Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei integrate de mediu - cf. ordin MMAP nr. 1150 / 27.05.2020

Ordin MMAP nr. 1150 / 27.05.2020

Acte necesare:

 - Cerere viză anuală

 - Declaratie pe propria răspundere

Plata sumei de 300 lei  reprezentand contravaloarea: viză anuală autorizație integrată de mediu, in contul agenției.

Cont Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani – RO44TREZ1165032XXX000377 – cod fiscal 3372521.


Autorizatia integrata de mediu

Autorizaţia integrată de mediu este actul tehnico-juridic emis de autorităţile competente potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă (OUG 152 din 10 noiembrie 2005).

Documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu  (conf. prevederilor Ordinului 1158/2005):

"Art. 8 (1) În vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu titularii activitatilor/operatorii au obligatia sa depuna la sediul autoritatii locale pentru protectia mediului urmatoarele:

a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedura;

b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 36/2004;

c) dovada publicarii anuntului privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;

d) dovada achitarii tarifului pentru verificare/analiza preliminara a solicitarii depuse.

(2) Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu si raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport hârtie si un exemplar pe suport electronic."