Ordin nr. 3.427 din 13 sept. 2012 privind stabilirea unui formular unic in vederea depunerii cererilor pentru proiectele finantate din fonduri UE


Centralizatorul proiectelor respinse în cadrul Programului "Casa Verde Clasic"-Sesiunea 2016

Va informam ca in 20.09.2017 a fost publicata o noua lista aferenta dosarelor aprobate spre respingere, dosare aferente cererilor de finantare de la 150-200 depuse la APM Bihor.

    

     Mentionam ca persoanele ale caror cereri de finantare au fost respinse pot depune contestatie în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii pe site-ul AFM.

Afisat azi: 21.09.2017


CASA VERDE – SESIUNEA 10 – 24 Octombrie 2016

 

Va informam ca in data de10.10.2017 a fost publicata o noua lista aferenta dosarelor aprobate spre respingere, dosare aferente cererilor de finantare depuse la APM Bihor.

          Mentionam ca persoanele ale caror cereri de finantare au fost respinse pot depune contestatie în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii pe site-ul AFM

(Afisat 12.10.2017)
======================================================================

Începând cu data de 06.07.2017 beneficiarii contractelor din județul Bihor se pot prezenta la APM Bihor pentru SEMNAREA CONTRACTELOR.

Precizăm că persoana fizică – titular de contract se prezintă cu CI/BI în termen de 60 zile de la data de: 06.07.2017.

Conform Art. 20, alin (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – Sesiunea 2016 „se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la publicarea anunţului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă”.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul: www.afm.ro.
(03.07.2017)
==========================================================================

 

S-AU EPUIZAT FONDURILE PENTRU

PROGRAMUL CASA VERDE CLASIC

 

NU SE MAI PREIAU DOSARE PENTRU ÎNREGISTRARE 

 

Data: 13.10.2016

Ora: 09:13Pentru detalii suplimentare accesați pagina AFM 

-------------------------------------------------------------------------------

Dosarele de finantare pentru programul  “Casa Verde” – beneficiari persoane fizice se vor putea depune in perioada
10 – 24 octombrie 2016 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor dupa urmatorul program:

 Luni - Joi: 8.00 - 16.30

 
Vineri: 8.00 - 14.00

      Primirea dosarelor se face pana la ora 16:30.
Daca un dosar se afla in procesare la ora 16:28, se va continua introducerea acestuia. Dupa ora 16:30 nu se mai mai primeste si nu se mai proceseaza nici un dosar.          

Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fiziceProcedura de lucru pentru persoanele din cadrul Agențiilor teritoriale pentru protecția mediului responsabile să participe la Programul Casa verde Clasic – persoane fizice

Dosarul de finanţare

(1) Dosarul de finanţare va cuprinde:

a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;

d) actul de identitate al solicitantului, în copie;

e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;

f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;

h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;

j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;

k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;

n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

 

(2) Documentele menţionate la alin. (1) se vor depune în plic pe care se vor completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice", precum şi sesiunea de depunere.

Depunerea dosarului de finanţare

(1) Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul şi se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanţare cuprinde toate documentele potrivit fişei conformităţii administrative. Nu se pot depune modificări şi completări ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

(2) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(3) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcţie şi teren; nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare pentru acel imobil, pe sesiune.

(4) Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.

(5) Nerespectarea prevederilor din alin. (1) - (4) atrage respingerea dosarelor de finanţare.

 

Anexa 2 cererea de finantare si Anexa 3 declaratia pe propria raspundere  se pot descarca pentru completare de pe site-ul Administratiei Fondului de Mediu la adresa http://www.afm.ro/casa_verde.php

sau aici:  

Anexa 2 cererea de finantare                               
Anexa 3 declaratia pe propria raspundere 

 


Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria în cadrul obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană 2014-2020

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor informează publicul că versiunea 1 pentru viitorul Program de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria în cadrul obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană 2014-2020, a fost lansat în vederea consultării publice.
Informaţii suplimentare se pot obţine accesând următoarele pagini de internet:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:
şi
http://2014.huro-cbc.eu ( varianta în limba engleză).
 
Comentariile sau propunerile se pot transmite pănă la data de 05.10.2014 pe următoarele
adrese de e-mail: office@apmbh.anpm.ro; monika.ciupleu@apmbh.anpm.ro

Programul Internaţional Eco-Şcoala

Programul Internaţional Eco-Şcoala

reprezintă oportunitatea realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a parinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale. Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Astăzi participă circa 27 000 de şcoli din lume, din care peste 7 000 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde.   Peste 6 milioane de copiii şi tineri, 400 000 de cadre didactice şi 4 000 de autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă. Programul solicită acordarea unui interes special uneia dintre următoarele teme, pe parcursul unui an şcolar:
1. Apa,
2. Natura şi Biodiversitatea,
3. Energia,
4. Perspective globale,
5. Viaţă sănătoasă,
6. Curtea şcolii,
7. Transportul / mobilitate sustenabilă,
8. Managementul deşeurilor  
9. Zgomotul,
10. Agenda Locală 21,
11. Schimbările climatice

Beneficiile programului pot fi grupate pe următoarele categorii:

-          cresterea gradului de conştientizare a copiilor privind problemele de mediu;

-          dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii;

-          legături cu şcoli  din Romania şi din lume;

-          valorificarea deşeurilor reciclabile;

-          amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii.

În judeţul Bihor cinci unităţi de înmvăţământ au dobândit statutul de eco-şcoală şi Steagul Verde, statut care le oferă elevilor, şi nu numai, o schimbare de mentalitate în ceea ce priveşte problemele legate de protecţia mediului, o mai bună implicare a acestora în rezolvarea problemelor din cadrul şcolii.(curăţenia în sălile de clasă, holuri,  şi în împrejurimi, promovarea colectării selective a deşeurilor – hârtie, plastic- , economisirea apei, energiei electrice, diminuarea abaterilor disciplinare, etc).

Acestea sunt:

Eco-grădiniţa nr. 27 Voinicel, Oradea, Eco-Şcoala cu clsele I-VIII Avram Iancu Oradea Oradea, Eco-Şcoala cu clasele I-VIII C-tin Şerban Aleşd, Eco-Liceul Lucian Blaga Oradea, respectiv Eco- Colegiul Tehnic Vadu Crişului .

Mai multe detalii legate despre acest program se găsesc pe site-ul Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie Bucureşti, www.ccdg.ro.

 


Programul Operaţional Sectorial de Mediu

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România beneficiază de fondurile post-aderare (structurale şi de coeziune), instrumente financiare menite să contribuie la reducerea decalajelor economice şi sociale dintre Statele Membre UE.

Pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu, România beneficiază de Fondul European de Dezvoltare Regională şi de Fondul de Coeziune.
    Prin Fondul de Coeziune se finanteaza proiecte în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabile precum şi proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal. Fondurile alocate sectorului de mediu pentru perioada 2007-2013 se ridică la peste 5,6 mld. Euro
    Strategia şi distribuţia acestor fonduri pe sectoare de mediu este realizată în cadrul POS Mediu (Programul Operaţional Sectorial de Mediu).

POS Mediu este cel mai important program de finantare a infrastructurii municipale de mediu si continua investiţiiledin perioada de pre-aderare (Phare, ISPA si SAPARD). POS Mediu se bazeaza pe obiectivele si prioritatile politicilor de mediu ale Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile internationale ale Romaniei cat si interesele specifice nationale.
    POS Mediu conţine 5 axe prioritare corespunzătoare fiecărui sector de mediu finanţat prin program şi o axă prioritară de asistenţă tehnică destinată sprijinirii Autorităţii de Management (AM) POS Mediu/Organismelor Intermediare în managementul programului şi anume:

      1. Apă potabilă şi canalizare: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată;
      2. Deşeuri: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate;
      3. Termoficare: Modernizarea sistemelor de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare;
      4. Protecţia naturii: Implementarea sistemelor de management pentru protecţia naturii;
     5. Inundaţii în zona costieră: Îmbunătăţirea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc;
     6. Asistenţă Tehnică: Sprijin pentru AM şi OI pentru implementarea POS Mediu.

