ROF APM OLT

REGULAMENT DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE AL

AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT

 

 

Întocmit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

 

PARTEA  I

ROLUL  ŞI  FUNCŢIILE

AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

 

 

 1. Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului OLT(denumită în continuare APM OLT)  se reorganizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi a altor acte normative aplicabile.
 2. Agenţia pentru Protecţia Mediului OLT este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.
 3. Agenţia pentru Protecţia Mediului OLT îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.
 4. Agenţia pentru Protecţia Mediului OLT emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

 

PARTEA a II-a

STRUCTURA  DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE  A AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT

 

 1. Agenţia pentru Protecţia Mediului  OLT asigură, prin compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului
 2. Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului  OLT este stabilită prin organigrama şi  se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
 3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei  pentru Protecţia Mediului OLT  se supune periodic actualizării.

Agenţia pentru Protecţia Mediului  OLT are următoarea structură organizatorică:

 1. Director Executiv
 2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei
 3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii
 4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu             
 5. Serviciul  Monitorizare şi Laboratoare

6.  Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane

 

                                           PARTEA a III-a

CONDUCEREA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Conducerea Agenţiei  pentru Protecţia Mediului OLT este asigurată de un director executiv numit prin decizie a  preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

 

ATRIBUŢIILE  DIRECTORULUI  EXECUTIV AL

AGENŢIEI  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

Directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului  OLT are următoarele atribuţii principale:

 1. organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate a Agenţiei pentru Protecţia Mediului  OLT, cu respectarea procedurilor legale utilizate în realizarea acesteia, conform regulamentului de organizare şi funcţionare;

b) îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite, și răspunde, potrivit legii, de :

b1) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate numai pentru realizarea sarcinilor agenției  pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetul aprobat şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale;

b2) realizarea veniturilor;

b3) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

b4) integritatea bunurilor încredinţate agenției pe care o conduce;

b5) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;

b6) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;

b7) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;

c) coordonează procesul de colaborare cu celelalte agenţii judeţene pentru protecţia mediului şi cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin serviciile de specialitate ale agenţiei pe care o conduce;

d) verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate  a activităţilor de parcurgere a procedurilor de reglementare şi emitere a avizelor/acordurilor, autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate  de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) răspunde pentru nerespectarea procedurilor în emiterea actelor de reglementare ( referitoare la competenţă, termene, încadrare, etc. );

f) reprezintă agenţia pentru protecţia mediului în relaţiile cu terţii, precum şi în faţa instanţelor de judecată sau în faţa organelor de control;

g) dispune, urmăreşte îndeplinirea şi răspunde pentru  măsurile operative necesare în vederea realizării atribuţiilor ce revin agenţiei, din actele normative în vigoare şi din deciziile conducerii ANPM;

h) coordonează, monitorizează şi răspunde de implementarea la nivel local a legislaţiei, politicilor şi strategiilor de mediu care transpun legislaţia europeană şi internaţională adoptată de România;

i) coordonează, monitorizează şi răspunde pentru  îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte, la nivel judeţean;

j) coordonează iniţierea, elaborarea şi implementarea programului/programului integrat de gestionare a calităţii aerului, fiind preşedintele Comisiei Tehnice pentru elaborarea programului de gestionare a calităţii aerului;

k) asigură şi răspunde pentru raportarea, la termenele stabilite, a stadiului implementării legislaţiei de mediu la nivel judeţean;

l) verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate  în activităţile de monitorizare a ariilor naturale protejate;

m) verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate  în activităţile de administrare a ariilor naturale protejate neatribuite în custodie;

n) verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate  a activităţilor de elaborarea de măsuri de conservare a ariilor naturale de interes comunitar care nu sunt atribuite în custodie;

o) reprezintă agenţia în procedura de atribuire  a custodiei ariilor  naturale fără custozi;

p) elaborează propuneri privind delimitarea ariilor natural protejate de interes national a căror limite nu sunt aprobate prin printr-un act normativ;

q) îndeplineşte atribuţii referitoare la managementul ariilor natural protejate pe baza delegării de competenţă din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

r) coordonează procesul de dezvoltare durabilă la nivel judeţean şi asigură demersurile necesare în vederea instituţionalizării şi aprobării PLAM de către autorităţile competente;

s) coordonează, monitorizează şi răspunde pentru desfăşurarea în condiţii optime a  activităţilor privind colectarea, prelucrarea, raportarea şi gestionarea datelor de mediu, la nivel local, deţinute de serviciile din subordinea sa;

ş) coordonează, monitorizează şi răspunde pentru desfăşurarea în condiţii optime a  activităţilor privind realizarea, întreţinerea şi actualizarea bazelor de date la nivelul agenţiei;

t) răspunde de administrarea site-ului agenţiei;

ţ) aprobă documentaţia tehnică întocmită de serviciile şi compartimentele tehnice precum şi a celui economico-administrativ aflat în subordine;

u) aprobă fundamentarea necesarului de cheltuieli materiale, investiţii şi de personal, precum şi pentru alte titluri de cheltuieli şi le înaintează ordonatorului secundar de credite;

v) reprezintă agenţia în relaţiile şi întâlnirile de lucru cu alte autorităţi şi instituţii, în scopul aplicării politicilor de mediu la nivelul judeţului;

w) asigură întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a agenţiei;

x) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul de conducere al APM , cu avizul preşedintelui ANPM;

y)  numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul de execuţie al APM  ;

z) coordonează gestionarea eficientă şi unitară a resurselor umane din cadrul agenţiei;

aa) răspunde de realizarea evaluării performanţelor profesionale a întregului personal şi realizează evaluarea performanţelor profesionale pentru şefii de servicii/birouri şi a personalului din compartimentele aflate în subordonare directă;

bb) organizează constituirea colectivelor temporare, fără modificarea structurii organizatorice, cu aprobarea preşedintelui ANPM;

cc) are obligaţia asigurării condiţiilor de exercitare a activităţii pentru tot personalul ANPM, care-şi desfăşoară efectiv activitatea în cadrul APM;

dd) răspunde de rezolvarea petiţiilor, plângerilor prealabile şi reclamaţiilor administrative;

ee) răspunde, potrivit legii,  de luarea măsurilor necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii personalului agenției, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale, asigurarea informării şi instruirii personalului, de aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi de consecinţele producerii incendiilor, precum şi de organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice titlu;

ff) răspunde de administrarea şi gestionarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului agenţiei;

gg) răspunde de respectarea prevederilor în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidentialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea agenţiei;

hh) are obligaţia de a organiza controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul Biroului/compartimentului Buget, Finanțe, Admistrativ și Resurse Umane și să stabilească proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv, documentele justificative şi circuitul acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale;

ii) solicită  deschiderea/retragerea de credite bugetare conform Legii  nr.  500/2002;

jj) aduce la cunoştinţa conducerii ANPM problemele deosebite apărute pe parcursul activităţii, propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii agenţiei;

kk) coordonează activitatea de informare a factorilor de decizie în situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice MMP şi respectiv de urgenţă radiologică;

ll) coordonează activităţile legate de programe şi proiecte naţionale şi internaţionale;

mm) asigură facilitarea accesului specialiştilor la informaţia tehnică de mediu şi încurajează activitatea de cercetare în domeniul mediului;

nn) stabileşte măsurile privind formarea profesională a angajaţilor din subordine şi coordonează activităţile necesare pentru realizarea acestora;

oo) dispune măsuri pentru furnizarea, din oficiu sau la cerere, a informaţiilor sau datelor de mediu, în conformitate cu prevederile legale;

pp) coordonează colaborarea cu Garda Naţională de Mediu şi cu reprezentanţii locali ai Administraţiei Naţionale „Apele Române” în emiterea actelor de autorizare şi în realizarea controlului conformării şi aplicării legislaţiei de mediu;

qq) prezintă Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului: „Planul anual de activitate al Agenţiei pentru Protecţia Mediului ” şi raportul anual privind modul de realizare al acestuia;

rr) asigură accesul publicului la informaţia de mediu şi în procesul de luare a deciziilor privind reglementarea activităţilor/instalaţiilor care intră sub incidenţa legislaţiei de mediu în vigoare;

ss) răspunde de creşterea capacităţii instituţionale în conformitate cu cerinţele  directivelor europene în domeniul protecţiei mediului;

şş) asigură implementarea Sistemului Integrat de Mediu la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului;

tt) răspunde de luarea măsurilor necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea, precum și de operarea optimă a sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi în cadrul agenției pe care o conduce și constituie, prin decizie, o comisie pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, numind președintele acestei comisii;

ţţ) răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor privind protecţia informaţiilor clasificate;

uu)verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate în procesul de identificare a instalaţiilor în care se desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020;

vv) verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate în procesul  de colectare şi transmitere a datelor şi informaţiilor necesare  pentru elaborarea Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) de către ANPM;

ww) verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate a activităţilor  privind prelevarea, pregătirea, măsurarea, interpretarea, validarea, raportarea şi gestionarea analizelor de mediu, la nivel local, deţinute de serviciile din subordinea sa;

xx) asigură suportul financiar în limita prevederilor bugetare pentru promovarea participării voluntare a organizaţiilor din sistemul comunitar de eco management de mediu şi mediu (EMAS) şi eticheta ecologica;

 1. răspunde pentru respectarea structurii reţelei informatice propuse la nivel central de ANPM si asigura implementarea propunerilor IT în reteaua locala;
 2. răspunde de respectarea strategiei unitare de integrare şi consolidare a infrastructurii IT aprobată de ANPM;
 3. verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate în activitatea de formulare a răspunsurilor la solicitările referitoare la desfăşurarea procedurilor de reglementare şi la implementarea legislaţiei specifice în domeniul legislaţie orizontală;
 4. coordonează, monitorizează şi răspunde de modul de implementare a legislaţiei referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte şi activităţi cu impact asupra mediului;
 5. coordonează şimonitorizează şi răspunde de implementarea legislaţiei de mediu privind Directivele IPPC, LCP,COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene şi administreaza la nivel local bazele de date;
 6. coordonează şi monitorizează şi răspunde de implementarea legislaţiei care transpune directivele specifice domeniului legislaţiei orizontală;
 7. coordonează şi monitorizează şi răspunde de implementarea legislaţiei privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului (OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu) şi asigurarea de consultanţă în stabilirea măsurilor reparatorii şi la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.
 8. participă împreună cu reprezentanţi ai MMP, ANPM, în cadrul comisiilor de specialitate/secretariate tehnice pe probleme de mediu;
 9. verifică şi răspunde de modul de organizare a  activităţii  de arhivare la nivelul APM, conform legislaţiei în vigoare;

hhh) verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate în activităţile specifice domeniului Deşeuri, domeniului Chimicale şi domeniului Sol-Subsol în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în legislaţie şi ROF;

iii) verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate în activităţile de colectare şi prelucrare a datelor în vederea urmăririi implementării legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor şi elaborării rapoartelor şi indicatorilor specifici;

jjj) verifică şi răspunde de modul de organizare şi coordonare, luând măsuri imediate de eliminare a deficienţelor constatate în activităţile specifice, conform prevederilor legale în vigoare, în scopul inventarierii, investigării, evaluării, remedierii şi monitorizării zonelor în care solul şi subsolul sunt contaminate;

kkk) coordonează, monitorizează şi răspunde  de derularea programelor şi proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile;

lll) coordonează activitatea personalului ANPM, care-şi desfăşoară efectiv activitatea în cadrul APM –ului respectiv, sau care  a fost pus la dispoziţie de preşedintele ANPM;

mmm)  poate numi în componenţa diferitor comisii/comitete/grupuri de lucru organizate la nivelul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, personalul ANPM care-şi desfăşoară efectiv activitatea în cadrul APM –ului respectiv;

nnn)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare în domeniul protecţiei mediului, sau stabilite de către conducerea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în condiţiile legii.

 

PARTEA a IV-a

 

ATRIBUŢIILE  ŞI  RELAŢIILE  FUNCŢIONALE  EXISTENTE  ÎN  STRUCTURA  DE  ORGANIZARE  A  AGENŢIEI    PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI OLT

 

SECŢIUNEA  I

COMPARTIMENTUL

RELAŢII PUBLICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei îşi desfăşoară activitatea în domeniile:

1. Relaţii Publice şi Comunicare

2. Tehnologia Informaţiei

 

Atribuţii generale:

 

 1. asigură derularea activităţii de relaţii cu publicul conform legislaţiei în vigoare;
 2. asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public;
 3. iniţiază, sprijină, încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu societatea civilă;
 4. asigură legătura cu mass-media şi cu organizaţiile nonguvernamentale care activează în domeniul protecţiei mediului;
 5. împreună cu compartimentele de specialitate din APM organizează manifestări de promovare şi diseminare privind informaţia de mediu (întâlniri, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.);
 6. îmbunătăţeşte procesul de comunicare internă şi externă în cadrul apm;
 7. asigură comunicarea prin canale funcţionale, conform legislaţiei în vigoare, la solicitarea conducerii APM.
 8. colaborează cu celelalte compartimente din APM pentru transmiterea de informaţii referitoare la activitatea agenţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 9. realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;
 10. asigură cooperarea în domeniul relaţiilor internaţionale, cu acordul ANPM.

 

 1. Domeniul Relaţii Publice şi Comunicare

Atribuţii specifice:

 

 1. actualizează permanent informaţiile de interes public postate pe site-ul APM;
 2. răspunde la solicitările de informaţii de interes public şi urmăreşte termenele de soluţionare a petiţiilor;
 3. întocmeşte răspunsurile la petiţiile, reclamaţiile şi sesizările transmise instituţiei, în funcţie de punctele de vedere primite de la compartimentele de specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 4. asigură, la solicitarea scrisă sau verbală, accesul populaţiei la informaţiile de interes public;
 5. realizează accesul la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu prin: afişare la sediul instituţiei, publicare în mijloacele de informare în masă şi/sau publicaţii proprii (când este cazul), precum şi pe pagina proprie de internet;
 6. pentru informaţiile solicitate verbal, se precizează condiţiile în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi după caz furnizarea pe loc a informaţiile solicitate;
 7. înaintează petiţiile, reclamaţiile, sesizările către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
 8. urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului şi se îngrijeşte de expedierea răspunsului către petiţionar, conform prevederilor legale;
 9.  întocmeşte un raport semestrial pe baza căruia instituţia va analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor;
 10. întocmeşte la solicitarea ANPM, raportări privind informaţia publică de mediu/informaţii de interes public;
 11. asigură publicarea buletinului informativ al APM, care cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu;
 12. se preocupă de menţinerea unei bune organizări în cadrul APM a punctului de informare-documentare al instituţiei şi a accesului publicului la informaţiile furnizate din oficiu;
 13. procesează date şi informaţii primite de la toate compartimentele din APM, în vederea alcătuirii de informări şi/sau comunicate de presă, conform legislaţiei în vigoare;
 14. transpune în formă publicistică informaţiile primite de la compartimentele de specialitate şi transmite informaţiile solicitate de mass-media prin email sau fax;
 15. asigură partea de comunicare a APM-ului, redactează materialele de presă, le supune spre aprobarea conducerii şi urmăreşte transmiterea lor în timp util; colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul APM pentru realizarea unei informări coerente către mass-media;
 16. organizează (atât logistic, cât şi informaţional) conferinţe de presă şi alte evenimente mediatice;
 17. păstrează evidenţa interviurilor şi declaraţiilor oficiale din cadrul reuniunilor interne şi internaţionale din domeniu;
 18. realizează actualizarea şi înregistrarea acreditărilor de presă şi stabileşte legături permanente şi amiabile cu jurnaliştii acreditaţi la APM;
 19. urmăreşte modul în care se reflectă în presă activităţile APM , conform monitorizărilor mass-media;
 20.  gestionează, din punctul de vedere al comunicării eficiente, situaţiile de criză;
 21. propune drepturi la replică la articolele apărute în mass-media, acolo unde se impune acest lucru, împreună cu conducerea APM;
 22. informează şi consiliază conducerea instituţiei şi compartimentele din cadrul APM asupra materialelor apărute în mass-media;
 23.  stabileşte interviuri, participări la emisiuni radio/TV, precum şi întrevederi ale reprezentanţilor APM cu jurnaliştii din presa scrisă şi audio-vizuală;
 24. întocmeşte materialele-suport în vederea participării la diferite emisiuni radio/TV, în baza informaţiilor primite de la compatimentele de specialitate;
 25. asigură realizarea de broşuri sau materiale de prezentare necesare evenimentelor organizate de APM, sau evenimente la care participă reprezentanţi ai APM, conform bugetelor prevăzute;
 26. asigură organizarea de evenimente mediatice (seminarii, mese rotunde, concursuri, expoziţii etc.) pe plan intern şi internaţional;
 27.  identifică tematici în vederea organizării de evenimente mediatice;
 28.  asigură logistica realizării unei arhive în format electronic a imaginilor audio-video a   momentelor importante din cadrul evenimentelor mediatice, în vederea transmiterii către mass-media, precum şi a postării lor pe site-ul APM;
 29. verifică actualizarea site-ului oficial al APM;
 30.  se îngrijeşte de elaborarea actelor necesare pentru desfăşurarea campaniilor de informare şi de relaţii publice ale APM;
 31.  întocmeşte zilnic sinteza presei în format electronic, pe care o prezintă factorilor interesaţi;
 32.  analizează şi evaluează reflectarea în presă a acţiunilor întreprinse de APM;
 33.  asigură legătura cu organizaţiile non-guvernamentale la nivel local.

 

2. Domeniul Tehnologia Informaţiei

Atribuţii specifice:

 1. asigură asistenţă tehnică pentru utilizarea aplicaţiilor informatice din APM ;
 2. asigură helpdesk-ul sistemului de operare pentru staţiile de lucru existente în APM ;
 3. asigură asistenţă tehnică în implementarea, exploatarea şi dezvoltarea soluţiei de sistem informatic integrat adoptată de ANPM ;
 4. asigură inventarul electronic al echipamentelor hardware şi comunicaţii existente în APM ;
 5. asigură inventarul electronic a licenţelor sistemelor de operare existente în APM;
 6. administrează aplicaţia de email pe domeniul APM ;
 7. administrează portalul web pe secţiunea dedicată APM ;
 8. asigură securitatea şi protecţia datelor la nivel de APM ;
 9. asigură implementarea politicilor de securitate adoptate la nivel naţional pentru APM ;
 10. asigură evidenţa în format electronic şi pe suport hârtie a corespondenţei între prizele de reţea şi switch-uri, routere etc;
 11. asigură întreţinerea şi exploatarea optimă a echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţii la nivelul APM ;
 12. asigură suport tehnic şi asistenţă tehnică de specialitate pentru achiziţiile publice specifice;
 13. asigură suport tehnic şi asistenţă tehnică de specialitate în proiectele cu componentă privind Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii;
 14. organizează şi administrează biblioteca informaţională a APM : cărţi, broşuri, compact discuri etc;
 15. gestionează şi dezvoltă baze de date privind rezultatele monitorizărilor transmise de către agenţii economici şi/sau alte instituţii de la nivel judeţean cu care APM se află în relaţii de colaborare.

 

SECŢIUNEA  II

SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

 

Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii îşi desfăşoară activitatea în domeniile:

1. Evaluare Impact 

2. Evaluare Adecvată

3. Controlul Poluării 

4. SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologică

5. Schimbări Climatice

 

Atribuţii generale:

 

 1. participă la fundamentarea tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul evaluării impactului asupra mediului, evaluarea strategică a planurilor şi programelor, participarea publicului la luarea deciziilor şi a documentelor necesare procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 2. participă la activitatea de elaborare a procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 3. parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri, autorizaţii/autorizaţii integrate  de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 4. colaborează, la solicitarea MMP, în procesul de aplicare a procedurii de autorizare/autorizare integrată a activităţilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru proiectele care intră sub incidenţa directivei EIA;
 5. elaborează raportări specifice la solicitarea ANPM;
 6. întocmeşte răspunsuri la solicitările referitoare la desfăşurarea procedurilor de reglementare şi la implementarea legislaţiei specifice în domeniul legislaţie orizontală;
 7. monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte şi activităţi cu impact asupra mediului.;
 8. coordonează şi monitorizează implementarea legislaţiei de mediu privind Directivele IPPC, LCP,COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene şi administreaza la nivel local bazele de date;
 9. răspunde de implementarea legislaţiei care transpune directivele specifice domeniului legislaţiei orizontală
 10. asigura implementarea legislaţiei privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului (OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu) şi asigurarea de consultanţă în stabilirea măsurilor reparatorii şi la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.
 11. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul realizării la nivel local a implementării legislaţiei specifice din acquis-ului comunitar de mediu;
 12. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în scopul elaborării rapoartelor de sinteză privind starea mediului;
 13. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;
 14. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea întocmirii răspunsurilor la petiţii, plângeri prealabile şi alte solicitări de informaţii specifice, după caz;
 15. participă împreună cu reprezentanţi ai MMP, ANPM, în cadrul comisiilor de specialitate/secretariate tehnice pe probleme de mediu;
 16. colaborează cu Compartimentul Resurse Umane, în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând autorităţii publice locale pentru protecţia mediului;
 17. asigură şi stabileşte cerinţele privind actualizarea paginii de web a APM pentru domeniile specifice serviciului;
 18. susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
 19. stabileşte legături cu autorităţi şi instituţii publice pentru comunicarea de date şi informaţii de mediu;
 20. constată neconformităţile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM şi/sau a altor autorităţi competente conform atribuţiilor stabilite prin OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă şi propune măsurile legale în vigoare;
 21. colaborează cu GNM în procesul de emitere a actelor de autorizare şi aplicării legislaţiei de mediu;
 22. colaborează, la nivel local, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;
 23. organizează, asigură secretariatul şi participă la şedinţele CAT;
 24. coordonează la nivel local activităţile specifice privind informarea publicului şi asigură participarea publicului la luarea deciziilor;
 25. contribuie la informarea operatorilor privind acordarea Etichetei UE ecologice de către Ministerul Mediului şi Pădurilor conform Regulamentului privind Eticheta UE ecologică.
 26.  pregăteşte documentele în vederea arhivării;
 27.  realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;
 28.  susţine şi se implică în înfiinţarea, dotarea şi funcţionarea bibliotecii de specialitate a APM, prin propuneri privind achiziţionarea cărţilor de specialitate, normative, stas-uri, reviste de specialitate.

 

Atribuţii specifice

 1. Domeniul Evaluare Impact

 

 1. parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri/autorizaţii/autorizaţii integrate  de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 2. organizează la nivel local  bazele de date referitoare la evidenţa avizelor, acordurilor, autorizaţiilor de mediu, autorizaţiilor integrate  de mediu;
 3. colaborează cu structurile GNM în vederea asigurării respectării cerinţelor din actele de reglementare;
 4. organizează, asigură secretariatul  şi participă la şedinţele CAT;
 5. participă la dezbaterile publice organizate conform procedurilor de emitere a actelor de reglementare;
 6. centralizează la nivel local raportările referitoare la activitatea de emitere a actelor de reglementare, informaţia de mediu şi modul de implementare a legislaţiei specifice şi transmite informări periodice la ANPM;
 7. parcurge anumite etape din procedura de emitere a avizelor de mediu pentru planuri şi programe, acorduri de mediu, autorizaţii de mediu pe baza competenţelor delegate/stabilite de către ANPM;
 8. organizează la nivel local bazele de date referitoare la evidenţa procedurilor de emitere a avizelor, acordurilor, autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu, în vederea actualizării şi diseminării acestor date, inclusiv pe pagina web proprie;
 9. constată neconformităţile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM şi/sau a altor autorităţi competente conform atribuţiilor stabilite prin OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă şi propune măsurile legale în vigoare;
 10. colaborează cu GNM în procesul de emitere a actelor de autorizare şi aplicării legislaţiei de mediu;
 11. analizează calitatea rapoartelor de EIM/BM elaborate de persoane fizice/juridice atestate si emit recomandări la cerere în vederea atestării şi reatestării acestora, sau propun retragerea atestatului;
 12. acordă la cerere consultanţă tehnică de specialitate persoanelor fizice/juridice referitoare la procedurile de reglementare, conţinutul documentaţiilor şi a altor probleme specifice privind mediul;
 13. acordă asistenţă la cererea MMP, ANPM  în evaluarea rapoartelor de mediu pentru planurile şi programele elaborate de alte autorităţi şi în luarea deciziilor privind emiterea/respingerea acordării avizului de mediu;
 14. centralizează datele la nivel local şi transmite la GNM măsurile din programele pentru conformare conform protocolului încheiat între ANPM şi GNM.

 

 1. Domeniul Evaluare Adecvată

 

 1. colaborează cu Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu în derularea procedurii de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 2. analizează documentaţia depusă de titular/studiul de evaluare adecvată;
 3. efectuează vizita de amplasament;
 4. stabilesc componenţa comisiei de analiză tehnică/participă în cadrul Comisiilor de Analiză Tehnică;
 5. completează lista de control pentru etapa de încadrare conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată;
 6. completează lista de control pentru analiza calităţii studiului de evaluare de adecvată;
 7. realizează informarea publicului;
 8. decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicitării;
 9. participă la cursuri şi programe de perfecţionare profesională, întâlniri, conferinţe, simpozioane, pe probleme de protecţia naturii.

 

 1. Domeniul Controlul Poluării

 

 1. monitorizează implementarea Directivei 2008/1/CE(IPPC)
 2. monitorizează implementarea Directivei 2001/80/CE (LCP);
 3. monitorizează implementarea Directivei 1999/13/CE (COV din solvenţi);
 4. monitorizează implementarea Regulamentului nr. 166/2006 (EPRTR) – Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi;
 5. analizează şi validează, la nivel local, calitatea datelor din bazele de date referitoare la Directivele IPPC, LCP, COV din solvenţi, SEVESO II, Regulamentul EPRTR, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene, în vederea actualizării şi diseminării acestor date, inclusiv pe pagina web proprie;
 6. realizează/reactualizează, la nivel local, inventarele instalaţiilor/activităţilor care intră sub incidenţa Directivelor IPPC,LCP şi COV din solvenţi şi realizează evidenţa instalaţiilor cărora li se aplică Regulamentul nr.166/2006;
 7. participă la comisii de lucru consultative, specifice domeniilor de activitate precizate în Anexa 1 a Directivei IPPC, pentru coordonarea implementării în domeniul prevenirii şi controlului integrat al poluării industriale;
 8. analizează şi validează inventarele anuale ale instalatiilor mari de ardere si ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la acestea la nivel local;
 9. validează şi transmit datele privind evidenţa orelor de funcţionare utilizate şi neutilizate din timpul acordat pentru rămânerea în exploatare  a instalaţiilor mari de ardere declarate sub articolul 4(4) din Directiva 2001/80/CE (LCP) (IMA derogare – funcţionare în limita a 20000 ore în perioada 2008 – 2015) pentru realizarea de către ANPM a raportului anual;
 10. monitorizează stadiul implementării măsurilor din Programul Naţional de Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere si raportează trimestrial acest stadiu către ANPM;
 11. verifică calculul bilanţului de solvenţi şi stabileşte conformarea instalaţiilor care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV;
 12. realizează inventarul anual al instalaţiilor ce utilizează substanţe clasificate ca fiind cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere (CMR) şi a cantităţilor folosite; 
 13. centralizează şi validează inventarele emisiilor totale anuale de COV provenite din activităţi şi instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV;
 14. întocmeşte evidenţa instalaţiilor care desfăşoară activităţi conform Anexei I al Regulamentele nr.166/2006 pe raza judeţului respectiv şi informează ANPM despre necesitatea reactualizării intrărilor în Registrul E-PRTR din anul în curs;
 15. informează operatorii de pe raza judeţului, care au obţinut autorizaţii noi de funcţionare, şi desfăşoară activităţi listate în Anexa I, de necesitatea cunoaşterii prevederilor Ghidului de raportare sub Regulamentul nr.166/2006 şi condiţiile în care se înscriu în Registrul EPRTR;
 16. popularizează adresa accesibilă pe Internet a Registrului Naţional PRTR şi a Registrului European PRTR (E-PRTR);
 17. alocă operatorilor numărul unic de identificare în Registrul naţional al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) şi administrează evidenţa acestora pe durata a minimum 10 ani, conform algoritmului stabilit la nivel naţional;
 18. monitorizeaza raportarea on line a operatorilor economici care s-au înscris în Registrul E-PRTR
 19. analizează şi validează, la nivel local, calitatea datelor din baza de date E-PRTR din punct de vedere al consistenţei, consecvenţei şi credibilităţii în colaborare cu serviciul monitorizare şi biroul deşeuri din cadrul APM.
 20. anunţă ANPM despre situaţiile în care operatorii refuză înscrierea în Registrul E-PRTR şi întocmeşte lista operatorilor care încalcă prevederile Art. 4 al HG nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 166/2006.

 

 1. Domeniul SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologică

 

 1. acordă asistenţă specifică organizaţiilor, grupurilor de organizaţii şi răspunde solicitărilor adresate de acestea, în vederea îndeplinirii cerinţelor de înregistrare, conform prevederilor Regulamentului EMAS şi asigură furnizarea informaţiilor;
 2. participă la acţiunile de supraveghere a activităţii verificatorilor de mediu în cadrul procedurii de înregistrare a organizaţiilor la sistemul EMAS;
 3. asigură, la solicitarea Biroului EMAS din cadrul ANPM, transmiterea informaţiilor privind respectarea cerinţelor legale de către organizaţiile care solicită înregistrarea/reînnoirea înregistrării EMAS;
 4. pune la dispoziţia responsabilului IT, spre publicare, informaţiile privind solicitările de înregistrare/reînnoire a înregistrării EMAS şi transmite Biroului EMAS din cadrul ANPM observaţiile primite din partea publicului, a părţilor interesate, referitoare la organizaţiile solicitante;
 5. participă la acţiunile de promovare a participării organizaţiilor la sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS);
 6. organizează şi participă la acţiuni de promovare a etichetării ecologice;
 7. îndeplineşte atribuţiile Secretariatului de risc pentru controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 8. monitorizează şi răspunde de implementarea la nivel de judeţ a dispoziţiilor HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi ale legislaţiei subsecvente;
 9. identifică/inventariază titularii activităţilor, respectiv amplasamentele care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi ale legislaţiei subsecvente;
 10. participă la verificarea în teren a amplasamentelor, respectiv a titularilor de activitate, cu privire la obligaţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 804/2007;
 11. colaborează şi schimbă informaţii, în condiţiile legii, cu autorităţile locale şi cu organisme neguvernamentale;
 12. solicită titularilor de activitate şi celorlalte autorităţi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii Secretariarului de risc ;
 13. verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora;
 14. colaboreaza cu autorităţile publice învestite la nivel judeţean în aplicarea prevederilor HG 804/2007;
 15. în caz de accident major:
  • informează imediat Secretariatul de risc din ANPM privind producerea unui accident;
  • verifică conţinutul notificării accidentelor conform legislaţiei în vigoare;
  • participă la schimbul de informaţii cu reprezentanţii desemnaţi de titularul de activitate şi cu celelalte autorităţi locale;
  • participă la cercetarea la faţa locului a accidentelor şi întocmeşte raportul final pe care îl transmite Secretariatului de risc din ANPM;
  • ţine evidenţa notificărilor;
  • urmăreşte luarea tuturor măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
  • colectează şi verifică informaţiile necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
  • stabileşte împreună cu titularii activităţilor măsurile preventive ce se impun pentru evitarea unor viitoare accidente;
  • pune la dispoziţie compartimentului pentru relaţii publice informaţii privind posibile efecte, inclusiv pentru situaţii cu impact transfrontier;
  • organizeaza comisia pentru investigarea accidentelor majore si participă la lucrările acesteia. 
 16. participă la evaluarea grupurilor de obiective şi a situaţiilor probabile declanşării efectului Domino;
 17. instituie şi actualizează un registru care va cuprinde următoarele:
  • informaţiile referitoare la amplasamentele care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi a legislaţiei subsecvente;
  • evidenţa accidentelor;
  • analiza cauzelor producerii accidentului major, experienţa acumulată şi măsurile preventive necesare pentru prevenirea altor asemenea accidente.

q) pune la dispoziţie compartimentului pentru relaţii publice informaţii referitoare la:

 • proiectarea unor noi amplasamente cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi ale legislaţiei subsecvente;
 • modificările aduse amplasamentelor existente, cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi ale legislaţiei subsecvente;
 • dezvoltările în jurul amplasamentelor existente, care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi a legislaţiei subsecvente.

r) transmite informaţiile solicitate de secretariatele de risc din ANPM şi MMP.

 

 1. Domeniul Schimbări Climatice

 

 1. identifică instalaţiile în care se desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020 şi informează ANPM cu privire la acestea;;
 2. verifică realizarea monitorizării reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră de către participanţii la proiectele de tip „Implementare în comun” (JI) precum şi corectitudinea datelor înregistrate;
 3. colectează datele şi informaţiile necesare  pentru elaborarea Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) de către ANPM, în vederea transmiterii acestora la ANPM;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative în domeniul schimbărilor climatice.
 5. răspunde, în limita competenţei la sesizările transmise de către ANPM.

 

SECŢIUNEA  III

SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

 

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

 1. Domeniul Deşeuri
 2. Domeniul Chimicale

3. Domeniul Biodiversitate

4. Domeniul Sol, Subsol

5. Dezvoltare Durabilă

6. Programe, Proiecte

 1. Domeniul Deşeuri

Atribuţii specifice:

 

 1. monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la nivel judeţean
 2. înaintează rapoarte către ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la gestionarea deşeurilor la nivel judeţean
 3. elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul gestionarea deşeurilor
 4. asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament
 5. asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate
 6. asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate
 7. participă la controale tematice, la solicitarea GNM
 8. participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul gestionării deşeurilor
 9. colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor de gestionare a deşeurilor
 10. aprobă transporturile de deşeuri periculoase pe teritoriul României
 11. emite avizul de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
 12. aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu PCB
 13. identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor şi asigură instruirea acestora
 14. colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor, conform cerinţelor legale în vigoare, pe următoarele domenii:
 • generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale
 • deşeuri de ambalaje
 • deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
 • vehicule scoase din uz (VSU)
 • deşeurilor de baterii şi acumulatori
 • echipamente cu PCB / PCT
 • uleiuri uzate
 • nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti
 • depozitarea deşeurilor
 • incinerarea deşeurilor
 • transportul deşeurilor pe teritoriul României
  • realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

 

 1. Domeniul Chimicale

 

a)  monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul chimicale, la nivel judeţean

b)  înaintează rapoarte către ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la chimicale la nivel judeţean

c) elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul chimicale

d)  asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament

e) asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate

f) asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate

g) participă la controale tematice, la solicitarea GNM

h) participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul chimicale

i) identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la chimicale şi asigură instruirea acestora

j) colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii în domeniul chimicale, conform cerinţelor legale în vigoare, şi întocmeşte inventarele specifice privind:

 • importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate sub incidenţa procedurii PIC
 • substanţele care depreciază stratul de ozon şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe
 • gazele fluorurate cu efect de sera şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe
 • clădirile care conţin azbest în construcţie, al articolelor şi materialelor cu conţinut de azbest care devin deşeuri, al depozitelor cu deşeuri de azbest
 • poluanţii organici persistenţi şi substanţele care vor fi incluse în anexele Regulamentului 850/2004 si ale Convenţiei Stockholm privind poluanţii organici persistenţi
 • operatorii economici care desfăşoară activităţi cu mercur şi metale grele
 • operatorii implicaţi si substantele restrictionate conform Regulamentului 552/2009
 • operatorii implicati în activităţi cu substanţe eligibile la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006

k)realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

 

 1. Domeniul Biodiversitate

Atribuţii generale:

 

 1. participă la elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor în domeniul protecţiei naturii, conservarea speciilor şi habitatelor, ce urmează a fi finanţate din bugetul public naţional sau din alte surse, cu consultarea    ANPM;
 2. implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;
 3. asigură accesul publicului la informaţia de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;
 4. susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
 5. realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

 

Atribuţii specifice:

 

 1. implementează legislaţia din domeniul conservării naturii, biodiversităţii şi utilizării durabile a componentelor sale;
 2. atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe bază de convenţii de custodie, conform legislaţiei în vigoare;
 3. asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie;
 4. monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;
 5. elaboreaza masuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar care nu sunt atribuite in custodie;
 6. îndeplinește atribuții referitoare  la managementul  ariilor naturale protejate pe baza delegarii de competență din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 7. derulează împreună cu Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 8. analizează capitolul de biodiversitate din cadrul documentaţiilor privind proiectele/planurile care pot avea un efect negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate, habitatelor naturale, speciilor de floră şi faună sălbatică;
 9. analizează documentaţii tehnice în vederea emiterii declaraţiei autorităţii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru proiectele majore cu finanţare din fonduri comunitare, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1828/2006;
 10. analizează informațiile GIS privind planuri/proiecte/activități în raport cu ariile naturale protejate;
 11. participă în cadrul Comisiilor de Analiză Tehnică;
 12. contribuie la monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes naţional şi comunitar;
 13. realizează şi gestionează baza de date privind reţeaua de arii naturale protejate;
 14. implementează Sistemul Integrat de Management și Conștientizare în România a rețelelei Natura 2000 (SINCRON);
 15. implementează componenta Conservarea Naturii din cadrul Sistemului Integrat deMediu (SIM);
 16. elaborează propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes naţional, a căror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;
 17. emite autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică în conformitate cu prevederile legislației specifice;
 18. transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, un raport referitor la aplicarea derogărilor în cazul speciilor strict protejate, conform legislaţiei în vigoare;
 19. inventariază, monitorizează şi actualizează trimestrial datele privind grădinile zoologice, acvariile publice şi centrele de reabilitare şi/sau îngrijire;
 20. actualizează anual lista colecţiei de animale deţinute în grădinile zoologice, acvariile publice, centrele de reabilitare şi/sau îngrijire;
 21. transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului date relevante în conformitate cu cerinţele registrului naţional privind capturile şi uciderile accidentale;
 22. înregistrează și realizează inventarul privind specimenele CITES în conformitate cu prevederile legislației specifice;
 23. participă la cursuri şi programe de perfecţionare profesională, întâlniri, conferinţe, simpozioane, pe probleme de protecţia naturii;
 24. asigură educarea şi informarea publicului privind obligaţiile ce le revin pentru protecţia şi conservarea capitalului natural la nivel local.
 25.    îndeplinește  orice alte obligații specifice care decurg din prevederile legislative în vigoare sau care sunt atribuite  de către ANPM.
 26. realizează şi actualizează baza de date privind privind locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic la nivel local;
 27. publică la sediul agenţiei pentru protecţia mediului, din judeţul unde urmează să aibă loc introducerea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic, informaţia destinată publicului conform procedurii de autorizare.

 

4.Domeniul Sol, Subsol

Atribuţii specifice:

 

 1. desfăşoară activităţile specifice, conform prevederilor legale în vigoare, în scopul inventarierii, investigării, evaluării, remedierii şi monitorizării zonelor în care solul şi subsolul sunt contaminate;
 2. realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

 

5. Domeniul Dezvoltare Durabilă

Atribuţii specifice:

 

 1. elaborează/actualizează Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM), monitorizează şi raportează periodic stadiul implementării acestuia către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ;
 2. întreprinde demersuri în vederea instituţionalizării şi aprobării PLAM de către Consiliul Judeţean;
 3. elaborează Raportul anual de evaluare a rezultatelor implementării PLAM la nivel judeţean;
 4. colaborează cu instituţii publice şi operatori economici pentru identificarea, promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în PNAPM;
 5. urmăreşte, la nivel judeţean stadiul implementării şi sursele de finanţare pentru proiectele cuprinse în Portofoliul PNAPM şi trimite rapoarte periodice Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 6. colaborează cu consiliile locale şi judeţene pentru urmărirea şi evaluarea stadiului implementării Agendei Locale 21;
 7. acordă asistenţă de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale pentru desfăşurarea proiectului Agenda Locală 21, în localităţile în care acest proiect nu a fost implementat;
 8. transmite ANPM-ului date privind indicatorii de mediu necesari completării fişelor şi chestionarelor statistice;
 9. participă la elaborarea, monitorizarea şi actualizarea strategiei şi planului de dezvoltare la nivel judeţean;
 10. organizează şi derulează activităţi de educaţie în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile şi susţine iniţiativele societăţii civile în aceste domenii;
 11. realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

 

 1. Domeniul Programe, Proiecte

Atribuţii specifice:

 

 1. evaluează şi actualizează periodic în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi cu alte autorităţi publice, oportunităţile de finanţare din cadrul programelor cu diferite surse de finanţare;
 2. colaborează cu toate compartimentele din cadrul APM la actualizarea surselor potenţiale de finanţare, pentru proiectele propuse sau derulate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului;
 3. participă la programe, proiecte internaţionale şi parteneriate în proiecte de interes public, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 4. participă şi elaborează propuneri de proiecte în domeniul protecţiei mediului, în vederea accesării de fonduri naţionale şi internaţionale;
 5. facilitează accesul specialiştilor la informaţiile tehnice de mediu şi sprijină activitatea de cercetare în domeniul protecţiei mediului;
 6. asigură realizarea periodică a rapoartelor privind monitorizarea derulării proiectelor de la nivelul instituţiei şi a unei evidenţe a programelor şi proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, care se actualizează permanent;
 7. asigură urmărirea derulării în bune condiţii a proiectelor ce urmează a se implementa într-un domeniu de interes, pentru zona propusă (derularea finanţărilor, îndeplinirea ţintelor din termenii de referinţă agreaţi ai proiectului);
 8. sprijină implementarea acordurilor, convenţiilor, protocoalelor încheiate de ANPM/APM în domeniul protecţiei mediului;
 9. participă la elaborarea de propuneri de proiecte în domeniul protecţiei mediului, în vederea accesării de fonduri naţionale şi internationale;
 10. asigură suportul pentru managementul proiectelor în vederea derulării în bune condiţii a acestora;
 11. realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;
 12. îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu stabilite de către conducerea instituţiei.

 

SECŢIUNEA  V

SERVICIUL MONITORIZARE ŞI LABORATOARE

 

Serviciul Monitorizare şi Laboratoare are în coordonarea sa următoarele compartimente:

 

1. Domeniul Evaluare Calitate Aer

2. Domeniul Sinteză şi Rapoarte

3. Domeniul  Zgomot

4. Domeniul Laboratoare

 

Atribuţii generale:

 

 1. înaintează rapoarte lunare către ANPM privind acţiunile de implementare ale directivelor cuprinse în acquis-ul comunitar de mediu din domeniul protecţiei atmosferei şi schimbărilor climatice la nivel judeţean;
 2. răspunde, în limita competenţei, la sesizările din teritoriu transmise de către ANPM;
 3. urmăreşte modul de implementare a Strategiei Naţionale pentru Protecţia Atmosferei şi a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei, la nivel local;
 4. urmăreşte modul de implementare a Strategiei şi Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice, la nivel local;
 5. dispune măsuri pentru ameliorarea şi menţinerea calităţii aerului, în funcţie de rezultatele evaluării calităţii acestuia, la nivel judeţean;
 6. asigură accesul publicului la informaţiile privind calitatea aerului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, la elaborarea rapoartelor în conformitate cu prevederile legislaţiei Comunităţii Europene şi cu prevederile convenţiilor internaţionale privind protecţia atmosferei, la care România este parte;
 7. participă la activitatea de fundamentare tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul legislaţiei orizontale la solicitarea ANPM;
 8. implementează legislaţia specifică din domeniul protecţiei mediului;
 9. elaborează rapoarte de sinteză, la nivel judeţean, privind starea mediului;
 10. elaborează Raportul anual privind starea factorilor de mediu la nivel judeţean, pe care îl transmite la ANPM;
 11. monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului, la nivel judeţean, asumate prin planurile de implementare negociate cu Comisia Europeană în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi întocmeşte periodic rapoarte de evaluare pentru informarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 12. colaborează, la nivel judeţean, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;
 13. colaborează cu instituţii publice şi operatori economici pentru identificarea şi promovarea propunerilor de proiecte de mediu ce vor fi incluse în PNAPM;
 14. urmăreşte, la nivel judeţean, stadiul implementării şi sursele de finanţare pentru proiectele cuprinse în PNAPM şi trimite rapoarte periodice Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 15. urmăreşte stadiul implementării Agendei Locale 21 în judeţele şi localităţile în care se desfăşoară acest proiect;
 16. colaborează cu alte autorităţi publice la elaborarea, monitorizarea şi actualizarea strategiei şi planului de dezvoltare la nivel judeţean;
 17. organizează şi derulează activităţi de educaţie în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile şi susţine iniţiativele societăţii civile în aceste domenii;
 18. asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor, primite din teritoriu, de la ANPM, din partea altor autorităţi publice centrale, Administraţia Prezidenţială, Parlament în domeniul său de activitate;
 19. transmite date şi rapoarte solicitate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
 20. coordonează colectarea şi analiza datelor din teritoriu, la nivel judeţean, în vederea fundamentării strategiilor şi programelor regionale;
 21. participă la completarea/actualizarea chestionarelor privind stadiul implementării directivelor, deciziilor şi reglementărilor din acquis-ul comunitar, la nivel judeţean;
 22. coordonează activitatea de evaluare a efectelor instrumentelor politicii de mediu asupra activităţii agenţilor economici din judeţ;
 23. organizează şi operează monitorizarea integrată a factorilor de mediu din judeţ, din punct de vedere al calităţii aerului, nivelului de zgomot, deşeurilor și radioactivităţii mediului;
 24. verifică atingerea standardelor şi a ţintelor de calitatea aerului la nivel judeţean, conform prevederilor legislaţiei europene şi naţionale;
 25. identifică tendinţele pe termen lung a concentraţiilor de poluanţi în aerul ambiental, la nivel judeţean;
 26. evaluează eficienţa politicilor şi măsurilor de control al poluării, la nivel judeţean;
 27.  asigură implementarea, la nivel judeţean, a prevederilor legislaţiei în vigoare privind funcţionarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului;
 28. participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de calitate a aerului şi monitorizează, împreună cu autoritatea publică de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, aplicarea acestora şi asigură integrarea acestora în planul local de acţiune pentru protecţia mediului, în colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii specializate şi cu titularii de activitate;
 29. urmăresc şi analizează aplicarea planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial şi elaborează rapoarte anuale;
 30. participă la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului;
 31. informează operativ ANPM, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, alte autorităţi centrale şi locale, potrivit atribuţiilor şi competenţelor acestora, în cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calităţii aerului şi care aduc prejudicii sănătăţii umane;
 32. pune la dispoziţia autorităţilor teritoriale pentru sănătate, agricultură şi alimentaţie, lucrări publice, administraţiei publice locale, informaţiile necesare în activitatea de elaborare şi punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea atmosferei; participă la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public, în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 33. urmăreşte respectarea conformării cu angajamentele asumate în cazul instalaţiilor care au obţinut perioade de tranziţie;
 34. coordonează, la nivel judeţean, activităţile specifice pe domeniile de activitate, conforme cu subcapitolele de negociere aferente Capitolului 22 din Documentul de poziţie;
 35. realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

