Descriere

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu, domeniul Substanţe Chimice Periculoase:

 • Monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul produselor chimice, la nivel judeţean, în acord cu actele de reglementare de mediu deţinute de operatorii economici;
 • Înaintează către ANPM situaţii centralizatoare şi actualizează bazele de date locale şi naţionale răspunzând cerinţelor specific legislaţiei din domeniul chimicalelor;
 • Participă la elaborarea raportului anual privind starea mediului la nivel judeţean, întocmind capitolul Substante chimice periculoase;
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate şi participă la vizite pe amplasament;
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate
 • Asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate
 • Participă la controale tematice, la solicitarea GNM
 • Asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul produse chimice
 • Participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul produse chimice
 • Identifică operatorii economici din judeţ care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la produsele chimice şi asigură instruirea acestora
 • Colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii în domeniul produse chimice, conform cerinţelor legale în vigoare, pe următoarele domenii:
  • importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate sub incidenţa procedurii PIC
  • substanţele care depreciază stratul de ozon şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe
  • gazele fluorurate cu efect de sera şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe
  • clădirile care conţin azbest în construcţie, al articolelor şi materialelor cu conţinut de azbest care devin deşeuri, al depozitelor cu deşeuri de azbest
  • poluanţii organici persistenţi şi substanţele care vor fi incluse în anexele Regulamentului 850/2004 si ale Convenţiei Stockholm privind poluanţii organici persistenţi
  • operatorii economici care desfăşoară activităţi cu mercur şi metale grele
  • operatorii implicaţi si substantele restrictionate conform Regulamentului 552/2009
  • operatorii implicati în activităţi cu substanţe eligibile la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006

 

Chimicalele joacă un rol esenţialîn societatea zilelor noastre. Le folosim în fiecare zi, de la medicamente, la maşini, şi de la materiale de construcţii, la jucării.

Uniunea Europeană consideră că reducerea riscurilor pentru om şi pentru mediu până la nivelurile de siguranţă agreate, trebuie să fie scopul principal al legislaţiei de mediu iar analiza de risc şi evaluarea riscului trebuie să rămână pietre de temelie ale legislaţiei europene.

După cum ştim, domeniul chimic este vast, iar substanţele şi preparatele chimice periculoase sunt multe şi cu proprietăţi diferite, efectele acestora simţindu-se atât asupra mediului cât şi asupra sănătăţii populaţiei. Referitor la aceste substanţe şi preparate chimice periculoase, se urmăresc:

- acţiunile lor asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei;

- originea şi înregistrarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- distribuţia acestora în aer, apă, sol;

- precum şi deşeurile chimice, degradarea substanţelor şi preparatelor chimice.

Principiile care au stat la baza activităţilor ce implică substanţe şi preparate chimice periculoase, sunt:

- precauţia în gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, în vederea prevenirii pagubelor faţă de mediu şi sănătatea populaţiei;

- transparenţa faţă de consumatori, asigurându-se accesul la informaţii privind efectele negative pe care le pot genera substanţele şi preparatele chimice periculoase;

- securitatea operatorilor care gestionează substanţe şi preparate chimice periculoase.

Datorită riscului pentru mediu şi sănătatea umană reprezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase, managementul şi monitorizarea acestora prezintă interes deosebit din partea tuturor factorilor responsabili.

Armonizarea legislaţiei naţionale cu actele normative europene în domeniu, reprezintă una din priorităţile autorităţilor competente.