Ordinul 61 din 26 martie 2012 (Ordinul 61/2012) privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice

LEGE Nr. 110 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)

OM nr. 859/2005 privind aprobarea unor ghiduri

REGULAMENTUL (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

HOTĂRÂRE nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

Document de orientare pentru implementarea PRTR european

LEGE Nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

GHID TEHNIC GENERAL pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 645/2002

ORDIN Nr. 818 din 17 octombrie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

LEGE Nr.278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

ORDIN Nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

ORDIN nr. 995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Ord 117 din 02.02.2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Descarca

Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

HG 1076 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Directiva 2001_42_EC_privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului

ORDIN Nr. 864 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră

ORDIN Nr. 863 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

ORDIN Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

HOTĂRÂRE Nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Decizia nr. 2001/753/CE privind un chestionar pentru elaborarea de către statele membre a rapoartelor referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz

Decizia 97/622/CE privind chestionarele referitoare la rapoartele statelor membre asupra aplicării anumitor directive din sectorul deșeuri

Decizia 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

Ordinul nr. 1281/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective