Proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului ( EIA) analizate în judetul Vrancea

Notificare ORDIN 135 -1

NOTIFICARE,

   

 

 1. Date generale şi localizarea proiectului / modificării :
  • Denumirea proiectului:………………………………………………………………................

               ( se încadrează in anexa nr. .... pct.lit.....din HG nr. 445 / 2009 )

 

 • Adresa obiectivului :...........................................................................................................

Vecinatati :nord :.........................sud..........................est...................  vest.......................

 • Date de identificare a titularului / beneficiarului proiectului / modificării :
 • denumire titular……………………………………………………………….................................

 

 1. adresa titularului, telefon, fax, adresă e-mail……………………………………………………..

          ...........................................................................................................................................

 1. reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare:……………….................................

         ( pozitia in cadrul firmei..................................................telefon.....................................)

 1. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajarea teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/programe :.....................................................................................................

1.5. Încadrarea în alte activităţi existente (dacă e cazul)……………………………………………

 

1.6. Bilanţul teritorial proiect :

           -  suprafaţa totală : ................................................................

           -  suprafaţa construită (clădiri, accese) : ..............................

           -  suprafaţă spaţii verzi :........................................................

           -  număr locuri de parcare (dacă e cazul): ...........................

 

2. Descrierea sumară a proiectului ( obiective / lucrari ) : ...................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

3. Modul de asigurare al utilităţilor :

 1. Alimentarea cu apă :...............................................................................................................
 2. Evacuarea apelor uzate:.........................................................................................................
 3. Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul :.......................................................................
 4. Asigurarea agentului termic :..................................................................................................

 

Anexe - piese desenate :

       - certificat de urbanism ,

       - plan de situatie ,

       - plan de incadrare in zona

       .........................................................................................................................

       .........................................................................................................................

 

 

                                                                                                         Semnătura titular ,

 

 

     Data ,

 

 

 


Model memoriu de prezentare

Conţinutul - cadru al memoriului de prezentare

(Conform Anexei nr. 5 din Ord. 135/ 2010)

 

 

I. Denumirea proiectului:

 

II. Titular

 • numele companiei;
 • adresa poştală;
 • numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 • numele persoanelor de contact:

-- director/manager/administrator;

-- responsabil pentru protecţia mediului.

III. Descrierea proiectului:

 • un rezumat al proiectului;
 • justificarea necesităţii proiectului;
 • planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);
 • formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

 • profilul şi capacităţile de producţie;
 • descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);
 • descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;
 • materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;
 • racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;
 • descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;
 • căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;
 • resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;
 • metode folosite în construcţie;
 • planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;
 • relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;
 • detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
 • alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);
 • alte autorizaţii cerute pentru proiect.

 

Localizarea proiectului:

 • distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;
 • hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:
  • folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;
  • politici de zonare şi de folosire a terenului;
  • arealele sensibile;
  • detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

 

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

 • impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);
 • extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/ speciilor afectate);
 • magnitudinea şi complexitatea impactului;
 • probabilitatea impactului;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;
 • măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
 • natura transfrontieră a impactului.

 

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

 • sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
 • staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

2. Protecţia aerului:

 • sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;
 • instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

 • sursele de zgomot şi de vibraţii;
 • amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

 • sursele de radiaţii;
 • amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

5.Protecţia solului şi a subsolului:

 • sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;
 • lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

 • identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
 • lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

 • identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;
 • lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

 • tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;
 • modul de gospodărire a deşeurilor.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

 • substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;
 • modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

 

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

 • dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

 

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

 

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

 • descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;
 • localizarea organizării de şantier;
 • descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;
 • surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;
 • dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

 

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

 • lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;
 • aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;
 • aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;
 • modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

 

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

 • procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

 

X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

 

 

Semnătura şi ştampila

....................................


