Formulare necesare pentru solicitarea si obtinerea Acordului de Mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI DE MEDIU

 1. Cerere pentru eliberarea acordului de mediu;
 2. Notificare (Conform Anexei nr. 5A din Legea nr. 292/10.12.2018)
 3. Certificat de urbanism insotit de planse anexa
 4. Tarif de 100 lei(conform ORD. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului) 

  CONT IBAN RO91TREZ3065032XXX000361

  C.F. 4006740 TREZORERIA GALATI

 

DOCUMENTE NECESARE ÎN CAZUL MODIFICĂRII UNOR PROIECTE DUPĂ EMITEREA ACTULUI DE REGLEMENTARE DE CĂTRE APM GALAŢI

- Notificare conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.S la Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private aprobată prin Legea nr. 292/2018; 
- Raportul de verificare în care se constată modificările, întocmit de către verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială „D) igienă, sănătate şi mediu înconjurător” prevăzută la art. 3 din OMDRAP nr. 2264/2018, în cazul proiectelor pentru care se emite autorizaţie de construire
sau 
Punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare, în cazul proiectelor pentru care nu se emite autorizaţie de construire;
- Memoriu de prezentare întocmit conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5.E la Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private aprobată prin Legea nr. 292/2018; memoriul va evidenţia modificările aduse proiectului.
- Dovada achitării tarifului de 500 RON

In functie de activitatea desfasurata, APM Galati îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere a acordului de mediu, conform legislatiei in vigoare.

Formulare necesare:

1. Model cerere pentru solicitare acord

2. Model NOTIFICARE acord

3. Model Memoriu de prezentare

4. Model anunt public titular depunere solicitare acord

5. Model NOTIFICARE modificare proiect

MODEL IMPUTERNICIRE

ACTE NECESARE PENTRU PROCEDURA FEADR

 1. Cerere reglementare proiecte FEADR;
 2. Notificare (Conform Anexei nr. 5A din Legea nr. 292/10.12.2018)
 3. Memoriu de prezentare
 4. Copie Certificat Constatator
 5. Oferta tehnica/pret utilaje sau  teren, etc
 6. Tarif de 100 lei (conform ORD. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului) 

  CONT IBAN RO91TREZ3065032XXX000361

  C.F. 4006740 TREZORERIA GALATI

Formulare necesare pentru solicitarea procedura FEADR

Cerere FEADR

Memoriu de prezentare

Notificare

ACTE NECESARE PENTRU PROCEDURA POS CCE, POP, POR

 1. Cerere reglementare POS CCE, POP, POR (conform model);
 2. Notificare (Conform Anexei nr. 5A din Legea nr. 292/10.12.2018)
 3. Memoriu de prezentare
 4. Copie Certificat Constatator
 5. Oferta tehnica utilaje
 6. Tarif de 100 lei (conform ORD. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului)  

  CONT IBAN RO91TREZ3065032XXX000361

  C.F. 4006740 TREZORERIA GALATI

Formulare necesare pentru solicitarea procedura POS CCE, POP, POR

Cerere POS CCE, POP, POR

Memoriu de prezentare

Notificare

In functie de activitatea desfasurata, APM Galati îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere a acordului de mediu, conform legislatiei in vigoare.