Autorizatia de mediu

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune

VIZAREA ANUALA A AUTORIZATIEI DE MEDIU

A apărut Legea nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art.16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 925 din 15 noiembrie 2019, privind aplicarea vizei anuale.
Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări care să afecteze condiţiile stabilite prin actele de reglementare.
Procedura de aplicare a vizei anuale se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
Aplicarea vizei anuale se tarifează conform prevederilor legale în vigoare, iar cuantumul acestui tarif se stabileşte prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi, cât şi pentru cele emise ulterior.
Valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menţinerii valabilităţii acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.
În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu sau a autorizaţiei integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puţin 6 luni de la expirarea valabilităţii actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizaţii în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obţinut viza anuală.
În cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilităţii autorizaţiilor sau a autorizaţiilor integrate de mediu, după caz, aceştia nu vor solicita şi nu vor parcurge procedura de obţinere a unei noi autorizaţii sau, respectiv, a autorizaţiei integrate de mediu.
În cazul în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4).

ORDIN  Nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Acte necesare pentru obtinerea vizei anuale

Cerere pentru obtinerea vizei anuale

Copie autorizatie de mediu

Declaratie pe propria raspundere

Declaratie de consimtamant

Dispozitie de incasare 

 

Acte necesare emiterii autorizației de mediu

- Cerere emitere act reglementare

- fişa de prezentare şi declaraţie conform Anexei nr. 2 () din Ordinul MMGA nr. 1798/2007

- pentru proiecte finanțate în cadrul PNDR 2014-2020 - submăsura 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri)/6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici): Anexa 3 - Model 8 - Cerere autorizare mediu 6.1, 6.3 ()

- act spaţiu (vânzare-cumpărare, chirie, comodat etc.) - copie xerox

- dovada anunţ public: "SC .... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu privind activitatea ................. ce se desfăşoară în ...................................... Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.6, județul Vâlcea, zilnic între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vâlcea până la data de ……………………….. (15 zile de la data apariţiei anunţului în presă).” - ultima piesă la dosar.

- plan situaţie

- plan încadrare în zonă

- dovadă Plată tarif 

- CUI (cu/fără anexe) - Oficiul Registrului Comerţului

- Autorizarea activităţii la punctul de lucru - Oficiul Registrului Comerţului

- Bilanţ de Mediu nivel 0;

- contracte utilităţi (apă, energie electrică, evacuare ape uzate, servicii salubritate etc.) - copii xerox

- contracte furnizare deşeuri reciclabile încheiate cu unităţi specializate - copii xerox.

- pentru Puţ forat pe amplasament - punct de vedere de la Administraţia Bazinală de Apă (Vâlcea)

- date privind Centrala termică (tip, putere instalată, combustibil utilizat, mod de evacuare a gazelor arse - înălţime coş, diametru);

- pentru Substanţele periculoase folosite: Fişe cu date de securitate

- pentru Activitatea de Exploatare forestierăFişa de prezentare şi declaraţie ()

 

Transferul unei Autorizaţii de Mediu

Orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil, aplicării art 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

La transferul autorizaţiei de mediu, noul titular are obligaţia să declare că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă Autorizaţia de Mediu;

Dacă autorizaţia este emisă cu program de conformare, acesta trebuie semnat de noul titular cu menţiunea că-şi însuşeşte toate condiţiile şi termenele din programul de conformare;

Actele necesare transferului autorizaţiei de mediu sunt cele prevăzute în Anexa 1