Acordul de mediu

ACORDUL DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în Legea 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Etapele din procedura de reglementare se desfăşoară conform ORDIN  Nr. 269/2020 din 20 februarie 2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte

. În cazul în care proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 şi procedura de reglementare se desfăşoară conform prevederilor Ordinului nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră.

LISTA proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului -ANEXA nr. 1 din Legea 292/ 2018.

 

LISTA proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului - ANEXA nr. 2 din Legea 292/ 2018.

Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Actele necesare pentru depunerea solicitării acordului de mediu:

 • cerere pentru eliberarea acordului de mediu;
 • notificare, conform  Anexei nr. 5.A. din  Legea 292/ 2018
 • certificatul de urbanism emis în condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (copie);
 • plan de încadrare în zonă, anexă la certificatul de urbanism (copie);
 • plan de situaţie, anexă la certificatul de urbanism (copie);
 • dovada achitării tarifului aferent acestei etape (100 lei), conform Ordinului 1108/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sumă ce poate fi plătită la Casieria APM Vaslui sau în cont IBAN nr. RO25TREZ6565032XXX000316 deschis la Trezoreria Vaslui, CUI 4359580;
 • Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

TRANSFERUL UNUI ACORD DE MEDIU

 • Acordul de mediu stabileşte condiţiile de realizare a proiectului, fiind independent de persoana titularului;
 • orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • la transferul acordului de mediu, obligatoriu noul titular de proiect îşi va asuma îndeplinirea obligaţiilor de mediu stabilite prin actul de reglementare;
 • actele necesare transferului acordului de mediu sunt cele prevăzute mai jos;
 • pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL ACORDULUI DE MEDIU: