Back

ACORD DE MEDIU Compania Națională a Uraniului S.A. București

 

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

 

  ACORD DE MEDIU

Nr.######################

 

 

Ca urmare a cererii adresate de Compania Națională a Uraniului S.A. București, cu sediul în Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, București, prin Popa Nicu, cu domiciliul in jud. Brasov, localitatea Cristian, str. Eroilor nr. 13 E, înregistrată la APM Brasov cu nr. electronic 522/01.08.2013 si pe suport de hartie cu nr. 8.205/28.06.2011, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Braşov, în baza:

 

Ø      Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

Ø      Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

Ø      Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

Ø      Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

Ø      Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

Ø      Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

Ø      Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

Ø      Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sǎlbatice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

 

și ca urmare a completarilor depuse cu nr. 6138/30.04.2015,

 

 

 

 

 

 

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

LOTUL 3 – UZINA DE RAFINARE CONCENTRATE TEHNICE DE URANIU – UZINA YC

 

titular: Compania Națională a Uraniului S.A. București, prin Posa Adrian, cu domiciliul in jud. Suceava, loc. Campulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei  nr. 46

având amplasamentul: jud. Brasov, localitatea Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1,

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

 

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Prin proiect se propune o entitate extractivă nouă care va permite rafinarea concentratelor tehnice de uraniu provenite din exploatarea şi prepararea minereurilor uranifere din România, precum şi a concentratelor tehnice de uraniu provenite din importuri.

Proiectul propus intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, la pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

Proiectul propus nu intră sub incidenţa O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

 

I.1 Amplasament

Întreaga activitate din perimetrul Sucursalei Companiei Naţionale a Uraniului Feldioara – inclusiv amplasamentul noii uzine de rafinare concentrate tehnice de uraniu (YC), se desfăşoară în limitele zonei controlate din punct de vedere al radioprotecţiei.

Proiectul investiţional Lotul 3 - Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu – Uzina (YC) se va dezvolta pe un amplasament situat în intravilanul comunei Feldioara.

 

I.2 Situatia proiectata

Durata etapei de funcţionare operaţională a proiectului investiţional Lotul 3 – Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu – uzina YC este de 20 de ani.

Eşalonarea anuală a producţiei fizice şi a resurselor folosite în scopul producerii energiei pentru Lotul 3 – Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu – uzina YC este prezentată în tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1 Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice

PRODUCŢIA

RESURSE FOLOSITE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII PRODUCŢIEI

DENUMIREA

CANTITATEA ANUALĂ

DENUMIREA

CANTITATEA ANUALĂ

FURNIZOR

Pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu

990.460 kg C.T.U.

643.799 kg U/CTU

600,021 kg U/UO2

GAZE NATURALE

492.274 GJ

S.C. GDF SUEZ S.A.

ENERGIE ELECTRICĂ

41.023 MWh

S.C. Electrica S.A. AFEE Braşov

MOTORINĂ

2.430.985 litri

S.C. PETROM S.A.

Uzina de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu – uzina (YC) a fost structurată în raport cu necesităţile şi restricţiile tehnologice pe următoarele secţii principale şi secundare de procesare: Secţia de extracţie cu solvenţi organici; Secţia de precipitare şi desecare yellow cake; Secţia de calcinare yellow cake; Secţia de reducere, pasivare, omogenizare şi containerizare UO2; Secţia de management reactivi chimici.

 

a. ZONA INDUSTRIALĂ (Z.I.)

- Obiectul investiţional I. Secţia de Extracţie cu Solvenţi Organici;

- Obiectul investiţional II. Secţia de Precipitare şi Desecare Yellow Cake;

- Obiectul investiţional III. Secţia de Calcinare Yellow Cake;

- Obiectul investiţional IV. Secţia de Reducere Octoxid de Uraniu, Pasivare, Omogenizare şi Containerizare Dioxid de Uraniu;

- Obiectul investiţional V. Secţia de Management Reactivi Chimici.

 

b. ZONA SOCIAL – ADMINISTRATIV – GOSPODĂREASCĂ (Z.S.A.G.)

