Vizualizare documente site vechi

„Pentru a vizualiza documentele postate până la data de 24.10.2014 clic AICI"

http://apmcl-old.anpm.ro/


Prezentare

Acordul de mediu - reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

Acordul integrat de mediu - reprezinta actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

Autorizatia de mediu - reprezinta actul tehnico - juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau la punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

 Autorizatie integrata de mediu - este act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau pentru parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.


Modele PNDR

Acordul de mediu - procedura si acte necesare

Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Acordul integrat de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament.

Procedura de emitere a acordului de mediu si a acordului integrat de mediu este reglementata de următoarele acte normative:

 1. HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
 2. Ordinul nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
 3. Ordinul nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 4. Ordinul nr.864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră
 5. Ordinul nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor si proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

 

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI  DE MEDIU:

 1. notificare privind intenţia de realizare a proiectului
 2. certificatul de urbanism emis in condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
 3. planurile anexa ale certificatului de urbanism;
 4. dovada achitării tarifului aferent acestei etape(100 RON).

   Daca se ia decizia demarării evaluării impactului asupra mediului, este nevoie si de:

memoriu de prezentare

Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare, memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvata, precum si coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinţa geografica, în sistem de proiecţie naţionala Stereo 1970.

Plata tarifelor aferente procedurii de emitere a acordului de mediu se face conform Ordinului nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.

Modele anunţuri:

Model anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

Model anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Model anunţ public privind dezbaterea publica

 

Model anunţ public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitării acordului de mediu

 

Model anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicitării de revizuire


Autorizatia de mediu - procedura si acte necesare

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, conform prevederilor art.5 din Ordinul nr.1798/2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului este conform Anexei nr. 1 din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu este reglementată de următoarele acte normative:

 1. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
 2. H.G. nr.1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului si Pădurilor;
 3. Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;
 4. OUG nr.152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;
 5. Legea apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.

Acte necesare la depunerea solicitării pentru emiterea autorizaţiei de mediu

 • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
 • Fişă de prezentare şi declaraţie având conţinutul cuprins în Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007;
 • Dovada că s-a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare specificate în anexa nr.3 (publicarea în ziarele de tiraj solicitate de populaţie, prezentarea prin posturile de radio şi televiziune) - model anunt;
 • Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;
 • Procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei mediului nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, după caz;
 • Certificat constatator emis în temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr.359/2004 sau anexă la certificatul de înregistrare în cazul reautorizării;
 • Dovadă achitare tarif (500 RON).

NOTA: Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute.

Plata tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se face conform Ordinului nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.


Avizul de mediu - procedura si acte necesare

Avizul de mediu pentru planuri şi programe - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006  cu modificările şi completările ulterioare

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (EMPP) are scopul de a identifica si de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului in timpul elaborării planului sau programului si înainte de adoptarea acestuia.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe este stabilita prin HG nr.1076 din 8 iulie 2004 care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscuta sub numele de Directiva SEA.

Planuri si programe care intra sub incidenta HG 1076/2004

Prima versiune a planului/programului (documentaţia minim necesară) trebuie să cuprindă următoarele:

 • notificarea
 • anunt in mass-media 1si 2
 • anunt in mass-media 3
 • memoriu de prezentare conform conţinutului cadru al planului (dupa caz):
 • certificat de urbanism sau Hotărârea Consiliului Local pentru iniţiere plan sau program;
 • act de proprietate;
 • piese desenate;
 • dovada de achitare a tarifului

Evaluari de mediu