Avizul de mediu

AVIZUL DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005  privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform Ordinului nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative:

  • Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

  • Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

În cazul în care planurile şi programele supuse evaluării de mediu au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

Actele necesare la depunerea solicitării avizului de mediu:

  • Notificare privind elaborarea primei versiuni a planului/ programului;
  • Proiectul de Plan/ Program: parte scrisă (care să descrie scopul şi obiectivele, domeniul de aplicare, principalele caracteristici ale acestuia, activităţile/acţiunile ce se doresc a fi întreprinse pentru realizarea sa, etc.), parte desenată (care să prezinte amplasarea în spaţiu a obiectivelor/proiectelor ce se doresc a se dezvolta în viitor, precum şi încadrarea faţă de ariile de protecţie specială/ zone protejate/ zone cu regim special, etc).
  • Certificat de urbanism emis de autoritatea competentă;
  • Dovada publicării anunţurilor publice: primul anunţ public, (cel de-al doilea anunţ public se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul);
  • Dovada achitării tarifului aferent acestei etapei de încadrare a planului/programului (500 lei), conform Ord. 1108/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sumă ce poate fi plătită la Casieria APM Vaslui sau în cont IBAN nr. RO25TREZ6565032XXX000316 deschis la Trezoreria Vaslui, CUI 4359580;