- Obiectul investiţional VI. Clădire recepţie acces companie;

- Obiectul investiţional VII. Clădire administrativă;

- Obiectul investiţional VIII. Clădire mentenanţă instalaţii, utilaje şi echipamente electromecanice;

- Obiectul investiţional IX. Clădire intervenţii pentru situaţii de urgenţă.

 

c. DEZVOLTARE AMPLASAMENT (D.A.)

- Obiectul investiţional X. Amenajarea terenului;

- Obiectul investiţional XI. Amenajare drumuri de acces interioare;

- Obiectul investiţional XII. Amenajare gospodărirea apelor pluviale;

- Obiectul investiţional XIII. Amenajare stingerea incendiilor;

- Obiectul investiţional XIV. Generator electric situaţii de urgenţă;

- Obiectul investiţional XV. Alimentare cu energie electrică (staţii TRAFO);

- Obiectul investiţional XVI. Amenajare sistem canalizare ape uzate menajere;

- Obiectul investiţional XVII. Alimentare cu apă potabilă şi apă industrială;

- Obiectul investiţional XVIII. Alimentare cu aer comprimat tehnic şi instrumental;

- Obiectul investiţional XIX. Centrala termică;

- Obiectul investiţional XX. Sistem securitate şi de protecţie fizică.

 

Necesarul de personal conform organigramei de personal previzionate include un număr total de 260 de persoane, din care: 240 de angajaţi reprezintă personalul de execuţie şi management operaţional al producţiei, iar diferenţa de 20 de angajaţi o reprezintă personalul cu atribuţii de conducere şi funcţii administrativ – gospodăreşti.

Numărul redus de persoane din zona de execuţie şi management operaţional al producţiei a fost dimensionat ţinând cont de faptul că întreg fluxul de procesare (principal şi auxiliar) a concentratelor tehnice de uraniu este condus prin intermediul unui sistem informatic integrat de monitorizare, reglare, control şi evaluare.

 

I.3 Materii prime și auxiliare:

Eşalonarea anuală a consumului de materii prime (minereu de uraniu), substanţelor sau preparatelor chimice pentru proiectul industrial este prezentată în tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 2 Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice

Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului chimic

Cantitatea anuală / Existentă în stoc

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau

a preparatelor chimice

Categorie Periculoase / Nepericuloase (P / N)

Periculozitate

Fraze de risc

CONCENTRAT TEHNIC DE URANIU

990.460 kg /

990.460 kg stocate

în depozite închise

Periculoase

Sursă deschisă de radiaţii

Material radioactiv conţinând radionuclizi naturali (YO)

APĂ INDUSTRIALĂ

379.842 m3 /

500 m3 stocate într-un rezervor tampon

Nepericuloase

 

 

ACID AZOTIC

2.127 tone / 180 tone stocaţi în recipienţi originali în magazia special destinată

Periculoase

Coroziv

Provoacă arsuri grave.

O; C; R 8-35

ACID CLORHIDRIC

99 tone / 10 tone stocaţi în recipienţi originali în magazia special destinată

Periculoase

Coroziv

Provoacă arsuri grave.

C; R 34, R 37; Xi

APĂ AMONIACALĂ

1.368 tone / 114 tone stocaţi în recipienţi originali în magazia special destinată

Periculoase

Coroziv

Periculos pentru mediu

R34; R50

AMONIAC

912 tone / 76 tone stocaţi în recipienţi originali în magazia special destinată

Periculoase

Coroziv

Toxic

Periculos pentru mediu

R10; R23; R34; R50

CARBONAT DE SODIU

145 tone / 12 tone stocaţi în recipienţi originali în magazia special destinată

Periculoase

Iritant

Xi; R36

HIDROXID DE SODIU

76 tone / 7 tone stocaţi în recipienţi originali în magazia special destinată

Periculoase

Coroziv

Provoacă arsuri grave

C; R35

TRIBUTIL FOSFAT

34 tone / 3 tone stocaţi în recipienţi originali în magazia special destinată

Periculoase

Nociv

Iritant

R22 / Xn;

R38 / Xi; R40

KEROSEN

69 tone / 6 tone stocaţi în recipienţi originali în magazia special destinată

Periculoase

Nociv

Xn; R65/66

AZOT LICHID

1.836.064 Nm3 / 60.000 l stocaţi în două rezervoare VRV 30/18 în magazia special destinată

Nepericuloase

 

 

Concentratul tehnic de uraniu şi produsul finit conform Reglementărilor în Transportul Materialelor Radioactive TS – R1 (IAEA) se încadrează în Grupa 1 – material cu activitatespecifică radioactivă redusă, ambalarea acestora fiind făcută în butoaie metalice cu capacitatea nominală de 205 litri, respectând specificaţiile de ambalare industrială IP1.

