Back

Informaţia de interes public

Ce este informaţia de interes public? 

   Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

(Art. 2 litera b, Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)

 

Informaţii exceptate

"Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:

 1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor."

(Art. 12, alineatul 1,Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)

Categorii de informatii de interes public 

A.     Informaţii furnizate din oficiu - informaţii pe care instituţia publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens

„Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. programele şi strategiile proprii;
 7. lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate."

(Art. 5, alineatul 1,Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)

B.    Informaţii furnizate la cerere, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu

 • informaţii obţinute în urma unei solicitări adresată în scris sau verbal

Solicitarea de informaţii de interes public este acţiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau electronic) prin care o persoană (fizică sau juridică, română ori străină) poate cere informaţii considerate ca fiind de interes public."

(Art. 20, alineatul 2, Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)

„Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

 1. autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
 2. informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
 3. numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului."

(Art. 6, alineatele 2 şi 3, Legea nr.544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informaţiile de interes public)

  Modalitati de contestare a deciziei autoritatii (conform HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public):

ART. 32

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativa conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitata informaţia.

ART. 33

Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativa prevăzuta la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

ART. 34

In cazul in care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate in cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

ART. 36

(1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se considera în continuare lezat in drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

(2) Scutirea de taxă de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Legislatia specifica privind accesul la informatiile publice si de mediu