Informatia de mediu

Informatia de mediu

 

Informatia de mediu este o informatie de interes public supusa unui regim juridic special  reglementat de H.G. 878 din 2005.

Informatia privind mediul este orice informatie scrisa, vizuala, audio, electronica sau sub orice forma materiala despre:


a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul si atmosfera, apa, solul, suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine si costiere, diversitatea biologica si componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum si interactiunea dintre aceste elemente;
b) factorii, cum sunt substantele, energia, zgomotul, radiatiile sau deseurile, inclusiv deseurile radioactive, emisiile, deversarile si alte evacuari In mediu, ce afecteaza sau pot afecta elementele de mediu prevazute la lit. a);
c) masurile, inclusiv masurile administrative, cum sunt politicile, legislatia, planurile, programele, conventiile incheiate Intre autoritatile publice si persoanele fizice si/sau juridice privind obiectivele de mediu, activitatile care afecteaza sau pot afecta elementele si factorii prevazuti la lit. a) si b), precum si masurile sau activitatile destinate sa protejeze elementele prevazute la lit. a);
d) rapoartele referitoare la implementarea legislatiei privind protectia mediului;
e) analizele cost-beneficiu sau alte analize si prognoze economice folosite in cadrul masurilor si activitatilor prevazute la lit. c);
f) starea sanatatii si sigurantei umane, inclusiv contaminarea, ori de cate ori este relevanta, a lantului trofic, conditiile de viata umana, siturile arheologice, monumentele istorice si orice constructii, in masura in care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevazute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, masurile si activitatile prevazute la lit. b) si c);

 

Cum se obtine o informatie de interes public? 

 

 

Cadrul legislativ:

 • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu (Convenţia de la Aarhus); 
 • Hotărârea de Guvern nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul; 
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
 • Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publice;
 • Ordin nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.

 

        "Drumul" parcurs de la solicitarea informatiei pana la furnizarea raspunsului final catre solicitant conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (HG 123/2002)

 

 

 • Se  primesc solicitarile verbala sau scrisa privind informatiile de interes public
 • In cazul formularii verbale a solicitarii informatia este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu indrumarea solicitantului sa adreseze o cerere in scris.
 • Cererile formulate in scris, pe suport de hartie sau pe suport electronic (e-mail) se inregistreaza şi se elibereaza solicitantului o confirmare scrisa continand data si numarul de inregistrare a cererii.
 • Dupa primirea si inregistrarea cererii se realizeaza o evaluare primara a solicitarii, in urma careia se stabileste daca informatia solicitata este o informatie comunicata din oficiu, furnizabila la cerere sau exceptata de la liberul acces.
 • In cazul in care informatia solicitata este deja comunicata din oficiu in una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, se asigura de indata, dar nu mai tarziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru,precum si sursa unde informatia solicitata poate fi gasita.
 • In cazul in care informatia solicitata nu este dintre cele care se comunica din oficiu, solicitarea verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001.
 • In cazul in care informatia solicitata este identificata ca fiind exceptata de la accesul liber la informatie, se asigura, in termen de 5 zile de la inregistrare, informarea solicitantului despre acest lucru.
 • Dacă informatia solicitata este identificata ca fiind cu accesul liber , după caz , se prelucrează datele primare şi se întocmeşte raspunsul la solicitarea primita si se redacteaza raspunsul catre solicitant impreuna cu informatia de interes public , in conditiile legii.
 • Raspunsul se inregistreaza si se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, in termenul legal.
 • In cazul in care solicitarea nu se incadreaza in competentele IPM, in termen de 5 zile de la primire se transmite solicitarea catre insitutiile sau autoritatile competente si informeaza solicitantul despre aceasta.


 

 

        Modalitati  de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
 

Conform prevederilor H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public sunt posibile urmatoarele :

" Art. 32. - In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
Art. 33. - Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.
Art. 34. - In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.

Art. 35. - (1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizand nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.

(2) Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:

 1. primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
 2. efectueaza cercetarea administrativa;
 3. stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
 4. in cazul in care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. In cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii;
 5. redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.

Art. 36. - (1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului,in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate."

Model reclamatie administrativa pentru raspuns negativ la cererea de solicitare

Model reclamatie administrativa pentru depasire termen de furnizare informatie