Descriere

 

Solul este definit ca stratul de la suprafata scoartei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apa, aer si organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care indeplineste multe functii si este vital pentru activitatile umane si pentru supravietuirea ecosistemelor.

Ca interfata dintre pamant, aer si apa, solul este o resursa neregenerabila care indeplineste mai multe functii vitale:

 • producerea de hrana/biomasa
 • depozitarea, filtrarea si transformarea multor substante (incluzand apa, carbonul, azotul)
 • sursa de biodiversitate, habitate, specii si gene.
 • serveste drept platforma/mediu fizic pentru oameni si activitatile umane
 • sursa de materii prime, bazin carbonifer
 • patrimoniu geologic si arheologic.

Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confrunta UE sunt:

 • eroziunea
 • degradarea materiei organice
 • contaminarea
 • salinizarea
 • compactizarea
 • pierderea biodiversitatii solului
 • scoaterea din circuitul agricol
 • alunecarile de teren si inundatiile

In domeniul Protectiei Solului, Subsolului - Biroul Protectie Sol, Subsol are ca obiect de activitate implementarea prevederilor legale privind protectia, conservarea, amenajarea si folosirea judicioasa a solului, subsolului si ecosistemelor terestre.

           

Considerații generale

Managementul siturilor contaminate/potențial contaminate are ca scop ameliorarea oricărui efect advers suspectat sau dovedit de degradare a mediului și de a reduce amenințările potențiale asupra, sănătății  umane, corpurilor de apă,solului, habitatelor, produselor alimentare și biodiversității.

Un inventar național preliminar privind siturile potențial contaminate  a fost întocmit la nivelul anului 2008 pe baza pe baza răspunsurilor furnizate de operatorii economici la chestionarele prevăzute de anexele 1 și 2 ale HG 1408/2007, privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului.

În luna agust 2015 Guvernul României a aprobat prin Hotârăre de Guvern 683/2015 Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru gestionarea Siturilor Contaminate din România document ce stabileșt necesarul de investiții și prioritățile  de finațare pentru sectorul situri contaminate aferente perioadei de finațare 2014-2020.

Stretegia Națională are în vedere prevederile directivelor UE în vigoare legate de protecția mediului și a sănătății  umane, precum Dircetiva Parlamentului European și a Consiliului 2000/60/EC, privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva Consiliului European (98/83/EEC)privind calitatea apei  destinate consumului uman, Directiva Consiliului European (80/63/EEC) privind protecția apelor subterane periculoase, Directiva Consiliului European (79/409/EEC) cu privire la la protejarea păsărilor sălbatice, Directiva Consiliului 92/43/EEC referitoare la conservarea habitatelor și a florei și faunei  sălbatice.

O  directivă UE legată de protecția solului și subsolului nu este în vigoare, dar există o abordare generală comună a problemelor legate de contaminarea solului și subsolului.

Această abordare se bazează pe evaluarea și managementul riscului asociat cu poluanți solului și subsolului, conceptul numindu-se ,,Risk –Based, Land Management,, [RBLM].

Atribuții și competențe  conform HG 1000/2012  privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia.și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Agenției Județene pentru Protecția Mediului.

-realizează lista siturilor contaminate/potenţial contaminate la nivel județean , decide asupra necesităţii realizării investigării şi evaluării preliminare şi/sau de detaliu a zonelor contaminate, analizează şi aprobă programele de remediere a zonelor în care solul şi subsolul sunt afectate;

- desfășoară activități specifice, conform prevederilor legale în vigoare, în scopul inventarierii, investigării, evaluării și monitorizării zonelor în care solul și subsolul sunt contaminate.