Modele formulare solicitare Autorizatie de Mediu

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

 

Cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu; - model

Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007 ; - model

Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3 la Ord. 1798/2007 ;

Plan de amplasament ;

Plan de incadrare in zona ;

Certificat de inregistrare al firmei si Certificat constatator emis de ORC;

Procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ord. 860/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (dupa caz) ;

Formularul de inregistrare prevazut in Tabelul nr. 1 din Anexa 5 la Ord. nr. 1798/ 2007, insotit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire.

Dovada achitarii  tarifului de  autorizare –500 lei  se achita la APM Vrancea  sau  in contul nr. RO84TREZ6915032XXX000188 ( cod fiscal 4350424 ) deschis la Trezoreria Focşani

 

 

In functie de activitatea desfasurata, APM Vrancea îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere autorizatiei de mediu, conform legislatiei in vigoare.


Modele formulare revizuire Autorizatie de Mediu

DOCUMENTE NECESARE PENTRU REVIZUIREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

 

Cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu; - model

Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007 ; - model

Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevazute in anexa nr. 3 la Ord. 1798/2007 ; - model

Plan de amplasament ;

Plan de incadrare in zona ;

Certificat de inregistrare al firmei si Certificat constatator emis de ORC;

Procesul-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit potrivit Ord. 860/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (dupa caz) ;

Formularul de inregistrare prevazut in Tabelul nr. 1 din Anexa 5 la Ord. nr. 1798/ 2007, insotit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de reabilitare si/sau ingrijire.

Dovada achitarii  tarifului de revizuire autorizatie de mediu –250 lei  se achita la APM Vrancea  sau  in contul nr. RO84TREZ6915032XXX000188 ( cod fiscal 4350424 ) deschis la Trezoreria Focşani

 

 

In functie de activitatea desfasurata, APM Vrancea îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de emitere autorizatiei de mediu, conform legislatiei in vigoare.


Modele formulare viza anuala Autorizatie de Mediu

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITARE VIZA ANUALA AUTORIZATIE DE MEDIU / AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

 

Model cerere pentru solicitare viza anuala - Model

Fluturas viza - anuala - Model

Declaratie titular solicitare viza anuala - Model 

 


Anunt solicitare autorizatie de mediu - ziar

 

SC …………………………………………………………… adresa……………………………….…………………………………

solicita la A.P.M. Vrancea obtinerea autorizatiei de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, art.12 , pentru activitatea de…………………………………………………………………………………………ce se desfasoara in ………………………………………………………………………………..

Eventualele propuneri si sugestii/observatii ale publicului, privind activitatea mentionata, se vor prezenta în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare,de luni pana joi, intre orele 8 – 16, si vineri intre orele 8-14, la sediul Agenti pentru Protectia Mediului Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu nr.2, telefon 0237.216812, unde se poate consulta si documentatia tehnica depusa.

 


Fisa de prezentare si declaratie

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

 

 

1. Date generale:

Denumirea unită?ii, firmeietc., _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Adresa,______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

telefon, fax:___________________________________________________________________

Amplasamentul:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Profilul de activitate___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Forma de proprietate___________________________________________________________

Regimul de lucru(ore/zi, zile/săptămână, zile/an)_____________________________________

2. Date specifice activită?ii:

a) Activitatea desfă?urată:(Se prezintă activitatea specifică desfă?urată, cu informa?ii complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice)___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

b) Dotări(Dotările specifice: clădiri -cu suprafa?a spa?iilor ocupate, utilaje, instala?ii, ma?ini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc.)_________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

c) Bilan?ul de materiale

Cantită?ile de materii prime, auxiliare ?i combustibili,

intrate/intra?i în process__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Pierderile pe faze de fabrica?ie sau de activitate si emisiile în mediu (inclusiv deseuri)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Cantită?ile de produse si subproduse rezultate. Bilan?ul acestor materiale, care serveste ?i la întocmirea ?i revizuirea bilan?ului de mediu, trebuie să se închidă cu eroarea acceptată de metodologia de calcul folosită_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Utilită?i-Modul de asigurare cu utilită?i (apă, canal, energie etc.): surse, cantită?i, volume._______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Surse de poluan?i ?i protec?ia factorilor de mediu:

