Lista documentelor de interes public

In conformitate cu prevederile art. 5.din Legea 544/12octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

 1. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
 2. structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
 3. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 5. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 6. programele si strategiile proprii;
 7. lista cuprinzand documentele de interes public;
 8. lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 9. modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).

(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.

(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:

 1. afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicatii proprii, precum si în pagina de Internet proprie;
 2. consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, în spatii special destinate acestui scop.

Art. 6.– (1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.

(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public, solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea, în scris, a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

 1. autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
 2. informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
 3. numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

 

 

Informatiile de mediu detinute de catre ARPM Cluj- Napoca, pentru anul 2011,se regasesc pe site-ul institutiei, http://arpmcj.anpm.ro , la secţiunea Informatii privind mediul

Solicitarea informatiilor publice

Pentru a solicita informatii de interes public la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj- Napoca, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12.10.2001, privind liberul acces la infomatiile de interes public, va rugam sa va adresati Compartimentului Proiecte, Relatii Publice,  persoana de contact – Adina- Maria MAIER:

§         Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj- Napoca

§         Calea Dorobantilor, nr. 99, bl. 9b, Cluj- Napoca
E-mail: office@apmcj.anpm.ro, relatii.publice@arpmcj.anpm.ro

 • Formular - tip pentru solicitarea de informatie publica se regăseşte pe site-ul instituţiei, http://arpmcj.anpm.ro , la Secţiunea Informaţii privind mediul

Formular tip pentru reclamaţie administrativă

Formular tip pentru solicitare de informaţie de interes public

Modalitatile de contestare a deciziei in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului la acces la informatiile de interes public solicitate

Modalitatile de contestare a deciziei in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului la acces la informatiile de interes public solicitate

 

 

În conformitate cu prevederile art. 22 dinLegea 544/12.10.2001, privind liberul acces la infomatiile de interes public:

 

(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5)Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

 • Formularul tip pentru reclamatie administrativa se regăseşte pe site-ul instituţiei, www.arpmcj.anpm.ro , la Secţiunea Informaţii privind mediul.