie, impactul va fi redus.
b)natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impact lucrărilor este redus iar punerea în exploatare va avea un impact pozitiv asupra condiţiilor de trafic.
e)probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
f)durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, în perioada de construcţie.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
• Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
• Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
• Nivelul de zgomot echivalent la limita incintei funcţionale nu va depăşi 65 dB(A).
• Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
• Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
• Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
• Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
• Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
• Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
• Respectarea prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
• Deşeurile menajere vor fi preluate de operator autorizat şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
• Suprafeţele de teren afectate de lucrări vor fi readuse la starea de folosinţă iniţială.
• Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;
• Titularul va notifica în scris APM Mureş la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare :
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Cuvîntul liber” din 25.08.2012, afişat la Primăria oraşului Luduş şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “ Cuvîntul liber ” din 06.09.2012 afişat la Primăria oraşului Luduş şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare

Nr. din 07.08.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de KISS ATTILA cu domiciliul în oraşul Sovata, str. Florilor, bl. A, sc. 2, ap. 6, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, cu nr. 3192/10.05.2012 în baza a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 07.08.2012, că proiectul „Construire casă de locuit”, propus a fi amplasat în oraşul Sovata, str. Căpeţi, f.nr., jud. Mureş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul nu se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) Conform coordonatelor Stereo 1970, prezentate în documentaţie, obiectivul se găseşte în interiorul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0019 Călimani – Gurghiu.
b) Proiectul nu are influenţă directă asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumina.
c) Pe amplasamentul proiectului nu există habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului.
d) Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire / reproducere / migraţie a speciilor şi / sau habitatele de interes comunitar.
e) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţi extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0019 Călimani – Gurghiu.
f) Pe amplasamentul lucrării nu se vor realiza depozite de materiale sau substanţe care să afecteze speciile şi/sau habitatele naturale de interes comunitar
g) Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar.
h) Proiectul nu va duce la izolarea reproductivă a speciilor de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia habitatului de interes comunitar.
i) Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă în aria naturală protejată de interes comunitar.

Condiţiile de realizare a proiectului:
a) la amenajarea zonei se vor folosi doar specii autohtone;
b) este interzisă folosirea semnalelor luminoase puternice, gen reflectoare, îndreptate spre exteriorul amplasamentului şi a focurilor de artificii, pentru a evita deranjarea faunei sălbatice;
c) se va respecta nivelul de zgomot permis la limita amplasamentului şi nu se vor folosi materiale pirotehnice (petarde) sau alte surse producătoare de zgomot peste limitele admise în zone rezidenţiale (50 dB);
d) este strict interzisă practicarea sporturilor extreme: moto-cros, circulaţia cu maşini de teren cu excepţia drumurilor de acces public;

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Decizia etapei de încadrare
Nr. din 30.08.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş cu sediul în Tg. Mureş, str. Koteles Samuel, nr.33, jud. Mureş înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr.4062 din 15.06.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 07.08.2011, că proiectul Supraînălţare dig mal stâng râul Mureş, propus a fi amplasat în localitatea Luduş, jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, la pct.13, lit.a);
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – lucrările propuse pentru a fi executate, sunt lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, ca urmare a tasării digului de protecţie de pe malul stâng al râului Mureş, dig de apărare împotriva inundaţiilor pentru zona locuita oraşului Luduş.
Sunt prevăzute lucrări de supraînălţare a digului existent pe malul stâng pe o lungime de 1.750 ml, supraînălţare executată în straturi de 30 cm de argilă.Pentru realizarea digului, se execută trepte de înfrăţire în paramentul amonte, peste care se va aşterne pământ vegetal, îmbrăcând digul şi refăcându-se linia taluzului. Prin lucrările propuse pentru execuţie, se urmăreşte refacerea liniei de apărare împotriva inundaţiilor pe o lungime de 1.750 ml în zona oraşului Luduş.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale – se utilizează agregate minerale, carburanţi, în cantităţi
reduse, în perioada de execuţie.
d) Producţia de deşeuri: deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate; materialul excavat din corpul digului pentru execuţia treptelor de înfrăţire va fi transportat de constructor în spaţiile stabilite de Primăria Ludus, la predarea amplasamentului. Deşeurile rezultate vor fi colectate şi depozitate în locuri amenajate, cu consultarea Primăriei Luduş
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort: emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, praf în perioadele secetoase (se va elimina prin stropire) în perioada de execuţie, cu impact redus asupra mediului. În perioada de funcţionare:nu vor fi surse de zgomot, vibraţii sau alte surse de disconfort sau emisii poluante.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – redus, cu
condiţia respectării normelor tehnice.

