Buletine calitate aer

Buletin 19 nov 2019

Buletin 18 nov 2019

Buletin 17 nov 2019

Buletin 14 nov 2019

Buletin 13 nov 2019

Buletin 12 nov 2019

Buletin 11 nov 2019

Buletin 10 nov 2019

Buletin 09 nov 2019

Buletin 08 nov 2019

Buletin 07 nov 2019

Buletin 06 nov 2019

Buletin 05 nov 2019

Buletin 04 nov 2019

Buletin 03 nov 2019

Buletin 02 nov 2019

Buletin 01 nov 2019

Buletin 31 oct 2019

Buletin 30 oct 2019

Buletin 29 oct 2019

Buletin 28 oct 2019

Buletin 27 oct 2019

Buletin 26 oct 2019

Buletin 25 oct 2019

Buletin 24 oct 2019

Buletin 23 oct 2019

Buletin 22 oct 2019

Buletin 21 oct 2019

Buletin 20 oct 2019

Buletin 19 oct 2019

Buletin 18 oct 2019

Buletin 17 oct 2019

Buletin 16 oct 2019

Buletin 15 oct 2019

Buletin 14 oct 2019

Buletin 13 oct 2019

Buletin 12 oct 2019

Buletin 11 oct 2019

Buletin 10 oct 2019

Buletin 09 oct 2019