Programul "Casa verde"

Programul "Casa Verde" - Program privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire.

Informaţii privind programul CASA VERDE - PERSOANE FIZICE pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf.php


Administratia Fondului pentru Mediu

HOTĂRÂRE nr. 117 din 16 februarie 2011

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2011.

Anexa3

Programe finanţate din Fondul pentru mediu:

·  Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2011

·  Programul privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile

Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati  pagina web a Administratiei Fondului pentru Mediului (http://www.afm.ro)


Programe

Fondurile alocate sectorului de mediu din România de către Comisia Europeană, pentru perioada 2007-2013, se ridică la peste 5,6 miliarde Euro. Această finanţare provine din două fonduri ale Uniunii Europene – Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC). Strategia şi distribuţia acestor fonduri pe sectoare de mediu este realizată în cadrul

 

Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu).

Programul a fost elaborat în strînsă corelare cu obiectivele naţionale strategice prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) şi în Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) 2007-2013. Totodată, POS Mediu a avut ca punct de plecare obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu ale Uniunii Europene şi este astfel structurat încât să contribuie la îndeplinirea angajamentelor României din Tratatul de Aderare.

 

În data de 11.07.2007, programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3467, ceea ce a deschis accesul României la finanţarea europeană pentru proiectele de mediu.

 

Pentru informaţii detaliate despre Programul Operaţional Sectorial "Mediu" vă invităm să accesaţi site-ul www.posmediu.ro.

LIFE este instrumentul financiar care susţine proiectele Statelor Membre pentru mediu şi conservarea naturii. Încă din 1992, instrumentul LIFE a cofinanţat aproximativ 2750 proiecte, contribuind astfel cu 1,35 miliarde € la protecţia mediului.

LIFE+, noul instrument financiar pentru mediu, a intrat în vigoare o dată cu publicarea Regulamentului LIFE+ nr. 614/23 mai 2007în Jurnalul Oficial L149 din 9 iunie 2007.

Cu un buget de 2.143 miliarde € (pentru perioada 2007 - 2013), LIFE+ se axează pe susţinere pentru dezvoltarea şi implementarea politicii Comunitare de mediu şi legislatiei, în particular obiectivele al şaselui EAP (Decizia 1600/2002/CE) şi rezultatul strategiei tematice. Cuprinde trei componente:

Componenta Natură şi Biodiversitate continuă şi extinde programul iniţial LIFE-Natură. Prin această componentă se co-finanţează proiecte ce promovează cele mai bune practici, proiecte demonstrative, proiecte care contribuie la implementarea Directivelor Păsărişi Habitate. Va co-finanţa proiectele inovative sau demonstrative care contribuie la implemetarea obiectivelor Comunicatului Comisiei (COM(2006) 216 final)"Stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010 - şi după".  Cel puţin 50% din bugetul programului LIFE+ va fi alocat proiectelor LIFE+ Natură şi Biodiversitate.

LIFE+ Naturăva cofinanţa proiecte ce promovează cele mai bune practici, proiecte demonstrative, proiecte care contribuie la implementarea Directivelor Păsări şi Habitate. Rata maximă de cofinanţare este de 50%, însă poate fi şi de 75% pentru proiectele orientate pe speciile şi/sau habitatele prioritare.

LIFE+ Biodiversitate  va cofinanţa proiectele inovative sau demonstrative care contribuie la implemetarea obiectivelor Comunicatului Comisiei (COM(2006) 216 final) "Stoparea pierderii biodiversităţii până în 2010 - şi după".  Rata maximă de cofinanţare va fi de  50%.

Componenta Guvernare şi Politici de Mediucontinuă şi extinde programul iniţial LIFE-Mediu. Prin această componentă se co-finanţează proiecte care contribuie la implementarea politicii de mediu comunitare, dezvoltarea unor abordări inovative a politicilor, tehnologii, metode şi instrumente, cunoştinţe de bază cu privire la politica de mediu şi legislaţie, monitorizarea presiunilor asupra mediului (inclusiv monitorizarea pe termen lung a pădurilor şi a interacţiunilor de mediu). Rata maximă de cofinanţare va fi de  50%.