2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – albia minoră a râului Mureş, pe malul stâng, în zona administrativă a oraşului Luduş.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite –nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe perioada lucrărilor de execuţie.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impactul asupra mediului, în urma implementării proiectului va fi redus, atât pe perioada de execuţie cât şi după implementare;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă atât pe perioada de execuţie cât şi după implementare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare.
-Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului.
-Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare.
-Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.
-Pe parcursul executării lucrărilor de construcţii nu vor fi afectate spaţiile verzi..
-Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
-Respectarea prevederilor STAS nr. 10009/1988 privind acustica urbană.
-Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.
Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Cuvântul Liber” din 06.07.2012 şi afişat la Primăria localităţii Luduş nr.23226 din 05.07.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind luarea deciziei etapei de încadrare a procedurii a fost publicat în ziarul “ Cuvântul Liber” din 22.08.2012 şi afişat la Primăria localităţii Luduş nr. 25855/21.08.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. .... din 28.08.2012


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de BORSOS SANDOR ŞI SOŢIA BORSOS LUMINIŢA cu domiciliul în localitatea Reghin, str. Spitalului, nr.6, ap.5, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 3541/24.05.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 28.08.2011, că proiectul Schimbarea destinaţiei din casă de locuit şi a două construcţii anexe din locuinţă în spaţiu prestări servicii – tipografie şi construirea unei adăugiri la construcţia existentă, propus a fi amplasat în localitatea Reghin, str. Spitalului, nr.1, jud. Mureş,
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, la pct. 10, lit.a);
1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – proiectul prevede schimbarea de destinaţie a casei de locuit şi a două construcţii anexe în spaţiu de prestări servicii, tipografie cu suprafaţa construită de 270,24 mp. Se vor amplasa în spaţiul tipografiei utilajele necesare desfăşurării activităţii: maşini de developat plăci, maşini de tipărit, utilaje de legătorie, utilaje de decupat hârtia şi cartoanele, plotere, maşini de copiat, etc.
Activitatea va consta în realizarea de cataloage, etichete, pliante, formulare, broşuri, afişe. Procesul tehnologic va consta în tehnoredactare, listare film, expunere film pe placă fotosensibilă, spălarea plăcilor fotosensibile cu apă, introducerea plăcii în maşina de tipar, încărcarea utilajului cu cerneală, hârtie şi apă.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate, apă, minerale, agregate/compuşi, energie, combustibili – în etapa de realizare. În etapa de funcţionare: apă, energie şi combustibili – în cantităţi reduse. În perioada de funcţionare alimentarea cu apă se va realiza din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Reghin (Q zi med = 0,5 mc/zi) Apele uzate fecaloid – menajere (Quz zi med = 0,5 mc/zi), vor fi colectate prin reţeaua internă de canalizare şi evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Reghin.
d) Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate la lucrările de construcţie vor fi valorificate la centre de colectare, deşeurile menajere vor fi stocate în tomberoane cu capac şi vor fi preluate de operatorul de salubritate; deşeurile tehnologice(soluţii de developare, de fixare, uzate) vor fi preluate de unităţi specializate autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului – în perioada de funcţionare.
e) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort: se vor produce zgomote în limite acceptabile, temporar pe parcursul lucrărilor de amenajare. La punerea în funcţiune zgomotele vor fi reduse de elementele izolante ale construcţiei. Nu se va depăşi nivelul de zgomot de fond din zonă(având în vedere vecinătatea cu un atelier de tâmplărie şi unul de producţie elemente din beton pentru construcţii).
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate – se vor respecta normele de protecţie a muncii şi regimul substanţelor periculoase.

2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – curţi- construcţii;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite –nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact redus, pe perioada lucrărilor de execuţie.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c)mărimea şi complexitatea impactului – impactul asupra mediului, în urma implementării proiectului va fi redus, atât pe perioada de execuţie cât şi după implementare;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus, atât în perioada de construcţie cât şi după punerea în funcţiune.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
- Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare.
- Respectarea prevederilor Notificării pentru începerea execuţiei nr.373/20.08.2012 emisă de A.N. "APELE ROMÂNE" – Administraţia Bazinală de Apă Mureş.
-Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deşeurile reciclabile se vor colecta pe categorii şi se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile cu caracter periculos se vor preda la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
- Asigurarea protecţiei solului în incinta unităţii prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.
Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
Înainte de începerea activităţii, se va solicita autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 Ore Mureşene” din 12.06.2012 şi afişat la Primăria Reghin din 12.06.2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Anunţul privind luarea deciziei etapei de încadrare a procedurii a fost publicat în ziarul “....................” din .......2012 şi afişat la Primăria Reghin ......2012 şi pe pagina de internet a A.P.M. Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Decizia etapei de încadrare
Nr.5357 din ... 2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ROMCAB S.A. Tg. Mureş, cu sediul în loc. Tg. Mureş, str. Voinicenilor, nr.35, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr. 5357/06.08.2012, pentru proiectul „Extindere hală industrială de fabricaţie cabluri”propus a fi amplasat în loc. Acăţari, nr.267, jud. Mureş, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnică din data de 28.08.2012, că proiectul „Extindere hală industrială de fabricaţie cabluri”propus a fi amplasat în loc. Acăţari, nr.267 jud. Mureş.

