Back

BULETIN INFORMATIV ANUAL LEGEA 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

BULETIN INFORMATIV ANUAL

LEGEA 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

Ȋn conformitate art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/2001 Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș, comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al APM Timiș:

 • APM Timiș are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul “Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei”

3. Serviciul “Avize, Acorduri, Autorizaţii”

4. Serviciul “Calitatea Factorilor de Mediu”

5. Serviciul “Monitorizare şi Laboratoare”

6. Biroul „Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane”

 • Organigrama APM Timiș – publicată pe site-ul APM Timiș
 • Atribuţiile serviciilor şi compartimentelor din cadrul APM Timiș pot fi consultate pe site ȋn ROF APM Timiș
 • Programul de funcţionare al APM Timiș este următorul:

          Luni – Joi     08.00 – 16.30

          Vineri           08.00 – 14.00

 • Program: Depunere raportări, Depunere documentații în cadrul procedurilor de reglementare, Eliberare acte de reglementare este următorul:

          Luni             09.00 – 14.00

          Miercuri        09.00 – 14.00

 

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea APM Timiș şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice:

 • Director Executiv – Lavinia – Alina CĂLUȘERU
 • Şef Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii – Corina MIHOC
 • Şef Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu – Ildiko VIȚAN
 • Şef Serviciul Monitorizare şi Laboratoare – Mihai Dănuț CEPEHA
 • Șef Birou Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane – Petru OPRUȚ
 • Persoanele responsabile cu difuzarea informaţiilor publice: Georgeta ȚÎȚAN – consilier Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

d) Coordonatele de contact ale instituţiei publice:

 • Denumire: Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș
 • Sediul:  B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timişoara, , Cod 300210
 • Număr de telefon: 0256.491.795; 0256. 226.675;
 • Număr fax: 0256.201.005
 • Adresa de e-mail: office@apmtm.anpm.ro
 • Adresa paginii de internet: http://apmtm.anpm.ro/

e) Programul de audienţe al persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş:

 

 • Director Executiv, Lavinia – Alina CĂLUȘERU

Marţi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 

 • Șef Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii, Corina MIHOC

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 

 • Şef Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, Ildiko VIŢAN

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 

 • Şef Serviciul Monitorizare şi Laboratoare, Mihai Dănuț CEPEHA

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

 

 • Șef Birou Buget, Finanţe Administrativ, Resurse Umane, Petru OPRUȚ

Joi, intervalul orar 10:00 – 12:00

f) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil – publicate pe site

g) Programe şi strategii proprii

 • Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Timiș – PLAM Timiș – publicat pe site

h) Lista cuprinzând documentele de interes public:

 i) lista cuprinzȃnd categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii – publicate pe site

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice ȋn situaţia ȋn care persoana se consideră vătămată ȋn privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt cele prevăzute de art. 21 şi art.22 din Legea nr. 544/2001.  

Articolul 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Articolul 22

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei raza teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judecă în instanţa în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.”