Back

Despre "Raspunderea de mediu"

Ce este  ,,răspunderea de mediu” ?

 Protejarea resurselor naturale ale Europei (speciile și habitatele protejate, apele și solul) și a serviciilor ecosistemice pe care acestea le furnizează este recunoscută pe scară largă ca fiind un factor important pentru funcționarea unei economii și a unei societăți prospere. În contextul unei presiuni fără precedent asupra mediului, inclusiv al pierderilor majore înregistrate în ultimele decenii în domeniul biodiversității, oferirea de stimulente și de garanții pentru a evita daunele aduse mediului de activitățile oamenilor a devenit o prioritate. Regimurile naționale de răspundere pentru daune aduse mediului erau diferite în statele membre, din punct de vedere al acoperirii daunelor aduse mediului și al cerințelor privind repararea. În 2004, Uniunea Europeană a luat măsuri în vederea adoptării unui regim mai uniform de prevenire și de reparare a daunelor aduse mediului, prin adoptarea Directivei 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului.

( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0035-20130718&from=EN )

Această legislație inovatoare stabilește pentru prima dată în UE un regim cuprinzător de răspundere pentru daunele aduse mediului, bazat pe principiul „poluatorul plătește”. Desemnându-i pe cei care provoacă daune mediului ca fiind răspunzători de repararea daunelor, Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător (DRM) oferă un stimulent puternic pentru evitarea producerii daunelor. De asemenea, DRM îi face răspunzători pentru luarea de măsuri preventive pe cei ale căror activități reprezintă un risc iminent (definit ca probabilitate suficientă de a se produce o daună într-un viitor apropiat) pentru mediu. DRM contribuie la sprijinirea legislației UE care își propune să protejeze resursele naturale și serviciile furnizate de acestea. Stabilind o legătură cu Directiva Habitate și cu Directiva Păsări, DRM oferă un regim de răspundere pentru a preveni și a remedia daunele aduse biodiversității din Europa, având ca rezultat rețeaua de zone naturale protejate Natura 2000 care cuprinde peste 22 000 de situri. Regimul de răspundere include toate resursele de apă din UE, așa cum sunt definite în Directiva-cadru privind apa, ca și orice contaminare a solului care riscă să dăuneze sănătății umane. Statelor membre li s-a cerut să pună în aplicare DRM până la 30 aprilie 2007. Punerea în aplicare fiind finalizată în UE până în iulie 2010, Directiva ar trebui să aibă ca rezultat o protecție a mediului sporită pe tot teritoriul Europei.

DRM a fost transpusă în legislația națională prin  Ordonanța de urgență  nr. 68 din 28 iunie 2007

privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

 

Ca o SINTEZĂ  a acestei Directive se pot concluzionăm  următoarele:

Directiva stabilește un cadru de răspundere pentru mediul înconjurător bazat pe principiul poluatorul plătește, în vederea prevenirii și reparării daunelor aduse mediului.