Informare- privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Autorizaţia de mediu

AUTORIZAŢIA DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune
Categoriile de activitati cu impact semnificativ asupra mediului pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de mediu sunt prevazute in anexa nr.1 din Ordinul M.M.D.D 1798/2007.


PROCEDURA
- Ordinul M.M.D.D 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului (nu se aplica pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu)
- Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si complectat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005.
- Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu

CÂND SE SOLICITA AUTORIZATIA DE MEDIU ?
Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atit pentru desfasurarea activitatilor existente, cat si pentru inceperea activitatilor noi.

Solicitarea unei autorizatii de mediu se face cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente.

UNDE SE SOLICITA AUTORIZATIA DE MEDIU ?
Autorizatia de mediu se solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului  in a carei raza se afla amplasamentul.

Conform art.14. alin.2 din OUG 195/2005 privind Protecţia mediului, "Funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului."

LEGISLATIE CURENTA

 • OUG nr.195/2005 privind Protecţia Mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul MMDD 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului
 • Legea nr.359/08.09.2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.
 • Ordonanta de urgenta nr. 75/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.359/08.09.2004 privind simplificarea forma litatilor la inregistrarea in Registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
 • Legea 278/2013 privind emisiile industrilale
 • Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si complectat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005.
 • Ordinul MAPAM 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu
 • ORDIN nr. 1.171/ 2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu


MODALITĂŢI DE REVIZUIRE/REAUTORIZARE

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul va informa in scris A.P.M. despre acest lucru, iar A.P.M. va emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat, sau va decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.

In situatia schimbarii titularului, denumirii sau formei juridice a societatii, cand activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu, aceasta se transfera pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii. In acesta situatie nu se percep taxe sau tarife.


TAXE SI TARIFE
Conform Ordinului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice nr.938/2014

VALABILITATE
 Conf. Legii 226/2013 
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, valabilitatea autorizatiei de mediu este de 5 ani.

 


Modificare legislativă- OUG 75/19 iulie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor

 

OUG nr. 75 din 19 iulie 2018

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor

Publicat în:

Monitorul Oficial nr. 631 din 19 iulie 2018

Data intrării în vigoare: 19 Iulie 2018

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  ART. I

  Articolul 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală."

  2. După alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:

(2^1) Procedura de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(2^2) Viza anuală se aplică de către Ministerul Mediului şi, respectiv, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care intră în sfera de competenţă a acestora.

(2^3) Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se aplică de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către autorităţile competente pentru protecţia mediului.

(2^4) Autorităţile competente pentru protecţia mediului modifică valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu în măsura în care se solicită revizuirea acestora."


Formulare necesare pentru procedura de autorizare de mediu

Conform Ord. 1798/2007 (M. Of.  din 27.11.2007)modificat si completat de Ord. 1298/2011  de aprobare a procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

 

MENTIUNE: TOATE DOCUMENTELE SE PREZINTA INDOSARIATE !!!

La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat să depună la Agentia de Mediu următoarele:

   a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu – in doua exemplare, stampilate, semnate, inregistrata;

   b) fişa de prezentare şi declaraţia având conţinutul cuprins în anexa nr. 2 la Ord 1798/2007;

   c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare specificate în anexa nr. 3 (anunt in mass – media locala, se ataseaza pagina intrega din ziar; sau , in mediul rural – anunt public vizat de Primarie);

Conţinutul minim al informaţiilor in anuntul public:

 •  Datele de identificare a unităţii care a solicitat actul de reglementare (denumirea unităţii, adresa, fax, telefon etc.), 
 • Denumirea activităţii,  
 • Amplasarea obiectivului şi adresa, 
 • Scopul acţiunii propuse, 
 • Prezentarea succintă a activităţii,  
 • Informaţii generale asupra măsurilor de protecţie a mediului şi despre eventualul impact asupra factorilor de mediu,  
 • Adresa, telefonul şi faxul autorităţii pentru protecţia mediului, la care se pot obţine informaţii suplimentare şi la care se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, contestaţii, sugestii legate de proiect sau de activitate: Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A, tel/fax 0259/444590,  
 •  Data limită până la care se primesc propuneri şi contestaţii este de 15 zile de la aparitia anuntului.

   d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului = PIESE DESENATE;

   e) procesul-verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, după caz (pentru obiectivele pentru care a fost emis Acord de Mediu la executia obiectivului)/ Notificarea /Autorizatia de mediu anterioara (copie).

   f) Acte doveditoare asupra proprietatii ( copie extras CF/copie contract comodat sau  copie contract inchiriere);

   g) Certificat constatator al declararii in baza Legii nr. 359/2004 eliberat de ORC Bihor – pt. agentii economici – CODURI CAEN REV 2 (in vigoare din 01.01.2008)

Valabilitatea autorizatiei este 5 ani, conf. Leg. 226/15.07.2013 art. 2 alin. 2.

Tarif initial autorizare = 500 RON, pentru activitatile ce vor necesita bilant de mediu tariful de  continuare procedura se stabileste ulterior.

Tarif revizuire autorizatie 250 lei (Revizuire- inseamana cind sunt modificari la autorizatia valabila – in termen)

Tarifele se achita la casieria APM Bihor odata cu documentatia, sau prin OP – se ataseaza copie la documentatia ce se depune la APM:

Contul IBAN al A.P.M. Bihor deschis la Trezoreria Municipiului Oradea:

COD FISCAL

CONT IBAN

4208471

RO70TREZ0765032XXX000255

 

MENTIUNE. Dupa depunerea documentatiei, APM Bihor efectueaza verificarea amplasamentului, solicita alte documente necesare/informatii suplimentare, dupa caz: contracte apa, canal, vidanjare, salubrizare, predare deseuri reciclabile, predare deseuri periculoase, fise tehnice de securitate pt. substantele/preparatele periculoase, buletine de analiza/masuratori etc.