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. a
1. Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – Proiectul prevede construirea unei hale cu suprafaţa construită S= 40987,50 mp, hală care va include volumetric cele două corpuri existente (corp A cu Sc = 10 570 mp destinat procesului de producţie şi a unei hale corp B cu Sc = 872 mp destinată pentru utilităţi, mentenanţă, vestiare, laboratoare şi sala de testare).
Procesul de fabricaţie pentru conductori şi cabluri se compune din operaţiile tehnologice de bază, grupate în ordinea fluxului tehnologic după cum urmează:
- trefilarea – deformarea plastică la rece a sârmei de cupru sau aluminiu, se realizează în maşina de trefilat;
- liţarea – operaţia de răsucire a unui număr de sârme în maşina de liţat;
- înfunierea – răsucirea împreună a unui număr de sârme groase, se execută pe maşini de înfuniat tip ţigară sau pe cableze;
- bobinarea – trecerea componentelor pe un suport tehnologic adecvat, se execută pe maşinile de bobinat;
- izolarea primară a conductorilor şi aplicarea mantalei pe cabluri, operaţia se execută cu un extruder de mase plastice sau cu un grup de 2-4 extrudere;
- cablarea vânelor componente ale cablurilor, este similară cu înfunierea conductorilor;
- rebobinarea vânelor izolate;
- armarea cablurilor - înfăşurarea cablurilor cu benzi metalice sau sârmă în scopul protejării mecanice;
- ecranarea cablurilor – cu împletitură de sârmă (tresă) şi/sau învelirea izolaţiei cu folie metalică sau metalizată, se execută pe maşinile de ecranat;
- operaţii de măsurare, ambalare, marcare şi livrare.
b) Cumularea cu alte proiecte – hala nou construită va include cele două corpuri de clădiri existente, corpul A fiind de asemenea destinat producţiei de cabluri.
c) Utilizarea resurselor naturale – apa se utilizează în scop potabil, igienico-sanitar iar în perioada de operare şi în scop tehnologic pentru răcirea utilajelor (în circuit închis), la centrala termică pentru prepararea agentului termic. Se vor utiliza carburanţi necesari autovehiculelor şi utilajelor, în perioada de execuţie şi funcţionare şi gaze naturale în perioada de funcţionare, la centrala termică şi tuburile radiante, fără impact semnificativ asupra mediului.
d) Producţia de deşeuri – redusa, pe perioada construcţiei. Deşeurile rezultate pe perioada execuţiei sunt în cea mai mare parte din categoria deşeurilor inerte şi se reutilizează ca material de umplutură. Deşeurile reciclabile rezultate în perioada de execuţie/operare, se colectează pe categorii şi se predau la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare sau se reutilizează în procesul tehnologic (deşeurile de cupru, aluminiu şi PVC).
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort - emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport - în perioada de execuţie a lucrărilor, fără impact semnificativ. In perioada de exploatare a instalaţiilor, nu se vor înregistra emisii in atmosfera cu excepţia emisiilor de gaze arse provenite de la centrala termică alimentată cu gaze naturale şi de la tuburile radiante utilizate la încălzirea halei de producţie. Sursele de zgomot au caracter temporar pe durata executării construcţiei proiectate şi pot proveni de la utilajele şi mijloacele de transport folosite. În perioada de operare procesele tehnologice se desfăşoară în interiorul halei şi nu se va genera zgomot peste limitele admise de legislaţia în vigoare.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren intravilan construibil;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu există probleme legate de cantitatea şi calitatea resurselor naturale din zonă;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – în vecinătatea amplasamentului se găseşte râul Niraj. Calitatea apelor uzate, epurate în staţia mecano-biologică şi evacuate în râul Niraj, va fi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
b) zonele costiere – nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – în raport cu reţeaua Natura 2000, proiectul se va realiza în vecinătatea sitului de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0028 Dealurile Tîrnavelor şi Valea Nirajului la o distanţă de cca. 50 m.
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul
b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul asupra mediului, in urma implementării proiectului va fi redus.
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) Conform coordonatelor Stereo 1970, prezentate în documentaţie, obiectivul se găseşte în vecinătatea sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Tîrnavelor şi Valea Nirajului.
b) Proiectul nu are influenţă directă asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumina, poluare atmosferică, prin utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale.
c) Pe amplasamentul proiectului nu există habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului.
d) Proiectul nu va duce la izolarea reproductivă a speciilor de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia habitatului de interes comunitar.
e) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţilor extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul sitului de importanţă comunitară Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Tîrnavelor şi Valea Nirajului.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
2.Gestionarea deşeurilor cu respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deşeurile rezultate în etapa de execuţie (pământ, deşeuri inerte), se reutilizează ca material de umplutură. Deşeurile reciclabile se colectează pe categorii şi se predau la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
3. Organizarea de şantier şi lucrările de construcţie se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului.
4.Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere.
5.Asigurarea funcţionării în permanenţă a dotărilor cu rol de protecţie a mediului.
6.Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare.
7. Utilajele şi mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei. Întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport se va face la unităţi specializate.
8. Nivelul de zgomot generat de lucrări se va încadra în prevederile STAS 10009/1988 - Acustica urbană.
9. Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Se vor respecta întocmai prevederile Avizului de gospodărire a apelor nr. 429/2010 actualizat la data de 19.04.2011 şi adresei nr.9929/MG/52613/23.08.2012, emise de A.N. “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
Indicatorii de calitate ai apelor uzate, se vor încadra în valorile reglementate de HG nr. 188/2002, cu modificările si completările ulterioare.
11. Implementarea proiectului în vecinătatea sitului Natura 2000, arie de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0028 Dealurile Tîrnavelor şi Valea Nirajului nu va avea impact semnificativ asupra acestuia întrucât, lucrările de construcţii se execută etapizat, limita perimetrului în partea sudică, înspre sit, este mărginită de terasamentul căii ferate înguste.
12. Titularul proiectului va instrui personalul care îl va implementa asupra faptului că sunt interzise orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor de specii sălbatice aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
13. La amenajarea zonelor verzi se vor folosi doar specii autohtone, pentru încadrarea în peisaj se vor planta specii arboricole de preferinţă plop, salcie;

Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica APM Mureş în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii.
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare :
Anunţ de solicitare a acordului de mediu publicat în cotidianul Zi de Zi din data de 16.08.2012, afişat la sediul Primăriei Acăţari cu nr. 4036/13.08.2012 şi pe pagina de internet a APM Mureş;
Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în cotidianul Zi de Zi din data de 30.08.2012, afişat la sediul Primăriei Acăţari cu nr. …./ .08.2012 şi pe pagina de internet a APM Mureş;


Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Decizia etapei de încadrare - proiect
Nr. din 28.08.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către S.C. E-ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. – Tg Mureş prin S.C. Valter Serv S.R.L S.C. cu sediul în loc. Tg. Mureş, str. Libertăţii, nr. 48 – 50, jud. Mureş pentru proiectul ”Înlocuire conducte de distribuţie şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Tg. Mureş, pe străzile Budiului, Moreşti, Mesteacănului, Jilavei, Fabricii de Zahăr, Aiudului, Făgăraşului, Turzii,
înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 4443/02.07.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 28.08.2012 că proiectul ”Înlocuire conducte de distribuţie şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Tg. Mureş, pe străzile Budiului, Moreşti, Mesteacănului, Jilavei, Fabricii de Zahăr, Aiudului, Făgăraşului, Turzii,
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
l. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 13 lit.a. Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a H.G. 445/2009.

1) Caracteristicile proiectului
a).Mărimea proiectului – Scopul proiectului este îmbunătăţirea alimentării cu gaze naturale de presiune redusă a consumatorilor din localitatea Tg. Mureş, pe străzile Budiului, Moreşti, Mesteacănului, Jilavei, Fabricii de Zahăr, Aiudului, Făgăraşului, Turzii, prin înlocuirea de conducte şi branşamente.
- Conductele de reţea şi branşamentele se vor monta pe domeniul public urmând trama stradală;
- Conductele nou proiectate sunt din polietilenă PE 100, SDR 11.
- Refacerea carosabilului sau a zonei verzi şi aducere la starea iniţiala;
- Efectuarea probelor de presiune, de etanşeitate şi de rezistenţă;
- Efectuarea recepţiei finale la terminarea lucrărilor;
- Organizarea de şantier se va face într-un perimetru bine delimitat, cu suprafeţe balastate pentru staţionarea utilajelor, amplasarea barăcilor pentru muncitori şi depozitare materiale;
- Se va amenaja un grup sanitar ecologic pentru muncitori;
b). Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.
c). Utilizarea resurselor naturale – resurse naturale ( apă, nisip, balast, agregate
minerale, energie electrică, motorină) folosite la realizarea lucrărilor şi pentru
autovehicule şi utilaje, în cantităţi limitate, fără impact semnificativ asupra mediului;

 

d). Producţia de deşeuri – proiectul va genera în etapa de execuţie deşeuri:
- deşeuri menajere care vor fi preluate de operatorii de salubrizare autorizaţi;
- deşeuri feroase rezultate de la schimbarea conductelor se vor preda la societăţi autorizate în vederea valorificării;
- deşeuri inerte ( pământ), generate de săparea şanţurilor pentru pozarea conductelor - se va utiliza la astuparea conductelor şi ca material de refacere a solului.
e). Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort
- Emisii în aer – în perioada de execuţie vor rezulta microparticule (praf) de la activitatea de săpare şi transport materiale, care se vor elimina prin stropire şi gaze de eşapament de la mijloacele de transport şi utilajele folosite;
- Emisii în apă şi în sol : - atât în perioada de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada
exploatării, se vor lua toate măsurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
- Zgomotul - în perioada de execuţie se creează un disconfort fonic generat de funcţionarea utilajelor, care se va resimţi pe perioade scurte de timp (lucrările se vor efectua numai în timpul zilei).
Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus în perioada de
construcţie.
f). Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - redus, cu
condiţia dotării tehnologice corespunzătoare, punerea în funcţiune numai după
efectuarea probelor de presiune la etanşeitate şi de rezistenţă ale conductelor de
distribuţie precum şi respectarea măsurilor specifice de protecţia muncii.

2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – domeniul public;
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului;
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul,
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja
depăşite – nu este cazul,
g) ariile dens populate – nu este cazul;
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi redus prin măsurile luate de executant, cu efecte pozitive asupra populaţiei.
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este redus în perioada de
execuţie,
d) probabilitatea impactului - redusă numai pe perioada realizării obiectivelor aferente
proiectului de investiţie;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact redus pe termen scurt, în
perioada de execuţie.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Pentru evitarea oricăror situaţii de risc si accidente in timpul perioadei de execuţie se vor respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare si întreţinere prevăzute in normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se in acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier;
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
- Staţionarea şi întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului şi mediul acvatic cu produse petroliere;
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel;
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar se va reda la aceiaşi categorie de folosinţă avută anterior lucrărilor;
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
- Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind gestionarea deşeurilor.
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului
despre începerea lucrărilor.
- Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Mureş, despre orice
modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare, respectiv autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, in conformitate cu prevederile art.39 şi art. 40 din Ordinul MMP135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
- Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare

- Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în cotidianul Cuvântul liber din 14.08.2012, la Primăria Municipiului Tg. Mureş, nr. 33113/13.08.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş(http://apmms.anpm.ro) în data de 14. 02.2012.
- Anunt APM dupa CAT 28.08.2012
- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  (proiect)

Nr. 8799 din ...

 

                      Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  MUNICIPIUL TG. MUREŞ – Direcţia Tehnică, cu sediul în municipiul Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr. 3, jud. Mureş, prinS.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, str.T. Rudeanu, nr. 69, înregistrată la APM Mureş cu nr.  8799din 07.12.2011,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureşdecide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.08.2012 că proiectul “Pod de legătură peste râul Mureş zona Aleea Carpaţipropus a firealizat în municipiul Tîrgu-Mureş, str. Mureşului, jud. Mureş,se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 10, lit. e).

 1. Caracteristicile proiectului

a) Mărimea proiectului – podul de legatură va supratraversa râul Mureş la cca. 1000 de metri amonte de podul situat pe strada Călăraşilor şi va face legatura între strada Mureşului şi Aleea Carpaţi.

Podul va avea 7 deschideri (de 36.25m+2x36.50m+2x36.25m+36.50m+36.25m) şi o lungime totală de 503,20m. Schema statică sunt grinzi simplu rezemate continuizate pe pile la nivelul plăcii de suprabetonare pe 4 şi 3 deschideri.

INFRASTRUCTURA

Infrastructura podului va fi alcatuită din două culei şi 6 pile.

Culeelevor fi de greutate, realizate din beton armat, fundate direct. Fundaţia va fi rigidă cu înălţimea de cca. 5,50 m. Elevaţia este prevazută cu ziduri întoarse scurte, dren în spate şi rigole pentru colectarea şi evacuarea apelor şi dale de racordare cu terasamentele. Racordările culeelor cu terasamentele se va face cu ziduri de sprijin datorită condiţiilor din teren.

PileleP1 şi P6 vor fi realizate din beton armat, fundate direct. Fundaţia va fi rigidă cu înălţimea de cca. 5,50 m. Pilele P2 – P5 vor fi fundate indirect, pe piloţi foraţi de diametru mare. Radierul de solidarizare al piloţilor va fi rigid, cu înălţimea de 2,00 m. Toate elevaţiile vor fi de tip circular cu diametrul de 2,50 m, rigidizate pe înălţime cu două lamele cu secţiune dreptunghiulară, având lăţimea de 50 cm, iar lungimea variabilă.

Riglele vor fi executate din beton armat, vor avea lăţimea de 2,00 m la partea superioară, vor fi prevăzute cu cuzineţi pentru rezemarea grinzilor şi dispozitive antiseismice din beton armat.

SUPRASTRUCTURA

Tablierele vor fi realizate din grinzi prefabricate pretensionate monolitizate, la partea superioară prin placă de suprabetonare. Grinzile au lungimea de 36,0 m şi înălţimea de 1,60 m. Grinzile vor reazema pe infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.

Pentru reducerea numărului de rosturi, tablierele se vor continuiza pe pile la nivelul plăcii de suprabetonare pe 3 şi 4 deschideri.

Calea pe pod va avea lăţimea de 7,80 m, cu panta transversală unică de 2,5%. Trotuatele vor avea lăţimea de 2,50 m, din care 1,50 m reprezintă lăţimea pistei de ciclişti, lăţimea totală a tablierului fiind de 13,96 m.

Calea pe pod va fi realizată din:

 • 3 cm MASF – strat de uzură;
 • 4 cm MASF – strat de legatură;
 • 3 cm– hidroizolaţie tip membrane + protecţie hidroizolaţie din mortar asfaltic;

Trotuarele vor fi realizate din beton C12/15 de cca. 27 cm grosime, peste care se va executa un strat de 3 cm grosime şi 1,0 m lăţime, de beton asfaltic BA8 – zona pietonală şi un strat de 3 cm grosime şi 1,50 m lăţime, de beton asfaltic BA8 colorat – pista ciclişti.

Delimitarea între trotuare şi partea carosabilă se va realiza cu borduri înalte prefabricate din beton armat.

Pe fiecare deschidere se vor dispune cate 2 guri de scurgere (pe fiecare sens), apele din gurile de scurgere fiind preluate prin tuburi colectoare în lungul podului.

RAMPE DE ACCES

Rampele de acces vor fi alcatuite din ziduri de sprijin din beton armat fundate direct. Zidurile vor fi prevăzute cu dren în spate şi rigole pentru colectarea şi evacuarea apelor. Între zidurile de sprijin se va realiza o umplutură de balast armat cu geogrile.

Profilul transversal al drumului pe rampele de acces are lăţimea de 7,00 m şi trotuare realizate din beton C12/15 de cca. 27 cm grosime.

Sistemul rutier pe rampele de acces va fi compus din:

- 4 cm uzură MASF 16;

- 6 cm binder BAD 25;

- 20 cm piatră spartă;

- 25 cm fundaţie de balast;

- 7 cm nisip.

Podul şi rampa de pe malul stâng, se vor construi iî aliniament, iar rampa de pe malul drept se va alcătui din două curbe cu raze cuprinse între 80-100 m şi două aliniamente cu lungimea de cca. 100 m, respectiv 50 m.

Intersectţile între rampa Mureşului cu str. Mureşului şi rampa Carpaţi cu Aleea Carpaţi vor fi rezolvate prin execuţia unui sens giratoriu. Pentru rezolvarea intersecţiei - rampa Carpaţi - Aleea Carpaţi, este necesar ridicarea cotei terenului cu cca. 3,50m funcţie de tipul de giratoriu ales (cu o singură bandă de circulaţie sau cu două benzi de circulaţie).

