Descriere aviz de mediu

AVIZUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prinLegea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

HG 1076/2004 reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative:

În cazul în care planurile şi programele supuse evaluării de mediu au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

Actele necesare la depunerea solicitării:

 

  1. Notificare
  2. Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70);
  3. Dovada publicării celor două anunţuri publice în mass-media (primul anunț și al doilea anunț), pentru planurile/programele  pentru care nu este necesară obţinerea delegării de competenţă de la autoritatea plublică centrală adică pentru planurile/programele care se desfăşoară pe raza teritorial administrativă a unui singur judeţ. 

 

Lista acte necesare pentru transferul unui aviz de mediu:

  1. Cerere motivată prin care se solicită transferul avizului de mediu;
  2. Declaraţie pe propria răspundere dată de către noul titular că implementează planul/programul în aceleaşi condiţii pentru care a fost emis avizul de mediu
  3. Avizul de mediu în original;
  4. Xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţa asupra terenului/spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare - cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).