Este o componentă nouă a programului care va cofinanţa proiecte ce urmăresc implementarea campaniilor de comunicare şi conştientizare a mediului, protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii,  precum şi proiectele care fac referire la prevenirea incendiilor forestiere (campanii de conştientizare, training specific). Rata maximă de cofinanţare va fi de  50%.

Cel puţin de 78% va fi folosit pentru cofinanţarea acţiunilor proiectelor, din care cel puţin 50% vor fi pentru proiectele pentru natură şi biodiversitate. Comisia Europeană va folosi restul sumei pentru cheltuielile operaţionale.
În prezent, sunt eligibile numai cheltuielile realizate pe teritoriul statelor Uniunii Europene, chiar dacă, în viitor, este posibilă participarea unor terţe (vezi art. 8 al Regulamentului LIFE+).

Comisia va organiza anual campanii de selecţie a propunerilor de proiecte şi cu ajutorul experţilor va selecta, revizui şi monitoriza proiectele, fiind responsabilă cu efectuarea plăţilor necesare. Statele membre vor trimite propunerile de proiecte către Comisie, pot stabili priorităţile naţionale sau obiectivele naţionale şi pot formula comentarii pe marginea propunerilor, în special dacă acestea se înscriu în prioritătile naţionale.


Comisia Europeana a lansat campania de selectie a propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2011, cu termen limita de depunere a propunerilor de proiecte 18 iulie 2011. Totodata, Comisia invita entitatile interesate sa aplice proiecte avand la baza pachetul de aplicare 2011.

Calendarul de lucru al sesiunii LIFE+ 2011:

 • 26 Februarie 2011 – lansarea campaniei de selectie a propunerilor de proiecte LIFE+ 2011,
 • 18.07.2011 – termen limita pentru aplicanti pentru depunerea propunerilor de poriecte la autoritatea raspunzatoare,
 • 09.09.2011 - termen limita pentru Statul membru de a transmite propunerile la Comisia Europeana,
 • Septembrie 2011 – martie 2012 – dmisibilitate, excluderea si eligibilitatea, evaluarea si revizuirea propunerilor,
 • Mai – iunie 2012 – semnarea contractelor individuale de grant,
 • 01.06.2012 data posibilă de incepere a proiectelor.

LIFE+ cerere de propuneri 2011

(vezi web site MMP (www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm)


Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati  pagina web a Ministerului Mediului si Padurilor (www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm) si pagina web a Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm)


Oportunitati de finantare

POR: AP 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local"

Bani pentru reabilitarea siturilor industriale abandonate

DMI 4.2 "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati"

Obiectivul acestui domeniu de interventie il reprezinta reabilitarea siturilor industriale abandonate, interventiile avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale.

Solicitanti eligibili

Vor fi sprijinite autoritatile locale sa reabiliteze siturile industriale pentru a le reda activitatilor economice si sociale. Aceasta activitate este cu atat mai necesara, cu cat localizarea vechilor industrii afecteaza nu numai mediul din zonele nodale ale teritoriului, dar foarte multe zone industriale au fost create in cele mai favorabile areale geografice, in ceea ce priveste apropierea de cai de comunicatie si locuinte. Refacerea acestor areale industriale favorizeaza nu numai protectia mediului, dar reprezinta in acelasi timp un avantaj pentru eficientizarea noilor investitii, deoarece dispun de o infrastructura care trebuie imbunatatita si nu total reinnoita.

Activitati eligibile

Proiectul trebuie sa fie implementat in 2 faze:
Faza A) Reabilitarea sitului poluat;
Faza B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati.

Activitatile eligibile in cadrul fiecarei faze sunt:
Faza A) Reabilitarea sitului poluat

 • Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase si imbunatatirea calitatii terenurilor;
 • Demolarea cladirilor si planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul deseurilor.

Faza B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati

 • Construirea / modernizarea/ extinderea cladirilor si anexelor aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, pentru activitati de productie si/sau servicii;
 • Construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces;
 • Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de
  sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii;
 • Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse.

