Despre EMAS

SISTEMUL COMUNITAR DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS)

instrument al performanţei de mediu

Regulamentul (CE) nr.1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L342, 22.12.2009 (EMAS )

 •  Ce este EMAS ?

EMAS - ul este un instrument de management, care permite participarea voluntară a organizaţiilor care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului (societate comercială, companie, corporaţie, firmă, întreprindere, autoritate sau instituţie, situată în interiorul sau în exteriorul Comunităţii, o parte din/sau o combinaţie a acestora, având sau nu personalitate juridică, de drept public sau privat, care îşi are propria structură funcţională sau administrativă) la sistemul comunitar de management de mediu şi audit, în scopul îmbunătăţirii continue a performanţei de mediu.

Sistemul a fost disponibil pentru participarea companiilor încă din 1993 şi iniţial a fost limitat doar la societăţile din sectoarele industriale.

Din 2001 prin Regulamentul (CE) nr.761/2001 (EMAS II), participarea la acest sistem a fost deschisă tuturor sectoarelor economice, inclusiv serviciilor publice şi private.

În iulie 2008 Comisia Europeană a propus revizuirea regulamentului EMAS în scopul creşterii numărului de companii participante şi pentru a reduce povara administrativă şi cheltuielile, în special pentru întreprinderile mici si mijlocii.

Cea de-a treia revizuire a regulamentului EMAS a fost facută în anul 2009 (EMAS III ), odată cu aceasta a fost  extinsă aplicabilitatea prevederilor regulamentului, acesta devenind disponibil tuturor organizaţiilor ale căror activităţi au impact asupra mediului, atât pentru cele situate în interiorul Comunităţii Europeane cât şi a celor din afara acesteia. Participarea a rămas în esenţă voluntară şi EMAS continuă să se bazeze pe un sistem standard de management al mediului, aşa cum este concretizat în standardul ISO 14001. În plus în noul regulament există elemente care întăresc obligaţia de respectare a raportării de mediu consolidate, folosind indicatori principali de performanţă.

Regulamentul EMAS se aplică în toate cele 28 de state membre ale UE, cele trei state membre ale Spațiul Economic european precum și țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Un accent deosebit este pus pe încurajarea IMM-urilor ( întreprinderi mici și mijlocii, cu mai puțin de 250 de angajați ), pentru a participa la acest sistem, iar statele membre acordă suport IMM-urilor prin facilitarea accesului la informații, la fondurile de sprijin existente și la instituțiile publice, precum și prin promovarea măsurilor de asistență tehnică. 

 • SCOPUL EMAS

Promovarea îmbunătăţirii continue a performanţelor de mediu prin:

- dezvoltarea şi implementarea unui Sistem de Management de Mediu;

- evaluarea performanţelor de mediu prin auditare;

- punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor legate de performanţele de mediu.

În contextul Consumului şi Producţiei Durabile, a Planului de acţiune pentru Politica Industrială Durabilă al UE, EMAS reprezintă un model pentru organizaţii, care conduce la optimizarea proceselor de producţie, reducerea impactului asupra mediului şi utilizarea eficientă a resurselor.

 • EMAS & ISO 14001

Comisia Europeană a recunoscut că ISO 14001 poate oferi o piatră de temelie pentru EMAS. Cerințele sistemului de management de mediu aşa cum sunt ele definite în standardul EN ISO 14001 : 2004 sunt o parte integrantă a EMAS III ( Anexa II a Regulamentului EMAS III ). Cu toate acestea, EMAS III ia în considerare elemente suplimentare pentru a sprijini organizațiile în îmbunătățirea continuă și în mod semnificativ a performanței lor de mediu.

In plus faţă de cerinţele standardului ISO 14001, EMAS accentuează respectarea cerinţelor privind:

 • efectuarea analizei iniţiale de mediu
 • conformarea cu legislaţia privind protecţia mediului
 • performanţa de mediu şi îmbunătăţirea continuă a acesteia
 • comunicarea externă, prin punerea la dispoziţia publicului a declaraţiei de mediu
 • implicarea angajaţilor  

In majoritatea cazurilor, companiile româneşti au relaţii parteneriale cu firme din ţările europene, astfel că EMAS, ca instrument recunoscut şi utilizat atât în interiorul cât şi în exteriorul spaţiului European, pare din acest punct de vedere mai atractiv. In alte cazuri însă, organizaţiile se pot orienta către ISO 14001.

 • Înregistrarea în EMAS
 • Cine se poate înregistra în EMAS şi paşii înregistrării în EMAS

Toate organizaţiile care doresc să-şi îmbunătăţească performanţa de mediu pot solicita înregistrarea în cadrul EMAS. Cea mai mică entitate din structura unei organizaţii luată în considerare în scopul înregistrării EMAS este un amplasament. O organizaţie care are amplasamente în unul sau mai multe state membre sau ţări terţe poate să solicite o înregistrare colectivă unică pentru toate aceste amplasamente sau pentru unele dintre acestea. De asemenea se poate face înregistrarea în EMAS a unui grup de organizaţii independente între care există o legătură, datorată proximităţii geografice sau activităţilor comerciale, care pun în aplicare în comun un sistem de management de mediu (EMAS Global). Organizaţiile din afara Comunităţii Europene, pot să solicite înregistrarea în EMAS oricărui organism competent din statele membre în care se prevede înregistrarea organizaţiilor din afara Comunităţii Europene.

Pentru a primi înregistrarea în EMAS o organizație trebuie să efectueze următoarele:

 • să identifice şi să prioritizeze aspectele de mediu, pe factori de mediu: deversări în apă, emisii în aer, zgomot, scurgeri în sol şi în pânza freatică, deşeuri, utilizarea utilităţilor, gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase, etc.
 • să efectueze o analiză de mediu a tuturor aspectelor de mediu din cadrul organizaţiei (trebuie să ia în considerare atât aspectele de mediu directe, cât şi cele indirecte, ale activităţilor, produselor sau serviciilor sale, metode de evaluare a acestora, cadrul legal şi de reglementare relevante, a practicilor de management de mediu existente și a procedurilor).
 • să adopte o politică de mediu care conţine angajamentul organizaţiei de a respecta  legislația de mediu relevantă și de realizare a îmbunătățirii continue a performanței de mediu.
 • să elaboreze şi să pună în aplicare un sistem de management de mediu. Pe baza rezultatelor analizei, să stabilească un sistem eficient de management al mediului ( SMM) în vederea realizării politicii de mediu a organizației care să conducă la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu. Sistemul de management trebuie să stabilească responsabilitățile la toate nivelurile, procedurile operaționale, nevoile de formare, monitorizare și sistemele de comunicare.
 • să efectueze un audit intern, să elaboreze un program de mediu care conține informații cu privire la obiectivele de mediu.
 • să-şi stabilească obiectivele şi ţintele de mediu;
 • să identifice prevederile legale şi alte cerinţe sub incidenţa cărora se încadrează activitatea organizaţiei
 • să asigure implicarea activă a angajaţilor în organizarea şi instruirea proprie adecvată, care să le permită participarea activă la elaborarea şi punerea în aplicare a SMM în cadrul organizaţiei
 • să elaboreze o declaraţie de mediu. În cazul în care, pentru sectorul specific de activitate, sunt disponibile documentele de referinţă sectoriale, la evaluarea performanţei de mediu a organizaţiei aceasta trebuie să ţină seama de documentul în cauză.
 • să asigure comunicarea internă şi externă.

Analiza iniţială de mediu, sistemul de management de mediu, procedura de audit și punerea sa în aplicare, trebuie să fie verificate şi aprobate de către un verificator de mediu acreditat sau autorizat, care validează şi declarația de mediu.

Certificatul de înregistrare în EMAS are o valabilitate de 3 ani de la data acordării înregistrării iar pentru organizaţiile mici şi mijlocii valabilitatea poate fi de 4 ani cu condiţia respectării cerinţelor prevăzute în Regulamentul EMAS.   

Verificatorul de mediu trebuie să fie acreditat/autorizat pe domeniul de activitate al organizaţiei conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CEAN) şi poate fi autorizat/acreditat în oricare stat membru. Informaţii privind verificatorii de mediu acreditaţi/autorizaţi la nivel european se pot găsi la:http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htm

In vederea furnizării informaţiilor care să clarifice etapele necesare participării la EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) nr 1229/2009 (EMAS), Comisia Europeană a publicat Decizia 2013/131/UE de instituire a Ghidului utilizatorului, care stabileşte etapele necesare participării la EMAS (ro, eng)

 • Obligaţiile organizaţiilor înregistrate în EMAS

În vederea menţinerii înregistrării în EMAS organizaţiile trebuie:

- să efectueze cel puţin o dată la trei ani o analiză completă a sistemului de management de mediu şi al programului de audit şi punerea în aplicare a acestora. Pentru organizaţiile mici şi mijlocii frecvenţa de verificare se poate prelungi de la trei la patru ani, la solicitarea acestora;

- să efectueze un audit intern al performanţei de mediu şi al conformării cu cerinţele legale;

- să pregătească şi să transmită anual organismului competent declaraţia de mediu actualizată şi validată de către verificatorul de mediu acreditat/autorizat. Pentru organizaţiile mici şi mijlocii, la cererea acestora se pot acorda derogări privind frecvenţa de transmitere a declaraţiei actualizate validate, de la un an la doi ani, cu condiţia transmiterii anuale a declaraţiei de mediu nevalidată şi a declaraţiei verificatorului de mediu care a efectuat verificarea organizaţiei că sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) nu există riscuri semnificative de mediu;

(b) organizaţia nu preconizează să opereze modificări substanţiale

(c) nu există probleme semnificative de mediu la nivel local la care contribuie organizaţia.

- să raporteze performanţa de mediu  în declaraţia de mediu, în conformitate cu cerinţele Anexei IV a Regulamentului EMAS III

- să facă publică declaraţia de mediu/declaraţia de mediu actualizată validată, în termen de o lună de la data înregistrării/ reînnoirii înregistrării, destinată comunicării externe.

 • Înregistrarea colectivă la nivelul UE, înregistrarea organizaţiilor din ţări terţe şi EMAS Global 

Îmbunătățirea sistematică a performanței de mediu a companiilor înregistrate EMAS sporește competitivitatea și stimulează imaginea și reputația lor. Prin mecanismul Global EMAS, EMAS este disponibil în întreaga lume. În scopul de a oferi atât orientări cu privire la utilizarea Sistemului comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) de către organizaţiile care operează cu filiale şi amplasamente în mai multe state membre ale Uniunii Europene şi/sau în ţări terţe cât şi de a furniza statelor membre, verificatorilor şi organizaţiilor orientări specifice utile, în vederea înregistrării în cadrul EMAS, Comisia Europenă a elaborat un "Ghid de înregistrare colectivă la nivelul UE, înregistrarea organizaţiilor din ţări terţe şi înregistrarea globală în cadrul EMAS" (ro, eng)

 • Avantajele înregistrării în EMAS

o    menţinerea şi îmbuntăţirea imaginii publice în faţa clienţilor, partenerilor de afaceri, investitorilor şi comunităţii locale;

o    asigurarea conformării cu legislaţia de mediu;

o    dezvoltare durabilă printr-o mai bună utilizare a materiilor prime şi resurselor;

o    competitivitate pe piaţa europeană şi pe cea externă în general, prin îmbunătăţirea performanţei de mediu şi de afaceri;

o    câştigarea încrederii părţilor interesate, şi îmbunătăţirea relaţiilor cu  acestea

o    îmbunătăţirea productivităţii şi a condiţiilor de muncă ale salariaţilor;

o    reducerea costurilor de operare (reducerea consumurilor de utilităţi) ca efect al îmbunătăţirii performanţelor de mediu, eficientizarea proceselor existente, introducerea unor procese noi, eficiente;

o    eficienţa internă şi externă a organizaţiei înregistrată în EMAS;

o    comunicare internă mai bună;

o    comunicare mai bună cu autorităţile;

o    diminuarea sau reducerea riscurilor de răspundere penală si juridică;

o    creşterea profitului organizaţiei prin majorarea ofertelor de vânzare pe pieţele europene, avantaj în obţinerea unor viitoare contracte publice

 • EMAS – Performanţă. Credibilitate. Transparenţă.

Elementele distinctive esențiale ale EMAS sunt:  

o    Performanţa: EMAS este un instrument voluntar de management de mediu şi audit, bazat pe o schemă armonizată la nivelul întregii Uniuni Europene, cu obiective de imbunătăţire a performanţei de mediu a organizaţiilor prin angajamente proprii, de evaluare şi reducere a impactului lor asupra mediului.

o    Credibilitate: Prin natura externă şi independentă a înregistrării şi a procesului de verificare, precum şi prin publicarea informaţiilor din declaraţia de mediu, EMAS asigură credibilitatea publică şi fiabilitatea sistemului, încrederea că schema include sistemul de management de mediu şi declaraţia de mediu.

o    Transparenţa: Furnizarea de informaţii publice cu privire la performanţa de mediu a organizaţiei este un aspect important al obiectivului sistemului comunitar EMAS. Aceasta se realizează extern prin publicarea declaraţiei de mediu, care oferă informaţii publicului asupra impactului asupra mediului şi performanţa organizaţiei şi în cadrul organizatiei prin implicarea activă a angajaților în implementarea sistemului de management de mediu.

 • Logo-ul EMAS

Sigla EMAS poate fi utilizată numai de organizaţiile înregistrate în EMAS, în perioada valabilităţii înregistrării lor şi este însoţită întotdeauna de numărul de înregistrare al organizaţiei. Orice informaţie în materie de mediu publicată de către o organizaţie înregistrată poate purta sigla EMAS, cu condiţia ca informaţia respectivă să facă trimitere la ultima declaraţie de mediu a organizaţiei sau la ultima declaraţie de mediu actualizată, care a fost validată de un verificator de mediu.

Logo-ul EMAS semnalează, de asemenea, respectarea cerinţelor legale, responsabilitatea locală, implicarea activă a angajaților, fiabilitatea și credibilitatea informațiilor de mediu.

Organismele competente, organismele de acreditare/autorizare și alte părți interesate pot să folosească sigla EMAS pentru activitățile de promovare și comercializare a sistemului, situație în care sigla EMAS poate fi utilizată fără număr de înregistrare.

Management de mediu verificat

Nr. înregistrare XXXXXX

 

În scopul de a facilita procesul de înregistrare în EMAS și totodată menţinerea înregistrării pentru organizațiile mici și mijlocii (IMM-uri), a fost creat instrumentul EMAS Easy. Această metodologie, care acoperă toate cerințele din standardele de management de mediu pentru EMAS și/sau ISO 14001 se bazează pe conceptul de Eco-cartografierii, şi reprezintă o modalitate de a reduce costurile pentru implementarea şi menţinerea înregistrării. Folosind tabele simple şi secvenţiale, companiile mici pot dezvolta un Sistem de Management al Mediului (EMS ) în scopul de a se înregistra în EMAS sau de a obţine certificarea ISO 14001. Sub sloganul " în 10 zile, cu 10 persoane, pe 10 pagini, în 30 de trepte" , metodologia este stabilită într-o broșură care îndrumă utilizatorul pas cu pas în scopul de a implementa EMAS într-un mod simplu şi rapid. Broșura EMAS Easy poate fi descărcată în diferite limbi de pe site-ul web: http://www.emas-easy.eu/

EMAS easy a fost dezvoltat de către Heinz Werner Engel , director executiv al firmei de consultanţă belgiană, Entreprise Eco - Conseil și susținut de DG Mediu şi este facilitat de către un consultant de grup de cinci până la zece organizaţii. În afară de simplitatea pe care procesul de ecocartografiere o oferă acesta s-a dovedit a fi un excelent instrument în înţelegerea problemelor de mediu.

 • EMAS în România

Ca urmare a publicării Regulametului EMAS III statele membre au avut obligaţia de stabili măsurile de punere în aplicare a acestuia. Astfel prin Hotărârea Guvernului nr 57/ din 26 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei, organismul competent responsabil cu înregistrarea organizaţiilor în EMAS este Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Pe lângă organismul competent funcţionează Comitetul EMAS.

In cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului funcţionează Biroul EMAS, care asigură secretariatul tehnic al Comitetului EMAS şi administrează Registrul Naţional EMAS.

Organismul responsabil pentru acreditarea verificatorilor de mediu şi supravegherea activităţilor desfăşurate de acestia este Asociaţia de Acreditare din România (RENAR), care are dezvoltate proceduri proprii de acreditare şi care publică pe site-ul propriu lista verificatorilor de mediu acreditaţi.

Procedura de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) este aprobată prin ORDINUL nr. 2086 din 17 august 2011, în cadrul căreia sunt stabilite cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească organizaţiile în vederea înregistrării în EMAS şi care sunt paşii de urmat în vederea obţinerii înregistrării.  

În vederea obţinerii înregistrării în EMAS, organizaţia înaintează Biroului EMAS următoarele:

 1. cererea de înregistrare în EMAS, al cărei model este prezentat în anexa 2 a Ordinului nr 2086 din 17 august 2011
 2. declaraţia de mediu, validată de un verificator de mediu acreditat/autorizat
 3. declarația verificatorului de mediu care să confirme faptul că verificarea și validarea au fost efectuate în conformitate cu regulamentul EMAS (anexa VII la regulament).
 4. informaţii necesare la înregistrare, conform anexei VI a regulamentului EMAS

La data depunerii cererii de înregistrare în EMAS, data validării declaraţiei de mediu nu trebuie să depăşească 8 luni.

Biroul EMAS verifică în prealabil corectitudinea şi validitatea documentelor depuse şi întocmeşte Raportul de analiză preliminară. Evaluarea detaliată a tuturor documentelor de susţinere a solicitării de înregistrare în EMAS este realizată de organismul competent împreună cu Comitetul EMAS. Dacă în cadrul întrunirii de evaluare se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru obţinerea înregistrării în EMAS prevazute în art. 13 alin. (2) din Regulament, organismul competent, în baza avizului Comitetului EMAS, decide acordarea înregistrării.

În cazul în care o organizaţie are amplasamente aflate pe teritoriul României şi pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, aceasta poate solicita organismului competent al statului membru pe teritoriul căruia se află sediul central sau centrul său de management înregistrarea colectivă unică în EMAS, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul EMAS.

Documentele de susţinere a solicitării de înregistrare în EMAS pot fi depuse la Biroul EMAS on-line în secţiunea http://raportare.anpm.ro/

Organizaţiile interesate se pot adresa, Biroului EMAS din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (tel.021/207.11.01 / int. 111) pentru a solicita acordare de asistenţă şi de informaţii cu privire la cerinţele legale din domeniul protecţiei mediului, aplicabile organizaţiei în cauză.

Pentru acordarea înregistrării în EMAS, a reînnoirii înregistrării în EMAS, precum şi pentru cazurile de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS nu se percepe tarif organizaţiilor.