Protec?ia calită?ii apelor

Sursele de ape uzate ?i compu?ii acestor ape__________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Sta?iile ?i instala?iile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de re?inere a poluan?ilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Poluan?ii evacua?i în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în mg/l ?i kg/zi) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Protec?ia atmosferei

 Sursele ?i poluan?ii pentru aer_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Instala?ii pentru colectarea, epurarea ?i dispersia gazelor reziduale ?i a pulberilor_____________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Poluan?ii evacua?i în atmosferă (în mg/mc ?i g/s)______________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protec?ia împotriva zgomotului ?i vibra?iilor

 Sursele de zgomot ?i de vibra?ii___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dotările, amenajările ?i măsurile de protec?ie împotriva zgomotului ?i vibra?iilor_____________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nivelul de zgomot ?i de vibra?ii produs______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protec?ia solului ?i subsolului

Sursele posibile de poluare a solului ?i a subsolului.____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ Măsurile, dotările ?i amenajările pentru protec?ia solului ?i a subsolului____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protec?ia împotriva radia?iilor

 Sursele de radia?ii din activitate____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dotările, amenajările ?i măsurile pentru protec?ia împotriva radia?iilor_____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nivelul radia?iilor emise în mediu__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protec?ia fondului forestier

Situa?ia afectării fondului forestier__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Lucrările ?i măsurile pentru diminuarea ?i eliminarea impactului negativ produs asupra vegeta?iei ?i ecosistemelor forestiere________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Protec?ia ecosistemelor, biodiversită?ii ?i ocrotirea naturii

Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice ?i terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor na?ionale ?i a rezerva?iilor naturale_________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Măsurile pentru protec?ia ecosistemelor, biodiversită?ii ?i pentru ocrotirea naturii, în general _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protec?ia peisajului ?i a zonelor de interes tradi?ional

Modul de încadrare a obiectivului în peisaj___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Măsuri ?i amenajări pentru protec?ia peisajului ?i a zonelor de interes tradi?ional_____________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Gestiunea de?eurilor

Sursele de de?euri, tipuri, compozi?ie ?i cantită?i de de?euri rezultate______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Modul de gospodărire a de?eurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Gestiunea substan?elor ?i preparatelor periculoase

Substan?ele ?i preparatele periculoase utilizate/de?inute, cantită?ile utilizate/de?inute ?i fi?ele de securitate ale acestora____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Modul de gospodărire, măsurile, dotările ?i amenajările pentru protec?ia mediului___

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AZBEST : Cantitate  sau suprafata _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

PCB :________________________________________________________________________

Gestiunea ambalajelor

Tipurile si cantită?ile de ambalaje folosite____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modul de gospodărire a ambalajelor ?i măsuri pentru protec?ia mediului___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Încadrarea în planurile de urbanism ?i amenajare a teritoriului____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modul de încadrare a obiectivului în cerin?ele planurilor de urbanism ?i amenajare a teritoriului. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Protec?ia a?ezărilor umane

Distan?a fa?ă de a?ezările umane, localită?ile ?i popula?ia eventual afectată__________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Măsurile, dotările ?i amenajările pentru protec?ia a?ezărilor umane________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Respectarea prevederilor conven?iilor interna?ionale la care România a aderat._______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amenajările, dotările ?i măsurile pentru respectarea conven?iilor interna?ionale, a reglementărilor comunitare ?i ale organismelor O.N.U. la care România a aderat._____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alte date ?i informa?ii privind protec?ia mediului______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se vor prezenta ?i alte date specifice activită?ii sau solicitate de autoritatea pentru protec?ia mediului, care au legătură cu protec?ia factorilor de mediu ?i planul de interven?ie în caz de poluări accidentale.______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reconstruc?ia ecologică__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lucrări ?i măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum ?i pentru men?inerea unui ecosistem corespunzător în zonă____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Monitorizarea mediului___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotări ?i măsuri privind instruirea personalului, managementul exploatării ?i analiza periodică a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluan?i, supravegherea calită?ii mediului ?i monitorizarea activită?ilor de protec?ie a mediului.___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

