Spaţii verzi

  • Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane    
  • O.U.G. nr. 114 din 17/10/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G.nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
  • Legea nr. 49 din 19 martie 2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 108/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din O.U.G. nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
  • ORDIN   Nr. 1166 din 17 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
  • ORDIN   Nr. 1912 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.166/2007
Reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
  •  OUG 114/2007 ( Art. II, alin. 1 şi 2)
     „(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan o suprafata de spatiu verde de minimum 20 mp/locuitor, pana la data de 31 decembrie 2010 si de minimum 26 mp/locuitor , pana la data de 31 decembrie 2013;
       (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a intocmi, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, un program in care vor fi evidentiate etapele de realizare a obligatiei prevazute la alin (1), cu indicarea termenelor intermediare propuse.”;
  • Legea nr. 24/2007, art. 18:
(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitatilor administrative;
      (3) Autoritatea centrala responsabila pentru amenajarea teritoriului infiinteaza Registrul national al spatiilor verzi, iar autoritatile administratiei publice locale, registrele locale ale spatiilor verzi;
       (4) Registrul national al spatiilor verzi si registrele locale ale spatiilor verzi se vor constitui pe baza normelor tehnice elaborate de autoritatea publica centrala care raspunde de amenajarea teritoriului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, si se vor reactualiza anual. Elaborarea registrelor spatiilor verzi se va finaliza pana la data de 01 ianuarie 2008.”
  •  Legea nr. 24/2007, art. 19:
     „(1) Obligatia organizarii si conducerii registrelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice locale;
       (2) Registrul national al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice ale spatiilor verzi conform indicilor de calitate si cantitate;
       (3) Registrele locale al e spatiilor verzi vor fi facute publice si vor putea fi consultate la sediile administratiei publice locale.” 
 
 
? OUG nr. 195/ 2005 privind Protectia Mediului
                                      
CAP. XII: Protectia asezarilor umane
    Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:
    a) să îmbunătăţească microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină curăţenia stradală;
    b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
    c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;
    d) să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu;
    e) să respecte regimul de protecţie specială a localităţilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora;
    f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;
    g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;
    h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
    i) să adopte măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;
    j) să iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi dezvoltare a canalizării.
  
    ART. 71
(1) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi si/sau prevăzute ca atare în documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora
Actele administrative sau juridice emise sau incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.
 
    ART. 72
    La elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor speciale şi se prevăd, în mod obligatoriu, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate şi măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.
    ART. 73

    Planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului se supun procedurii de evaluare de mediu, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planuri şi programe, conform legislaţiei în vigoare.


Situatia centralizată a spaţiilor verzi în Regiunea 3 Sud Muntenia

 

Judeţul / Localitatea
Suprafaţa actuală cu spaţiu verde (m2/locuitor)
ARGES
 
Primaria Municipiului Pitesti
22,81
Primaria Municipiului Curtea de Arges
25,33
Primaria Municipiului Campulung
21,98
Primaria Orasului Costesti
22,40
Primaria Orasului Mioveni
13,58
Primaria Orasului Topoloveni
16,47
Primaria Orasului Stefanesti
5,4
CALARASI
 
Oltenita
3,55
Fundulea
2,25
Lehliu Gara
18,21
DAMBOVITA
 
Primăria Târgovişte
21,83
Primăria Pucioasa
8,98
Primăria Fieni
17,18
Primăria Găeşti
16,77
Primăria Titu
4,38
Primăria Moreni
11,61
Primăria Răcari
30,72
GIURGIU
 
Bolintin Vale
4,87
Giurgiu
9,00
Mihăileşti
1,37
IALOMITA
 
Municipiul Slobozia
17,6
Municipiul Urziceni
14,43
Municipiul Fetesti
11,18
Oras Tandarei
12,95
Oras Amara
80
Oras Cazanesti
11
Oras Fierbinti-Targ
3,02
PRAHOVA
 
Buşteni
49,50
Breaza
28,11
Plopeni
5,56
Urlaţi
37,80
Mizil
22,24
Boldeşti-Scăeni
27,45
Vălenii de Munte
2,00
Comarnic
6,99
Băicoi
15,60
Azuga
36,00
Câmpina
20,00
Ploieşti
6,98
TELEORMAN
 
Primaria mun. Alexandria
8,29 mp/locuitor
Primaria mun. Rosiorii de Vede
21, 68 mp/locuitor
Primaria mun. Turnu Magurele
9 mp/locuitor
Primaria orasului Zimnicea
13 mp/locuitor

Situatia spatiilor verzi si a zonelor de agrement la nivelul anului 2009 Regiunea Sud Muntenia

Documente atasate

Spaţii verzi