Descriere

BIROUL DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE

Domeniul Sol şi Subsol

 

Atribuţii specifice:

 1. transmite şi solicită operatorilor economici ale căror activităţi se supun prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării completarea chestionarelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale HG nr. 1408/2003 privind investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului;
 2. verifică, completează şi analizează răspunsurile la chestionare ale operatorilor economici şi autorităţilor administraţiei publice locale şi identifică pe baza acestora siturile contaminate/potenţial contaminate;
 3. realizează lista siturilor contaminate/potenţial contaminate la nivelul regiunii pe care o actualizeză periodic;
 4. notifică operatorii economici/deţinătorii de terenuri asupra necesităţii realizării investigării şi evaluării preliminare şi/sau de detaliu a zonelor afecatate;
 5. aprobă programele de investigare şi evaluare a zonelor poluate şi termenele de realizare ale acestora;
 6. analizează rapoartele geologice de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului corespunzătoare etapei de investigare şi stabilesc măsurile care se impun;
 7. analizează studiile de evaluarea riscului şi studiile de fezabilitate privind programele de remediere şi decide necesitatea acţiunilor de remediere a zonelor poluate;
 8. analizează şi aprobă programele de remediere a zonelor în care solul, subsolul şi corpurile de ape subterane sunt afectate, programele de monitorizare din timpul remedierii şi postremediere, precum şi termenele de realizare ale acestora;
 9. urmăreşte evoluţia lucrărilor de remediere şi a rezultatelor monitorizării post remediere;
 10. completează şi actualizează baza de date privind gestionarea siturilor contaminate;
 11. analizezădocumentaţiile depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului, subsolului şi apelor subterane;
 12. furnizează datele tehnice necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare conform legislaţiei internaţionale din domeniul protecţiei solului şi subsolului;
 13. acordă asistenţă de specialitate compartimentelor de protecţia solului şi subsolului din cadrul agenţiilor judeţene în aplicarea strategiilor, politicilor şi legislaţiei  specifice în domeniul protecţiei solului si subsolului.