Formulare necesare pentru solicitarea si obtinerea Autorizatiei de Mediu, a Vizei anuale si a transferului Autorizatiei de mediu

      ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

 1. cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu;
 2. fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007 (Pentru autorizarea activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire este necesar formularul de inregistrare prevazut in tabelul nr. 1 din Anexa 5 la Ord. 1798/2007 insotit de documentele specificate de acesta).
 3. dovada că a făcut publică solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3 la Ord. 1798/2007;
 4. plan de amplasament;
 5. plan de incadrare in zona;
 6. Certificat de inregistrare al firmei si Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului;
 7. Procesul - verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 intocmit potrivit Legii 292 /2019, cu modificarile si completarile ulterioare sau, dupa caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;
 8. Tarif de 500 lei (conform ORD. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului)    

  CONT IBAN RO91TREZ3065032XXX000361

  C.F. 4006740 TREZORERIA GALATI

In functie de activitatea desfasurata, APM Galati îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere autorizatiei de mediu, conform legislatiei in vigoare.

Formulare necesare:

1. Model de anunt public la depunerea solicitarii

2. Model cerere pentru solicitarea autorizatiei de mediu

3. Model cerere pentru solicitarea autorizatiei de mediu revizuite

4. Model de anunt public la depunere solicitare de revizuire 

5. Continut cadru pentru intocmire fisa de prezentare si declaratie

6. Model de anunt public la dezbatere publica

MODEL IMPUTERNICIRE

Formulare necesare depunerii solicitarii vizei anuale:

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA VIZEI ANUALE

ANEXA 1 Ord. 1150_2020 Cerere viza anuala

ANEXA 2 Ord 1150_2020 Declaratie pe propria raspundere viza anuala

 

Acte necesare pentru solicitarea transferului autorizatiei de mediu

1.solicitare comuna intocmita de ambii titulari prin care se solicita transferul autorizaţiei de mediu:

2.declaraţie pe propria raspundere dată de către noul titular că desfăşoara activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu (conform modelul):

3.autorizaţia de mediu în original;

4.copia certificatului constatator emis de ORC din care sa rezulte încetarea activităţii vechiului titular la punctul de lucru pentru care se solicita transferul autorizatiei de mediu

5.copiile certificatului unic de inregistrare si certificatului constatator emise de ORC pentru noul  titular;

6.copia actului care atesta dreptul de proprietate sau folosinţă asupra spaţiului pentru noul proprietar (ex.contract vânzare-cumparare + extras c.f., contract închiriere, comodat, etc.).

În funcţie de activitatea desfaşurată, APM Galaţi îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de transferare a autorizaţiei de mediu, conform legislaţiei în vigoare.