Transportul, ambalarea şi depozitarea se va face conform Reglementărilor în Transportul Materialelor Radioactive TS – R1 (IAEA).

 

I.4 Descrierea procesului de productie:

Întregul flux de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu este urmărit, condus şi monitorizat prin intermediul unor analizoare în flux continuu care trimit datele colectate (input-urile) unui calculator de proces care reglează şi ajustează regimurile de lucru astfel încât prametrii de lucru să fie cei previzionaţi prin tehnologia de valorificare.

 

a. SECŢIA DE EXTRACŢIE CU SOLVENŢI ORGANICI

FAZA YC – 100. Solubilizarea concentratelor tehnice de uraniu

OPERAŢIUNEA YC – 100 - 1. Dizolvarea în acid azotic tehnic şi maturarea soluţiei de azotat de uranil impur

OPERAŢIUNEA YC – 100 - 2. Clarificarea azotatului de uranil impur

OPERAŢIUNEA YC – 100 - 3. Condiţionarea azotatului de uranil impur

FAZA YC – 200. Purificarea soluţiei de azotat de uranil impur prin extracţia cu solvenţi organici

OPERAŢIUNEA YC – 200 - 1.  Extracţia uraniului din soluţia de azotat de uranil impur

OPERAŢIUNEA YC – 200 - 2. Spălarea extractantului organic încărcat cu uraniu

OPERAŢIUNEA YC – 200 - 3.  Reextracţia uraniului din solventul organic încărcat

OPERAŢIUNEA YC – 200 - 4.   Regenerarea solventului organic epuizat

OPERAŢIUNEA YC – 200 - 5. Condiţionarea soluţiei de azotat de uranil pur

 

b. SECŢIA DE PRECIPITARE ŞI DESECARE YELLOW CAKE

FAZA YC – 300. Precipitarea diuranatului de amoniu pur

FAZA YC – 400. Desecarea precipitatului de diuranat de amoniu pur

 

c. SECŢIA DE CALCINARE YELLOW CAKE

FAZA YC – 500. Tratamente termice

OPERAŢIUNEA YC – 500 - 1. Uscare şi granulare diuranat de amoniu pur

OPERAŢIUNEA YC – 500 - 2. Calcinarea

 

d. SECŢIA DE REDUCERE, PASIVARE, OMOGENIZARE ŞI CONTAINERIZARE UO2

FAZA YC – 600. Producerea UO2 nuclear pur

OPERAŢIUNEA YC – 600 - 1.   Reducerea cu H2 şi obţinerea UO2

OPERAŢIUNEA YC – 600 - 2. Pasivarea (stabilizarea) pulberii de UO2

OPERAŢIUNEA YC – 600 - 3.  Omogenizarea şi cântărirea  pulberii de UO2 pasivate

OPERAŢIUNEA YC – 600 - 4. Containerizarea şi depozitarea pulberii sinterizabile de UO2 nuclear pur

 

e. SECŢIA DE MANAGEMENT REACTIVI CHIMICI

V.1. Acidul azotic tehnic, concentraţie 55 – 57%

V.2.  Acidul azotic chimic pur (p.a.)

V.3 Tri-n-butilfosfat, solventul organic şi kerosen (diluant), pentru prepararea extradentului proaspăt.

V.4. Apă demineralizată.

V.5. Azotul – necesar pentru prepararea gazului reducător şi ca agent de inertizare (pasivare).

V.6. Hidrogenul – necesar pentru prepararea gazului reducător, în operaţiunile de reducere la dioxid de uraniu a amestecului de octoxid de uraniu şi trioxid de uraniu.