       DATA:                                                                                              SEMNATURA:


Acte necesare transfer autorizatie de mediu

 

    ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL    

               AUTORIZAŢIEI DE MEDIU

 

 

 

 

  1. solicitare prin care se solicita transferarea autorizaţiei de mediu;
  2. declaraţie pe propria raspundere dată de către noul titular că desfăşoara activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu;

    3.  autorizaţia de mediu în original;

    4.  copie după certificatul constatator şi încheiere emise de   

         registrul comerţului cu privire la transferul dintre vechiul şi    

         noul proprietar;

    5.  copie certificat unic de inregistrare emis de ORC pentru noul    

         titular;

  1. xerocopia actului care atesta dreptul de proprietate sau folosinţă asupra spaţiu1ui pentru noul proprietar (ex.contract vânzare-cumparare + extras c.f., contract închiriere, comodat, etc.).

 

 

 

Formularele necesare procedurii de transferare a autorizaţiei de mediu se găsesc pe site-ul agenţiei sau la sediul agenţiei.

 

În funcţie de activitatea desfaşurată, APM Vrancea îşi rezervă dreptul solicitării şi a altor acte de reglementare sau a altor date necesare procedurii de transferare a autorizaţiei de mediu, conform legislaţiei în vigoare.


Anunt solicitare aut. Primarie

  A N U N T

 

        In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12, si a  Ordinului MMDD nr.1798/2007,  

S.C. (d-l)...................... ......................................................................................................... 

avand sediul (domiciliul) in ............................................................................................................................................

.............................................................................Tel/fax.......................................................

anunta public solicitarea de obtinere a autorizatiei de mediu.

          Activitatea productiva ce o desfasor consta in ............................................................

................................................................................................................................................ cu amplasamentul la adresa: ................................................................................................................................................                                   

   Eventualele propuneri si sugestii/observatii ale publicului, privind activitatea mentionata, se vor prezenta în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, de luni pana joi, intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8-14 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu nr.2, telefon 0237.216812, unde se poate consulta si documentatia tehnica depusa.

          

            Data........................                                             Semnatura solicitantului

           

                                                                         ...............................…….

                                     

 

Consiliul Local.............................

Nr...............din.............................

 

 

C O N F I R M A R E

 

                           

             Prin prezenta se confirma ca S.C. (d-l ).................................................................... a afisat la sediul Consiliului Local..................................................................., spre luare la cunostinta a publicului, solicitarea de  obtinere a ......................................................de  mediu pentru activitatea ................................................................................................................

             Anuntul a fost afisat in data de ........................................................si in conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12. si a Ordinului MMDD nr.1798/2007. 

                                               

 

                                                                                      Primar (Secretar)

                                                                                    ( nume, semnatura )

                                    

                                                                                 ............................................                                                                                                     ............................................                       


Declaratie transfer autorizatie de mediu

 

DECLARATIE

 

 

 

       Subsemnatul ………………………… in calitate de reprezentant legal al SC ………………….. prin prezenta declar ca activitatea pentru care a fost emisa autorizatia de mediu nr. …………….se desfasoara in aceleaşi condiţii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu mai sus menţionata.

 

Prezenta declaraţie a fost data pentru a servi la transferul autorizatiei de mediu nr. …………, pe noua denumire a societatii urmare a procesului de ……….. ( ex. reorganizare si schimbare forma juridica si a denumirii activitatii ).

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, ca datele furnizate in aceasta declaraţie sunt adevărate.

 

 

 

 

 

 

Data                                                                Semnătura si stampila


Solicitare revizuire autorizatiede mediu

SC ………………………………….

 

……………………………………...

 

………………………………………

 

 

 

 

 

CATRE

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  VRANCEA

 

 

 

               Prin prezenta va solicitam revizuirea autorizatiei de

 

mediu nr.                         pentru activitatea........................................... ……………………………………………….......................................

 

…………………………………………………………………............

 

ce se desfasoara in …………………………………………………….

 

………………………………………………………………………....

 

 

 

 

 

 

Data                                                                              Semnatura