ORDIN Nr. 657/2018 din 3 iulie 2018 pentru aprobarea zonelor de protecţie pentru punctele fixe de măsurare a calităţii aerului, incluse în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului

ORDIN Nr. 598/2018 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Decizia 2011_850_CE: DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI (2011/850/UE) din 12 decembrie 2011 de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător

Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător - actualizata

Directiva nr.2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa

Lege privind calitatea aerului înconjurător

ORDIN Nr. 1095 din 2iulie 2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului


DIRECTIVA 2004/107/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător

DIRECTIVA 2002/3/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 12 februarie 2002 privind ozonul din aerul înconjurător

DIRECTIVA 1999/30/CE A CONSILIULUI din 22 aprilie 1999 privind valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător

DIRECTIVA 96/62/CE A CONSILIULUI din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător