RAPORT PLAM 2011

RAPORT PLAM 2011

              

                

               RAPORT

               privind

 

               STADIUL

 

               PLANULUI  DE  ACŢIUNE  PENTRU  MEDIU

 

LA NIVELUL JUDEŢULUI VRANCEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRUL II  2011

 • Stadiul actual al procesului de planificare de mediu

 

Pentru identificarea, ierarhizarea şi rezolvarea problemelor de mediu din judeţul Vrancea, a fost întocmit Planul de acţiune care cuprinde portofoliul de acţiuni  preconizate pentru orientarea eforturilor financiare şi accesarea surselor de finanţare pentru rezolvarea problemelor de mediu. Acest portfoliu cuprinde un număr de  217  acţiuni constând din: măsuri tehnice/tehnologice, măsuri de conformare, acţiuni de informare şi educare, măsuri economice, măsuri organizatorice.

Acţiunile  cuprinse în acest plan fundamentează politicile şi planurile investiţionale în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile în judeţul Vrancea şi sunt aplicate de către  autorităţile publice locale şi agenţii economici din judeţ. 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu Vrancea a fost finalizat în anul 2006,  de către un Grup de lucru format din 22 specialişti din cadrul tuturor instituţiilor cu atribuţii legate de protecţia mediului , din judeţul Vrancea, sub coordonarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea,  iar aprobarea acestuia s-a realizat prin Ordinul Prefectului nr.234/2006.

PLAM Vrancea a fost elaborat  de către APM Vrancea şi s-a realizat cu participarea unui Grup de lucru cu o largă reprezentare ,  format din autorităţi  publice locale , ONG-uri şi agenţi economici din judeţ.

Monitorizarea şi urmărirea implementării PLAM Vrancea, precum şi evaluarea rezultatelor implementării, se realizează de către Comitetul de Coordonare  din care fac parte instituţii responsabile cu realizarea acţiunilor prevăzute în plan, având drept coordonator  APM Vrancea.

 

In prezent, PLAM-judeţul Vrancea se află în etapa  de actualizare/revizuire.

 

 • Aprobările obţinute de la ultima raportare transmisă (sem I 2011)

 

Instituţionalizarea procesului de actualizare a PLAM-judeţul Vrancea a avut loc prin Ordinul Prefectului nr.205/22.08.2011 privind actualizarea componenţei Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru . Instituţiile nominalizate în Grupul de lucru: Instituţia Prefectului judeţului Vrancea, Consiliul Judeţean Vrancea, Primăria municipiului Focşani, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Silvică Vrancea, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vrancea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Anghel Saligny al judeţului Vrancea, Camera Agricolă Judeţeană Vrancea, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Compania de Utilităţi Publice, SC Enet SA Focşani, SC Vrancart SA Adjud, Primăria municipiului Adjud, Primăria oraşului Odobeşti, Primăria oraşului Mărăşeşti, Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice, Institutul Naţional de Statistică Vrancea, Primăria comunei Suraia, SC Avicola SA.

In cadrul procesului de actualizare/revizuire , APM Vrancea a realizat în semestrul II 2011 următoarele activităţi  :

 • activităţi în vederea diseminării informaţiilor privind procesul planificării de mediu: mediatizarea iniţierii procesului de actualizare/revizuire al PLAM-jud.Vrancea prin postarea pe site-ul agenţiei şi apariţia în ziarul „Vrancea Media” din 30.08.2011 a unui comunicat  privind demararea procesului de actualizare/revizuire PLAM; transmiterea către autorităţile publice locale, agenţi economici, ONG-uri, a Raportului de monitorizare PLAM pe anul 2010 şi a matricilor plan de acţiune în vederea actualizării/revizuirii obiectivelor cuprinse în plan; postarea pe site-ul agenţiei a documentelor elaborate –PLAM şi Raportul de monitorizare în 2010; In semestrul I 2011 au avut loc următoarele activităţi: interviuri la posturile locale de radio şi televiziune cât şi articole în presa locală; participare la întâlnirile organizate de Instituţia Prefectului cu primarii localităţilor de pe teritoriul judeţului, în scopul informării şi sensibilizării acestora la problemetica de mediu; publicare pe site-ul instituţiei şi în ziarul local a termenului până la care se primesc propunerile de proiecte în cadrul procesului de actualizare a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului precum şi prelungirea termenului, până la data de 31 mai 2011, de depunere a fişelor pentru propunerile de proiecte; intensificarea activităţilor de Educaţie ecologică ca urmare a înscrierii unui număr mai mare de instituţii de învăţământ în programul naţional „Eco-şcoala”; încheiere acorduri de colaborare cu instituţiile de învăţământ şi cu ONG-uri.

w         corelarea măsurilor din PLAM iniţial cu cele incluse în master planurile din domeniile apei, gestiunii deşeurilor şi calităţii aerului pe judeţul Vrancea, având în vedere că au fost elaborate o serie de documente programatice cu care PLAM  trebuie corelat. In acest scop, s-au avut în vedere : portofoliul de proiecte aprobat in trim III al anului 2011 al Planului  de management integrat al deşeurilor, finalizarea de către firma de consultanţă contractată în acest scop a Planului de investiţii la nivelul judeţului Vrancea în sectorul Apă Potabilă şi Apă Uzată, precum şi  Programul de gestionare a calităţii aerului în municipiul Focşani, oraş Odobeşti şi com. Suraia.

w         solicitarea autorităţilor publice locale, ONG-urilor din judeţ şi agenţilor economici, transmiterea de propuneri de proiecte în vederea selectării lor în Portofoliul de proiecte al PNAPM (adresa nr.7970/30.08.2011)

w         solicitarea primăriilor locale , date privind finalizarea listei cu proiectele de mediu in derulare (adresa nr.8870/30.09.2011)

w         organizarea şedinţei Grupului de lucru, în data de 06.10.2011, în cadrul căreia s-au analizat draftul matricilor plan de acţiune pentru PLAM actualizat/revizuit şi lista cu propunerile de proiecte de mediu ce vor fi incluse în PLAM actualizat/revizuit.

w                     solicitarea autorităţilor publice locale, şi agenţilor economici, transmiterea, în scris, a acţiunilor propuse pentru soluţionarea aspectelor de mediu ridicate în cadrul şedinţei primului grup de lucru.  (adresele  nr.9087/07.10.2011, nr.9085/07.10.2011, nr.9086/07.10.2011, nr.9088/07.10.2011,nr.9621/26.10.2011,nr.9624/26.10.2011, nr.9623/26.10.2011,nr.9622/26.10.2011,nr.9620/26.10.2011şi nr.9700/31.10.2011). Urmare a  solicitărilor adresate către toţi cei implicaţi în procesul de implementare/monitorizare au răspuns: Consiliul Judeţean Vrancea, GNM-Comisariatul Judeţean Vrancea, Primăria oraşului Panciu, SC Vrancart SA Adjud, SC Enet SA Focşani, DSP Vrancea, OCPI Vrancea, ISU Vrancea.

w                  realizarea planului de acţiune actualizat/revizuit  şi este în lucru planul de implementare cu stabilirea măsurilor şi a factorilor responsabili pe categorii de probleme de mediu identificate şi prioritizate la nivel de judeţ.

 

Monitorizarea PLAM Vrancea, semestrul II 2011, s-a realizat în perioada august-noiembrie 2011. Au fost utilizate modelele pentru matricile de implementare şi, respectiv, de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării proiectelor.

 

Istituţia coordonatoare a procesului de monitorizare şi de evaluare a rezultatelor      implementării a fost Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea.

 

Stadiul de realizare a acţiunilor de mediu rezultat din PLAM Vrancea se prezintă astfel:

                                                                                                                                                                                  număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

65

-

-

-

-

-

65

 

≤ 2011

99

-

-

-

-

-

99

 

      >2011

-

-

53

-

-

-

53                                                                                                                                            

 

  TOTAL

164

-

53

-

-

-

217

 

 

 

 

 • Oportunităţi/dificultăţi întâmpinate în derularea activităţilor în procesul de planificare/monitorizare/evaluare a activităţii de planificare de mediu:

 

Oportunităţi :

- posibilitatea  accesării de fonduri UE , odată cu lansarea  finanţării axelor din POR şi POS, pentru finanţarea proiectelor de mediu şi implicit realizarea obiectivelor din PLAM

-elaborarea de documente programatice cu care PLAM trebuie corelat în procesul de actualizare/revizuire:

 • Programul de gestionare a calităţii aerului în municipiul Focşani, oraş Odobeşti şi com. Suraia
 • Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor
 • Portofoliul de proiecte aprobat in trim III al anului 2011 al Planului  de management integrat al deşeurilor, care vizează Centrul de management integrat al deşeurilor  Haret
 • Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea - VranceAqua“, pentru care  s-a obţinut finanţarea de la Comisia Europeana şi lucrările vor începe în perioada imediat următoare.

Dificultăţi:

-lipsa unor proceduri clare de monitorizare/evaluare, respectiv revizuire  PLAM

-neimplicarea unor instituţii cu responsabilităţi în procesul planificării acţiunilor pentru    mediu

 

 • Demersuri întreprinse pentru îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale şi cu alte instituţii implicate în procesul de planificare de mediu:

v      s-au organizat întâlniri cu autorităţile locale, pe teme privind managementul deşeurilor, calitatea apei, spaţiile verzi.

v      s-au distribuit materiale informative cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile pe care le au autorităţile locale pentru rezolvarea problemelor de mediu;

v      s-au  derulat programe colaborare cu unităţile de învăţământ din judeţ pentru desfăşurarea acţiunilor de educaţie ecologică:

-a fost lansat proiectul de parteneriat educaţional „Un mediu curat,oxigen garantat”,care a reunit elevi şi profesori de la cele trei şcoli partenere Colegiul National „Al.I.Cuza” Focşani,Grupul Şcolar „G.G.Longinescu”Focsani şi Şcoala cu cls.I-VIII”Principele Şerban Ghica şi Principesa Aristiţa Ghica”Sihlea.Proiectul  s-a derulat în perioada 16.03.2011-16.06.2011 cu sprijinul autorităţilor locale din Focşani şi Sihlea.

v      s-au furnizat date şi s-a colaborat la elaborarea documentelor strategice de planificare iniţiate de unităţile administrative teritoriale din judeţ:

-participare la analiza solicitată de consultantul pentru revizuirea proiectului “Sistemul de management integrat al deşeurilor din judeţul Vrancea “ în vederea obţinerii acordurilor de închidere a depozitelor neconforme Goleşti , Odobeşti , Panciu , Adjud , Haret şi a depozitelor rurale

- acordare consultanţă în cadrul  „Proiectului de Servicii Municipale” pentru pregătirea de proiecte , în vederea finanţării din Fonduri UE – contract 1 „Servicii de Consultanţă pentru Judeţele Brăila, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov şi Vrancea”.In sectorul  apa potabilă şi apă uzată s-a obţinut finanţare pentru 8 localităţi din Judeţul Vrancea: municipiul Focşani cu satul Mândreşti; comuna Cîmpineanca cu satele Pietroasa şi Cîmpineanca; com.Goleşti cu satele Ceardac şi Goleşti; oraşul Odobeşti; oraşul Mărăşeşti; oraşul Panciu cu satele componente Neicu, Satul Nou, Crucea de Jos, Crucea de Sus şi Dumbrava;  municipiul Adjud cu satul component Adjudul Vechi; com.Homocea cu satul Lespezi. Lucrările au fost începute din 30.03.2011. Perioada contractului de finanţare este de 57 luni, termen de implementare 31.12.2014 cu o valoare de 441 765 258 lei.

 

 

 • Stadiul de realizare a acţiunilor de mediu rezultat din PLAM Vrancea, pe categorii de probleme, se prezintă astfel:

 

Categoria de probleme: CALITATEA NECORESPUNZĂTOARE ŞI CANTITATEA  INSUFICIENTĂ A APEI POTABILE

                                                                                                                                                                               număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

5

-

-

-

-

-

5

 

≤ 2011

2

-

-

-

-

-

2

 

      >2011

-

-

12

-

-

-

12

 

   TOTAL

7

-

12

-

-

-

19

 

 

Categoria de probleme: POLUAREA APELOR DE SUPRAFATA

                                                                                                                                 număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

-

-

-

-

-

-

-

 

≤ 2011

-

-

-

-

-

-

-

 

      >2011

-

-

10

-

-

-

10

 

   TOTAL

-

-

10

-

-

-

10

 

 

 

Categoria de probleme: POLUAREA  SOLULUI  ŞI  APELOR  SUBTERANE

                                                                                                                                          număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

-

-

-

-

-

-

-

 

≤ 2011

12

-

-

-

-

-

12

 

      >2011

-

-

18

-

-

-

18

 

   TOTAL

12

-

18

-

-

-

30

 

Categoria de probleme: POLUAREA  ATMOSFEREI

         număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

3

-

-

-

-

-

3

 

≤ 2011

15

-

-

-

-

-

15

 

      >2011

-

-

1

-

-

-

1

 

   TOTAL

18

-

1

-

-

-

19

 

 

 

Categoria de probleme: AMENINTARI  DATE  DE  ACCIDENTE  MAJORE, FENOMENE  NATURALE  ŞI  ANTROPICE

         număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

1

-

-

-

-

-

1

 

≤ 2011

9

-

-

-

-

-

9

 

      >2011

-

-

9

-

-

-

9

 

   TOTAL

10

-

9

-

-

-

19

 

 

 

Categoria de probleme: URBANIZAREA  MEDIULUI

                      număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

20

-

-

-

-

-

20

 

≤ 2011

5

-

-

-

-

-

5

 

      >2011

-

-

-

-

-

-

-

 

   TOTAL

25

-

-

-

-

-

25

 

 

 

 

Categoria de probleme: MANAGEMENTUL  DEŞEURILOR

         număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

2

-

-

-

-

-

2

 

≤ 2011

17

-

-

-

-

-

17

 

      >2011

-

-

3

-

-

-

3

 

   TOTAL

19

-

3

-

-

-

22

 

 

 

 

Categoria de probleme: RELATIA  MEDIU - SANATATE

                      număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

9

-

-

-

-

-

9

 

≤ 2011

-

-

-

-

-

-

-

 

      >2011

-

-

-

-

-

-

-

 

   TOTAL

9

-

-

-

-

-

9

 

 

 

Categoria de probleme: INTARIREA  CAPACITATII  INSTITUTIONALE  APM VRANCEA

         număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

7

-

-

-

-

-

7

 

≤ 2011

4

-

-

-

-

-

4

 

      >2011

-

-

-

-

-

-

-

 

   TOTAL

11

-

-

-

-

-

11

 

 

 

Categoria de probleme: INTARIREA  CAPACITATII  AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI  PUBLICE  LOCALE,  AGENTI  ECONOMICI, ONG-uri PENTRU  MANAGEMENTUL  PROBLEMELOR  DE  MEDIU

 

                      număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

10

-

-

-

-

-

10

 

≤ 2011

-

-

-

-

-

-

-

 

      >2011

-

-

-

-

-

-

-

 

   TOTAL

10

-

-

-

-

-

10

 

 

 

Categoria de probleme: TURISM  SI  AGREMENT

         număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

-

-

-

-

-

-

-

 

≤ 2011

8

-

-

-

-

-

8

 

      >2011

-

-

-

-

-

-

-

 

   TOTAL

8

-

-

-

-

-

8

 

Categoria de probleme: MEDIU  NATURAL  SI  ANTROPIC

         număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

1

-

-

-

-

-

1

 

≤ 2011

27

-

-

-

-

-

27

 

      >2011

-

-

-

-

-

-

-

 

   TOTAL

28

-

-

-

-

-

28

 

 

 

 

Categoria de probleme: EDUCATIE  ECOLOGICA  SI  INFORMAREA COMUNITATII

                      număr de acţiuni

 

Termen de realizare

Realizate

Realizate în avans

In curs de realizare

Nerealizate

Amânate

Anulate

Total

 

Permanente

7

-

-

-

-

-

7

 

≤ 2011

-

-

-

-

-

-

-

 

      >2011

-

-

-

-

-

-

-

 

   TOTAL

7

-

-

-

-

-

7

 

 

 

 

 • Raportul anual de evaluare a rezultatelor implementării PLAM-Judeţul Vrancea

Raportul de monitorizare şi evaluare a planului local de acţiune pentru mediu prezintă situaţia acţiunilor propuse în cadrul celor 13 categorii de probleme de mediu identificate în judeţul Vrancea.

Pentru perioada analizată (anul 2011) n-au fost identificate acţiuni cu termene scadente , 65 de acţiuni au caracter permanent şi au fost realizate.

Din totalul de 217 acţiuni prevăzute în plan, pînă în prezent, au fost realizate integral 99 acţiuni, 53 acţiuni sunt în curs de realizare, 65 acţiuni au caracter permanent. Nu sunt acţiuni realizate în avans, nerealizate sau amânate.

Faţă de analiza precedentă efectuată la finele anului 2010, se constată că deşi  orizontul de timp al acţiunilor prevăzute în PLAM este intervalul 2005-2015, se poate considera că,  în conjunctura actuală de criză economică procentul de acţiuni realizate (75,5 %) precum şi cel al acţiunilor în curs de realizare (24,5 %) este foarte bun, majoritatea acţiunilor fiind eşalonate la începutul acestei perioade.

In continuare este prezentat stadiul implementării PLAM- Judeţul Vrancea,  pe categorii de probleme,  care au  înregistrat o serie de progrese în rezolvarea problemelor de mediu majore identificate.

 

Categoria de probleme: CALITATEA  NECORESPUNZĂTOARE  ŞI CANTITATEA   INSUFICIENTĂ  A  APEI  POTABILE

 

Probleme specifice

 

Calitatea necorespunzătoare a apei utilizate în scop potabil în anumite zone

 

Insuficienţa gradului de asigurare a apei potabile prin sistem centralizat

 

Starea tehnică necorespunzătoare a reţelelor  de aducţiune şi de distribuţie a apei potabile cu importante pierderi de apă

 

Deficienţe privind managementul apei potabile (debit disponibil, sursă, calitate, consumator)

 

Necesitatea dezvoltării sistemului  de monitoring corespunzător al calităţii apei potabile

 

 

 

    Nr. acţiuni 

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

4

 

1

 

0

3( termen 2015)

 

4

1

0

3( termen 2015)

 

5

0

0

5( termen 2015)

 

4

3( termen permanent)

0

1( termen 2012)

 

2

2( termen permanent)

0

0

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 5 probleme specifice, pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 19 acţiuni, din care: realizate 2, în curs de realizare 12, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0, iar 5 acţiuni cu caracter permanent au fost realizate.

 

La nivelul localităţilor, alimentarea cu apă a populaţiei se asigură prin sisteme centralizate de alimentare cu apă sau din instalaţii locale-fântâni şi captări de izvoare. În judeţ alimentarea cu apă a populaţiei în sistem centralizat se face din subteran, utilizatorii de apă de suprafaţă fiind comunele Soveja şi  Dumitreşti.

Folosinţele de apă care exploatează surse din subteran sau de suprafaţă au fost asigurate la nivelul necesarului de apă solicitat.

 

Problema – Starea tehnică necorespunzătoare a reţelelor  de aducţiune şi de distribuţie a apei potabile cu importante pierderi de apă, având ca obiectiv creşterea gradului de folosinţă a apei şi menţinerea calităţii apei.

O serie de studii de fezabilitate/proiecte tehnice privind reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă au fost reactualizate/realizate, lucrările aflându-se în diferite etape de realizare. Lungimea reţelelor de distribuţie apă potabilă a crescut atât în mediul urban cât şi rural, situaţia la nivel de judeţ, la finele anului 2010, prezentându-se astfel:

SC CUP SA Focşani - lungime totală 130 km

SC CUP SA – sucursala apă-canal Adjud: lungime totală reţea de distribuţie 21,2 km

SC CUP SA – sucursala apă-canal Mărăşeşti : lungime totală 1,2 km

SC CUP SA – sucursala apă-canal Odobeşti : lungime totală 29 km

SC CUP SA – sucursala apă-canal Panciu :lungime totală 44,3 km.

Numărul de locuitori din zona urbană racordaţi la reţeaua de alimentare cu apă potabilă în anul 2010 : 129300 locuitori.

In mediul rural, reţeaua de distribuţie apă potabilă a crescut cu 217 km, existau 50 de sisteme de alimentare cu apă, pentru alimentarea totală sau parţială, a 45 comune din totalul de 68 comune ale judeţului Vrancea.

Pierderile de apă de pe  sistemele de alimentare cu apă au fost în limitele admise de standardele în vigoare,  pierderi ce au rezultat  în special din procesul de tratare a apei şi avarii pe reţele.

 

Problema  - Deficienţe privind managementul apei potabile (debit disponibil, sursă, calitate, consumator) având ca obiectiv – îmbunătăţirea monitorizării şi a managementului apei potabile şi

Problema - Necesitatea dezvoltării sistemului  de monitoring corespunzător al calităţii apei potabile, având ca obiectiv -evaluarea riscului calităţii apelor asupra sănătăţii populaţiei.

Cu toate că sursa de apă este subterană, apa brută nu îndeplineşte în totalitate concentraţiile maxime admise de legislaţia în vigoare, motiv pentru care sunt sisteme cu staţii de tratare a fierului, manganului  şi amoniului.

In 2011, acţiunea cu caracter permanent, privind monitorizarea de control şi de audit a calităţii apei potabile produsă şi distribuită,  s-a realizat de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Vrancea, care a aplicat măsurile de remediere a deficienţelor constatate.

În mediul urban, DSP Vrancea a analizat un număr total de 7761 probe de apă  din care : 

 • 1937 probe pentru analize microbiologice, 100% fiind conforme Legii 458/2002.
 • 5824 probe pentru analize fizico-chimice din care neconforme la parametrii "clor rezidual liber" 4,06%  şi   "turbiditate" 0,24%.

Cauzele neconformităţilor :

1. Lipsa staţiilor de tratare (dezinfecţie);

2.Asigurarea dezinfecţiei cu clorură de var, manual, determină neasigurarea unei concentraţii constante a clorului rezidual liber pe parcursul zilei.

Măsuri aplicate:

1. Modernizarea /dotarea instalaţiilor de alimentare cu apă cu staţie de tratare mecanică;

2. Verificarea permanentă atât a concentraţiei in substanţă activă a dezinfectanţilor cât şi monitorizarea concentraţiei clorului rezidual liber în reţeaua de distribuţie (la consumatori).

În mediul rural, din instalaţiile centrale ce aparţin SPESRAA (Consiliul Judeţean Vrancea) DSP Vrancea a analizat un număr total de 597 probe de apă  din care :   

 • 504 probe apă, microbiologic fiind  100% conforme Legii 458/2002.
 • 93 probe apă, fizico-chimic fiind neconforme 14 probe (15,05%) la parametrii "clor rezidual liber" , "nitraţi" , "nitriţi" şi "fier".

Cauzele neconformităţilor :

 1. Funcţionarea deficitară a staţiilor de tratare (dezinfecţie) cu clor gazos în sezonul rece;

2. Calitatea necorespunzătoare a apei la surse (cantităţi crescute de nitraţi, nitriţi sau fier).

3. Lipsa unor procedee de tratare adecvate, pentru reducerea concentraţiei parametrului evidentiat  în exces(fier).

şi a aplicat următoarele măsuri:

1. Modernizarea /dotarea instalaţiilor de alimentare cu apă cu staţie de tratare cu hipoclorit de sodiu (la 13 instalaţii);

2. Verificarea permanentă atât a concentraţiei in substanţă activă a dezinfectanţilor cât şi monitorizarea concentraţiei clorului rezidual liber în reţeaua de distribuţie (la consumatori).

3. Întocmirea documentaţiei pentru solicitarea primei derogări pentru parametrul "nitraţi" pe o perioadă de 3 ani (pentru instalaţia Cârligele).

4. Dotarea cu instalaţii de deferizare

În mediul rural, din instalaţiile centrale ce aparţin Primăriilor, DSP Vrancea a analizat un număr total de 1074 probe de apă  din care :   

 • 725 probe apă din punct de vedere microbiologic, 18 probe (2,48%) fiind  neconforme Legii 458/2002.
 • 349 probe apă din punct de vedere  fizico-chimic, 79 probe (22,63%)  fiind neconforme la parametrii "clor rezidual liber" , "nitraţi" , "nitriţi" şi "fier".

Principalele cauze de nepotabilitate a apei distribuite consumatorilor :

1. Funcţionarea deficitară/nefuncţionarea  staţiilor de tratare (dezinfecţie).

2. Dificultăţi în aprovizionarea cu clor gazos prin lipsa mijloacelor de transport speciale, autorizate, ceea ce a determinat neefectuarea dezinfecţiei apei.

3. Ineficienţa staţiilor de tratare a apei cu UV.

4. Efectuarea manuală a dezinfecţiei apei, ceea ce determină imposibilitatea asigurării unei concentraţii constante a clorului rezidual liber în apa produsă şi distribuită, pe parcursul zilei.

5. Lipsa posibilităţii efectuării dezinfectiei la nivelul bazinelor metalice tip hidrosferă, foarte vechi (Cîmpineanca - sursa CAP,  Tătăranu - sursele Mărtineşti, Bordeasca Veche şi Obileşti).

6. Calitatea necorespunzătoare a apei la surse (cantităţi crescute de nitraţi, nitriţi sau fier).

7.Lipsa unor procedee de tratare adecvate, pentru reducerea concentraţiei parametrilor chimici evidenţiaţi  în exces.

şi a aplicat următoarele măsuri :

1. Dotarea instalaţiei de apă cu staţie de dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu - localitatea Coteşti;

2. Amenajarea unor spatii pentru depozitarea în condiţii optime a clorurii de var utilizată pentru dezinfecţia apei.

3. Suplimentarea procedeului de tratare a apei prin clorinare, la instalaţiile care dispun de staţii de dezinfectie cu UV (Vrîncioaia, Negrileşti, Păuneşti -sursa Bodea).

4. Trecerea în conservare a forajelor care au un conţinut crescut de nitraţi, în localităţile care au dispus de posibilităţi alternative (localităţile Slobozia Bradului şi Bătineşti).

5. Întocmirea documentaţiei pentru solicitarea primei derogări pentru parametrul

"nitraţi" pe o perioadă de 3 ani (pentru instalaţiile Bordeşti, Coteşti, Gugeşti, Răcoasa -satele Răcoasa şi Mărăşti).

La nivelul judeţului Vrancea, există, în derulare, programe de etapizare privind realizarea lucrărilor şi măsurilor în vederea protecţiei calităţii apelor pentru folosinţele de apă, care cuprind:

-          modernizări ale sistemului de alimentare cu apă potabilă;

-          reabilitarea reţelelor de distribuţie apă la consumatori;

-          retehnologizare şi modernizare staţii de epurare ape uzate cu execuţie treaptă mecanică, treapta biologică şi treaptă terţiară

-          reabilitare şi extindere reţele de canalizare

Au fost întocmite proiecte şi depuse pentru obţinerea finanţării :

-„Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judeţul Vrancea “ – Aglomerarea Focşani , amplasament pe teritoriul administrativ al municipiului Adjud

-,,Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea “ – Aglomerarea Focşani , amplasament pe teritoriul administrativ al municipiului Focşani si al localităţilor Cimpineanca si Goleşti , jud. Vrancea

-,,Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă  şi canalizare in judeţul Vrancea “ – Aglomerarea Odobeşti , amplasament pe teritoriul administrativ al oraşului Odobeşti  şi al localităţilor Jariştea şi Boloteşti

-,,Reabilitarea  şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă  şi canalizare in judeţul Vrancea “ – Aglomerarea Homocea , amplasament pe teritoriul administrativ al com. Homocea, satele Homocea şi Lespezi

Pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea - VranceAqua“, s-a obţinut finanţarea de la Comisia Europeana. Compania de Utilităţi

Publice Focsani (SC CUP SA) a scos la licitaţie o lucrare de mare anvergură pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în judeţul Vrancea. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea“ este un proiect finanţat în cadrul POS Mediu, cu o valoare de 107.068.652 euro. De acest proiect, care urmează să fie implementat de operatorul regional de apă – SC CUP SA – vor beneficia aproximativ 160 de mii de cetăţeni ai judeţului Vrancea. Proiectul este destinat oraşelor Focşani, Adjud, Panciu, Mărăşeşti, Odobeşti, dar şi comunelor Goleşti, Câmpinean-ca şi Homocea. El prevede reabi-litarea puţurilor de apă, a staţiilor de tratare a apei potabile, a conductelor de aducţiune, extinderea sistemului de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare din aceste localităţi, dar şi realizarea a cinci noi staţii de epurare.

 

 

Categoria de probleme: POLUAREA  APELOR  DE  SUPRAFATA

 

Probleme  specifice

 

Preepurarea/epurarea inexistenţa/necorespunzătoare a apelor uzate provenite din activităţi industriale, zootehnice si agricole

 

Inexistenţa sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere în localităţi cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă

 

Deficienţe în sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate in localităţile urbane/rurale în care există

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

2

0

0

2( termen 2015)

 

4

0

0

4(termen 2022)

 

4

0

0

4(termen 2018)

 

Au fost inventariate 3 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 10 acţiuni din care: realizate 0, în curs de realizare 10, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0.

 

Principalele cauze ale poluării apelor de suprafaţă sunt apele uzate industriale, apele uzate menajere epurate insuficient, activităţile din industria extractivă.

 

Problema- Preepurarea/epurarea inexistentă/necorespunzătoare a apelor uzate provenite din activităţi industriale, zootehnice şi agricole, având ca obiectiv- monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi de adâncime

Pe parcusul anului 2011 cursurile de apă urmărite de SGA Vrancea au  fost supravegheate din punct de vedere al calităţii apei printr-o reţea cu 15 secţiuni de control în judeţul Vrancea, monitorizarea realizându-se pe o lungime totală de 636 km.

Calitatea globală a apelor înregistrate în secţiunile de supraveghere s-a urmărit astfel:

-         pe râul Siret – 4 secţiuni: Adjudu Vechi, Cosmeşti, Bilieşti, Lungoci

-         pe râul Putna - 4 secţiuni: Tulnici, Colacu, Podu Zamfirei şi Boţârlău.

-         pe râul Râmnicu Sărat – 3 secţiuni: Tulburea, Nicoleşti, Măicăneşti

-         pe râul Trotuş – o secţiune: Adjud

-         pe râul Milcov - 3 secţiuni:Reghiu, Goleşti şi Răstoaca

-         pe râul Râmna - 2 secţiuni: Jilişte şi Răşcuţa

Evoluţia calităţii apelor a fost studiată pe grupe de indicatori:

-         RO( regimul de oxigen): Oxigen dizolvat, CBO5, CCOMn, CCOCr

-         Nutrienţi: NH4, NO3, NO2, ortofosfaţi, Ptotal

-         Salinitate - reziduu fix, cloruri, sulfaţi, calciu, sodiu, duritate totală.

-         Poluanţi toxici specifici de origine naturală: Fe, Mn, Cu

-         Alţi indicatori chimici relevanţi - fenoli şi detergenţi anionici activi

Incadrările în clasele de calitate ale secţiunilor apelor de suprafaţă, în conformitate cu prevederile Ord. 161/2006 , la nivelul semestrului I al anului 2011, sunt următoarele:

 

Râul Siret

 

                     

               Clasa de calitate

 

 

 

               Adjudu Vechi

               Cosmeşti

                                                            Bilieşti

                

               Lungoci

 

1. regimul oxigenului

II

I

II

II

 

2. nutrienţi

II

II

I

I

 

3. ioni generali, salinitate

II

I

II

II

 

4. substanţe toxice organice

-

-

-

I

 

FINAL

II

II

II

II

 
           

 

Râul Siret s-a încadrat în clasa a II a de calitate conform Ordinului 161/2006 în toate  secţiunile de control.

 

Râul Putna

 

               Clasa de calitate

 

Tulnici

 

Colacu

 

Boţîrlău

 

 

Podu Zamfirii

1. regimul oxigenului

I

II

II

I

2. nutrienţi

I

I

I

I

3. ioni generali, salinitate

I

II

III

II

4. substanţe toxice organice

-

-

I

-

               FINAL

I

II

III

II

Râul Putna s-a încadrat în clasa a I a de calitate conform Ordinului 161/2006 în secţiunea de control Tulnici,  în clasa a II a de calitate în secţiunile de control Colacu, Podu Zamfirei şi în clasa a III a de calitate în secţiunea de control Boţîrlău.

Râul Rîmnicu Sărat

 

               Clasa de calitate

 

 

Tulburea

 

 

Nicoleşti

 

               Măicăneşti

 

1. regimul oxigenului

II

II

II

2. nutrienţi

I

III

II

3. ioni generali, salinitate

IV

IV

V

4. substanţe toxice organice

-

-

I

               FINAL

IV

IV

V

Râul Rîmnicu Sărat s-a încadrat în clasa a IV a de calitate conform Ordinului 161/2006 în secţiunile de control Tulburea, Nicoleşti şi în clasa a V a de calitate în secţiunea de control Măicăneşti.

 

Râul Trotuş

 

 

               Clasa de calitate

 

 

Adjud

 

1. regimul oxigenului

II

 

2. nutrienţi

I

 

3. ioni generali, salinitate

II

 

4. substanţe toxice organice

I

 

               FINAL

II

 

Râul Trotuş se încadreaza în clasa a II a de calitate conform Ordinului   161/2006.

 

Râul Milcov

 

                           

               Clasa de calitate

 

 

 

 

Reghiu

               Goleşti

 

Răstoca

 

1. regimul oxigenului

I

II

II

 

2. nutrienţi

I

I

I

 

3. ioni generali, salinitate

III

III

III

 

4. substanţe toxice organice

-

-

-

 

               FINAL

III

III

III

 
         

 

Râul Milcov s-a încadrat în clasa a III  a de calitate conform Ordinului 161/2006 în toate secţiunile de control.

 

În anul 2011 următorii agenţi economici au monitorizat apele uzate deversate în emisar natural (obligatie prevăzută în actele de reglementare deţinute) :

? SC VRANCART ADJUD (pH , suspensii , reziduu fix , CBO5 , CCO-Cr , amoniu , fenoli ,     azotaţi , azotiţi , substanţe extractibile )

? CUP SA - sucursala ADJUD (suspensii , reziduu fix , CBO5 , CCO-Cr, amoniu, azotaţi, azotiţi, substanţe extractibile, detergenţi)

? CUP RA FOCŞANI (suspensii , reziduu fix , CBO5 , CCO-Cr , amoniu , detergenţi , azotaţi , azotiţi , substanţe extractibile )

? CUP SA - sucursala MĂRĂŞEŞTI (suspensii , reziduu fix , CBO5 , CCO-Cr, amoniu, azotaţi, azotiţi, substanţe extractibile, detergenţi)

? CUP SA - sucursala ODOBEŞTI (suspensii , reziduu fix , CBO5 , CCO-Cr, amoniu, azotaţi, azotiţi, substanţe extractibile, detergenţi)

? CUP SA - sucursala PANCIU (suspensii , reziduu fix , CBO5 , CCO-Cr, amoniu, azotaţi, azotiţi, substanţe extractibile, detergenţi)

? SC ENET FOCŞANI ( pH , substanţe extractibile , temperatură ,   cloruri )

? SC ROMSEH TOOLS FOCŞANI ( pH , suspensii , cianuri , Cr , produs petrolier)

? SC VEF SA FOCŞANI (pH , suspensii , reziduu fix , Fe , substanţe extractibile

Faţă de concentraţiile maxime admise de normativele şi actele de reglementare existente s-au înregistrat depăşiri la indicatorul amoniu la SC CUP – sucursala Oobeşti în lunile ianuarie, aprilie, mai şi iunie 2011

APM Vrancea, în anul 2011, în cadrul laboratorului, a efectuat analize fizico-chimice la  următoarele  unităţi care prezintă impact asupra apelor de suprafaţă:

         -    SC VRANCART SA ADJUD 

-          CUP SA - sucursala ADJUD

-          CUP SA FOCŞANI

-          CONSILIUL LOCAL GUGEŞTI

-          CUP SA- sucursala  MĂRĂŞEŞTI

-          CUP SA - sucursala ODOBEŞTI

-          CUP SA - sucursala PANCIU

Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente s-au înregistrat depăşiri la următorii indicatori monitorizaţi :

 

Sursa de apă uzată

Receptor

Poluanţi la care s-au înregistrat depăşiri

 

SC VRANCART SA ADJUD 

râul Siret

iunie: CCO-Cr;

 

 

CUP SA - sucursala ADJUD

 

râul Trotuş

ianuarie: CCO-Cr, detergenţi, NH4; februarie, martie, aprilie, mai: detergenţi, NH4; iunie: CCO-Cr,NH4 ;

 

 

CONSILIUL LOCAL GUGEŞTI

 

 

râul Râmna

 

ianuarie, februarie: CCO-Cr, NH4; NH4;, martie, aprilie, mai, iunie: NH4;

 

 

CUP SA - sucursala MĂRĂŞEŞTI

 

 

râul Siret

ianuarie: CCO-Cr, detergenţi, NH4; februarie: detergenţi, NH4; martie, aprilie, mai, iunie: detergenţi, NH4;

 

CUP SA - sucursala  ODOBEŞTI

 

râul Milcov

ianuarie, februarie, iunie: suspensii, CCO-Cr, detergenţi, NH4;

 martie: detergenţi, NH4;

aprilie, mai: suspensii, detergenţi,  NH4; 

 

CUP SA - sucursala  PANCIU

 

pârâul Hăulita

februarie, iunie: NH4;

 martie, aprilie, mai: detergenţi, NH4;

 

 

 

Problema - Inexistenţa sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere în localităţi cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă, având ca obiective: reducerea impactului asupra emisarilor a apelor evacuate prin realizarea staţiilor de epurare, reţele de canalizare şi reducerea impactului asupra emisarilor, a apelor evacuate  prin  reabilitarea/modernizarea staţiilor de epurare, reţele de canalizare.

Atât agenţii economici cât şi autorităţile publice locale au făcut o serie de investiţii (în limita fondurilor financiare identificate) în ceea ce priveşte staţiile de epurare, iar principalii agenţi

economici din judeţ  au  în derulare măsuri care au ca scop îmbunătăţirea calităţii indicatorilor de calitate ai apelor uzate deversate provenite din procesele de producţie.

Au fost realizate următoarele proiecte cu finanţare PHARE:

 • Echipare edilitară şi modernizare infrastructura zona Siret – Siretel , Adjud
 • Echipare edilitară şi modernizare infrastructura zona Copacesti , Adjud

Aceste proiecte au inclus şi lucrări la reţeaua de canalizare din respectivele zone .

In urma măsurilor luate de Primăria Gugeşti s-a realizat staţia de epurare a comunei Gugeşti cu finantare SAPARD .

S-a realizat staţia de epurare şi reţeaua de canalizare in localitatea Lepşa, cu finanţare SAPARD , dar nu a fost pusă încă in funcţiune datorită unor deficienţe constructive.

S-a realizat staţia de epurare şi reteaua de canalizare in comuna Vidra cu finanţare SAPARD , aceasta funcţionând la parametrii proiectaţi şi asigurând şi captarea apelor uzate de la Spitalul Vidra.

S-a realizat extinderea şi modernizarea staţiei de epurare din municipiul Focşani, cu finanţare ISPA

A fost finanţat prin Fondul de Mediu proiectul Consiliului Local Soveja „Staţie de epurare în Comuna Soveja”.

Progrese în sectorul industrial:

SC VRANCART SA ADJUD  a preconizat pentru anul 2014  realizarea unui proiect ce vizează reducerea poluanţilor la sursă, din apele uzate evacuate în râul Siret, în vederea respectării NTPA 001/2005. Proiectul prevede realizarea unui sistem de limpezire a apelor reziduale la instalaţia de fabricat hârtie igienică şi folosirea apei limpezite în procesul tehnologic.

Categoria de probleme: POLUAREA  SOLULUI  ŞI  APELOR  SUBTERANE

 

Probleme  specifice

 

Poluarea apelor subterane şi solului cu substante utilizate in agricultura (ingrasaminte chimice , pesticide , etc.)

 

Tăierea necontrolată a pădurilor şi necorelarea volumului masei lemnoase supuse exploatării cu ritmul de regenerare şi creştere a acestora ceea ce a favorizat fenomenul de alunecare a versanţilor şi de distrugere a solului. Suprafeţe întinse afectate , în diferite grade , de alunecări de teren .

 

Suprafeţe întinse afectate de eroziune , in diferite grade .Eroziunea accentuată a solului dată şi de lipsa perdelelor forestiere de protecţie (zonelor impădurite)

 

Neaplicarea amendamentelor corespunzătoare pe terenurile acide şi sărăturate.Suprafeţe întinse de terenuri acide şi/sau sărăturate .

 

Poluarea provocată de depozitele de deşeuri necorespunzător amenajate (amplasate).

 

Evacuarea necorespunzătoare a dejecţiilor de la fermele zootehnice

 

Poluarea prin lucrări de excavaţii şi depozitări de steril “la zi”

 

Inexistenta unui sistem de evidenţă cu caracterizare, nominalizare şi amplasamentul pe terenuri legate de poluarea solului cu pesticide

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

3

0

0

3( termen 2016)

 

6

1

0

5(termen 2014 si permanent)

 

6

1

0

5(termen 2014 si permanent)

 

5

0

0

5(termen 2017)

 

2

2

0

0

 

1

1

0

0

 

1

1

0

0

 

6

6

0

0

 

S-au identificat 8 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 30 de acţiuni din care: realizate 12, în curs de realizare 18, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0.

 

Problema- Poluarea apelor subterane şi solului cu substante utilizate in agricultura (ingrasaminte chimice , pesticide , etc.), având ca obiectiv implementarea bunelor practici în agricultură.

Monitorizarea calităţii solului se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 444/2002 privind finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi al Ordinului 222/2002 privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice şi agronomice.

Prin procedura de avizare/autorizare, APM Vrancea a impus prin actele de reglementare emise, obligativitatea respectării condiţiilor prevăzute de studiile pedologice şi agrochimice realizate de OSPA  şi a prevederilor Codului de bune practice agricole, în ceea ce priveşte aplicarea pe terenurile agricole, ca fertilizant natural, a dejecţiilor şi apelor uzate provenite din fermele zootehnice. Conştientizarea producătorilor agricoli se regăseşte în toate lucrările OSPA efectuate la cererea beneficiarilor.

 

Din cantitatea existentă iniţial  la unităţi economice , de 68,114 tone pesticide,  a fost eliminată o cantitate de 61,944 t  in cadrul proiectului PHARE RO 2002 / 000 – 586.04.07, iar in prezent se mai află pe stoc la 3 unităţi o cantitate totală de 6,17 tone , care nu a fost prinsă în acest proiect şi se analizează alte oportunităţi privind eliminarea acestora.

 

Problema – Suprafeţe întinse afectate de eroziune, în diferite grade.Eroziunea accentuată a solului dată şi de lipsa perdelelor forestiere de protecţie (zonelor împădurite), având ca obiectiv reducerea eroziunii solului.

OSPA  Vrancea a realizat următoarele acţiuni: actualizarea inventarului suprafeţelor degradate, delimitarea perimetrului de ameliorare şi a  naturii degradărilor, necesarul de lucrări de ameliorare.

Pînă în prezent suprafaţa amenajată cu lucrări de combatere a eroziunii solului la nivel de judeţ este de 51788 ha.

 

Proiecte aprobate spre finanţare  (în anul 2009) prin  Programul De Îmbunătăţire A Calităţii Mediului Prin Împădurirea Terenurilor Agricole Degradate, sunt în etapa de finalizare a lucrărilor în oraşul Panciu şi comunele Ciorăşti şi Măicăneşti .

 

Problema – Poluarea provocată de depozitele de deşeuri necorespunzător amenajate (amplasate), având ca obiectiv închiderea depozitelor neconforme corelată cu execuţia depozitelor ecologice.  Sunt în procedură de reglementare proiectele tehnice care vizează închiderea depozitelor menajere orăşeneşti în cele 5 oraşe:Focşani, Adjud, Mărăşeşti, Panciu, Odobeşti.

 

SC VRANCART SA ADJUD   finalizează până la sfârşitul anului 2011 lucrările de închidere a depozitului de deşeuri lichide şi de refacere a calităţii mediului în zona de impact.

 

Acţiuni ce vor fi incluse în PLAM actualizat/revizuit:

-Identificarea de către autorităţile publice locale,  a unor amplasamente/moduri de gestionare la nivelul localităţilor pentru depozitarea/eliminarea/valorificarea,  în condiţii conforme cu prevederile legale, a deşeurilor inerte, rezultate din construcţii/demolări .

-Actualizarea listei,  la nivelul judeţului Vrancea, cu siturile contaminate/potenţial contaminate. APM Vrancea, pe baza datelor existente, efectuează în această perioadă analiza preliminară a amplasamentului cu deşeuri chimice care au aparţinut fostului SC ROMSEH SA Focşani şi în conformitate cu  prevederile  HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, va decide  oportunitatea declarării amplasamentului  ( sit abandonat)  ca sit  contaminat/potenţial contaminat,  în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu.

 

Categoria de probleme: POLUAREA  ATMOSFEREI

 

Probleme specifice

 

Poluarea aerului cu emisii de noxe provenite din trafic . Lipsa studiilor de optimizare a traficului auto aplicabile în municipii  in vederea fluidizării circulaţiei si eliminarea zonelor cu depăşirii majore ale poluării aerului .

 

Emisii de compuşi periculoşi proveniţi de la crematoriile spitalelor

 

Poluarea atmosferei datorită emisiilor de COV rezultaţi din instalaţiile/activitaţile care utilizează solvenţi organici şi emisiile la la terminalele şi staţii de distribuţie a benzinei

 

Poluarea atmosferei cu compuşi proveniţi de la staţiile de preparare a mixturilor asfaltice

 

Poluarea atmosferei datorită arderii necontrolate a deşeurilor

 

Lipsa/exploatarea necorespunzatoare a instalaţiilor de recuperare a ODS urilor (substanţelor care epuizează stratul de ozon) la agenţii economici care utilizeaza/ detin ODS

 

Inexistenţa instalaţiilor de captare a biogazului la depozitele de deşeuri

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

4

3 (termen permanent)

0

1(termen 2012)

 

2

2

0

0

 

4

4

0

0

 

4

4

0

0

 

2

2

0

0

 

2

2

0

0

 

1

1

0

0

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 7 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 19 de acţiuni din care: realizate 15, în curs de realizare 1, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0, iar 3 acţiuni cu caracter permanent au fost realizate.

 

APM Vrancea monitorizează zilnic, calitatea aerului prin staţia automată de fond regional VN1, care face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului şi prin  4 puncte din reţeaua manuală de monitorizare: sediu APM Focşani; Focşani Sud; Focşani COMAT; Oraş Odobeşti.

Nu s-au înregistrat depăşiri  ale VL  la nici un indicator monitorizat prin reţeaua manuală sau staţia automată de monitorizare.

Coeficientul general de poluare pentru aer în judeţul Vrancea, pe semestrul I 2011, are valoarea de 0,355 faţă de valoarea de 0,346 pe semestrul I 2010 .

 

Problema - Poluarea aerului cu emisii de noxe provenite din trafic . Lipsa studiilor de optimizare a traficului auto aplicabile în municipii  în vederea fluidizării circulaţiei si eliminarea zonelor cu depăşirii majore ale poluării aerului.

APM Vrancea a iniţiat Programul de gestionare a calităţii aerului în judeţul Vrancea , localităţile Focşani, Odobeşti şi com.Suraia, care a fost  aprobat de Consiliul Judeţean Vrancea prin Hotărârea nr.94/14.09.2010. Este afişat pe site-ul agenţiei. Raportul anual de evaluare a Programului de gestionare a calităţii aerului, pentru anul 2010,  a fost aprobat de Consiliul Judeţean prin Hotărârea nr.68 din 13 mai 2011. In urma monitorizării, de către APM Vrancea împreună cu GNM-CJ Vrancea, a stadiului realizării măsurilor cuprinse în program, nu s-au constatat acţiuni nerealizate.

 

Acţiunile cuprinse în Programul de gestionare a calităţii aerului în localităţile Focşani, Odobeşti şi com.Suraia vor fi incluse în PLAM actualizat/revizuit.

Progrese în sectorul industrial:

SC ENET SA Focşani a demarat lucrările prevăzute în proiectul finanţat de UE privind modernizarea reţelelor de distribuţie agent termic şi de realizare a unei centrale de cogenerare, care prevede  implementarea celor mai eficiente sisteme pentru reducerea emisiilor de SO2 si NOx.

 

Problema - Poluarea atmosferei datorită emisiilor de COV rezultaţi din instalaţiile/activitaţile care utilizează solvenţi organici şi emisiile la la terminalele şi staţii de distribuţie a benzinei, având ca obiectiv reducerea emisiilor de compuşi organic volatile de la activităţile care utilizează substanţe cu conţinut de COV

Sub incidenţa Directivei 1999/13/CE  privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (COV Solvenţi)

sunt inventariate în judeţul Vrancea 13 obiective, toate conforme cu prevederile directivei, din care:

-6 obiective cu profil spălătorie-curăţătorie chimică textile

-3 obiective cu profil prelucrare mase plastice

-1 obiectiv cu profil întreţinere şi reparaţii material rulant

-1 obiectiv cu profil producere mobilier

-1obiectiv cu profil service auto cu vopsitorie

Agenţii economici respectă planurile de gestionare a solvenţilor organici.

Sub incidenţa Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile service  (  COV Benzină) au fost inventariate :

a. Instalaţii de depozitare la terminale

La nivelul judeţului Vrancea sunt inventariate un număr de 2 terminale, neconforme, cu   24 instalaţii:

-SC PETROM SA – Sucursala PECO Vrancea , punct de lucru Adjud : 19 rezervoare.

Deţine aviz de încetare a activităţii nr.5/2006 şi acord de mediu pentru dezafectare nr.4/2008, emise de APM Vrancea. Amplasamentul este sit contaminat evidenţiat în Inventarul Naţional.

-SC PETROM SA –Sucursala PECO Vrancea, punct de lucru Focşani : 5 instalaţii

Deţine aviz de închidere nr.21/2007 emis de APM Vrancea

b. Instalaţii de încărcare/ descărcare a containerelor mobile la terminale

Este inventariat 1 terminal:

-SC PETROM SA – Sucursala PECO Vrancea, punct de lucru Focşani: 1 instalaţie

Deţine aviz de închidere nr.21/2007 emis de APM Vrancea

c. Containere mobile

Sunt inventariaţi 26 agenţi economici care deţin 43 de containere. Dintre acestea, 26 containere sunt conforme cu prevederile Directivei 94/63/CE, 17 sunt nefuncţionale sau utilizate pentru transportul altor tipuri de combustibili.

d. Staţii de benzină

Sunt inventariate un număr de 78 de staţii, din care:

-65 staţii conforme şi aflate în funcţiune

-10 staţii nefuncţionale/cu aviz de încetare a activităţii/dezafectate

-2 staţii sunt exceptate de la prevederile Directivei (tranzitează anual o cantitate de benzină mai mică de 100 mc)

-1 staţie (SC ORION SRL) a obţinut derogare de la prevederile Directivei.

Deţin CIT- COV reînnoite, iar prescripţiile tehnice reglementate prin HG 568/2001 sunt respectate.

 

Categoria de probleme: AMENINTARI DATE DE ACCIDENTE MAJORE, FENOMENE NATURALE ŞI ANTROPICE

 

Probleme specifice

 

Zone mari expuse riscului de inundaţie, eroziune si alunecări de teren

 

Insuficienta capacitate de implementare a planurilor de apărare împotriva dezastrelor

 

Insuficienta amenajărilor hidrotehnice pentru protecţia aşezărilor din judeţ împotriva inundaţiilor şi eroziunilor de mal.

 

Degradări de albii şi maluri

 

Deficienţe in elaborarea/aplicarea planurilor de urgenţă internă şi insuficienţa mijloacelor necesare pentru limitarea pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

4

0

0

4( termen 2015)

 

3

3

0

0

 

4

3

0

1(termen 2014)

 

4

0

0

4(termen 2012)

 

4

3

1(termen permanent)

0

0

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 5 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 19 de acţiuni din care: realizate 9, în curs de realizare 9, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0, iar 1 acţiune cu caracter permanent a fost realizată.

 

Problema - Zone mari expuse riscului de inundaţie, eroziune si alunecări de teren (Bărseşti, Soveja, Gura Caliţei, Vidra, Vrâncioaia, Străoane, Tulnici, Câmpuri, Nistoreşti, Paltin,etc) având ca obiectiv adoptarea de măsuri pentru evitarea apariţiei eroziunii şi alunecărilor de teren în zonele cu probabilitate mare de apariţie a acestor fenomene

În anul 2010 Direcţia Silvică Focşani a efectuat lucrări de împădurire pe o suprafaţă de 126 ha.

In oraşul ODOBEŞTI, se are în vedere împădurirea unei suprafeţe de 23 ha teren, acţiune în derulare.

 

Problema - Insuficienţa amenajărilor hidrotehnice pentru protecţia aşezărilor din judeţ împotriva inundaţiilor şi eroziunilor de mal, având ca obiectiv realizarea

amenajărilor hidrotehnice pentru protecţia aşezărilor umane din judeţ împotriva inundaţiilor şi eroziunilor de mal.

La sfârşitul anului 2010 se aflau în administrarea SGA Vrancea următoarele lucrări:

1. Diguri de apărare împotriva inundaţiilor cu o lungime de: 81,515 km

2. Regularizări de rîuri: 103,06 km(38 buc)

3. Consolidări şi apărări de maluri: 25,684 km

4.  Derivaţii canal Siret-Bărăgan 5,70 km, canal evacuare Modruzeni 2,810 km.

şi în anul 2010 s-au executat următoarele lucrări de întreţinere la obiectivele:

-regularizare pr. Şuşiţa amonte confluenţă pr. Cremeneţ;

-regularizare r. Putna-aval confluenţă pr. Coza;

-regularizare pr. Zăbala la Prahuda;

-regularizare pr. Milcov la Odobeşti-Cîmpineanca;

-regularizare pr. Milcov aval Mera-Goleşti;

-regularizare la pr. Milcov la Supuşi;

-regularizare r. Rm. Sărat la Tulburea,

-regularizare r. Rm. Sărat la Dumitreşti, pct. Dispensar.

SGA Vrancea a executat lucrări de întreţinere la digurile de apărare împotriva inundaţiilor( cosiri de vegetaţie de pe taluzele digurilor).

 

Categoria de probleme: URBANIZAREA  MEDIULUI

 

Probleme specifice

 

Spaţii verzi insuficiente în zonele urbane din judeţ, insuficienţa spaţiilor de joacă pentru copii şi a zonelor de recreere adecvate pentru populaţie

 

Presiunea construcţiilor asupra spaţiilor verzi (se eliberează  autorizaţii de construcţie pe spaţiile verzi existente  fără a se ţine cont de necesarul de spaţiu verde /cap locuitor)

 

Starea necorespunzătoare a infrastructurii urbane şi rurale

 

Desfăşurarea de activităţi în spaţii antifonate necorespunzător

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

11

5

6 (termen permanent)

0

0

 

7

7(termen permanent)

0

0

 

0

0

0

0

 

7

7(termen permanent)

0

0

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 4 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 25 de acţiuni din care: realizate 5, în curs de realizare 0, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0, iar 20 de acţiuni cu caracter permanent au fost realizate.

 

Problema- Presiunea construcţiilor asupra spaţiilor verzi (se eliberează  autorizaţii de construcţie pe spaţiile verzi existente  fără a se ţine cont de necesarul de spaţiu verde /cap locuitor), având ca obiectiv refacerea şi extinderea spaţiilor verzi intravilane şi periurbane din zona urbană

Lucrările privind modernizarea Pieţii Unirii şi a Grădinii Publice , începute în 2008, prin proiect PHARE 2006, au fost finalizate în 2011 şi acestea constau în :

·         Reabilitarea Pieţii Unirii

·         Amenajarea zonei vechiului hotar dintre Muntenia şi Moldova

·         Amenajarea de parcări

·         Construcţia centrului meşteşugăresc

·         Reabilitarea zonei arheologice

·         Reabilitarea Ateneului Popular „Mr.Ghe.Pastia”

·         Reabilitarea Grădinii Publice

 

Pentru oraşul Odobeşti a fost încheiat contractul de execuţie   în vederea  amenajării parcului orăşenesc ( situat vis-à-vis de primărie), lucrări, dotări, material dendrologic în valoare de 730.000 lei, iar pentru Parcul civic ( situat în centrul oraşului), a fost depus Studiul de Fezabilitate pentru sistematizarea şi reamenajarea lui,  la  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în vederea obţinerii fondurilor necesare, în valoare de 2.400.000 lei.

 

Proiecte întocmite în judeţul Vrancea - mediul urban - privind extinderea spaţiilor verzi –cu finanţare de la Fondul de mediu

 

Nr. crt.

 

Denumire program/proiect

Denumire beneficiar

 

Localitate

 

Judeţ

 

Categoria proiect

 

Valoarea PROIECT

(lei)

 

1

 

Înfiinţare parc zonă centru civic oraş Odobeşti

Consiliul Local Odobeşti

 

Odobeşti

 

Vrancea

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

59.859,35

 

 

2

 

Înfiinţare parc central în oraşul Panciu

Consiliul Local Panciu

 

Panciu

 

Vrancea

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

59.648,79

 

 

3

 

Înfiinţare şi reamenajare parcuri - municipiul Adjud

 

 

 

Consiliul Local  Adjud

 

 

Adjud

 

Vrancea

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 

500.000,00

 

 

 

 

Sunt în curs de reactualizare planurile de urbanism ale oraşelor Focşani şi Panciu care  prevăd măsuri pentru atingerea ţintei de 26 mp spaţiu verde/cap de locuitor .

 

Problema - Desfăşurarea de activităţi în spaţii antifonate necorespunzător, având ca obiectiv realizarea de lucrări de antifonare a spaţiilor unde se desfăşoară activităţi ce pot provoca poluare fonică

APM Vrancea , în cadrul procedurilor de autorizare, efectuează măsurători ale nivelului de zgomot în vederea conformării agenţilor economici la normele legale în vigoare.

A.P.M. VRANCEA , urmăreşte prin reţeaua de supraveghere nivelul zgomotului urban, efectuând măsuratori ale nivelului de zgomot echivalent în oraşul Focşani , în puncte fixe pe străzi de categorii tehnice II şi III – respectiv străzi de legătură şi de colectare:

 • străzi de categorie tehnică II

-          B-dul Bucureşti în punctele: UM 01270, SC. VINCON SA Focşani;

-          B-dul Unirii în punctele: magazin Leonardo, sala Polivalentă;

 • străzi de categorie tehnică III

-          str. Cezar Bolliac în punctul Colegiul Unirea;

-          str. Ştefan cel Mare în punctul Şcoala Ştefan cel Mare;

-          str. Tinereţii în punctul Şcoala Duiliu Zamfirescu.

unde valoarea limitei maxime admise pentru nivelul de zgomot echivalent, conform STAS 10009/1988 este de 70 dB, respectiv de 65 dB.

 În Semestrul I 2011  au fost efectuate un număr de 484 măsurători ale nivelului de zgomot urban, din care :

 -pe străzi de categorie tehnică II - 352 măsurători, obţinându-se o valoare maximă de 79,2 dB înregistrată în luna iunie în punctul B-dul Unirii(Magazin Leonardo). În punctul de măsurare B-dul Bucureşti(UM 01270)valoarea medie lunară a nivelului de zgomot echivalent a depăşit maxima admisă (70dB) în luna ianuarie .

 -pe străzi de categorie tehnică III - 132 măsurători , obţinându-se o valoare maximă de 75,2 dB înregistrată în luna mai în punctul  str. Tinereţii (Şcoala generală nr.10). 

În semestrul I 2011 maxima admisă (65dB) pentru străzi de categorie tehnică III nu a fost depăşită în nici unul din  punctele de măsurare .

            

Categoria de probleme: MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

 

Probleme  specifice

 

Inexistenţa depozitelor zonale ecologice

 

Deficienţe majore in eliminarea deşeurilor spitaliceşti şi a altor deşeuri periculoase

 

Colectarea neselectivă a deşeurilor la sursă şi depozitare acestora fără recuperarea deşeurilor valorificabile în depozite neecologice.Procent mare de deşeuri biodegradabile în compoziţia deşeurilor menajere depozitate .

 

Slaba amenajare a punctelor gospodăreşti (de precolectare) pentru deşeurile menajere

 

Existenţa unor zone mari neacoperite de serviciile de salubritate

 

Existenţa depozitelor de deşeuri menajere , necontrolate, amplasate necorespunzător

 

Deficienţa în mecanismul de recuperare a uleiurilor uzate , acumulatorilor uzaţi şi anvelopelor uzate în vederea recuperarii/reciclării/revalorificării acestora

 

Insuficienţa soluţiilor de reducere a cantităţilor de rumeguş (inclusiv valorificare) rezultate din activităţile de prelucrare a lemnului

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

2

1

0

1( termen 2014)

 

2

2

0

0

 

4

3

0

1(termen 2022)

 

2

2 (termen 2007 si permanent)

0

0

 

3

3

0

0

 

3

2

0

1(termen 2017)

 

2

2

0

0

 

4

4

0

0

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 8 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 22 de acţiuni din care: realizate 17, în curs de realizare 3, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0, iar 2 acţiuni cu caracter permanent au fost realizate.

In domeniul managementului deşeurilor s-au înregistrat o serie de progrese, dar problema este departe de a fi rezolvată.

 

Problema- Inexistenţa depozitelor zonale ecologice având ca obiectiv asigurarea depozitării deşeurilor municipal în conformitate cu prevederile HG 349/2005    privind depozitarea deşeurilor

Depozitele de deşeuri municipale din localităţile urbane sunt în general neconforme, necorespunzător amenajate, având un impact negativ asupra calităţii mediului. Până în prezent a fost sistată activitatea de depozitare la un număr de 2 depozite urbane neconforme (Focşani-Goleşti şi Odobeşti) şi nu a fost construit nici unul. Operatorul de salubritate care administreaza depozitul Focsani- Golesti a sistat depozitarea deseurilor menajere si transporta deseurile municipale la Haret. Operatorul de salubritate care administrează depozitul Odobeşti-Ceramica a sistat depozitarea şi transportă deşeurile la Haret.

Se află în procedură de reglementare, faza de proiect, investiţiile “ Reabilitare şi inchidere depozite de deşeuri  municipale : Focşani- Goleşti, Adjud , Marăşeşti-Haret , Panciu şi Odobeşti.

A crescut gradul de deservire cu servicii de salubritate a populaţiei din mediul rural.

La nivelul judeţului Vrancea s-a aprobat în trim III al anului 2011, portofoliul de proiecte al Planului  de management integrat al deşeurilor, care prevede: un depozit zonal, conform, la Haret, comuna Moviliţa; o staţie de sortare şi tratare a deşeurilor solide (mecanic şi biologic); o staţie de epurare a apelor uzate; staţii de transfer pe teritoriul localităţilor Adjud, Vidra, Focşani. Capacitatea depozitului zonal va fi de 1 800 000 mc , va ocupa o suprafaţă de cca. 11.5 ha si va asigura minimum 20 de ani de funcţionare . Proiectul prevede ca ţinte: rata de colectare a deşeurilor municipale amestecate să fie de 100% pentru populaţia din mediul urban şi 90% pentru populaţia din mediul rural, faţă de media de colectare de 39

% înregistrată în 2006. Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegra-dabile depozitate trebuie să ajungă la 65% în 2016.

Deşi dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă este încă departe de atingerea nivelului necesar pentru a contribui la atingerea ţintelor de valorificare şi reciclare pentru deşeuri, s-au făcut progrese prin punerea în funcţiune la finele anului 2009 a:

-staţiei de compostare prevăzută în proiectul  „Colectare, selectare şi transfer deşeuri - ECO Panciu”, realizată prin programul de finanţare PHARE-2004 CES;

- staţiei de compostare deşeuri biodegradabile , prevăzută în proiectul de colectare şi tratare prin concasare a deşeurilor din construcţii şi demolări, la Panciu, în parteneriat cu oraşul Mărăşeşti, cofinanţat prin PHARE-2006 CES.

şi înfiinţarea de către Primăria Mărăşeşti a unui punct de colectare DEEE (aflat în prezent în procedură de autorizare)

La Focşani prin initiaţiva proprie a SC CUP Salubritate SRL, a fost construită  la Goleşti o rampă provizorie de transfer dotată cu containere de mare capacitate, iar la Odobeşti s-a finalizat proiectul Managementul deşeurilor finanţat prin programul PHARE -2004 CES, prin care a crescut capacitatea iniţială  de colectare / transport.

Ambele depozite vor fi închise odată cu implementarea proiectului ISPA- Sistemul de management al deşeurilor în judeţul Vrancea, prin acoperire respectiv prin curăţare şi ecologizarea amplasamentului.

Campania „Marea Debarasare” a continuat şi în acest an, cu acţiuni trimestriale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

 

Problema -Deficienţe majore in eliminarea deşeurilor spitaliceşti şi a altor deşeuri periculoase, având ca obiectiv evitarea incinerării necontrolate şi centralizarea incinerărilor

 

Se află în procedură de reglementare, faza de proiect, un incinerator pentru deşeuri periculoase la ECODAVA 2008 S.R.L. Marăşeşti.

 

Categoria de probleme: RELATIA MEDIU-SANATATE

 

Probleme specifice

 

Inexistenţa unei cuantificări a efectelor poluării factorilor de mediu asupra stării de sănătate a populaţiei şi lipsa unui sistem de monitorizare a evoluţiei sănătăţii umane în raport cu poluarea mediului

 

Necunoaşterea , de către utilizatori şi populatie , a efectelor azbestului asupra sănătăţii umane

 

Necunoaştere efectelor radiaţiilor electromagnetice în spaţiul urban asupra populaţiei

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

3

3(termen permanent)

0

0

 

3

3(termen permanent)

0

0

 

3

3(termen permanent)

0

0

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 3 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 9 de acţiuni din care:  în curs de realizare 0, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0, iar 9 acţiuni cu caracter permanent au fost realizate.

 

Direcţia de Sănătate Publică Vrancea a furnizat date din care rezultă:

Evoluţia indicatorilor de sănătate a populaţiei

Indicatori demografici

 

Nr.crt

Indicatorul %0

2009

2010

 

1.

Natalitate

9,9

9,3

 

2.

Fertilitate

40,1

38,0

 

3.

Mortalitate generala

11,7

11,9

 

4.

Sporul natural

-1,8

-2,6

 

5.

Mortalitate infantila

3,9

2,2

 

 

Indicatori de morbiditate (incidenţa %000)

 

 

2009

2010

 

Hepatita virala tip A

30,08

 

41,88%000

 

Boala diareica acuta

508.94

 

559,5%000

 

Dizenterie

0,41

 

0,0

 

 

 

 

Indicatori de mortalitate specifică(%00)

 

 

2009

2010

 

Tumori

169,8

160,0

 

Boli infectioase si parazitare

6,7

4,9

 

Boli ap.respirator

72,5

70,4

 

Boli ap.digestiv

100,4

111,7

 

Boli ap.circulator

688,3

713,2

 

 

Efectele poluării aerului asupra stării de sănătate: începând cu anul 2004 supravegherea calităţii aerului prin laboratorul ASP s-a redus doar la recoltarea şi determinarea pulberilor sedimentabile în municipiul Focşani, poluanţi care nu au impact semnificativ asupra stării de

sănătate. În anul 2009 si 2010 nu s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiei maxime admise, pentru pulberi sedimentabile.

Morbiditatea prin boli respiratorii ce pot fi influenţate de poluarea aerului, în intervalul 2009 - 2010, a fost dominată de afecţiuni acute respiratorii, pe primele locuri  înregistrându-se :      - faringo-amigdalită acută,

- pneumonia, bronşită , bronşiolită

- laringită, traheită

Deoarece în judeţul Vrancea nu există o poluare specifică, iar poluarea generală a aerului (din datele cunoscute de D.S.P.) se situează la un nivel inferior altor judeţe, îmbolnăvirile aparatului respirator, cardiovascular, digestiv etc. nu pot fi asociate cert cu calitatea aerului. Este posibilă o participare a acestui factor de mediu, în anumite momente şi cu anumită

intensitate, ca factor favorizant în producerea unor îmbolnăviri, ca urmare a scăderii rezistenţei locale (ex. la nivelul aparatului respirator) sau generale a organismului faţă de acţiunea factorilor determinanţi (ex. agenţii infecţioşi).                

Efectele poluării apei asupra stării de sănătate

    Morbiditatea prin boli infecţioase digestive cu posibilă transmitere hidrică. Bolile diareice acute şi hepatita virală cu virus A,  au înregistrat  uşoare creşteri, iar dizenteria a scăzut în intervalul 2009-2010, la nivelul întregului judeţ.Nu s-au produs epidemii hidrice . Este posibilă implicarea apei în producerea unor boli infecţioase digestive, dar mai mult ca o consecinţă a stării precare de sanitaţie în familie/colectivitate/zone publice. Dintre bolile infecţioase digestive cu posibila implicare a apei ca element de transmitere a agenţilor patogeni, menţionăm morbiditatea (nr. cazuri/100.000 locuitori) prin:

 

Morbiditate specifica

2009

2010

 

Hepatita virala tip A

30,08

 

41,88

 

Boala diareica acuta

508.94

 

559,5

 

Dizenterie

0,41

 

0,0

 

Dintre bolile neinfecţioase datorate cert calităţii apei potabile, menţionăm intoxicaţiile acute cu nitraţi apărute în cazul unor sugari alimentaţi artificial, în hrana cărora se foloseşte apă de fântână cu un conţinut crescut de nitraţi. In anul 2010, în judeţul Vrancea  nu s-a produs nici un caz, de altfel, în ultimii ani s-a constatat o scădere continuă a numărului de cazuri. Acest lucru este datorat atât îmbunătăţirii condiţiilor de alimentare cu apă prin realizarea de instalaţii centrale în multe localităţi rurale, renunţându-se/limitându-se la folosirea fântânilor, cât şi a măsurilor medicale luate pentru prevenirea acestei boli. In acest sens, un rol deosebit îl are educaţia sanitară a mamelor pentru promovarea alăptării la sân, dar şi pentru utilizarea unei surse de apă sigură pentru alimentaţia sugarilor în cazul în care alăptarea la sân nu este posibilă.

 Efectele deşeurilor periculoase asupra stării de sănătate

Directia de Sănătate Publica Vrancea monitorizează gestionarea deşeurilor periculoase (infecţioase, înţepătoare, tăietoare) rezultate în urma activităţii unităţilor medicale. Pentru a

preveni contactul populaţiei cu aceste deşeuri, cât şi pentru a evita poluarea mediului, se urmăreşte modul de respectare a normelor în vigoare privind colectarea şi neutralizarea acestei categorii de deşeuri. Colectarea se face separat de deşeurile menajere, iar neutralizarea lor se realizează prin predare la firme specializate şi autorizate în colectarea/neutralizarea deşeurilor de spital.

Autoritatea de Sănătate Publică Vrancea  nu a mai efectuat determinări de zgomot exterior şi nu sunt date recente privind efectele poluării sonore asupra  sănătăţii populaţiei.

 

Categoria de probleme: INTARIREA CAPACITATII INSTITUTIONALE APM

 

Probleme  specifice

 

Insuficienta implementare a  fluxului activ al informaţiilor de mediu (sisteme de monitoring integrat, unificarea bazelor de date, crearea bazelor de date relaţionale şi a structurilor accesibile publicului, creare site,  campanii de conştientizare a populaţiei)

 

Lipsa unui laborator acreditat pentru efectuarea analizelor specifice, în conformitate cu cerinţele naţionale şi internationale

 

Lipsa unei dotări suficiente necesare bunei desfăşurări a activităţii în domenii specifice

 

Insuficienţa cursurilor tematice specifice organizate centralizat pentru specialiştii Agenţiei de Protecţie a Mediului

 

Slaba accesare a bazelor de date internaţionale şi a surselor de informare  din punct de vedere tehnic

 

Capacitate redusă pentru realizarea şi difuzarea materialelor informative şi de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte aspectele de protecţie a mediului

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

2

2(termen permanent)

0

0

 

2

2

0

0

 

2

2

0

0

 

2

2(termen permanent)

0

0

 

2

2(termen permanent)

0

0

 

1

1(termen permanent)

0

0

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 6 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 11 acţiuni din care: realizate 4, în curs de realizare 0, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0, iar 7 acţiuni cu caracter permanent au fost realizate.

  

Problema - Insuficienta implementare a  fluxului activ al informaţiilor de mediu (sisteme de monitoring integrat, unificarea bazelor de date, crearea bazelor de date relaţionale şi a structurilor accesibile publicului, creare site,  campanii de conştientizare a populaţiei)

Sistemul Informaţional Integrat de Mediu este constituit în mod unitar, la nivel naţional, din bazele de date transmise de ANPM, completate  de către APM cu informaţii din domeniile:

-conservarea si protejarea naturii – baza de date on-line Natura 2000, conţinând informaţiile privind  Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică şi Siturile de Importanţă Comunitară

-evaluarea impactului asupra mediului – bazele de date EIA şi SEA, conţinând proiectele/planurile analizate de APM Vrancea şi etapele procedurale parcurse; sunt disponibile pe site-ul agenţiei, putând fi oricând accesate.

-controlul poluării industriale – baza de date  RISAGEN, care cuprinde informaţii privind instalaţiile care intră sub incidenţa directivelor europene( IPPC, LCP, SEVESO, COV). Periodic sunt actualizate inventarele cu  instalaţiile noi.

-managementul deşeurilor – bazele de date în formatele transmise de ANPM pentru:

§         gestiunea ambalajelor, cuprinzând date referitoare la producătorii şi/sau importatorii de ambalaje şi/sau produse ambalate, operatorii autorizaţi pentru preluarea deşeurilor de ambalaje şi consiliile locale

§         nămoluri

-radioactivitatea mediului - Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) face parte din sistemul integrat de supraveghere a poluării mediului de pe teritoriul României, realizând supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind radioprotecţia mediului. RNSRM asigura îndeplinirea responsabilităţilor MM privind detectarea, avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu impact radiologic asupra mediului şi sănătăţii populaţiei

-calitatea aerului - crearea Sistemului Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului. A fost realizată la nivelul APM Vrancea prin achiziţionarea echipamentelor automate de monitorizare a calităţii aerului

-relaţii publice - a fost actualizată baza de date „Informaţia de mediu deţinută de autorităţile de mediu şi alte autorităţi publice”

-arhivarea documentaţiilor. Este actualizată baza de date cu privire la agenţii economici nou înfiinţaţi, actele de reglementare emise (autorizaţii de mediu pentru desfăşurarea activităţilor societăţilor comerciale, deciziile/acordurile de mediu pentru proiectele publice şi private)

 

Categoria de probleme: INTARIREA CAPACITATII AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, AGENTI ECONOMICI, ONG-uri, PENTRU MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DE MEDIU

 

Probleme  specifice

 

Organizarea neunitară a fluxurilor informative între instituţii, instituţii şi societatea civilă

 

Accesul limitat la fondurile din cadrul programelor de finanţare a administraţiilor, autorităţilor locale, agentilor economici, ONG şi dificultăţi în identificarea unor surse de finanţare vizând acţiuni specifice

 

Insuficienţa unei pregătiri continue a responsabililor de mediu şi a funcţionarilor publici ,direct proporţional cu solicitările reale de abordare a obiectivelor de mediu la nivel comunitar (nu se acorda atentia cuvenita problemelor de mediu - sunt tratate, in general, superficial)

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

3

3(permanent)

0

0

 

5

5(permanent)

0

0

 

2

2(permanent)

0

0

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 3 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 10 acţiuni din care:  în curs de realizare 0, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0, iar 10 acţiuni cu caracter permanent au fost realizate.

A crescut numărul de instituţii implicate în schimbul de informaţii, coordonarea la nivel local a instituţiilor responsabile cu implementarea legislaţiei de mediu fiind realizată de Instituţia Prefectului.

 

Categoria de probleme: TURISM ŞI AGREMENT

 

Probleme specifice

 

Deficienţe privind amenajarea zonelor de agrement din punct de vedere igienico-sanitar, al gestiunii deşeurilor , al locurilor speciale de preparare a hranei în aer liber , a spaţiilor de campare,etc.

 

Insuficienta valorificare a potenţialului turistic al judeţului

 

Insuficienta amenajare a infrastructurii (apă,canal , transport, salubrizare)

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

3

3

0

0

 

2

2

0

0

 

3

3

0

0

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 3 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 8 acţiuni din care: realizate 8, în curs de realizare 0, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0.

 

Problema -Deficienţe privind amenajarea zonelor de agrement din punct de vedere igienico-sanitar, al gestiunii deşeurilor , al locurilor speciale de preparare a hranei în aer liber , a spaţiilor de campare,etc.

In cadrul unui parteneriat cu Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii  Biologice Focşani, a fost amenajată, în vecinătatea ariei protejate Pădurea Neagră, o zonă de campare dotată cu lăzi de colectare a deşeurilor, locuri de popas( măsuţe şi băncuţe), panouri de avertizare şi informare.

 

Problema-Insuficienta valorificare a potenţialului turistic al judeţului

In cadrul proiectului Life ” Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea”, APM Vrancea a editat 5000 de hărţi color, format A2, care prezintă traseele turistice marcate şi omologate din zona montană a judeţului Vrancea. 

In cadrul proiectului Life „ Imbunătăţirea sistemului de protecţie a carnivorelor mari din Vrancea”, APM Vrancea a dezvoltat pe pagina web : www.carnivoremari/rezervarii, un capitol destinat promovării turismului în ariile protejate din Vrancea.

 

Categoria de probleme: MEDIU NATURAL ŞI ANTROPIC

 

Probleme specifice

 

Lipsa întocmirii şi aplicării planurilor de management a ariilor protejate şi impunerea unor condiţii de administrare a zonelor tampon

 

Nerespectarea regimului silvic de gospodărire a pădurilor aflate în proprietate privată

 

Infrastructura de vizitare a ariilor protejată insuficientă

 

Lipsa reţelelor ecologice.Lipsa protecţiei unor suprafeţe suficient de mari pentru asigurarea viabilitătii speciilor protejate. Neasigurarea posibilităţilor de deplasare a indivizilor între diferite tipuri de habitate

 

Lipsa administrării eficiente a ariilor protejate şi lipsa alocării de fonduri în acest scop

 

Lipsa unui inventar riguros al speciilor de interes ştiinţific

 

Afectarea mediului natural ca urmare a agresiunii de tip antropic (practicarea turismului necontrolat, braconaj, păşunat, pescuit, extinderea urbanizării, activităţi agricole, defrişări, colectare de material biologic)

 

Exploatarea iraţională a păşunilor.

 

Lipsa unui sistem de informare a cetăţenilor cu privire la  arealele protejate şi  existenţa regulamentelor de urbanism care reglementează activităţile umane în spaţiile terestre şi acvatice situate în aceste areale

 

Degradarea monumentelor arhitectonice si istorice în judeţ datorate traficului, unui turism neecologic, poluării industriale, a lipsei fondurilor de reabilitare si conservare

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

5

5

0

0

 

2

2

0

0

 

1

1

0

0

 

5

5

0

0

 

2

2

0

0

 

2

2

0

0

 

5

5

0

0

 

3

3

0

0

 

1

1(caracter permanent)

0

0

 

2

2

0

0

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 10 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 28 acţiuni din care: realizate 27, în curs de realizare 0, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0, iar 1 măsură cu caracter permanent a fost realizată .

 

In judeţul Vrancea, suprafeţele totale distribuite pe tipuri de arii protejate sunt următoarele:

SCI  - 41 603,ha.

SPA – 9 203 ha.

rezervaţii naturale – 5 940,563 ha.

parc natural – 38 204 ha.

 

Problema-Infrastructura de vizitare a ariilor protejate insuficientă

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Focul Viu în parteneriat cu APM Vrancea şi Direcţia Silvică Focşani au fost beneficiarii a două proiecte finanţate de către Fundaţia pentru Parteneriat prin care s-a reabilitat şi extins infrastructura de vizitare a ariilor protejate Cheile Tişiţei şi Cascada Putnei.

 

In aria protejată Cheile Tişiţei a fost sporit gradul de securizare a accesului în rezervaţie ( garduri de lemn, poartă tradiţionala la intrare, bariere pe căile secundare de acces), a fost realizat un infochioşc la intrarea în rezervaţie şi au fost tipărite bilete de acces de tipul cărţilor poştale.

In aria protejată Cascada Putna a fost reabilitată infrastructura de vizitare, fiind realizate: balustrade de protecţie, podeţ suspendat în punct de belvedere, măsuţe si bănci în două

locuri de popas, infochioşc din lemn rotund în zona de acces. De asemenea au fost realizate materiale educative şi de promovare a acestei arii protejate.

 

Problema - Lipsa unui inventar riguros al speciilor de interes ştiinţific, având  ca obiectiv stabilirea unor măsuri eficiente de protecţie a speciilor de interes conservativ

APM Vrancea a întregit în permanenţă lista roşie a speciilor de floră şi faună a judeţului Vrancea. Astfel, fiecare identificare arealogică a unei specii de plantă sau animal salbatic cuprinsă  în lista roşie naţională a fost evidenţiată  în baza de date existentă.

 

In perioada  cu 15.01.2010– 20.12.2013 Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, Asociaţia Pentru Conservarea Diversităţii Biologice – Vrancea, Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii – Harghita implementează un nou proiect finanţat de Comisia Europeană, Directoratul General Mediu prin programul  Life/08/NAT/RO/000500   „Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali” .

 

Categoria de probleme: EDUCATIE ECOLOGICA ŞI INFORMAREA  COMUNITATII

 

Probleme specifice

 

Nivel redus al educaţiei ecologice la nivel comunitar

 

Lipsa unor programe de educare/informare în masă a populaţiei privind efectele poluării asupra sănătăţii

 

 

 

Nr. acţiuni

Realizate

Nerealizate

În curs de realizare

 

5

5 (termen permanent)

0

0

 

2

2(termen permanent)

0

0

 

 

In cadrul acestei categorii de probleme s-au identificat 2 probleme specifice pentru rezolvarea cărora a fost propus un număr de 7 acţiuni din care:  în curs de realizare 0, nerealizate 0, amânate 0, anulate 0, iar 7 acţiuni cu caracter permanent au fost realizate.

 

APM Vrancea a desfăşurat o activitate susţinută de educaţie în domeniul protecţiei mediului atât prin campanii publicitare cât şi prin comunicări şi informări de presă, apariţii la posturile TV locale , difuzarea de materiale profesorilor interesaţi.

·         Stadiul  implementării  Agendei Locale 21

In judeţul Vrancea nu a fost elaborată Agenda Locală 21.

 

·         Situaţia proiectelor din Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (stadiul de finanţare şi/sau implementare)

La următoarele proiecte cuprinse în PNAPM au survenit modificări faţă de situaţia prezentată în 15.07.2011:

Proiectul - Reducerea consumului de apă proaspătă, preluată din râul Siret, folosită la fabricarea de hârtie pentru carton ondulat din hârtie reciclată (maculatură) la SC VRANCART Adjud, este realizat, instalaţia este în probe tehnologice.

Proiectul - Reducerea consumului de apă proaspătă, preluată din râul Siret folosită la fabricarea de hârtie igienică din hârtie reciclată (maculatură) la SC VRANCART SA Adjud. Lucrările nu au fost demarate.

·         Situaţia proiectelor din Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului, care au fost redirecţionate către PLAM/PRAM (dacă au fost incluse în PLAM/PRAM, stadiul de finanţare şi/sau implementare)

Nu sunt propuneri de proiecte din PNAPM redirecţionate către PLAM –judeţul Vrancea.

 

 


Planul Local de Acţiune pentru Mediu Revizuit 2012

UN NOU PROIECT DE MEDIU ÎN JUDEŢUL VRANCEA

         

 

 

Comunicat de presă

                     

 

 

Data : 29 Iulie 2013

UN NOU PROIECT DE MEDIU ÎN JUDEŢUL VRANCEA

 

         În perioada 15.06.2013-15.12.2015 , Agenţia pentru Protecţia Mediului Vranceaimplementează  proiectul Imbunătăţirea managementului Siturilor de Interes Comunitar ROSCI0026 Cenaru si ROSCI0216 Reghiu Scruntaru”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin programul POS Mediu 2007-2013 axa Prioritară 4  , în valoare de 1381133.33 Lei.

Proiectul vizează ariile protejate ROSCI0216 Reghiu Scruntaru/Rezervaţia naturală 2.820 Pădurea Reghiu - Scruntaru si ROSCI0026 Cenaru /Rezervaţia naturală  2.815. Pădurea Cenaru şi are ca scop  menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ prin elaborarea planurilor de management integrat pentru ariile naturale protejate şi dezvoltarea unei atitudinii favorabile a populaţiei locale faţă de activitatea de protejare a diversităţii biologice  şi a conceptului de dezvoltare durabilă în situri Natura 2000 .

Obiectivele proiectului vizează :

 1. Fundamentarea, elaborarea şi aprobarea Planurilor de Management Integrat pentru ariile naturale protejate: ROSCI0026 Cenaru si Rezervaţia Naturală Pădurea Cenaru cod 2815 si ROSCI0216 Reghiu Scruntaru si Rezervaţia Naturală Pădurea  Reghiu Scruntaru cod 2820
 2. Informarea şi conştientizarea comunităţilor locale in vederea creşterii implicării acestora în managementul siturilor Natura 2000 şi promovarea zonei 

Rezultate aşteptate :

 1. 2planuride managementaprobatedeautoritatea competentăde mediu
 2. 538 hade suprafaţă ce beneficiază de măsurile de protecţie şi conservare
 3. 2 SCI arii naturale protejate cu plan de management în vigoare
 4. Creşterea gradului de informare şi de conştientizare a grupurilor ţintă
 5. Măsuri de conservare pentru 7 specii de interes comunitar
 6. Măsuri de conservare pentru 4 habitate de interes comunitar

 

Pe teritoriul Uniuni Europene au fost identificate 9 regiuni biogeografice. Între ţările membre şi candidate la UE, România deţine una din cele mai mari diversităţi biogeografice. Pe teritoriul României se găsesc 5 regiuni biogeografice: continentală (cea mai comuna), alpină (în ţările cu zone montane), panonică (se gaseşte în Ungaria şi ţările vecine), pontică (doar in România şi Bulgaria), stepică (doar in România). De menţionat că pe teritoriul României se află peste jumatate din suprafaţa Muntilor Carpaţi, cei mai extinşi si mai salbatici munti din Europa, identificaţi ca una dintre cele mai importante ecoregiuni la nivel global, ce gazduieşte aproape jumatate din populaţia de carnivore mari a Europei (urs, lup, râs).

Acest  proiect este o primă etapă în îmbunătăţirea managementului Siturilor de Interes Comunitar ROSCI0026 Cenaru si Rezervaţia Naturală Pădurea Cenaru cod 2815 si ROSCI0216 Reghiu Scruntaru si Rezervaţia Naturală Pădurea  Reghiu Scruntaru cod 2820 prin elaborarea planurilor de management integrat pentru ariile naturale protejate şi dezvoltarea unei atitudine favorabile a populaţiei locale faţă de activitatea de protejare a diversităţii biologice  şi a conceptului de dezvoltare durabilă in situri Natura 2000 . Va fi necesar să se identifice surse de finanţare pentru aplicare tuturor măsurilor de management identificate pentru urmatorii 5 ani. De asemenea este necesar ca odată cu dezvoltare capacităţii de administrare a acestor arii protejate să se poată identifica şi aplica un set de măsuri minime de conservare pentru menţinerea statutului de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ.

Demersurile intreprinse anterior sunt semnificative în ceea ce priveşte conservarea carnivorelor mari, aceste arii protejate facand parte din arealul de implementare a trei proiecte majore finantaţe de Comisia Europeana în cadrul programului LIFE.        Proiectele au avut ca scop conservarea populaţiilor viabile de urs, lup si râs prin inventarierea habitatelor favorabile, monitorizarea acestor specii, crearea unei reţele ecologice locale integrată in reţeaua Natura 2000.

Principala valoare adăugată a proiectului o constituie  realizarea planurilor de management şi aplicarea celor mai bune practici necesare menţinerii/refacerii stării de conservare a speciilor şi habitatelor în armonie cu interesele socio-economice locale.

Desfăşurarea unor activităţi privind monitorizarea speciilor si habitatelor  în scopul îmbunătăţirii  managementului şi a atingerii obiectivelor de conservare vor asigura o permanentă implicare a custodelui in managementul ariei protejate si la transferul unor cunoştinţe practice către tot personalul implicat. Dealtfel cunostinţele acumulate, protocoalele şi planurile de monitorizare vor putea fi transferate şi catre alte situri.

Implementarea proiectului va duce la realizarea , în timp , a unor relaţii de parteneriat cu organizaţii cu expertiză naţională şi internaţională în domeniul activităţilor de conservarea biodiversităţii. Beneficiarii realizării planului de management vor fi autorităţile competente de protecţia mediului la nivel local şi regional şi autorităţile locale, precum şi administratorii siturilor Natura 2000 din zona proiectului. In acelaşi timp, vor beneficia indirect toate comunităţile locale de pe suprafaţa proiectului, precum şi agenţii economici care desfăşoară activităţi în zonă, prin existenţa unui instrument clar de administrare.

 

Director Executiv

 

VALENTIN  LOGODINSCHI

 

 

 

Date de  contact:       Manager proiect :    Adrian Colin

Responsabil R.P.C. : Rodica Bongeag

Str. Dinicu Golescu nr.2, Focsani, Jud.Vrancea

Tel: 0237 216812

Fax :      0237 239584

Website: http://apmvn.anpm.ro/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
 • Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PLAM 2012 Matrici monitorizare

PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU - VRANCEA

Proiecte ale APM Vrancea

                            

        

 

 

Comunicat de presă

                     

 

 

Data : 29 Iulie 2013

UN NOU PROIECT DE MEDIU ÎN JUDEŢUL VRANCEA

 

         În perioada 15.06.2013-15.12.2015 , Agenţia pentru Protecţia Mediului Vranceaimplementează  proiectul Imbunătăţirea managementului Siturilor de Interes Comunitar ROSCI0026 Cenaru si ROSCI0216 Reghiu Scruntaru”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin programul POS Mediu 2007-2013 axa Prioritară 4  , în valoare de 1381133.33 Lei.

Proiectul vizează ariile protejate ROSCI0216 Reghiu Scruntaru/Rezervaţia naturală 2.820 Pădurea Reghiu - Scruntaru si ROSCI0026 Cenaru /Rezervaţia naturală  2.815. Pădurea Cenaru şi are ca scop  menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ prin elaborarea planurilor de management integrat pentru ariile naturale protejate şi dezvoltarea unei atitudinii favorabile a populaţiei locale faţă de activitatea de protejare a diversităţii biologice  şi a conceptului de dezvoltare durabilă în situri Natura 2000 .

Obiectivele proiectului vizează :

 1. Fundamentarea, elaborarea şi aprobarea Planurilor de Management Integrat pentru ariile naturale protejate: ROSCI0026 Cenaru si Rezervaţia Naturală Pădurea Cenaru cod 2815 si ROSCI0216 Reghiu Scruntaru si Rezervaţia Naturală Pădurea  Reghiu Scruntaru cod 2820
 2. Informarea şi conştientizarea comunităţilor locale in vederea creşterii implicării acestora în managementul siturilor Natura 2000 şi promovarea zonei 

Rezultate aşteptate :

 1. 2planuride managementaprobatedeautoritatea competentăde mediu
 2. 538 hade suprafaţă ce beneficiază de măsurile de protecţie şi conservare
 3. 2 SCI arii naturale protejate cu plan de management în vigoare
 4. Creşterea gradului de informare şi de conştientizare a grupurilor ţintă
 5. Măsuri de conservare pentru 7 specii de interes comunitar
 6. Măsuri de conservare pentru 4 habitate de interes comunitar

 

Pe teritoriul Uniuni Europene au fost identificate 9 regiuni biogeografice. Între ţările membre şi candidate la UE, România deţine una din cele mai mari diversităţi biogeografice. Pe teritoriul României se găsesc 5 regiuni biogeografice: continentală (cea mai comuna), alpină (în ţările cu zone montane), panonică (se gaseşte în Ungaria şi ţările vecine), pontică (doar in România şi Bulgaria), stepică (doar in România). De menţionat că pe teritoriul României se află peste jumatate din suprafaţa Muntilor Carpaţi, cei mai extinşi si mai salbatici munti din Europa, identificaţi ca una dintre cele mai importante ecoregiuni la nivel global, ce gazduieşte aproape jumatate din populaţia de carnivore mari a Europei (urs, lup, râs).

Acest  proiect este o primă etapă în îmbunătăţirea managementului Siturilor de Interes Comunitar ROSCI0026 Cenaru si Rezervaţia Naturală Pădurea Cenaru cod 2815 si ROSCI0216 Reghiu Scruntaru si Rezervaţia Naturală Pădurea  Reghiu Scruntaru cod 2820 prin elaborarea planurilor de management integrat pentru ariile