Schimbări climatice

Legislatie:

Legea 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992

Legea 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

DIRECTIVA 2003/87/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, reprezintă un instrument utilizat de către UE în cadrul politicii referitoare la schimbările climatice, nefiind mechanism prevăzut de Protocolul de la Kyoto. Această directivă a fost transpusă în legislaţia naţională de HG  780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, modificată prin HG 133/2010.

HG 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,

Ordinul 1170/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Gazele cu efect de seră reglementate de Protocolul de la Kyoto sunt următoarele:
 CO2 ( dioxid de carbon)
 CH4 ( metanul )
 N2O ( peroxidul de azot )

 HFC ( hidrofluorocarburi)
 PFC (perfluorocarburi)
 SF6 (hexafluorura de sulf)

Activităţile care intră sub incidenţa directivei sunt menţionate şi în Anexa nr. 1 din Ord. Nr. 1897/29.11.2007:

Activităţi în domeniul energetic

1.1     Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 20 MW ( cu excepţia instalaţiilor pentru deşeuri periculoase minicipale)

1.2     Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 20 MW ( cu excepţia instalaţiilor pentru deşeuri periculoase şi municipale) din alte sectoare decât cel energetic

1.3     Instalaţii  pentru rafinarea ţiţeiului

1.4     Cuptoare de cocs

  Producţia şi prelucrarea metalelor feroase

2.1     Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic ( inclusiv a minereului cu conţinut de sulf)

2.2     Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului ( topire primară ori secundară), inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă, cu o capacitate de producţie mai mare de 2,5 tone/oră

 Industria mineralelor

3.1     Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tone/zi, instalaţii pentru producerea varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 50 tone/zi sau în alte tipuri de cuptoare, nerotative, cu o capacitate de producţie mai mare de 50 tone/zi;

3.2     Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi;

3.3     Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, plăcilor de gresie sau de faianţă cu o capacitate de producţie mai mare de 75 tone/zi; şi/sau cu o capacitate a cuptorului mai mare de 4 m3 şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3.

     Alte activităţi

              4.1 Instalaţii industriale pentru producerea de:

              4.1.a) celuloză din lemn sau din alte materiale fibroase;

              4.1.b) hârtie şi carton, având o capacitate de producţie mai mare de 20 tone/zi.

   La nivelul judeţului Bihor există şase instalaţii care au solicitat şi au obţinut autorizaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră.


1.    SC Electrocentrale Oradea SA – activitate în domeniul energetic cu putere mai mare de 20MW- 1.1

 2.    SC Euro Cărămida SA Oradea –Instalaţiipentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, plăcilor de gresie  sau de faianţă cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi, şi/sau cu o capacitate a cuptorului mai mare de 4 m3 şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3 -3.3

3.   SC Helios SA Aştileu - Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, plăcilor de gresie  sau de faianţă cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi, şi/sau cu o capacitate a cuptorului mai mare de 4 m3 şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3 -3.3

4.  SC Holcim România SA -Instalaţiipentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tone/zi -3.1

5.  SC European Food SA  – activitate în domeniul energetic cu putere mai mare de 20MW- 1.1

6. SC Zahărul SA Oradea - activitate energetică 1.1 şi instalaţii pentru producerea varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 50 tone/zi- 3.1

Protecţia atmosferei – Emisii de la staţiile de distribuţie carburanţi

 Directiva 1994/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi transportul acesteia de la terminale la staţiile de benzină transpusă prin HG 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină.