Anunț-Actualizarea informațiilor din SIM SCP 2017 privind substanțele cu regim de reglementare specific: Gaze Fluorurate cu Efect de Seră, autorizare REACH, SVHC, substanțe restricționat

Actualizarea informațiilor din SIM SCP 2017  privind  substanțele cu regim de reglementare specific: Gaze Fluorurate cu Efect de Seră, autorizare REACH, SVHC, substanțe restricționate

 

Tabele SCP 2017

 

GHID -Cerințe pentru substanțele din articole


Formulare raportare chimicale ( substante, amestecuri,articole) pentru anul 2016

  
APM Bihor vă aduce la cunoștință că puteți să raportați datele privind  substantele chimice periculoase pentru anul 2016, in Sistemul Integrat de Mediu subdomeniul substante chimice periculoase .

Raportarea  privește  conformarea cu prevederile

  • Regulamentului CE 1907/2006 REACH;
  • Regulamentului CE 1272/2008 CLP privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
  • Regulamentului 517 /2014 - GFS  al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006
  • Regulamentului (UE) nr. 453/2010 al COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

       În conformitate cu  art.4(2) din HG nr 398 din 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 în vederea îndeplinirii prevederilor art.46 şi 49 din regulamentul CLP, precum şi a corelării cu prevederile Regulamentului REACH Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului realizează şi gestionează baza de date naţională privind substanţele şi amestecurile periculoase produse,utilizate sau introduse pe piaţa României.

HG nr 1408/2008 privind clasificarea , ambalarea, etichetarea substantelor chimice periculoase. ( anexele 1-6)

HG nr 937/2010 privind clasificarea , ambalarea, etichetarea amestecurilor chimice periculoase.

  • Alaturat va  oferim formatul unitar de raportare anuala a datelor referitoare la implementarea prevederilor legale privind regimul chimicalelor in Europa si implicit in  Romania.
  • ANPM va recomanda formatul pentru raportarea datelor privind managementul chimicalelor de catre toti operatorii economici din jud Bihor: producatori, utilizatori din aval: distribuitori, comercianti, utilizatori finali.

Termenele de conformare cu Regulamentul CE nr.1272/2008

Recomandări pentru utilizatorii din aval ( utilizatori finali)

Rolul, responsabilitatile si drepturile utilizatorului din aval sunt in majoritate cuprinse sub Titlul V al Regulamentului REACH.

Utilizatorul din aval trebuie sa se conformeze cu masurile de precautie pentru utilizarea in conditii de securitate recomandate în fisele cu date de securitate (SDS) ale furnizorului sau. Pentru substantele care sunt produse sau importate în cantitati mai mari de 10 tone pe an, SDS va avea atasate unul sau mai multe scenarii de expunere iar utilizatorul din aval trebuie sa se asigure ca propria sa utilizare a substantei este acoperita de scenariul(iile) de expunere si ca el însusi aplica conditiile de exploatare si masurile de administrare a riscurilor recomandate.

Ca utilizator din aval, in cazul în care conditiile de utilizare a substantei sau amestecului dumneavoastra nu sunt prevazute în scenariul(iile) de expunere ale furnizorului, aveti la dispozitie o serie de optiuni:

(a) informarea furnizorului (producatorului/importatorului) dumneavoastra în legatura cu utilizarea dumneavoastra în scopul identificarii utilizarii respective ("utilizare identificata") si al includerii acesteia în evaluarea securitatii chimice pe care trebuie sa o realizeze ca parte a cerintelor de înregistrare

(b) aplicarea conditiilor de utilizare din scenariul de expunere atasat la fisa cu date de securitate a furnizorului

(c) înlocuirea substantei în cauza cu o substanta sau cu un amestec fara scenariu(ii) de expunere sau cu scenariu(ii) de expunere care includ conditiile dumneavoastra de utilizare

(d) apelarea la un alt furnizor, care furnizeaza substanta sau amestecul cu un scenariu de expunere ce include utilizarea dumneavoastra

Daca nu gasiti un alt furnizor si nici nu doriti sa va informati furnizorul, de exemplu din motive de confidentialitate, va trebui sa notificati Agentia Europeana pentru Produse Chimice (ECHA) si este posibil sa aveti obligatia elaborarii unui propriu raport de securitate chimica conform Anexei XII a Regulamentului REACH.

Poate fi nevoie ca utilizatorul din aval sa-si informeze furnizorul despre orice noi informatii privind proprietatile periculoase ale produselor chimice pe care le utilizeazaca si despre informatiile cu privire la cât de adecvate sunt masurile de administrare a riscurilor.

Daca un DU utilizeaza în prezent substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita ca de ex. carcinogene, mutagene, toxice pentru reproducere (CMRs), PBT si vPvB, va trebui sa faca toate eforturile pentru a trece la utilizarea altor substante alternative mai sigure.

Utilizatorilor din aval nu li se va cere sa înregistreze substantele pe care le folosesc. Oricum, utilizatorii din aval trebuie sa înceapa comunicarea cu proprii furnizori si sa verifice daca substantele pe care le primesc sunt substante etapizate, daca furnizorii îsi planifica preînregistrarea si înregistrarea substantelor, daca va fi cerut un raport de securitate chimica si, în caz afirmativ, daca utilizarea utilizatorilor din aval va fi inclusa în raportul respectiv. Contactarea furnizorilor înainte de înregistrare poate sa asigure ca utilizarea utilizatorilor din aval si masurile acestora de administrare a riscurilor sunt luate în considerare la înregistrare. În mare masura depinde de cei din cadrul lantului de aprovizionare sa decida cum va functiona aceasta comunicare cel mai eficient, iar asociatiile comerciale, daca exista, vor avea un rol important.

Titlul V al Regulamentului REACH contine rolul si îndatoririle utilizatorilor din aval. Acest Titlu a intrat în vigoare pe 1 iunie 2008. DU identifica propria lor utilizare si o comunica furnizorilor lor pentru a o include ca utilizare identificata în înregistrare si în raportul de securitate chimica (acolo unde se cere acest raport). Se anticipeaza ca unii furnizori vor reactiona imediat în timp ce altii nu vor reactiona pâna când nu se apropie termenul de înregistrare relevant pentru substanta respectiva si vor trebui sa elaboreze scenariile de expunere. Acolo unde exista mai multi furnizori alternativi pentru o substanta, poate fi posibila determinarea acelora dintre ei care sunt mai avansati în pregatirea pentru REACH si au început sa considere utilizarile identificate si elaborarea scenariilor de expunere adecvate. Oricum, un producator sau importator nu va fi obligat sa divulge utilizarile pe care intentioneaza sa le acopere si scenariile de expunere pe care le-a elaborat, pâna când nu va fi trecut termenul limita de înregistrare relevant pentru el în functie de substanta si cantitate.

Utilizatorii din aval pot participa la forumul pentru schimbul de informatii despre substante (SIEF) care s-a format pentru o substanta preînregistrata, pe care ei o utilizeaza. Pentru a participa în SIEF, utilizatorii din aval vor trebui sa detina date relevante cerute în cadrul SIEF-ului pentru a completa înregistrarea. Articolul 28(7) al Regulamentului REACH prevede ca utilizatorii din aval si tertii care detin informatii si au intentia de a participa la SIEF, pot transmite informatiile pentru acele substante la Agentia Europeana pentru Produse Chimice (ECHA). Utilizatorii din aval pot fi în posesia unor seturi mari de date ce pot fi folosite pentru înregistrare si astfel, pot contribui într-o mare masura la colectarea datelor necesare pentru înregistrare, cum ar fi cele pentru clasificare si etichetare, expunere si evaluare a riscurilor. De aceea, utilizatorii din aval sunt considerati o categorie de "detinatori de date". Utilizatorii din aval devin implicati în preînregistrare si înregistrare o data ce s-a publicat lista substantelor preînregistrate. În vederea participarii lor la SIEF-ul pentru o anumita substanta pentru care detin date (de ex. privind securitatea, pericolele si utilizarile), va fi nevoie ca ei sa se identifice si sa notifice Agentia Europeana pentru Produse Chimice (ECHA). Aceasta se va face prin portalul REACH IT. Asemenea informatii primite de la utilizatorii din aval pot, de exemplu, sa ajute potentialii solicitanti de înregistrare în sensul de a-i face sa nu renunte la anumite teste pe baza motivului ca nu exista expunere.

A se vedea si Instructiuni de utilizare a Ghidului privind utilizatorii din aval.

  • Anexam :

  Tabelele completate vor fi transmise pe adresa de e-mail a APM Bihor : deseuri@apmbh.anpm.ro  si ANPM Bucuresti :serviciul_chimicale@anpm.ro; compartiment_spcp@anpm.ro; anual, inainte de data de 30 martie .

 


Regulamente privind substanţele şi preparatele chimice periculoase

REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH

 

-Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.1907/2006/CE   privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice - REACH.

-Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP); Regulamentul 1272/2008 (CLP) are ca obiectiv alinierea legislaţiei Uniunii Europene de clasificare, etichetare şi ambalare a substanţelor şi amestecurilor la Sistemul Global Armonizat al Naţiunilor Unite (GHS).

 - Regulamentul (CE) Nr. 1102/2008 din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic si de anumiti compusi si amestecuri de mercur si depozitarea în conditii de sigurantă a mercurului metalic 

- Regulamentul (CE) NR. 552/2009 din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste anexa XVII 

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.682/2008/CE privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul Consiliului nr.793/1993/CEE, privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul Comisiei nr.1488/94/CE privind stabilirea principiilor de evaluare a riscului pentru om şi mediu a substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr.793/93/CEE.

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.1005/2010/CE privind substanţele care diminuează stratul de ozon, cu modificările şi completările ulterioare.

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr.842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera. 

                              FORMULAR de raportare FKS

- Regulamentul Parlamentului European şi Consiliulu nr.648/2004 privind detergenţii.