     Pentru fiecare din aceste priorităţi sunt elaborate şi afişate pe site-ul Ministerului Mediului , Ghidurile Solicitanţilor, documente care detaliază cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească proiectele pentru a putea fi selectate şi finanţate, precum şi procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor. Aceste ghiduri furnizează, de asemenea, informaţii privind modul de completare a cererilor de finanţare, tipul de activităţi care pot primi finanţare, beneficiarii eligibili, condiţiile de acordare a finanţării.
     Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul plăteşte".
    Dintre obiectivele specifice ale POS Mediu amintim:

 Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015;

Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor , prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015;

 Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015;

 Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;

  Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

    Programul acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României şi după anul 2013, prin realizarea de investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu. POS va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării.

Situaţia proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu la nivelul judeţului Bihor

 

PROIECTE AFLATE ÎN FAZA DE ELABORARE

1

Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate în principalele aglomerări urbane în judeţul Bihor

S.C. Compania de Apă Oradea SA

83.275,215  Euro/

 

FC: 63.202,973 Euro

Buget de Stat : 9.666,337 Euro

Buget Local: 1.487,129 Euro

Cheltuieli neeligibile contribuţie Operator Regional - S.C. Compania de Apă Oradea SA: 8.918,776 Euro

Trim I. - 2010

2013

Proiectul presupune investiţii pentru îmbunătăţirea procedurii de tratare a apei potabile şi a distribuţiei acesteia, precum şi colectarea apelor uzate şi tratarea acestora în 8 localităţi: Oradea, Oşorhei, Sântandrei, Girişu de Criş, Nojorid, Biharia, Beiuş, Tinca.

Obiectiveleproiectului:

1.Extindere/reabilitare reţele apă

2.Extindere /reabilitare reţele canalizare

3.Constucţii staţii de epurare: Beiuş şi Tinca

4. Asistenţă tehnică pentru beneficiar, pentru constructor, supervizare şi publicitate

Populaţia care va beneficia de aceste investiţii este de aproximativ 238.000 de locuitori.

2

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea în scopul conformării cu legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice

Primăria Oradea

69100,00 mii Euro/

FC – 34354,25 mii Euro

BS – 30918,83 mii Euro

CB – 3826,93 mii Euro

31.05.2010

31.12.2013

Obiectivul general. Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemului de încălzire urbană din municipiul Oradea, pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică şi conformarea la legislaţia de mediu

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1.    Reabilitarea sistemului de încălzire centralizat a municipiului Oradea

2.    Reabilitarea boilerelor şi a turbinelor centralei prinIntroducerea BAT pentru reducerea emisiilor de SO2, NOx

3.    Introducerea unui sistem îmbunătăţit de contorizare a energiei termice

4.    Ecologizarea depozitului neconform de zgură şi cenuşă

5.    Reabilitarea reţelelor de distribuţie şi transport a apei calde şi a căldurii

6.    Îmbunătăţirea calităţii vieţii reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului „Convergenţă".

7.     Realizarea investiţiilor necesare măsurilor de restructurare şi reabilitare a sistemului de încălzire urbană din municipiul Oradea, care să asigure conformarea – la cel mai mic cost – cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele strategiilor şi programelor naţionale relevante pentru mediu (creşterea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populaţie).

3

Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bihor

Consiliul Judeţean

Bihor

Lansarea proiectului de Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei la nivel judeţean a avut loc pe 18.01.2010 la sediul CJ Bihor. În perioada imediat următoare va avea loc colectarea de date pentru analiza situaţiei curente.

Trim. II - 2010

 

1.    stabilirea unui sistem integrat de management al deşeurilor;

2.    exploatarea CMID, inclusiv întreţinerea rampei ecologice şi a bunurilor aferente, precum şi prelucrarea şi depozitarea deşeurilor;

3.    transportul deşeurilor de la punctele/staţiile de transfer la CMID;

4.    stabilirea unor puncte/staţii de transfer destinate să deservească fiecare câte o arie determinată (zonele de colectare) corespunzătoare unui număr de municipii, oraşe şi/sau comune

5.    colectarea deşeurilor din zonele de colectare corespunzătoare fiecărui/fiecărei punct/staţii de transfer, transportul acestor deşeuri până la punctul/staţia de transfer aferent(ă)

6.    identificarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi circulante ale Proiectului