Amenajarea intersecţiei de tip giratoriu constă dintr-o zonă necirculabilă cu raza de 6.50 m şi o supralărgire carosabilă cu lăţimea de 1.50 m. Raza exterioară a căii inelare este de 15.0 m/12.0 m (giratoriu cu o bandă), lăţimea căii inelare fiind de 7.00 m/4.00 m (giratoriu cu o bandă).

La limita dintre insula centrală şi supralărgirea carosabilă este prevazută bordură teşită de 40 cm. La limita supralărgirii carosabile şi calea inelară se prevede bordură teşită de 60 cm. Lăţimea intrărilor şi ieşirilor din giraţie vor fi de 4.50m.

Strada Aleea Carpaţi va fi afectată în zona sensului giratoriu pe o lungime de aproximativ 140,00m, iar strada Mureşului în zona podului va fi afectată pe o lungime de aproximativ 20,00m şi în zona sensului giratoriu pe o lungime de aproximativ 50,00m.

ORGANIZAREA DE ŞANTIER

Amplasarea organizării de şantier pentru execuţia podului de legatura peste râul Mureş se va realiza pe malul stâng al râului Mureş, pe partea dreaptă a podului, între strada Aleea Carpaţi şi râul Mureş. In perimetrul organizării de şantier se vor amplasa:

 • barăci vestiar;
 • sediu administrativ;
 • magazii şi platforme pentru depozitare materiale;
 • punct de colectare a deşeurilor menajere;
 • toalete ecologice;
 • punct PSI;
 • generator electric;
 • construcţii auxiliare si instalaţiile aferente si drum de acces;
 • punct de curăţare a vehiculelor si utilajelor la ieşirea din şantier.

b) Cumularea cu alte proiecte – impactul generat de lucrările de construcţie a intersecţiilor giratorii (între rampa Mureşului cu str. Mureşului şi rampa Carpaţi cu Aleea Carpaţi), se suprapune peste impactul generat de traficul existent, rezultând un impact potenţial semnificativ asupra calităţii aerului la nivel local, în etapa de execuţie.

c) Utilizarea resurselor naturale – în etapa de execuţie se vor utiliza cantităţi însemnate de apă, agregate minerale, combustibili. În etapa de funcţionare – apă, agregate minerale, combustibili, în cantităţi reduse, pentru lucrările  de întreţinere şi reparaţii;

d) Producţia de deşeuri – deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţii sunt din categoria deşeurilor inerte şi vor fi reutilizate în cadrul lucrărilor, excedentul fiind transportat la locul indicat de autorităţile locale. Deşeurile valorificabile (metalice, materiale plastice etc.) se vor stoca pe categorii şi se vor preda unităţilor specializate pentru colectarea şi valorificarea acestora. Deşeurile menajere vor fi colectate la fronturile de lucru şi la organizarea de şantier, vor fi predate serviciului de salubritate local care la va transporta la un depozit ecologic, autorizat. În etapa de funcţionare:  deşeurile menajere vor fi preluate de catre serviciul de salubritate local care la va transporta la un depozit ecologic, autorizat.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort - emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport ( pulberi, NOX, SOX ), precum şi disconfortul fonic creat de lucrări, în perioada de execuţie; zgomot, pulberi şi gaze de eşapament în perioada de funcţionare - impact potenţial semnificativ.

Deversări accidentale de ape pluviale care spală platforma drumului (încărcate cu materii în suspensie, hidrocarburi), direct în emisar, deversări în emisar ale apelor poluate cu substanţe şi preparate periculoase rezultate din accidente rutiere în etapa de funcţionare.

Poluare potenţială a solului cu produse petroliere în etapa de execuţie şi funcţionare, cu sare utilizată pentru întreţinerea carosabilului în perioadele reci, poluare cu metale grele, în special plumb, în etapa de funcţionare.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – în etapa de execuţie, există riscuri de accident în cazul nerespectării normelor de protecţia muncii specifice. În etapa de funcţionare există risc de accident în cazul nerespectării de către participanţii la trafic a regulilor de circulaţie.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului – teren intravilan, conform certificatului de urbanism nr. 324 din 10.03.2011 emis de către Municipiul Tîrgu-Mureş;

2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – râul Mureş, potenţial afectat de proiect în special în perioada de execuţie;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu vor fi afectate zone împădurite;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale– nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact potenţial semnificativ – locuitorii din zonă (blocurile din Aleea Carpaţi, aflate în vecinătate);

b) natura transfrontieră a impactului –  lucrările propuse nu au efecte transfrontiere;

c) mărimea şi complexitatea impactului – impactul lucrărilor este potenţial semnificativ;

d) probabilitatea impactului – impact potenţial semnificativ;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact potenţial semnificativ în perioada de construcţie şi funcţionare.

 

II.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul “Pod de legătură peste râul Mureş zona Aleea Carpaţi”propus a firealizat în municipiul Tîrgu-Mureş, str. Mureşului, jud. Mureş, nu se supune evaluării adecvate;

- proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “24 ore mureşene” (din data de 14.06.2012),afişat la Primăriamunicipiului Tîrgu-Mureş (în data de 13.06.2012), precum şi pe pagina de internet a APM Mureş (http://apmms.anpm.ro– în data de 13.08.2012);

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Proiect - Decizia etapei de încadrare
Nr. ....... din 07.08.2012

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AGRICOLA LASLĂU S.R.L. prin Bucur Luminiţa cu sediul în localitatea Laslău Mic, nr.78, comuna Suplac, jud. Mureş, înregistrată la APM Mureş cu nr.2791/24.04.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 07.08.2012 că proiectul "Construire pensiune turistică în zona rurală prin mansardare şi amenajări interioare construcţie existentă, amenajări curte interioară", propus a fi amplasat în localitatea Laslău Mic, nr.65B, comuna Suplac, jud. Mureş
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. b.

1.Caracteristicile proiectului
a) Mărimea proiectului – proiectul prevede amenajarea unei pensiuni turistice cu capacitatea de 18 locuri, prin mansardare şi modernizarea clădirii existente, având regim de înălţime D+P. Se vor amenaja următoarele spaţii: 5 camere şi un apartament pentru cazarea turiştilor, o sală mese, cu bucătarie, oficiu şi spălător, terasă, parcare pentru 10 autoturisme.
b) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale – în cantităţi limitate, apă, minerale, agregate/compuşi, energie, combustibili – în etapa de realizare. În etapa de funcţionare: apă, energie şi combustibili – în cantităţi reduse. În perioada de funcţionare alimentarea cu apă se va realiza dintr-un puţ săpat echipat cu o pompă tip hidrofor (Q zi med = 5,2 mc/zi) Apele uzate fecaloid – menajere şi tehnologice(Quz zi med = 3,8 mc/zi), vor fi colectate prin reţea internă de canalizare şi conduse la o staţie de epurare mecano-biologică proprie tip BIO CLEANER BC 30 tip SNH -1, cu evacuare în emisar: pr. Fundătura.
d) Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate la lucrările de construcţie vor fi valorificate la centre de colectare, respectiv, cele nerefolosibile, vor fi gestionate în vederea eliminării la un depozit autorizat Deşeuri rezultate din activitate( hârtie, plastic, grăsimi de la bucătărie), se colectează selectiv şi se predau la unităţi de colectare Deşeurile menajere vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat. La punerea în funcţiune se vor încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru preluarea deşeurilor menajere.
e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort - temporar, lucrările vor genera emisii de la motoarele mijloacelor de transport materiale, pulberi, precum şi disconfortul fonic creat de lucrări. Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus. La punerea în funcţiune vor exista emisii rezultate din centrala termică; aceasta va fi echipată cu un cazan alimentat cu lemne. Gazele arse rezultate vor fi dispersate în atmosferă printr-un coş de fum dimensionat corespunzător.
f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate - nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii specifice.
2. Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – categoria curţi - construcţii;
2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede – pr. Fundătura, impact redus;
b) zonele costiere – nu este cazul;
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;
b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;
c) mărimea şi complexitatea impactului – impact redus;
d) probabilitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la punctele 1 şi 2;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impact redus, în perioada de construcţie, respectiv de funcţionare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 şi Legea nr. 112/2006.
- Respectarea prevederilor Notificării pentru începerea execuţiei nr.362/05.07.2012 emisă de A.N. "APELE ROMÂNE" – Administraţia Bazinală de Apă Mureş.
- Apele uzate fecaloid - menajere vor avea indicatorii de calitate conform prevederilor Normativului NTPA 002/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu completările şi modificările ulterioare, respectiv: pH 6,5-8,5, materii în suspensie 350 mg/ l, CBO5 300 mg / l, CCOCr 500 mg / l.
- Apele uzate tehnologice epurate la descărcarea în emisar, pr. Fundătura vor avea indicatorii de calitate conform prevederilor Normativului NTPA 001/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu completările şi modificările ulterioare respectiv: pH 6,5 - 8,5, materii în suspensie 60 mg/l, CB05 25 mg/l, CCo-Cr 125 mg/l, reziduu fix 2000 mg/l, detergenţi 0,5 mg/l, substanţe extractibile 20 mg/l, produse petroliere 5 mg/l, (conform Notificării pentru începerea execuţiei nr.362/05.07.2012 emisă de A.N. "APELE ROMÂNE" – Administraţia Bazinală de Apă Mureş).
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Deşeurile rezultate în etapa de execuţie (pământ, deşeuri inerte), se reutilizează ca material de umplutură. Deşeurile reciclabile se colectează pe categorii şi se predau la unităţi autorizate pentru colectare/reciclare. Deşeurile menajere rezultate în perioada de execuţie şi funcţionare vor fi preluate de serviciul de salubritate local şi se vor transporta la un depozit ecologic, autorizat.
- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
- Transportul deşeurilor se va face cu mijloace de transport acoperite şi se va evita împrăştierea deşeurilor în timpul transportului, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
- Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje conform prevederilor HG nr.621/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ord. M.M.P. nr.794/2012.
Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
Titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării si întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia după caz, in conformitate cu prevederile legale.
Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia de mediu. Solicitarea autorizaţiei de mediu se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 114/2007 şi O.U.G. nr. 164/2008 şi ale Ordinului nr.1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Anunţul privind depunerea solicitării a fost publicat în ziarul „24 Ore Mureşene” din 08.05.2012, la sediul Primăriei comunei Suplac în data de 07.05.2012 şi pe pagina de Internet a APM Mureş.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 

 

Decizia etapei de încadrare - proiect
Nr. din 21.08.2012


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Oraşul Iernut, str. 1 Decembrie 1918, nr.9, jud. Mureş, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş cu nr. 4741/11.07.2012, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 21.08.2012 că proiectul „ Modernizare străzi în cartierul Mihai Eminescu, oraşul Iernut, jud. Mureş”, propus a fi executat pe străzile Nr. 1,2,3,4.
NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI NU SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE.
l. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 13 lit.a; Justificare în raport cu criteriile din Anexa 3 a H.G. 445/2009,