V.7. Carbonatul de sodiu

V.8. Hidroxidul de amoniu

I.5 Resurse/instalatii folosite in scopul asigurarii productiei

 

a. Alimentarea cu energie electrică

Obiectivul industrial va avea asigurată furnizarea energiei electrice din partea companiei S.C. F.F.E.E. Electrica Furnizare Transilvania Sud S.A. – A.F.E.E. Braşov.  

În prezent puterea electrică instalată totală pe Sucursala Feldioara în Staţia de 110 kV (proprietate S.C. Electrica S.A.) este de 10 MW. Această linie electrică aeriană oferă capacitatea necesară pentru a satisface puterea electrică nou instalată (2 x 1.600 kW) a obiectivului investiţional LOT 3 - Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu (YC).

 

b. Alimentarea cu apă industrială, apă potabilă şi apă demineralizată

i. Apă potabilă - necesarul de apă potabilă pe amplasamentul noii uzine de rafinare este acoperit integral de captările existente din pânza freatică, care asigură un debit de cca. 160 m3/h.

Pentru obţinerea apei potabile este prevăzută o instalaţie de dedurizare şi tratare a apei proaspete preluate din captarea amplasată în pânza freatică.

ii. Apă industrială (de proces) - necesarul de apă industrială proaspătă pe amplasamentul noii uzine de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu este acoperit integral de captarea existentă Cetăţuia I.

Scopurile tehnologice pentru care este utilizată apa industrială proaspătă sunt următoarele: apă de proces în vederea asigurării diluţiilor de lucru; apă pentru stingerea incendilor; apă necesară pentru etanşarea lagărelor pompelor centrifuge; apă de dispersie pentru combaterea prafului industrial, etc.

Captarea apei proaspete industriale se va realiza printr-o staţie de pompare dotată cu două grupuri de câte două pompe (din care unul rezervă), care asigură un debit de 200 m3/h şi o presiune de 5 atm.

iii. Apă demineralizată - a fost prevăzută o instalaţie specializată (schimbător de ioni) pentru tratarea apei industriale şi producere a apei demineralizate necesară operaţiunilor tehnologice.

 

c. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a noii uzine de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu va fi asigurată prin intermediul reţelei de transport şi branşare actuale a Sucursalei Feldioara.

Necesarul de gaze naturale pentru producerea aburului tehnologic, agentului termic şi apei calde menajere va fi asigurat de furnizor la următorii parametrii principali: presiunea de furnizare: 0,5 – 1,0 barr; presiunea minimă tehnologică: 0,4 barr; presiunea minimă de avarie: 0,3 barr; debit mediu orar 2.000 Nm3/h.

 

d. Alimentarea cu gaze reducătoare (hidrogen şi azot)

i. Azotul (N2) - este necesar pentru prepararea gazului reducător şi ca agent de inertizare (pasivare) a pulberii de dioxid de uraniu. Azotul va fi livrat şi depozitat sub formă de azot lichefiat, din acest punct de vedere uzina YC fiind prevăzută cu o gospodărie de azot lichid.

ii. Hidrogenul (H2) - este necesar pentru prepararea gazului reducător, în operaţiunile de reducere la dioxid de uraniu a amestecului de octoxid de uraniu şi trioxid de uraniu. S-a optat pentru achiziţionarea şi montarea a două instalaţii specializate pentru producerea hidrogenului.

 

e. Depozitele de materie primă – concentrate tehnice de uraniu (yellow cake) şi produse finite (dioxid de uraniu)

Pentru depozitarea materiei prime, concentrate tehnice de uraniu – yellow cake (sub formă de DUA, DUNa, UP) necesară obţinerii dioxidului de uraniu se vor folosi dotările actuale ale uzinei Feldioara care respectă toate reglementările şi specificaţiile tehnice impuse pentru acestea (control acces strict autorizat, monitorizare video, serviciu de pază permanent, etc.).

Concentratul tehnic de uraniu şi produsul finit conform Reglementărilor în Transportul Materialelor Radioactive TS – R1 (IAEA) se încadrează în Grupa 1 – material cu activitate specifică radioactivă redusă, ambalarea acestora fiind făcută în butoaie metalice cu capacitatea nominală de 205 litri, respectând specificaţiile de ambalare industrială IP1.

Transportul, ambalarea şi depozitarea se va face conform Reglementărilor în Transportul Materialelor Radioactive TS – R1 (IAEA).

 

f. Sisteme de comunicaţii

Va fi instalată o reţea locală de comunicaţie modernă care va lega toate punctele de lucru de pe amplasamentul uzinei.

Ţinând cont de specificitatea şi complexitatea activităţilor din cadrul uzinei de rafinare, va fi prevăzut suplimentar un sistem de avertizare/alarmare publică, cu puncte de apel amplasate strategic în diverse zone ale uzinei, în atelierele de întreţinere, magazii şi alte amenajări conexe.

 

II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

II.1 Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului

Incinta propusă pentru construirea unei noi uzine de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu (YC) este situată în arealul de activitate al Companiei Naţionale a Uraniului S.A. - Sucursala Feldioara, judeţul Braşov.

Întreaga activitate din perimetrul Sucursalei Companiei Naţionale a Uraniului Feldioara – inclusiv amplasamentul noii uzine de rafinare concentrate tehnice de uraniu (YC), se desfăşoară în limitele zonei controlate din punct de vedere al radioprotecţiei.

Proiectul investiţional LOT 3 - Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu – Uzina (YC) se va dezvolta pe un amplasament situat în intravilanul comunei Feldioara. Folosinţa actuală a terenului: teren arabil şi construcţie (clădirile abandonate de la investiţia începută şi neterminată în anii 80); în zonă cu destinaţie specială.

Destinaţia terenului stabilită prin documentaţia de urbanism: zonă de industrie.

Proiectul investiţional LOT 3 - Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu – Uzina (YC), se va desfăşura pe o suprafaţă totală de 146.890 m2.

Obiectivul este încadrat din punct de vedere a vecinătăţilor de entităţi cu caracter industrial aparţinând Companiei Naţionale a Uraniului S.A. Bucureşti – Sucursala Feldioara: Vest: actualele uzine „R” şi „E”; Est: zonă de radiprotecţie (lizieră de pădure); Nord: zonă de radiprotecţie (lizieră de pădure); Sud: zonă de radiprotecţie (lizieră de pădure).

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat - modul de deţinere legală a dreptului de folosinţă asupra terenului: proprietatea Statului Român administrare operativă conform H.C.M. nr. 1919/1968.

Proiectul a fost avizat în cadrul comisiilor tehnico-economice ale Companiei Naționale a Uraniului S.A. (P.V. nr. 40/23.11.20111), Ministerului Economiei și Mediului de Afaceri – D.G.R.M. (Aviz nr. 2.929/10.12.2011) și Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe (Aviz nr. 77/05.12.2012).

II.2 Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

- conform Raportului privind impactul asupra mediului, intocmit de Popescu Mihai persoana fizica inscrisa in Registrul National al evaluatorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 373:

A.  Varianta de amplasare a uzinei de rafinare a concentratului tehnic de uraniu în vederea obţinerii pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu în extinderea, modernizarea şi retehnologizarea uzinei „E” actuale de la Feldioara, conferă următoarele avantaje:

- utilizarea unei infrastructuri de transport auto și pe calea ferată existente,

- utilizarea reţelei actuale de utilităţi (prin amplificare, extindere şi modernizare) – energie electrică, energie termică, apă industrială, apă potabilă, sisteme de comunicaţii, sisteme de protecţie fizică, etc.

- utilizarea amplasamentului şi infrastructurii ce asigură managementul sterilului tehnologic de rafinare (inclusiv staţia nouă modernă de decontaminare a apelor uzate, actualele sisteme reprezentate de depozitul de dispunere finală a deşeurilor radioactive solide de joasă activitate şi depozitul de săruri radioactive),

- existenţa unui potenţial uman cu grad ridicat de specializare, etc.

