POP'S

Poluanţii Organici Persistenţi (POPs) sunt substanţe chimice care persistă în mediul înconjurător, se bioacumulează în organismele vii şi prezintă riscul de a genera efecte adverse asupra sănătăţii umane şi a mediului. Aceste substanţe intră în mediul înconjurator ca rezultat al unei activităţi antropice.

Convenţia de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi (POPs), adoptată în luna mai 2001, are ca obiectiv protejarea sănătăţii umane şi a mediului faţă de poluanţii organici persistenţi care au proprietăţi toxice, persistenţă, bioacumulare, volatilitate şi biodisponibilitate. A intrat în vigoare la 17 mai 2004 şi România a devenit  parte a Convenţiei odată cu ratificarea acesteia prin Legea nr. 261/2004, care prevede reducerea şi unde este necesar, eliminarea a nouă pesticide şi anume: aldrin, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen, mirex, toxafen; două substanţe chimice industriale: bifenilii policloruraţi (PCB) şi hexaclorbenzenul (HCB), precum şi patru produşi secundari: dibenzo-p-dioxine policlorurate şi dibenzofurani, HCB şi PCB. Ulterior s-au introdus şi alte substanţe: tetrabromodifenileter, pentabromodifenileter (PBDE), hexabromodifenileter, heptabromodifenileter, acid perfluoroctan sulfonic şi derivaţii săi (PFOS), hexaclorciclohexani inclusiv lindan, clordecon,  pentaclorbenzen (PeCB), hexabromdifenil, hexaclorbutadiena, naftaline policlorurate (PCN), parafine clorurate cu catena scurtă (PCCS, cloroalcani C10-C13), endosulfan.

Poluanţii organici persistenţi sunt reglementaţi de Regulamentul (CE) nr. 1021/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului cu amendamentele ulterioare. Legislaţia europeană a fost transpusă în legislaţia românească prin HG nr. 561/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 850/2004/CE şi HG nr. 1497/2008 pentru aprobarea Planului Naţional de Implementare a prevederilor Convenţiei de la Stockholm, aferent perioadei 2008 - 2029.

Convenţia cere Părţilor să adopte şi să implementeze măsuri ce conduc la reducerea sau eliminarea emisiilor de POPs din mediu având în vedere reducerea expunerii populaţiei, animalelor şi organismelor din mediu la aceştia.

Conform Planului Naţional pentru Implementarea Convenţiei de la Stockholm se operează pentru realizarea obiectivelor:

  • eliminarea stocurilor de PCB, a depozitelor şi deşeurilor de produse de uz fitosanitar;
  • reducerea emisiilor de POPs din incinerarea deşeurilor;
  • orientarea către o dezvoltare durabilă a unei agriculturi ecologice.

CONVENŢIA DE LA STOCKHOLM din 13 mai 2001 privind poluanţii organici persistenţi

REGULAMENTUL (UE) 2019/1021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți