Documente necesare pentru obtinerea avizului Academiei Române

Documente necesare pentru obţinerea avizului Academiei Române pentru lucrări/investiţii în situri Natura 2000

1.    Adresă de înaintare

2.    Memoriu tehnic al investiţiei

3.    Plan de încadrare în zonă, cu indicarea perimetrului/punctului în care se doreşte realizarea investiţiei  şi marcarea limitelor ariei naturale protejate sau a sitului Natura 2000 (de obţinut de la Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau de pe site-ul Ministerului Mediului)

4.    Hartă cadastrală

5.    Act de proprietate asupra terenului

6.    Acte specifice  pentru investiţia pe care o aveţi în vedere:

- în cazul construcţiilor – dimensiuni; desen vedere frontală şi laterală

- în cazul exploatărilor unor resurse naturale, avize de la unitaţile de profil (Agenţia Naţională de Resurse Minerale, Apele Române, Direcţia silvică judeţeană)

- în cazul unor investiţii pe teren proprietate a unor comune – acordul Consiliului local, act de concesiune asupra folosinţei terenului.

- în cazul balastierelor - plan de situaţia la scara 1:5000 cu curbe de nivel cu valoare minimă de 0,5 m şi profile transversale cotate

7.    Studiu de evaluare a impactului asupra mediului, elaborat de o persoană juridică sau fizică acreditată de Ministerul Mediului

 (www.mmediu.ro/departament_mediu/evaluare_impact/Lista_atestati.doc), care să evalueze dacă lucrările/investiţiile afectează sau nu speciile/habitatele pentru care a fost declarat situl respectiv.

8.    Avizul custodelui/administratorului (în cazul ariilor care au custode sau administrator), sau adresă eliberată de agenţia de protecţie a mediului în care se precizează că aria respectivă nu are custode sau administrator.

9.    Fotografii cu aspecte actuale ale terenului pe care se va realiza investiţia.


 

Documente atasate

arpmtm_doc_avizAcademiaRomana.doc


Aviz custode/administrator

Domeniul Biodiversitate

CONSILIERI:

  • Alina FORA
  • Ileana PIRJE

Mail: arii.protejate@apmtm.anpm.ro

Tel. 0256/491795 int. 206

 

Atribuţii generale:

a) participă la elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor în domeniul protecţiei naturii, conservarea speciilor şi habitatelor, ce urmează a fi finanţate din bugetul public naţional sau din alte surse, cu consultarea ANPM;

b) implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

c) asigură accesul publicului la informaţia de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;

d) susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;

e) realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;

 

Atribuţii specifice:

a) implementează legislaţia din domeniul conservării naturii, biodiversităţii şi utilizării durabile a componentelor sale;

b) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe bază de convenţii de custodie, conform legislaţiei în vigoare;

c) asigură administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie;

d) monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;

e) elaboreaza masuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar care nu sunt atribuite in custodie;

f) îndeplineste atributii referitoare la managementul ariilor naturale protejate pe baza delegarii de competență din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

g) derulează împreună cu Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

h) analizează capitolul de biodiversitate din cadrul documentaţiilor privind proiectele/planurile care pot avea un efect negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate, habitatelor naturale, speciilor de floră şi faună sălbatică;

i) analizează documentatii tehnice în vederea emiterii declaraţiei autorităţii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru proiectele majore cu finanţare din fonduri comunitare, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1828/2006;

j) analizează informatiile GIS privind planuri/proiecte/activităti în raport cu ariile naturale protejate;

k) participă în cadrul Comisiilor de Analiză Tehnică;

l) contribuie la monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes naţional şi comunitar;

m) realizează şi gestionează baza de date privind reţeaua de arii naturale protejate;

n) implementează Sistemul Integrat de Management si Constientizare în România a retelelei Natura 2000 (SINCRON);

o) implementează componenta Conservarea Naturii din cadrul Sistemului Integrat deMediu (SIM);

p) elaborează propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes naţional, a căror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;

q) emite autorizaţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică în conformitate cu prevederile legisla?iei specifice;

r) transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, un raport referitor la aplicarea derogărilor în cazul speciilor strict protejate, conform legislaţiei în vigoare;

s) inventariază, monitorizează şi actualizează trimestrial datele privind grădinile zoologice, acvariile publice şi centrele de reabilitare şi/sau îngrijire;

t) actualizează anual lista colecţiei de animale deţinute în grădinile zoologice, acvariile publice, centrele de reabilitare şi/sau îngrijire;

u) transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului date relevante în conformitate cu cerinţele registrului naţional privind capturile şi uciderile accidentale;

v) înregistrează si realizează inventarul privind specimenele CITES în conformitate cu prevederile legisla?iei specifice;

w) participă la cursuri şi programe de perfecţionare profesională, întâlniri, conferinţe, simpozioane, pe probleme de protecţia naturii;

x) asigură educarea şi informarea publicului privind obligaţiile ce le revin pentru protecţia şi conservarea capitalului natural la nivel local.

y) îndeplineste orice alte obligatii specifice care decurg din prevederile legislative în vigoare sau care sunt atribuite de către ANPM.

z) realizează şi actualizează baza de date privind privind locaţiile pentru introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic la nivel local;

aa) publică la sediul agenţiei pentru protecţia mediului, din judeţul unde urmează să aibă loc introducerea deliberată în mediu a unui organism modificat genetic, informaţia destinată publicului conform procedurii de autorizare.

 


Model de cerere pentru autorizarea activitatilor de recoltare/capturare conform Ordinului 410/2008