 

1. Domeniul Evaluare Calitate Aer

Atribuţii specifice:

 

 1. urmăreşte la nivel local stadiul implementării legislaţiei privind ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii şi nivelului de ozon troposferic;
 2. realizează şi actualizează inventarul de emisii de poluanţi atmosferici, la nivel judeţean, pe care îl transmite la ANPM pentru validare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 3. elaborează baza de date care cuprinde informaţii privind tehnici şi măsuri de reducere a emisiilor în aer pentru SO2, NO2, COV, NH3, POPs şi metale grele;
 4. urmăreşte respectarea plafoanelor de reducere progresivă a emisiilor de poluanţi atmosferici în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 5. urmăreşte stadiul implementării la nivel judeţean a legislaţiei europene şi naţionale privind evaluarea şi managementul calităţii aerului înconjurător;
 6. asigură implementarea cerinţelor legislaţiei în vigoare privind calitatea aerului înconjurător precum şi a celei referitoare la gestionarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului la nivel judeţean;
 7. participă la activităţile desfăşurate la nivel judeţean privind Sistemul Naţional de Gestionare Integrată a Calităţii Aerului care include Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului şi Sistemul Naţional de Inventariere a Poluanţilor Atmosferici;
 8. elaborează planul de acţiune pentru implementarea strategiei de monitorizare a calităţii aerului la nivel judeţean;
 9. validează datele provenite din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului la nivel judeţean şi le transmite la ANPM;
 10. evaluează calitatea aerului, pe bază de măsurători, la nivel de judeţ;
 11. integrează rapoartele privind evaluarea calităţii aerului la nivel local, realizată prin modelarea dispersiei atmosferice, în evaluarea calităţii aerului la nivel judeţean;
 12. participă la elaborarea şi implementarea programelor de asigurare a calităţii datelor;
 13. participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi a planurilor de calitate a aerului şi monitorizează, împreună cu autoritatea publică de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, aplicarea acestora;
 14. elaborează rapoarte privind stadiul şi efectele realizării măsurilor din planurile de calitate a aerului, din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din planurile de acţiune pe termen scurt;
 15. implementează, la nivel judeţean, prevederile normelor şi reglementărilor privind calitatea aerului şi emisiile de poluanţi în atmosferă;
 16. asigură implementarea la nivel teritorial a prevederilor legislaţiei naţionale privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină şi transmite rapoarte către ANPM, la solicitarea acesteia;
 17. transmite date necesare realizării Inventarului Naţional privind instalaţiile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie benzină la terminale şi staţiile de benzină;

 

2. Domeniul Sinteză şi Rapoarte

Atribuţii specifice:

 

 1. elaborează Raportul anual privind starea factorilor de mediu la nivel judeţean, pe care îl transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi îl afişează pe pagina de WEB a instituţiei;
 2. realizează rapoarte sintetice, la nivel judeţean, privind calitatea factorilor de mediu, la cererea ANPM sau a altor instituţii şi organizaţii de la nivel naţional şi local;
 3. monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului, la nivel judeţean, asumate prin planurile de implementare negociate cu Comisia Europeană în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi întocmeşte periodic rapoarte de evaluare pentru informarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, astfel:
 • sintetizează în format standard şi raportează lunar către ANPM, stadiul de realizare la nivel judeţean al măsurilor cuprinse în Planul anual de măsuri prioritare în domeniul protecţiei mediului şi restanţele din planurile de măsuri prioritare aferente anilor anteriori însoţite de avizul Comisariatului judeţean al GNM faţă de acestea;
 •   sintetizează în format standard şi raportează trimestrial ANPM în vederea avizării, măsurile cuprinse în planul de măsuri prioritare, comunicate ulterior Instituţiei Prefectului din fiecare judeţ împreună cu avizul ANPM;
 •   participă la completarea/actualizarea chestionarelor privind stadiul implementării directivelor, deciziilor şi reglementărilor din acquis-ul comunitar, la nivel judeţean;

d)  sintetizează în format standard şi raportează săptămânal către ANPM, agendele de activităţi ale APM cu precizarea activităţilor/evenimentelor de impact realizate pentru săptămâna în curs şi cele preconizate a se realiza în săptămâna ce urmează;

e)  asigură colectarea şi analiza datelor la nivel judeţean în vederea fundamentării strategiilor şi programelor naţionale;

f)  monitorizează situaţiile de urgenţă produse pe raza administrativ-teritorială şi le raportează către ANPM şi COSU – MMP la termenele şi în formatele standard stabilite prin Ordinul MMP pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice MMP;

g) realizează şi transmite către ANPM alte materiale de sinteză şi/sau rapoarte solicitate de aceasta.

 

3. Domeniul  Zgomot

Atribuţii specifice:

 

 1. desemnează un reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului în cadrul Comisiei pentru analizarea şi evaluarea hărţilor de zgomot, hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune.
 2. deleagă un reprezentant al autorităţii judeţene pentru protectia mediului în calitate de observator, la procedurile de participare şi consultare a publicului organizate de autoritatile responsabile cu elaborarea hartilor strategice de zgomot si planurile de actiune;
 3. solicită informaţii trimestrial de la autorităţile administraţiei publice locale care realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare
 4. asigură, la nivel local, gestionarea datelor obţinute în procesul de realizare a cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot si planurilor de actiune;
 5. informează trimestrial Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la stadiul realizării cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot, precum şi a planurilor de acţiune;
 6. transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului toata documentatia primita privind hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, conform legislaţiei in vigoare;
 7. transmit autorităţilor administraţiei publice locale, lista cu toate amplasamentele instalaţiilor industriale care se află în interiorul aglomerărilor şi care desfăşoară activităţi industriale, precum şi toate datele şi informaţiile cu privire la sursele de zgomot identificate în interiorul acestor amplasamente conform cerinţelor legislaţiei în vigoare;
 8. solicită autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor economici, care administrează aglomerari, drumuri judeţene, aeroporturi şi porturi furnizarea unor date suplimentare faţă de cele predate potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, dacă acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene
 9. asigura conform legislatiei in vigoare funcţionarea comisiilor înfiinţate pentru hartile strategice de zgomot si planurile de actiune.

 

 1. Domeniul Laboratoare

Atribuţii specifice:

 

a) efectuează prelevări şi încercări în domeniile: calitatea aerului (inclusiv a precipitaţiilor atmosferice), radioactivitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie), nivel de zgomot ambiant, poluare rezultată din gestionarea deşeurilor şi aplică măsurile prevederilor din legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;

b) efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului, precum și monitorizarea periodică a calităţii mediului afectat de gestionarea deşeurilor și a nivelului de zgomot ambiant, sub coordonarea Laboratoarelor Naționale de Referință de specialitate din cadul ANPM;

c) operează şi administrează staţiile automate din reţeaua de monitorizare a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului la nivel judeţean, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile de operare standard la nivel național;

d) asigură calitatea şi controlul calităţii datelor obţinute în procesul de monitorizare;

e) asigură prestarea unor servicii de laborator pentru persoane fizice sau juridice (clienți externi) în domeniile sale de competenţă, fără a perturba activitatea desfășurată conform prevederilor și cerințelor legislative naționale și comunitare;

f) asigură, cu aprobarea Laboratoarelor Naționale de Referință din cadrul DLNR-ANPM, servicii de monitorizare, verificare echipamente şi analize de laborator celorlalte agenţii pentru protecţia mediului (clienți interni) care nu sunt dotate corespunzător;

g) asigură desfăşurarea programului standard şi special de prelevare, pregătire, măsurare a radioactivităţii factorilor de mediu;

h) implementează şi respectă legislaţia naţională armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare şi referenţialele în vigoare, în toate activităţile de prelevare/măsurare/încercare desfăşurate;

i) asigură calitatea analizelor efectuate prin implementarea, acreditarea şi menţinerea unui sistem de management, în conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 17025:2005 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonare;

j) asigură verificarea, întreţinerea şi etalonarea corespunzătoare a echipamentelor din cadrul staţiile automate de monitorizare şi din laborator, cu respectarea referenţialelor şi procedurilor în vigoare, stabilite la nivel naţional;

k) asigură trasabilitatea tuturor măsurărilor efectuate la etaloanele, materialele de referinţă naţionale şi internaţionale;

l) participă la scheme de comparări interlaboratoare, la nivel naţional şi internaţional;

m) asigură informaţiile necesare actualizării bazelor de date privind monitorizarea factorilor de mediu la nivel național;

n) transmite ANPM şi MMP raportările privind funcţionarea RNMCA, în conformitate cu reglementările în vigoare;

o) transmite ANPM raportările privind funcţionarea SSRM şi SNAARM din cadrul RNSRM, în conformitate cu reglementările în vigoare;

p) participă la stabilirea cerinţelor de monitorizare din autorizaţiile integrate de mediu, ajută la interpretarea datelor obţinute din automonitorizare, efectuează verificări ale datelor din automonitorizare şi contribuie cu informaţii la revizuirea periodică a acestor autorizaţii;

r) participă, sub coordonarea ANPM, la derularea activităţilor în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică sau la exerciţii de simulare a unei urgenţe radiologice sau accident nuclear, derulate în cadrul RNSRM, la nivel naţional sau internaţional potrivit procedurilor specifice;

s) colaborează, la nivel judeţean, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;

ş) colaborează cu agenţii internaţionale similare şi desfăşoară acţiuni de cooperare internaţională, în baza mandatului Preşedintelui ANPM;

t) participă la programe şi proiecte internaţionale, în baza mandatului Preşedintelui ANPM;

ţ) participă la instruirile organizate de către ANPM sau de alte instituţii abilitate;

u) răspunde, în limita competenţei, la sesizări primite de la persoane fizice şi juridice şi asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor primite de către APM și ANPM, din partea altor autorităţi publice centrale, Administraţia Prezidenţială, Parlament;

v) asigură furnizarea datelor şi informaţiilor necesare realizării informării publicului cu privire la calitatea mediului, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

x) susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului.

y) implementează legislaţia specifică din domeniul protecţiei mediului;

 

SECŢIUNEA  VI

COMPARTIMENTUL   BUGET, FINANŢE, ADMINISTRATIV ŞI RESURSE UMANE

 

Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

1. Financiar-contabilitate

2. Elaborare buget şi execuţie

3. Achiziţii publice şi urmărire contracte

4. Administrativ

5. Resurse Umane

Atribuţii generale:

 

 1. organizează şi ţine evidenţa financiar contabilă a agenţiei, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, Legii nr. 82/1991-Legea contabilităţii republicată;
 2. asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli pentru activitatea proprie şi îl supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite;
 3. propune rectificări în bugetul de cheltuieli propriu;
 4. organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile proprii;
 5. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
 6. reflectă în contabilitatea agenţiei operaţiunile privind primirea şi utilizarea sumelor din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat;
 7. exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor stabilite prin decizia Directorului executiv şi aprobată de ordonatorul secundar de credite;
 8. efectuează calculul drepturilor salariale şi al altor drepturi de personal cu aplicarea  reglementărilor legale;
 9. întocmeşte lunar raportările privind asigurările de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj, CAS etc.;
 10. organizează şi îndrumă inventarierea valorilor materiale şi băneşti în cadrul agenţiei;
 11. urmăreşte asigurarea lunară a surselor de finanţare pentru materiale, personal,  obiectivele de investiţii şi  alte titluri de cheltuieli, elaborand necesarele de credite bugetare pentru fiecare titlu de cheltuieli si transmitandu-le spre aprobare ordonatorului secundar ;
 12. asigură monitorizarea tuturor titlurilor de cheltuielilor ( personal, bunuri si servicii, investitii,fonduri europene etc)  prevăzute în bugetul agenţiei şi o transmite ordonatorului secundar de credite;
 13. analizează şi urmăreşte cheltuiala cu eficienţă a fondurilor bugetare aprobate agenţiei;
 14. promovează investiţiile şi elaborează documentele privind aprobarea acestora;
 15. fundamentează lista de investitii şi o supune spre avizare conducerii agenţiei şi spre aprobare ordonatorului secundar de credite;
 16. actualizează periodic, conform prevederilor legale şi a modului de realizare a obiectivelor de investiţii, lista cheltuielilor de capital, o înaintează spre analiză şi avizare conducerii APM , în vederea trimiterii spre aprobare ordonatorului secundar de credite;
 17. centralizează realizările fizice şi valorice, lunare, trimestriale şi anuale, corelându-le cu datele contabile, pentru programul de investiţii al agenţiei, aflat în derulare, conform listelor aprobate;
 18. asigură activitatea de achiziţii de bunuri şi servicii, casări de mijloace fixe;
 19. organizează serviciile de paza a sediului, întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor de birou, a instalaţiilor sanitare, de iluminat şi de încălzire;
 20. organizează activităţile de registratură: primirea şi înregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara instituţiei, prezentarea acestora conducerii agenţiei pentru repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora şi ţine evidenţa timbrelor şi mărcilor poştale;
 21. organizeaza activitatea de înregistrare şi păstrare a documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţiei;
 22. procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
 23. urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor;
 24. colaborează cu organele de control ale Curţii de Conturi, punând la dispoziţie documentele supuse controlului şi întocmind situaţiile solicitate de acestea în timpul misiunilor;
 25. urmăreşte încadrarea în plafoanele alocate pentru plata convorbirilor telefonice;
 26. verifică documentele justificative privind avansurile acordate salariaţilor pentru îndeplinirea unor atribuţii de serviciu;
 27. urmăreşte decontarea în termen legal a avansurilor acordate salariaţilor care au efectuat deplasări;
 28. realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei.
 1. Domeniul Financiar Contabilitate

Atribuţii specifice:

 1. organizează şi ţine evidenţa financiar contabilă a agenţiei, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, Legii nr. 82/1991-Legea contabilităţii republicată;
 2. analizează legalitatea şi oportunitatea operaţiunilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli şi corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
 3. întocmeşte situaţiile financiare proprii, trimestriale şi anuale;
 4. organizează şi îndrumă inventarierea valorilor materiale şi băneşti în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului ;
 5. participă la stabilirea rezultatelor inventarierii şi la valorificarea acestora;
 6. exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor din care se nasc, se modifică ori se sting drepturi şi obligaţii patrimoniale între Agenţia pentru Protecţia Mediului şi alte persoane juridice şi fizice, în condiţiile legii;
 7. reflectă în contabilitatea Agenţiei pentru Protecţia Mediului      , operaţiunile privind primirea şi utilizarea sumelor din cofinanţare şi finanţare din fondurile externe nerambursabile;
 8. colaborează cu organele de control ale Curţii de Conturi, punând la dispoziţie documentele supuse controlului şi întocmind situaţiile solicitate de acestea în timpul misiunilor;
 9. controlează şi răspunde de aplicarea cu stricteţe a reglementărilor legale privind calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal pentru salariaţii din Agenţia pentru Protecţia Mediului       ;
 10. întocmeşte lucrări cu privire la plata salariilor în conformitate cu prevederile legale, pentru salariaţii agenţiei;
 11. întocmeşte lucrări privind monitorizarea cheltuielilor cu salariile, bunurile şi serviciile, alte transferuri, proiecte cu finanţare din FEN;
 12. întocmeşte lunar raportările privind asigurările de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj, CAS, etc.;
 13. eliberează adeverinţe privind salariile (veniturile) realizate de salariaţii agenţiei, pentru obţinerea unor credite, pentru giranţi, case de sănătate, judecătorie, medicul de familie etc.;
 14. organizează fluxul intern a documentelor de evidenţă primară;
 15. ţine evidenţa sintetică şi analitică a cheltuielilor, în funcţie de natura acestora;
 16. întocmeşte notele contabile şi centralizatoarele pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor;
 17. urmăreşte încadrarea în plafoanele alocate pentru plata convorbirilor telefonice;
 18. întocmeşte documentaţia necesară ridicării din bancă a sumelor pentru efectuarea deplasărilor în străinătate şi în ţară, în conformitate cu prevederile legale;
 19. verifică deconturile întocmite de salariaţii care se deplasează în străinătate şi în ţară în interesul serviciului;
 20. verifică documentele justificative privind avansurile acordate salariaţilor pentru îndeplinirea unor atribuţii de serviciu;
 21. urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind decontarea, cheltuielilor pentru procurarea de materiale, a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, privind activitatea proprie a Agenţiei pentru Protecţia Mediului ;
 22. efectuează operaţiuni de casierie.

 

 1. Domeniul Elaborare Buget şi Execuţie

Atribuţii specifice:

 1. stabileşte necesarul de credite pentru Agenţia pentru Protecţia Mediului       şi modificările necesare;
 2. urmăreşte şi verifică respectarea disciplinei financiare şi bugetare;
 3. întocmeşte şi înaintează direcţiei de resort din cadrul ANPM, în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, cererile pentru deschideri de credite pentru activitatea proprie;
 4. verifică şi analizează legalitatea şi necesitatea actelor justificative de cheltuieli şi justa lor încadrare pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
 5. urmăreşte modul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi propune măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina financiară;
 6. colaborează cu departamentul financiar-contabilitate din ANPM în vederea întocmirii situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
 7. fundamentează, pe baza documentelor justificative, necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, materiale şi capital;
 8. verifică contractele pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări din agenţie, întocmeşte formele de plată pe care le supune controlului financiar preventiv propriu şi execută plata;
 9. urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plăţilor efectuate în prevederile contractuale;
 10. analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare deschise;
 11. efectuează alte operaţiuni rezultate din sarcinile trasate de conducerea agenţiei sau de  legislaţia în vigoare.

 

 1. Domeniul Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte

 

Atribuţii specifice:

 1. întocmeşte planul anual de achiziţii publice pe care îl supune spre aprobare conducerii agenţiei;
 2. întocmeşte in colaborare cu compartimentele beneficiare ale institutiei documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice de la publicarea anunţului de participare, până la încheierea contractului şi urmăreşte derularea acestuia;
 3. întocmeşte programul de investiţii publice, precum şi notele de fundamentare ale obiectivelor de investiţii şi le supune spre avizare conducerii agenţiei şi spre aprobare ordonatorului secundar de credite;
 4. participa la întocmirea documentaţiei necesară avizării în C.T.E - APM a studiilor de prefezabilitate şi de fezabilitate pentru investitiile cu finanţare de la bugetul de stat, credite externe sau alte surse constituite în acest scop şi le prezintă spre aprobare în C.T.E. – ANPM;
 5.  colaborează cu institutele de proiectare - cercetare şi cu alte societăţi comerciale de proiectare care elaborează documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea investitiilor;
 6. solicită, întocmeşte documentaţia necesară şi urmăreşte obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute de reglementările legale pentru promovarea investiţiilor publice;
 7. verifică proiectele tehnice, urmărind încadrarea acestora în prevederile studiilor de fezabilitate, precum şi respectarea condiţiilor din acordurile şi avizele emise;
 8. verifică documentaţiile tehnico-economice şi supune avizării conducerii agenţiei, devizele generale ale obiectivelor de investiţii definitivate ca urmare a rezultatelor licitaţiilor pentru lucrări noi, a celor modificate ca urmare a indexărilor legale, cu încadrarea în limita valorică conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite şi a celor definitivate în urma terminării lucrărilor, conform situaţiior de plăţi;
 9. participă, ca reprezentanţi ai agenţei, în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor, recepţii finale şi comisii de evaluare pentru lucrările publice,
 10. participa la redactarea deciziilor de constituire a comisiilor de evaluare, comisii de recepţii la terminarea lucrărilor şi comisii de recepţii finale pentru fiecare investiţie din lista cheltuielilor de capital, le supune avizării conducerii agenţiei şi asigură difuzarea acestora.

 

 1.       Domeniul Administrativ

 

Atribuţii specifice:

 1. achiziţionează, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, articole de birotică, consumabile, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
 2. urmăreşte derularea contractelor de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a serviciilor de pază, a echipamentelor de birou, a instalaţiilor sanitare, de iluminat şi de încălzire;
 3. întocmeşte şi ţine la zi evidenţa tehnico-operativă a aprovizionării cu materiale şi piese de schimb;
 4. elaborează şi înaintează spre aprobare programul de întreţinere, revizii şi reparaţii a mijloacelor fixe, maşinilor şi utilajelor din dotarea agenţiei;
 5. eliberează foile de parcurs, asigură şi acordă viza de bună circulaţie rutieră a mijloacelor de transport;
 6. urmăreşte întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport din dotarea unităţii în condiţii de siguranţă în circulaţie;
 7. emite şi semnează bonuri de consum, de piese de schimb, subansamble, carburanţi şi lubrefianţi pentru mijloacele de transport din dotarea agenţiei;
 8. organizează activităţile de registratură: primirea şi înregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara instituţiei, prezentarea acestora conducerii APM pentru repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora şi ţine evidenţa timbrelor şi mărcilor poştale;
 9. răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, utilizarea şi înregistrarea ştampilelor şi sigiliilor;
 10. răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţiei;
 11. execută şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia conducerii APM

 

 1. Domeniul Resurse Umane

 

Atribuţii specifice:

 1. întocmeşte structura organizatorică detaliată şi statul de funcţii ale agenţiei şi le supune spre aprobare Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 2. întocmeşte statul nominal de personal al agenţiei şi îl supune aprobării directorului executiv;
 3. urmăreşte şi asigură aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare referitoare la numirea/încadrarea, salarizarea şi promovarea personalului din aparatul propriu al agenţiei;
 4. stabileşte drepturile salariale pentru personalul agenţiei, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 5. elaborează documentaţia privind cheltuielile cu salariile aferente aparatului propriu şi o transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru fundamentarea proiectului pentru bugetul de venituri şi cheltuieli;
 6. elaborează trimestrial, dacă este cazul, documentaţia privind aprobarea transformării posturilor vacante, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi şi o transmite spre aprobare Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 7. elaborează documentaţia pentru avizarea funcţiilor publice de conducere şi de execuţie utilizate de agenţie, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 8. elaborează Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru agenţie şi îl transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în vederea centralizării;
 9. asigură organizarea concursurilor, elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor prevăzute de reglementările legale în vigoare şi monitorizează ocuparea posturilor vacante pentru aparatul propriu al agenţiei;
 10. asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate în vederea recrutării sau promovării personalului agenţiei;
 11. întocmeşte, periodic sau de câte ori este cazul, raportări statistice privind situaţia posturilor vacante existente în Agenţia pentru Protecţia Mediului şi gradul de ocupare a acestora şi le comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau altor instituţii interesate;
 12. întocmeşte şi transmite, în termen, dările de seamă statistice privind forţa de muncă şi cheltuielile de personal şi toate celelalte situaţii privind salariaţii agenţiei;
 13. elaborează proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, atât pentru funcţionarii publici de conducere cât şi pentru cei de execuţie, precum şi de sancţionare pentru personalul din aparatul propriu al Agenţiei pentru Protecţia Mediului  ;
 14. comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici;
 15. elaborează contracte individuale de muncă pentru personalul contractual şi le modifică prin acte adiţionale, în condiţiile legii, de câte ori este cazul;
 16. elaborează proiecte de decizii privind constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor de câte ori se organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul agenţiei;
 17. asigură operarea permanentă a tuturor modificărilor intervenite în raporturile de serviciu şi de muncă ale personalului agenţiei;
 18. asigură întocmirea, completarea permanentă, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul propriu al agenţiei;
 19. eliberează adeverinţe sau alte documente prevăzute de reglementările legale, la solicitarea salariaţilor sau a altor persoane fizice sau juridice îndreptăţite;
 20. coordonează activitatea de elaborare a fişelor postului, pentru toate funcţiile cuprinse în statul de funcţii, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al agenţiei;
 21. coordonează activitatea de elaborare a rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru funcţionarii publici şi a fişelor de evaluare pentru personalul contractual din cadrul agenţiei;
 22. asigură organizarea perioadei de stagiu pentru funcţionarii publici debutanţi şi definitivarea acestora la încheierea stagiului;
 23. întocmeşte şi actualizează permanent documentaţia privind vechimea în muncă a salariaţilor agenţiei şi acordă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, drepturile ce decurg din aceasta;
 24. elaborează documentaţia privind programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii agenţiei, o supune aprobării directorului executiv al agenţiei şi urmăreşte modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii;
 25. elaborează documentaţia privind programarea concediului de odihnă pentru directorul executiv al agenţiei, o supune aprobării preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi urmăreşte modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii;
 26. primeşte şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice de conducere şi de execuţie din cadrul agenţiei, asigură afişarea lor pe pagina de Internet a instituţiei şi le transmite la Agenţia Naţională de Integritate (ANI);
 27. elaborează proiectul de regulament intern pe care îl supune spre aprobare directorului executiv al agenţiei, după consultarea compartimentelor din structura organizatorică şi a sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz;
 28. comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, trimestrial, raportul privind respectarea normelor de conduită;
 29. acordă asistenţă de specialitate şefilor de serviciu/birou şi salariaţilor agenţiei pentru aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare;
 30. organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de formare profesională a personalului din agenţie în conformitate cu actele normative în vigoare;
 31. întocmeşte anual proiectul planului de formare profesională a personalului, proiectul planului de măsuri privind perfecţionarea profesională a personalului agenţiei, le supune consultării sindicatelor, avizării de către comisia paritară şi aprobării directorului executiv şi le transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru avizare;
 32. monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei şi întocmeşte trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate pe care îl transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 33. întocmeşte anual raportul privind planul de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, în formatul standard stabilit prin ordin al A.N.F.P., asigurând transmiterea acestuia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 34. asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din cadrul instituţiei în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din subordine;
 35. asigură, conform solicitărilor, comunicarea către ANPM a altor situaţii statistice şi rapoarte curente pe linie de formare profesională a angajaţilor proprii;
 36. susţine Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în derularea unor activităţi de educaţie şi instruire în domeniul protecţiei mediului, conform prevederilor specifice din cadrul protocoalelor de colaborare dezvoltate de aceasta cu instituţii de învăţământ şi/sau alte organizaţii;
 37. asigură suport ştiinţific Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în vederea editării de materiale cu caracter informativ.

 

                                                     PARTEA a V-a

D I S P O Z I Ţ I I   F I N A L E

 

1. Prezentul Regulament-cadru de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Protecţia Mediului intră în vigoare la data aprobării prin decizia preşedintelui ANPM , după consultarea cu toate compartimentele de specialitate din structura ANPM .

2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va fi completat sau modificat ori de câte ori intervin noi atribuţii de serviciu stabilite în competenţa agenţiilor conform actelor normative aprobate.

3. Personalul din compartimentele structurii organizatorice a Agenţiei pentru Protecţia Mediului OLT este obligat să cunoască şi să aplice prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi prevederile fişei postului pe care îl ocupă.

4. Potrivit competenţelor, şeful direct este obligat să întocmească fişa postului pentru toţi salariaţii din subordine.

5. Nerespectarea prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare constituie abatere disciplinară şi atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute prin Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

DOREL STEOMLEGA