1) Caracteristicile proiectului
a).Mărimea proiectului – Scopul lucrărilor este:
- mărirea traficului rutier, majorarea capacităţii de transport şi îmbunătăţirii accesului la drumurile judeţene şi naţionale;
- îmbunătăţirea traficului pietonal;
- rezolvarea problemelor de scurgerea apelor pluviale;
În cadrul proiectului se prevede modernizarea următoarelor străzi: – Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4.
Traseul drumului - prin proiect se prevede păstrarea traseului existent;
Profil longitudinal - prin proiect se propune reamenajarea profilului longitudinal prin ridicarea axului, crearea de noi declivităţi şi racorduri;
Profil transversal – prin proiect se propune realizarea unui profil transversal sub formă de acoperiş în două ape cu următoarele caracteristici: - panta transversală în aliniament: 2,5%; panta transversală a trotuarului : 1,0%; lăţimea platformei drumului : 7,00m.
Structura rutieră pentru partea carosabilă va fi:
- Strada nr. 1 va avea L = 160,07m şi L car = 6,00m, strat de uzură BAPC16 – 4cm,strat e legătură BADPC – 5cm;
- Strada nr. 2 va avea L = 155,67 şi L car = 3,50 m, strat de uzură BAPC16 – 4cm, strat e legătură BADPC – 5cm, strat bază din mixtură asfaltică AB2 – 5cm;
- Strada nr. 3 va avea L = 50,67 şi L car =4,00m, strat de uzură BAPC16 – 4cm, strat e legătură BADPC – 5cm, strat bază din mixtură asfaltică AB2 – 5cm;


- Strada nr. 4 va avea L = 65,72şi L car = 6,00m strat de uzură BAPC16 – 4cm,strat de legătură BADPC – 5cm, strat bază din mixtură asfaltică AB2 – 5cm;
- Se vor înlocui bordurile şi dalele deteriorate existente ;
- Pe străzile nr.1 şi nr.4 se vor face trotuare cu lăţimea de 75 cm.
- Se vor planta indicatoare rutiere.
- Organizarea de şantier va consta în împrejmuirea unei suprafeţe de teren, amenajarea corespunzătore în vederea depozitării de agregate şi minerale, materiale, scule, utilaje.
b).Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;
c).Utilizarea resurselor naturale - Se folosesc resurse naturale (apă, nisip, pietriş, balast)-
în cantităţi limitate – fără impact semnificativ asupra factorilor de mediu.
Se vor utiliza combustibili pentru utilaje şi maşinile care asigură transportul materialelor şi execuţia lucrărilor.
d). Producţia de deşeuri – deşeuri inerte (pământ, pavaje) – sunt refolosite sau depozitate
în locuri autorizate. Impactul asupra factorilor de mediu este redus.
e). Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort – lucrările de
construcţie vor genera emisii de la motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport,
pulberi rezultate de la materialele de construcţii precum şi disconfortul fonic creat de lucrări. Impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar şi redus. În perioada de funcţionare prin creşterea fluenţei circulaţiei se va reduce volumul de gaze de
eşapament.
f). Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate - redus, cu
condiţia dotării tehnologice şi luării măsurilor de protecţia muncii specifice lucrărilor care se execută.
2) Localizarea proiectului
2.1 utilizarea existentă a terenului – teren intravilan aparţinând domeniului public al
oraşului Iernut.
2.2 relativa abundenţă a resurselor şi capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
2.3 capacitatea de absorbţie a mediului;
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul,
c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul;
f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja
depăşite – nu este cazul,
g) ariile dens populate – implementarea proiectului este benefică pentru locuitorii din zonă;
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate – punctual, pe perioada de execuţie şi redus prin măsurile luate de executant;
b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) mărimea şi complexitatea impactului – redus ;
d) probabilitatea impactului - redusă având în vedere argumentele menţionate la
e) punctele 1 şi 2;
f) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redus.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faune sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au stat la baza deciziei de încadrare.
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a utilajelor conform regulamentelor de
operare, respectarea instrucţiunilor de siguranţă şi protecţia muncii.
- Instruirea personalului în vederea prevenirii riscurilor tehnologice, a evacuărilor
accidentale de poluanţi în mediu şi a depozitării necontrolate de deşeuri de orice fel.
- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor pentru a se evita poluarea solului cu produse petroliere;
- Asigurarea protecţiei solului prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol şi prin îndepărtarea suprafeţelor contaminate accidental şi neutralizarea lor corespunzătoare;
- La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat temporar se va reda în folosinţă la aceiaşi
categorie anterioară lucrărilor, prin aducere la parametrii productivi şi ecologici naturali;
- Respectarea legislaţiei de protecţia mediului în vigoare;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de
- Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Se va respecta nivelul de zgomot conform STAS 10009/1988 privind Acustica urbană;
- Emisiile în atmosferă din surse fixe se vor încadra în prevederile Ord. MAPPM
- nr.462/1993;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Respectarea Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deşeurilor;
- Conform art. 22, alin. (1) din HG nr. 445/2009, titularului proiectului are obligaţia, de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş despre orice modificare a
datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare;
- Conform art. 49, alin. (3) şi (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea
- Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, în vederea efectuării unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea
acesteia după caz, in conformitat