Avizul de mediu

Aviz de mediu pentru planuri şi programe - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;

PROCEDURA

- HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programme (intrata in vigoare in 05.12.2004)

Avizul de mediu pentru planuri si programe se solicită la initierea si adoptarea acestora.

Autoritatea competentă pentru emiterea avizelor de mediu pentru planuri şi programe este Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, conform HG nr. 1076/08.07.2004

DOCUMENTE NECESARE :

- Notificare in scris catre autoritatea competentă de mediu ;

- Dovada informarii publicului asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia ( anunturi repetate in mass-media si afisare pe pagina proprie de internet)

TAXE SI TARIFE

Cuantumul tarifelor pentru parcurgerea procedurilor de mediu sunt stabilite prin Ordinului MMSC nr. 838/2014

VALABILITATE

Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului, respectiv proiectului 

============================================================

FORMULAR privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR )   


Documente necesare în procedura de obţinere a avizului de mediu

Dosarul de solicitare a avizului de mediu pentru PUZ/PUD/program va conține:

-  Notificare – model cf. Manual SEA (  fişier ataşat) ;

-  Certificat de urbanism emis de autoritatea competenta;

-  Memoriu PUZ/PUD cu accent asupra cap. Protectia Mediului;

-   Piese desenate PUZ/PUD;

-   Acte de proprietate pentru suprafata studiata prin plan;

-   Tariful reprezentand parcurgerea etapei de incadrare cf. Ord. 1108/05.07.2007 este 500 lei .

Plata se face la sediul APM BIHOR sau prin virament bancar ,in acest caz atasand dovada platii sumei in contul IBAN  al APM Bihor;

COD FISCAL

CONT IBAN

4208471

RO70TREZ0765032XXX000255

 
 --+        -  Anunt public asupra declansarii etapei de incadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Precizare: Se dau doua anunturi in ziar , la interval de 3 zile (ziua limita de primire a observatiilor = 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.)

 

 Model anunt public in ziar local :

      Titular___________________________  anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru PUZ,PUD ( denumire plan) _______________________________________, localitatea _____________________, nr. ___________, jud. Bihor. Prima versiune a planului  poate fi consultata  la sediul - A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A din data____________ (aparitiei primului anunt) intre orele 9 – 14.
Publicul interesat poate transmite, in scris ,comentarii si sugestii, pana in data de ____________(in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii celui de al doilea anunt), la A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail apm@apmbh.ro in zilele de luni –vineri, intre orele 9-14.

 

   Pentru a face dovada publicarii anunturilor , veti depune la dosar un exemplar din cele 2 editii in care apar anunturile (sa se vada si data aparitiei ziarului)