Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: ,, Lucrari de decolmatare, regularizare si reprofilare albie minora prin exploatarea agregatelor minerale, raul Susita, in perimetrul Amonte Satu Nou, oras Panciu ”, propus a fi amplasat în extravilanul orasului Panciu, T 0, P 3420, jud. Vrancea - titular - S.C. LIMSILVA FOREST S.R.L

A.P.M. Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,, Lucrari de decolmatare, regularizare si reprofilare albie minora prin exploatarea agregatelor minerale, raul Susita, in perimetrul Amonte Satu Nou, oras Panciu ”, propus a fi amplasat în extravilanul orasului Panciu, T 0, P 3420, jud. Vrancea, titular : S.C. LIMSILVA FOREST S.R.L.

Decizia APM Vrancea, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea si la sediul titularului din com. Reghiu, sat Sindrilari, jud. Vrancea, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvn.anpm.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea pana la data de 15.04.2022.


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Modernizare drumuri de interes local, comuna Nereju, judetul Vrancea ”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Nereju, jud. Vrancea - titular - U.A.T. COMUNA NEREJU

A.P.M. Vrancea anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, Modernizare drumuri de interes local, comuna Nereju, judetul Vrancea ”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Nereju, jud. Vrancea, titular: U.A.T. COMUNA NEREJU

      Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea si la sediul titularului din com. Nereju, sat Nereju jud. Vrancea in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00-14,00.

      Observaţiile publicului se primesc in scris si sub semnătura si cu date de identificare, zilnic la sediul APM Vrancea.

 


Modele formulare solicitare acord de mediu

1. Cerere pentru eliberarea acordului de mediu click aici

2. Imputernicire click aici

3. Memoriu de prezentare - anexa 5E Legea 292/2018 click aici

4. Notificare - anexa 5A Legea292/2018 click aici

5. Notificare modificare proiect - anexa 5S Legea 292/2018 click aici 


Documente necesare pentru solicitarea acordului de mediu

 

1. Cererea pentru eliberarea acordului de mediu 

2. Notificare

3. Certificat de urbanism

4. Plan de situatie

5. Plan de incadrare in zona

6. Tarif evaluare initiala acord de mediu – 100 lei

Pentru documentatiile care necesita parcurgerea etapelor conform Legii 292/2018 tarifele sunt cele stabilite de Ordinul nr. 1108/2007.

 

 In functie de activitatea desfasurata, APM Vrancea îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere a acordului de mediu, conform legislatiei in vigoare.


Acord de mediu

ACORDUL DE MEDIU- este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile si, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;

Procedura EIA este cerută de Directiva Consiliului 85/337/EECprivind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, amendată de Directiva Consiliului 97/11/ECşi de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/35/CEde instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul si de modificare a Directivelor Consiliului 85/337/CEE si 96/61/CE în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie, aşa numită Directivă EIA.

Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatoriipentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA)constă în:

- parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării impactului asupra mediului;

- evaluarea impactului asupra mediului;

- consultarea publicului si a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;

- luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional;

- luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu;

- asigurarea informării asupra deciziei luate.

 Acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac  obiectul notificării.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în HG 445/2009şi OM 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Etapele proceduralece trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

Etapele din procedura de reglementarese desfăşoară conform Ordinului nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. În cazul în care proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 şi procedura de reglementare se desfăşoară conform prevederilor Ordinului nr.864/ 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră.

Actele necesare la depunerea solicitării:

-         cerere pentru eliberarea acordului de mediu
-         certificat de urbanism (copie)
-         plan de situaţie anexa la certificatul de urbanism (copie)
-         plan de încadrare în zonă (copie)
-         dovada plăţii tarifului pentru evaluarea iniţială a solicitării conform OM 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare  

 

TRANSFERUL UNUI ACORD DE MEDIU

• Acordul de mediu stabileşte condiţiile de realizare a proiectului, fiind independent de persoana titularului;

• orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

• la transferul acordului de mediu, obligatoriu noul titular de proiect îşi va asuma îndeplinirea obligaţiilor de mediu stabilite prin actul de reglementare;

• actele necesare transferului acordului de mediu sunt cele prevăzute mai jos;

• pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL ACORDULUI DE MEDIU:

• cerere prin care se solicita transferul acordului de mediu;

• declaraţie pe propria răspundere data de către noul titular că implementează proiectul în aceleaşi condiţii pentru care a fost emis acordul de mediu;

• acordul de mediu în original;

• xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţa asupra terenului/spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare - cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).