Cerere acord de mediu

         

Catre ,

 

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VRANCEA

 

 

Subsemnatul (a) ____________________________________,

domiciliat in________________  str._____________________________

nr. ______ , va rog sa-mi eliberati acordul de mediu pentru realizarea urmatorului proiect :__________________________________________

___________________________________________________________

Obiectivul va fi amplasat la adresa :______________________________

___________________________________________________________

Anexez totodata documentele cerute de legislatia in vigoare .

 

 

 

Data                                                                           Semnatura

 

 

 

                                                 


Model notificare modificare proiect

Notificarea modificărilor proiectului conform art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

(Conform Anexei nr. 20 din Ord. 135/ 2010)

 

 

 

Antetul titularului

 

Către

 

Agentia Pentru Protectia Mediului Vrancea

 

 

 

 ........................................................................................... (titularul) .....................................,

cu sediul în municipiul (oraşul, comuna, satul) ................................, str. ............................ nr. ......, sectorul/judeţul ........................,titular al proiectului ....................................................................... pentru care a fost emisă decizia etapei de încadrare/acordul de mediu/avizul Natura 2000 nr. ............................... din ........... (data) ................ notifică asupra modificărilor care au survenit în datele proiectului care au stat la baza emiterii deciziei Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Galati ......................, înaintea / după emiterea aprobării de dezvoltare.

 

Modificările aduse proiectului sunt următoarele:

a)..........................................................................................................................................................................................

b)............................................................................................................................................................................................

c)............................................................................................................................................................................................

 

 

 

Semnătura reprezentantului titularului şi ştampila

...........................


Cerere pentru investitii prin PNDR

     Catre

                                             Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

 

Având în vedere prevederile Protocolului încheiat între A.P.D.R.P., A.N.P.M., G.N.M.,

Subsemnatul....... ........................................................................, domiciliat în localitatea ...................... str......................................... nr......, bl....,scara … ap...., telefon .................,

fax … … e-mail…….în calitate de ………..............................., reprezentant al…...................................................................................................................., CUI ..……..                                                            (denumirea societăţii comerciale)

telefon ................................., fax.....................,e-mail……....................... cu sediul în localitatea …............................. str.…............................. nr. ….., bl……, sc. ….ap…..,

judeţul........................., solicit

REGLEMENTAREA din punct de vedere al protecţiei  mediului

 

pentru investiţia…………………………....................................................................

 

finanţată cu fonduri PNDR 2007-2013, în cadrul măsurii…...................................

cod măsură………ce se va amplasa în localitatea ……….................................str.……................................, nr. ……, judeţul  Vrancea

Solicitarea este pentru:

-investiţie nouă

-extinderea/modernizarea activităţi existente/restrângerea sau sistarea activităţii care este în   funcţiune de la data de ................... .................şi a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu

nr. ....…./…., emis(ă) de către ..................

Pretenţie de confidenţialitate .............................., pentru………………

Solicit / nu solicit  consultanţă cu sau fără verificare în teren în vederea emiterii actului de

reglementare.

Anexăm la prezenta următoarele acte: (denumirea actelor, numărul şi data emiterii)

………………………………….......................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................................................................................................................

                                             

 Data .....................................

 L.S. .........................................

    (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)


Acte necesare solicitare acord de mediu

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI DE MEDIU

 

 1. Cererea pentru eliberarea acordului de mediu;
 2. Notificare(Conform Anexei nr. 1 din Ord. 135/ 2010)
 3. Certificat de urbanism
 4. Plan de situatie
 5. Plan de incadrare in zona
 6. Tarif evaluare initiala acord de mediu – 100 lei

Pentru documentatiile care necesita parcurgerea etapelor conform Ordinului 135/2010 tarifele sunt cele stabilite de Ordinul nr. 1108/2007.

 

 In functie de activitatea desfasurata, APM Vrancea îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere a acordului de mediu, conform legislatiei in vigoare.


Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Ghid privind consultarea publicului in cadrul procedurilor EIA si SEA

Evaluarea impactului asupra mediului - manual