Descriere

SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

 

Serviciul Avize Acorduri Autorizaţii îşi desfăşoară activitatea în domeniile:

1. Evaluare Impact 

2. Evaluare Adecvată

3. Controlul Poluării 

4. SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologică

5. Schimbări Climatice

 

Atribuţii generale:

 

 1. participă la fundamentarea tehnico-ştiinţifică pentru elaborarea actelor normative în domeniul evaluării impactului asupra mediului, evaluarea strategică a planurilor şi programelor, participarea publicului la luarea deciziilor şi a documentelor necesare procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia UE la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 2. participă la activitatea de elaborare a procedurilor de emitere a avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu la solicitarea MMP şi/sau ANPM;
 3. parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri, autorizaţii/autorizaţii integrate  de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 4. colaborează, la solicitarea MMP, în procesul de aplicare a procedurii de autorizare/autorizare integrată a activităţilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru proiectele care intră sub incidenţa directivei EIA;
 5. elaborează raportări specifice la solicitarea ANPM;
 6. întocmeşte răspunsuri la solicitările referitoare la desfăşurarea procedurilor de reglementare şi la implementarea legislaţiei specifice în domeniul legislaţie orizontală;
 7. monitorizează implementarea legislaţiei referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte şi activităţi cu impact asupra mediului.;
 8. coordonează şi monitorizează implementarea legislaţiei de mediu privind Directivele IPPC, LCP,COV, SEVESO II, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene şi administreaza la nivel local bazele de date;
 9. răspunde de implementarea legislaţiei care transpune directivele specifice domeniului legislaţiei orizontală
 10. asigura implementarea legislaţiei privind responsabilitatea pentru prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului (OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu) şi asigurarea de consultanţă în stabilirea măsurilor reparatorii şi la evaluarea caracterului semnificativ al prejudiciului asupra mediului în conformitate cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.
 11. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei pentru elaborarea rapoartelor privind stadiul realizării la nivel local a implementării legislaţiei specifice din acquis-ului comunitar de mediu;
 12. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în scopul elaborării rapoartelor de sinteză privind starea mediului;
 13. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului;
 14. colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituţiei în vederea întocmirii răspunsurilor la petiţii, plângeri prealabile şi alte solicitări de informaţii specifice, după caz;
 15. participă împreună cu reprezentanţi ai MMP, ANPM, în cadrul comisiilor de specialitate/secretariate tehnice pe probleme de mediu;
 16. colaborează cu Compartimentul Resurse Umane, în vederea elaborării programelor de pregătire de specialitate a personalului aparţinând autorităţii publice locale pentru protecţia mediului;
 17. asigură şi stabileşte cerinţele privind actualizarea paginii de web a APM pentru domeniile specifice serviciului;
 18. susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
 19. stabileşte legături cu autorităţi şi instituţii publice pentru comunicarea de date şi informaţii de mediu;
 20. constată neconformităţile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM şi/sau a altor autorităţi competente conform atribuţiilor stabilite prin OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă şi propune măsurile legale în vigoare;
 21. colaborează cu GNM în procesul de emitere a actelor de autorizare şi aplicării legislaţiei de mediu;
 22. colaborează, la nivel local, la derularea activităţilor specifice rezultate din angajamentele internaţionale ale României în domeniul protecţiei mediului;
 23. organizează, asigură secretariatul şi participă la şedinţele CAT;
 24. coordonează la nivel local activităţile specifice privind informarea publicului şi asigură participarea publicului la luarea deciziilor;
 25. contribuie la informarea operatorilor privind acordarea Etichetei UE ecologice de către Ministerul Mediului şi Pădurilor conform Regulamentului privind Eticheta UE ecologică.
 26.  pregăteşte documentele în vederea arhivării;
 27.  realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;
 28.  susţine şi se implică în înfiinţarea, dotarea şi funcţionarea bibliotecii de specialitate a APM, prin propuneri privind achiziţionarea cărţilor de specialitate, normative, stas-uri, reviste de specialitate.

 

Atribuţii specifice

Domeniul Evaluare Impact

 

 1. parcurge proceduri de reglementare şi emite avize/acorduri/autorizaţii/autorizaţii integrate  de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 2. organizează la nivel local  bazele de date referitoare la evidenţa avizelor, acordurilor, autorizaţiilor de mediu, autorizaţiilor integrate  de mediu;
 3. colaborează cu structurile GNM în vederea asigurării respectării cerinţelor din actele de reglementare;
 4. organizează, asigură secretariatul  şi participă la şedinţele CAT;
 5. participă la dezbaterile publice organizate conform procedurilor de emitere a actelor de reglementare;
 6. centralizează la nivel local raportările referitoare la activitatea de emitere a actelor de reglementare, informaţia de mediu şi modul de implementare a legislaţiei specifice şi transmite informări periodice la ANPM;
 7. parcurge anumite etape din procedura de emitere a avizelor de mediu pentru planuri şi programe, acorduri de mediu, autorizaţii de mediu pe baza competenţelor delegate/stabilite de către ANPM;
 8. organizează la nivel local bazele de date referitoare la evidenţa procedurilor de emitere a avizelor, acordurilor, autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu, în vederea actualizării şi diseminării acestor date, inclusiv pe pagina web proprie;
 9. constată neconformităţile cu actele de reglementare emise, la sesizarea GNM şi/sau a altor autorităţi competente conform atribuţiilor stabilite prin OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă şi propune măsurile legale în vigoare;
 10. colaborează cu GNM în procesul de emitere a actelor de autorizare şi aplicării legislaţiei de mediu;
 11. analizează calitatea rapoartelor de EIM/BM elaborate de persoane fizice/juridice atestate si emit recomandări la cerere în vederea atestării şi reatestării acestora, sau propun retragerea atestatului;
 12. acordă la cerere consultanţă tehnică de specialitate persoanelor fizice/juridice referitoare la procedurile de reglementare, conţinutul documentaţiilor şi a altor probleme specifice privind mediul;
 13. acordă asistenţă la cererea MMP, ANPM şi/sau ARPM în evaluarea rapoartelor de mediu pentru planurile şi programele elaborate de alte autorităţi şi în luarea deciziilor privind emiterea/respingerea acordării avizului de mediu;
 14. centralizează datele la nivel local şi transmite la GNM măsurile din programele pentru conformare conform protocolului încheiat între ANPM şi GNM.

 

Domeniul Evaluare Adecvată

 

 1. colaborează cu Serviciul/Biroul/Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu în derularea procedurii de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 2. analizează documentaţia depusă de titular/studiul de evaluare adecvată;
 3. efectuează vizita de amplasament;
 4. stabilesc componenţa comisiei de analiză tehnică/participă în cadrul Comisiilor de Analiză Tehnică;
 5. completează lista de control pentru etapa de încadrare conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată;
 6. completează lista de control pentru analiza calităţii studiului de evaluare de adecvată;
 7. realizează informarea publicului;
 8. decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicitării;
 9. participă la cursuri şi programe de perfecţionare profesională, întâlniri, conferinţe, simpozioane, pe probleme de protecţia naturii.

 

Domeniul Controlul Poluării

 

 1. monitorizează implementarea Directivei 2008/1/CE(IPPC)
 2. monitorizează implementarea Directivei 2001/80/CE (LCP);
 3. monitorizează implementarea Directivei 1999/13/CE (COV din solvenţi);
 4. monitorizează implementarea Regulamentului nr. 166/2006 (EPRTR) – Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi;
 5. analizează şi validează, la nivel local, calitatea datelor din bazele de date referitoare la Directivele IPPC, LCP, COV din solvenţi, SEVESO II, Regulamentul EPRTR, Regulamentul EMAS, Regulamentul privind eticheta ecologică a Uniunii Europene, în vederea actualizării şi diseminării acestor date, inclusiv pe pagina web proprie;
 6. realizează/reactualizează, la nivel local, inventarele instalaţiilor/activităţilor care intră sub incidenţa Directivelor IPPC,LCP şi COV din solvenţi şi realizează evidenţa instalaţiilor cărora li se aplică Regulamentul nr.166/2006;
 7. participă la comisii de lucru consultative, specifice domeniilor de activitate precizate în Anexa 1 a Directivei IPPC, pentru coordonarea implementării în domeniul prevenirii şi controlului integrat al poluării industriale;
 8. analizează şi validează inventarele anuale ale instalatiilor mari de ardere si ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la acestea la nivel local;
 9. validează şi transmit datele privind evidenţa orelor de funcţionare utilizate şi neutilizate din timpul acordat pentru rămânerea în exploatare  a instalaţiilor mari de ardere declarate sub articolul 4(4) din Directiva 2001/80/CE (LCP) (IMA derogare – funcţionare în limita a 20000 ore în perioada 2008 – 2015) pentru realizarea de către ANPM a raportului anual;
 10. monitorizează stadiul implementării măsurilor din Programul Naţional de Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere si raportează trimestrial acest stadiu către ANPM;
 11. verifică calculul bilanţului de solvenţi şi stabileşte conformarea instalaţiilor care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV;
 12. realizează inventarul anual al instalaţiilor ce utilizează substanţe clasificate ca fiind cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere (CMR) şi a cantităţilor folosite; 
 13. centralizează şi validează inventarele emisiilor totale anuale de COV provenite din activităţi şi instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV;
 14. întocmeşte evidenţa instalaţiilor care desfăşoară activităţi conform Anexei I al Regulamentele nr.166/2006 pe raza judeţului respectiv şi informează ANPM despre necesitatea reactualizării intrărilor în Registrul E-PRTR din anul în curs;
 15. informează operatorii de pe raza judeţului, care au obţinut autorizaţii noi de funcţionare, şi desfăşoară activităţi listate în Anexa I, de necesitatea cunoaşterii prevederilor Ghidului de raportare sub Regulamentul nr.166/2006 şi condiţiile în care se înscriu în Registrul EPRTR;
 16. popularizează adresa accesibilă pe Internet a Registrului Naţional PRTR şi a Registrului European PRTR (E-PRTR);
 17. alocă operatorilor numărul unic de identificare în Registrul naţional al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) şi administrează evidenţa acestora pe durata a minimum 10 ani, conform algoritmului stabilit la nivel naţional;
 18. monitorizeaza raportarea on line a operatorilor economici care s-au înscris în Registrul E-PRTR
 19. analizează şi validează, la nivel local, calitatea datelor din baza de date E-PRTR din punct de vedere al consistenţei, consecvenţei şi credibilităţii în colaborare cu serviciul monitorizare şi biroul deşeuri din cadrul APM.
 20. anunţă ANPM despre situaţiile în care operatorii refuză înscrierea în Registrul E-PRTR şi întocmeşte lista operatorilor care încalcă prevederile Art. 4 al HG nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 166/2006.

 

Domeniul SEVESO, EMAS, Eticheta Ecologică

 

 1. acordă asistenţă specifică organizaţiilor, grupurilor de organizaţii şi răspunde solicitărilor adresate de acestea, în vederea îndeplinirii cerinţelor de înregistrare, conform prevederilor Regulamentului EMAS şi asigură furnizarea informaţiilor;
 2. participă la acţiunile de supraveghere a activităţii verificatorilor de mediu în cadrul procedurii de înregistrare a organizaţiilor la sistemul EMAS;
 3. asigură, la solicitarea Biroului EMAS din cadrul ANPM, transmiterea informaţiilor privind respectarea cerinţelor legale de către organizaţiile care solicită înregistrarea/reînnoirea înregistrării EMAS;
 4. pune la dispoziţia responsabilului IT, spre publicare, informaţiile privind solicitările de înregistrare/reînnoire a înregistrării EMAS şi transmite Biroului EMAS din cadrul ANPM observaţiile primite din partea publicului, a părţilor interesate, referitoare la organizaţiile solicitante;
 5. participă la acţiunile de promovare a participării organizaţiilor la sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS);
 6. organizează şi participă la acţiuni de promovare a etichetării ecologice;
 7. îndeplineşte atribuţiile Secretariatului de risc pentru controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 8. monitorizează şi răspunde de implementarea la nivel de judeţ a dispoziţiilor HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi ale legislaţiei subsecvente;
 9. identifică/inventariază titularii activităţilor, respectiv amplasamentele care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi ale legislaţiei subsecvente;
 10. participă la verificarea în teren a amplasamentelor, respectiv a titularilor de activitate, cu privire la obligaţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 804/2007;
 11. colaborează şi schimbă informaţii, în condiţiile legii, cu autorităţile locale şi cu organisme neguvernamentale;
 12. solicită titularilor de activitate şi celorlalte autorităţi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii Secretariarului de risc ;
 13. verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora;
 14. colaboreaza cu autorităţile publice învestite la nivel judeţean în aplicarea prevederilor HG 804/2007;
 15. în caz de accident major:
 16. informează imediat Secretariatul de risc din ANPM privind producerea unui accident;
 17. verifică conţinutul notificării accidentelor conform legislaţiei în vigoare;
 18. participă la schimbul de informaţii cu reprezentanţii desemnaţi de titularul de activitate şi cu celelalte autorităţi locale;
 19. participă la cercetarea la faţa locului a accidentelor şi întocmeşte raportul final pe care îl transmite Secretariatului de risc din ANPM;
 20. ţine evidenţa notificărilor;
 21. urmăreşte luarea tuturor măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
 22. colectează şi verifică informaţiile necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
 23. stabileşte împreună cu titularii activităţilor măsurile preventive ce se impun pentru evitarea unor viitoare accidente;
 24. pune la dispoziţie compartimentului pentru relaţii publice informaţii privind posibile efecte, inclusiv pentru situaţii cu impact transfrontier;
 25. organizeaza comisia pentru investigarea accidentelor majore si participă la lucrările acesteia.
 26. participă la evaluarea grupurilor de obiective şi a situaţiilor probabile declanşării efectului Domino;
 27. instituie şi actualizează un registru care va cuprinde următoarele:
 • informaţiile referitoare la amplasamentele care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi a legislaţiei subsecvente;
 • evidenţa accidentelor;
 • analiza cauzelor producerii accidentului major, experienţa acumulată şi măsurile preventive necesare pentru prevenirea altor asemenea accidente.

    28.   pune la dispoziţie compartimentului pentru relaţii publice informaţii referitoare la:

 • proiectarea unor noi amplasamentecărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi ale legislaţiei subsecvente;
 • modificările aduse amplasamentelorexistente, cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi ale legislaţiei subsecvente;
 • dezvoltările în jurul amplasamentelorexistente, care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 şi a legislaţiei subsecvente.

   29.   transmite informaţiile solicitate de secretariatele de risc din ANPM şi MMP.

 

Domeniul Schimbări Climatice

 

 1. identifică instalaţiile în care se desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020 şi informează ANPM cu privire la acestea;;
 2. verifică realizarea monitorizării reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră de către participanţii la proiectele de tip „Implementare în comun” (JI) precum şi corectitudinea datelor înregistrate;
 3. colectează datele şi informaţiile necesare  pentru elaborarea Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) de către ANPM, în vederea transmiterii acestora la ANPM;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative în domeniul schimbărilor climatice.
 5. răspunde, în limita competenţei la sesizările transmise de către ANPM.

Lista persoanelor fizice şi juridice rezidente în state UE care elaborează studii pentru protecţia mediului pe teritoriul României