Descriere

Flora şi fauna judeţului Vaslui

Judeţul Vaslui este caracterizat de existenţa unei îmbinări a două bioregiuni, stepica caracteristică luncii râului Prut şi dealurilor Fălciului şi continentală întâlnită în special în partea de NV a podişului Bârlad.

În ariile naturale protejate se găsesc un număr de 112 specii de floră supuse unui regim de protecţie, aceste specii fiind importante pentru biodiversitatea comunitară, naţională şi locală a judeţului. Din cele 112 specii protejate 14 specii sunt endemite şi a căror conservare necesită un regim strict de protecţie: zavascuta (Astragalus manos pessulanus), laleaua galbenă ( Tulipa bierberstiana), salba moale pitica ( Evonymus nana), iarba mare (Inula oculus christi), sadina (Chysopogon gryllus), sipica (Cephalaria uralensis), cârcel (Ephedra distachya), garnita (Quercus frainetto), stânjenel (Iris brandzae), barba boierului (Ajuga laxmanni), tufa lemnoasă (Caragana frutex), laleaua piestriţă (Fritillaria meleagris), ruscuta (Adonis hibrida), sansaiene (Asperula moldavica).

Ariile naturale protejate Movila lui Burcel, Coasta Rupturile Tanacu şi Fânaţul de la Glodeni sunt caracterizate de un habitat de stepe ponto- sarmastice, întâlnit adesea pe dealuri impropii pentru agricultură şi pe terenurile unde pădurea a fost tăiată. În aceste rezervaţii conform Directivei 92/43/EEC, privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, sunt supuse sub regim de protecţie conform anexei II următoarele specii: popândăul (Spermophilus citellus), tartanul (Crambe tataria), iarba sarpelui ( Echium russicum), stanjenel (Iris aphylla ssp. hungarica), dar si 48 de alte specii importante.

În rezervaţiile forestiere din judeţul Vaslui putem întâlni următoarele habitate specifice pădurilor: vegetaţie forestieră ponto-sarmastică cu stejar pufos, păduri dacice de stejar şi carpen şi vegetaţie de silvostepă eurosiberiană. Principalele specii de păsări protejate în aceste rezervaţii sunt vânturelul de seară (Falco vespertinus) şi ghionoaie sură (Picus canus) la care se adaugă alte specii de plante şi mamifere: caprior (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa), iepure de camp (Lepus europaeus),vulpe (Vulpes vulpes), etc.

O contribuţie la biodiversitate judeţului Vaslui este dată de lunca râului Prut unde putem întâlni: pelicanul alb (Pelecanus onocrotalus ), lebada albă (Cygnus olor), egreta mică (Egretta garzetta), egreta mare (Egretta alba), califarul roşu ( Casarca ferruginea ), etc.