Planuri si programe supuse evaluarii de mediu

Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Procedura SEA

Avizul de mediu

AVIZUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CEprivind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative:

- Ordin nr. 995/2006pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

- Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

- Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

Actele necesare la depunerea solicitării:

  1. Notificarea
  2. proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70)
  3. Dovada publicării primului anunţ public, (cel de-al doilea anunţ publicse va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul)