MODIFICARE Lege nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții prin Legea nr. 193/30.10.2019

Urmare Adresei A.N.P.M. nr. 1/4162/VT/12.11.2019, înregistrată la A.P.M. Gorj cu nr. 11141/13.11.2019, vă aducem la cunoștință faptul că s-a modificat și completat Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții prin Legea nr. 193/30.10.2019, care a intrat în vigoare în data de 02.11.2019, astfel, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (22) din Legea nr. 50/1991, A.P.M. Gorj nu va mai emite acte administrative pentru următoarele categorii de lucrări,:

  • Construirea de locuințe unifamiliale;
  • Construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor;
  • Consolidări ale imobilelor existente;
  • Construirea de împrejmuiri;
  • Dezmembrări, comasări de terenuri.

Documente necesare obtinerii autorizatiei de mediu

Acte necesare emiterii autorizatiei de mediu

Lista activitatilor supuse procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.doc

- solicitare

- fişa de prezentare şi declaraţie conform Anexei nr. 2 din Ordinul MMGA nr. 1798/2007

- act spaţiu (vânzare-cumpărare, chirie, comodat,etc.) - copie xerox

- dovada anunţ public: "SC .... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu privind activitatea ................. ce se desfăşoară în ...................................... Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM GORJ, str. Unirii, nr. 76, zilnic între orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj până la data de ……………………….. (15 zile de la data apariţiei anunţului în presă).” - ultima piesă la dosar.

- plan situaţie

- plan încadrare în zonă

- dovadă plată tarif - 500 lei ce pot fi plătiţi la Casieria APM GORJ sau în contul APM GORJ deschis la Trezoreria TG JIU.

- CUI (cu/fără anexe) - Oficiul Registrului Comerţului

- autorizarea activităţii la punctul de lucru - Oficiul Registrului Comerţului

- Bilanţ de Mediu nivel 0;

- contracte utilităţi: (apă, energie electrică, evacuare ape uzate, servicii salubritate etc.) -  copii xerox

- contracte furnizare deşeuri reciclabile încheiate cu unităţi specializate - copii xerox.

- pentru puţ forat pe amplasament - punct de vedere de la Administraţia Bazinală de Apă.......

- date privind centrala termică (tip, putere instalată, combustibil utilizat, mod de evacuare a gazelor arse - înălţime coş, diametru);

- Fişe cu date de securitate pentru substanţele periculoase folosite.


 


INREGISTRARE ONLINE OPERATORI ECONOMICI

Documente necesare emiterii acordului de mediu

În vederea emiterii actului de reglementare necesar realizării unei investiţii, titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, prin depunerea:

- unei notificări privind intenţia de realizare a proiectului conform anexa nr. 1;

- certificatul de urbanism emis în condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (copie xerox)

- planurile anexă la acesta

- dovada achitării tarifului aferent acestei etape în cuantum de 100 lei ce pot fi plătiţi la Casieria APM GORJ sau în contul APM GORJ deschis la Trezoreria TG JIU;

 

În urma evaluării iniţiale a solicitării, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului decide continuarea procedurii şi poate solicita completarea documentaţiei depuse cu Memoriul de prezentareîntocmit conform Anexei 5.