Descriere autorizaţia integrată de mediu

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.

Raport de amplasament - documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu si care evidentiaza starea amplasamentului, situatia poluarii existente inainte de punerea in functiune a instalatiei si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii.

Plan de actiuni - plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei integrate de mediu de catre titularul activitatii sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului in scopul respectarii prevederilor legale referitoare la prevenirea si controlul integrat al poluarii; planul de actiune face parte integranta din autorizatia integrata de mediu.

 

Acte minime necesare pentru depunerea dosarului de autorizare:

  • cerere;
  • fişa de prezentare şi declaraţie având conţinutul cuprins în anexa nr. 2;
  • dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una din metodele de informare specificate în anexa nr. 3;
  • planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;
  • procesul verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit conform Ordinului MMP nr. 135/2010 pentru aprobarea Procedurii de  de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dupa caz;
  • copia certificatului constatator eliberat de ORC;
  • copia autorizaţiei de mediu, dupa caz;
  • dovada plăţii tarifului de 500 lei şi a taxei de 30 lei, cf. Ord. 1108/2007.

ANEXA nr. 1 - LEGE nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

ORDIN nr. 938 din 19 iunie 2014

Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare.

0

1

2

3

......................................................

2.

Parcurgerea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu sau revizuirea/actualizarea acesteia (diverse etape)

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu

500

Analiza bilanţului de mediu în procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, după caz

1.000

Finalizarea programului pentru conformare în procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, după caz

1.000

Revizuirea/Actualizarea autorizaţiei de mediu

250

Analiza preliminară a documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu

1.000

Analiza propriu-zisă a documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu

5.000

Revizuirea/Actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

2.500

 

FORMULARUL DE SOLICITARE a autorizaţiei integrate de mediu