Conditii de finantare

Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013, pentru domeniul de interventie 4.2 este de 235,4 milioane euro, din care 200,1 milioane euro din FEDR, restul fiind reprezentat de cofinantarea nationala.

Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa intre 1.700.000 si 85.000.000 lei.

 

Termene limita

Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte (cerere deschisa de proiecte, fara termen limita).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati  pagina web a Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

 

Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate

DMI 2.1 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor"

POS Mediu: AP 2 "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric"

Obiectivele programului

Conform POS Mediu, obiectivele Axei prioritare 2 pentru Domeniul Major de Interventie 1 sunt urmatoarele:
- Cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deseurilor municipale, si de serviciile de management de calitate corespunzatoare si la tarife acceptabile;
- Reducerea cantitatii de deseuri depozitate;
- Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate;
- Infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor.

Solicitanti eligibili

Solicitantul eligibil este entitatea care indeplineste urmatoarele criterii:

 1. Face parte din categoria de beneficiari mentionata in POS Mediu la axa prioritara 2, in cadrul Axei Prioritare 2 - "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate", beneficiarii operatiunilor sunt Consiliile Judetene;
 2. Solicitantul face dovada unui cadru institutional functional pentru implementarea proiectului regional;
  - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (dovedita prin hotarari de CL si CJ, statut, act constitutiv, certificat de inregistrare la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor);
  - Unitatea de Implementare a Proiectului (demonstrata prin organigrama, decizia de infiintare, CV-urile membrilor UIP, etc).

Activitati eligibile

Categoriile de activitati ale Axei prioritare 2, domeniul major de interventie 1 sunt:
- Achizitionarea si instalarea sistemelor de colectare selectiva;
- Constructia facilitatilor de sortare, compostare si reciclare;
- Achizitionarea vehiculelor de transport al deseurilor;
- Constructia statiilor de transfer si a facilitatilor de eliminare a deseurilor municipale;
- Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul, construirea unor facilitati adecvate pentru deseurile periculoase (deseuri medicale, deseuri provenite din echipamente electrice si electronice, etc) si alte tipuri specifice de deseuri (deseuri provenite din constructii si demolari, etc.);
- Inchiderea depozitelor neconforme, asistenta tehnica pentru pregatire de proiecte, management si supervizare, publicitate si campanii de constientizare a publicului (in legatura cu colectarea selectiva, sortarea, reciclarea, compostarea);
- Imbunatatirea guvernarii institutionale, licitarea si contractarea operatorilor de servicii de salubritate.

Termene limita

Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2011.

Finantator: Fondul European de Dezvoltare Regionala - FEDR

Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

 

Programul Intelligent Energy Europe - apel general 2011

Intelligent Energy Europe - IEE (2007-2013)

Obiectivele programului

Obiective:
- sa impulsioneze eficienta energetica si folosirea rationala a resurselor energetice;
- sa promoveze noile resurse de energie si sa sustina diversificare energetica;
- sa promoveze eficienta energetica si folosirea noilor surse de energie in transport.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de aceste fonduri asociatiile, autoritatile locale si regionale, centrele de cercetare, IMM-urile, universitatile.

Activitati eligibile

Actiuni finantate:
- Prioritatea / Subprogramul SAVE - eficienta energetica;
- Prioritatea / Subprogramul ALTENER - surse alternative de energie;
- Prioritatea / Subprogramul STEER - folosirea eficienta a energiei in transport;
- INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a cladirilor si Leadership local pentru energie - initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale.
- Asistenta tehnica pentru noua initiativa - Mobilising local energy investment.

Conditii de finantare

Bugetul este de 67 milioane de euro, cu un maximum de cofinantare de pana la 75% din totalul costurilor eligibile. Exceptie pentru proiectele masurii 10.4.4., care pot avea o cofinantare de pana la 90%.

Termene limita

Data limita de depunere a aplicatiilor: 12 mai 2011, cu exceptia masurii 10.4.4, a carei data limita de depunere este 15 iunie 2011.

Finantator: Uniunea Europeana

                                                                                                        Sursa: Europa.eu