Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

Hotararea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările si completările ulterioare

Legea nr.16/1996 Legea arhivelor nationale

Hotărârea Guvernului nr.491/2008 pentru modificarea şi completarea HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programme operaţionale

Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterior

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţia de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare

O.U.G. Nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările cu completările ulterioare

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare

Directiva nr.2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa

Lege privind calitatea aerului înconjurător

ORDIN Nr. 35 din 11 ianuarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului

Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental

Ordin M.M.S.C. nr. 673/2013 pentru aprobarea componenţei şi regulamentului de funcţionare a comisiilor înfiinţate în cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului în vederea analizării şi evaluării hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente acestora

Ordin MMSC nr. 465/2013 pentru aprobarea structurii comisiilor care se înfiinţează în cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului în vederea analizării şi evaluării hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente acestora

Ordin nr. 1311/861 din 24 mai 2013 privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora