Back

Obligaţiile de mediu

Stabilirea obligaţiilor de mediu sunt stipulate în art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

ART. 10

    (1) În cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei de mediu, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

    (1^1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularii prevăzuţi la alin. (1) cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. În situaţia în care titularii prevăzuţi la alin. (1) nu deţin acte de reglementare, obligaţiile de mediu sunt identificate pe baza bilanţului de mediu.

    (2) În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate la alin. (1), părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

    (3) Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite în cadrul procedurilor prevăzute la alin. (1) au caracter public.

    (4) Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

Actele necesare la depunerea solicitării:

  • Notificare pentru stabilirea obligaţiilor de mediu
  • Bilanţul de mediu, recomandările privind obligaţiile de mediu şi specificarea surselor potenţiale de răspundere pentru daune aduse mediului, după caz;
  • Autorizaţia de mediu însoţită de programul pentru conformare (în copie), dacă există;
  • Autorizaţia de gospodărire a apelor, după caz;
  • Copii ale actelor de proprietate sau de drept de folosinţă a terenurilor, clădirilor;
  • Autorizaţii/avize/contracte, eliberate/încheiate de alte autorităţi, în conformitate cu dispoziţiile legale, după caz.