B. Proiectul investiţional se va realiza plecând de la premisa implementării celor mai performante procedee tehnologice aplicate în momentul de faţă pe plan mondial în procesarea concentratelor tehnice uranifere, respectiv echiparea fluxurilor tehnologice cu utilaje şi echipamente de înaltă clasă:

- cu consumuri energetice (electrice şi termice) reduse,

- cheltuieli de întreţinere şi mentenanţă scăzute,

- personal de deservire şi întreţinere optim,

- urmărirea, conducerea şi monitorizarea automată a proceselor tehnologice de bază şi auxiliare,

- impact redus asupra factorilor de mediu,

- implemntarea celor mai bune practici de mediu şi a celor mai bune tehnici şi tehnologii disponibile pe plan mondial, etc.

astfel încât extracţiile de metal finale să se situeze la valori superioare.

C. Amplasamentul uzinei de rafinare a ţinut cont pe deoparte de condiţiile de teren:

- relieful zonei - respectiv datele topografice privind nivelmentul şi planimetria zonei de amplasare,

- datele de specialitate privind bazinul hidrografic al zonei,

- datele de specialitate privind meteorologia şi climatul (temperatura ambientală medie – minimă – maximă, umiditatea relativă medie – minimă – maximă, regimul precipitaţiilor, viteza de evaporare, regimul curenţilor de aer),

- regimul de seismicitate al zonei de amplasare,

- evaluarea fezabilităţii geotehnice ale zonei de amplasare,

- posibilităţile de racordare la utilităţile industriale,

- distanţa faţă de aşezările (gospodăriile) umane,

- modul actual de ocupare a terenurilor,

- modalităţile de deţinere legală ale viitoarelor terenuri necesare amplasamentului uzinal,

- căile de acces pentru personal şi bunuri industriale, etc.

iar pe de altă parte de realizarea unui edificiu industrial modern, arhitectonizat modulat.

D. Prin amplasamentul propus s-a urmărit realizarea următoarelor deziderate:

- rezolvarea complexă a problemelor funcţionale, tehnice şi estetice ale zonei având în vedere mobilarea în perspectivă, dimensionarea, funcţionalitatea, aspectul arhitectural, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, circulaţia juridică a terenurilor, echiparea cu utilităţi edilitare;

- stabilirea terenurilor din categoria celor aflate în domeniul dreptului legal de folosinţă actuală a Companiei Naţionale a Uraniului Bucureşti – Sucursala Feldioara;

- amenajarea teritoriului din punct de vedere urbanistic ţinând cont de condiţiile cadrului natural şi antropic existent;

- rezolvarea unor soluţii de accesare a unităţii teritoriale de referinţă care se dezvoltă în aceasta zonă, în aşa fel încât să se ţină cont de dezvoltările în perspectivă ale arterelor adiacente zonelor funcţionale.

Criteriile principale de organizare urbanistică a zonei au fost în principal următoarele:

- zonificarea funcţională a terenului aferent în două unităţi zonale majore:

a. Zona social - administrativ - gospodărească;

b. Zona industrială, cuprinde: secţiile principale de producţie, secţiile secundare/auxiliare, secţiile de utilităţi, secţiile de depozitare şi protecţie industrială, etc

- sistematizarea incintelor propuse, având în vedere funcţiunile care urmează a se realiza şi deservirea funcţiunilor cu drumuri de acces;

- stabilirea regulilor de construire pe aceste terenuri în aşa fel încât să se respecte prevederile Codului Civil şi legislaţia specifică în domeniu;

- stabilirea unor criterii urbanistice prin procent de ocupare al terenului, coeficient de utilizare a terenului, regim de înălţime, accese detaliate;

- proiectare infrastructură tehnico-edilitară corespunzătoare funcţiunilor preconizate.

Principiul de sistematizare a zonei studiate a pornit de la premiza realizării unei zone mobilate reprezentativ pentru funcţiunea propusă.

Bilanţul teritorial previzionat - ilustrează coeficientul de utilizare a terenului,  este: CUT = 0,65 şi procentul de ocupare a terenului POT = 50,0%,; unde POT - ul  exprimă raportul dintre suprafaţa ocupată la sol de clădiri şi suprafaţa terenului construit, iar CUT - ul exprimă raportul dintre suprafaţa desfăşurată a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat.

Suprafaţa de teren amenajată ca spaţiu verde va fi de cca. 20%.

E. Întreg edificiul industrial extractiv va respecta Planul de pregătire pentru intervenţie la nivelul standardelor şi al normelor acceptate pe plan internaţional.

F. Uzina de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu în vederea obţinerii pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu va fi amplasată în totalitate în zona controlată de radioprotecţie instituită la această dată fără a fi necesară extinderea acesteia sau afectarea unor suprafeţe suplimentare.

G. Prin realizarea acestui edificiu industrial modern „Lotul 3 – Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu - Uzina (YC)” - care va permite asigurarea materiei prime necesare fabricării combustibilului nuclear utilizat ca resursă energetică primară la funcţionarea centralei nucleare de la Cernavodă, nu vor fi afectaţi factorii de mediu (apă, aer, sol, subsol, populaţia, vegetaţia, animale, etc.) în afara zonei de protecţie instituite în prezent pe platforma tehnologică de la Compania Naţională a Uraniului - Sucursala Feldioara.

 

II.3 Încadrarea în BAT, BREF, după caz:

În întreg ansamblul său proiectul industrial aferent fluxului de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu  a fost fundamentat ţinând cont de următoarele aspecte:

                - cele mai bune procedee tehnice existente în industria extractivă de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu, coroborate cu directivele EURATOM (Comunitatea Europeană a Energiei Atomice);

- recomandările Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (I.A.E.A.) şi World Nuclear Association privind cele mai performante tehnologii şi tehnici de producţie în rafinarea concentratelor tehnice de uraniu existente la momentul actual pe plan mondial, coroborate cu aplicarea celor mai bune tehnologii disponibile şi cu respectarea celor mai bune practici de prevenire şi reducere a impactului negativ asupra mediului înconjurător.

 

Tabelul nr. 3 Valorile limită ale parametrilor relevanţi (consum de apă şi energie, poluanţi în aer

şi apă, generarea deşeurilor) atinşi prin tehnicile propuse şi prin cele mai bune tehnici disponibile

FLUXUL TEHNOLOGIC DE RAFINARE CONCENTRATE TEHNICE DE URANIU

PARAMETRU

(UNITATEA DE MĂSURĂ)

VALORI LIMITĂ

TEHNICI ALTERNATIVE PROPUSE DE TITULAR

PRIN CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE

CONFORM CELOR MAI BUNE PRACTICI DE MEDIU

Consum de energie calorică

648 MJ/kg U3O8

500 - 750 MJ/kg U3O8

Sisteme de automatizare a procesului.

Consum de energie electrică

54 KWh/kg U3O8

45 - 70 KWh/kg U3O8

Sisteme de automatizare a procesului.

Consum de apă

0,5 m3/kg U3O8

0,4 – 0,6 m3/kg U3O8

Instalaţie de procesare cu recircuitare.

Consum de materie primă

1,073 kgU/C.T.U. / 1 kgU/UO2

1,05-1,15 kgU/C.T.U. / 1 kgU/UO2

Pechblenda - minereu uranifer superior.

Emisii de poluanţi atmosferici

gaze rezultate de la prelucrare

- praf industrial

- uraniu natural în pulberi

 

 

< 3,0 mg U/Nm3 aer

 < 30 kg U/anual

 

 

2,0 - 3,0 mg U/Nm3 aer

20 - 30 kg U/anual

Filtre cu saci jet – puls, cicloane gravitaţionale şi centrifugale, scrubere pe întreg fluxul tehnologic.

Emisii de poluanţi în apă

- pH

- Suspensii

- Reziduu filtrat la 105 0C

- CBO5

- CCOCr

- Azot total (N)

- Molibden (Mo2+)

- Fier total ionic (Fe2+, Fe3+)

- Uraniu natural

- Radiu 226

 

- 6,5 – 8,5

- 60,0 mg/l

- 2.000,0 mg/l

- 25,0 mg/l

- 125,0 mg/l

- 20,0 mg/l

- 0,1 mg/l

- 4,0 mg/l

- 0,60 mg/l

- 0,25 bq/l

 

- 6,5 – 8,5

- 35,0 – 60,0 mg/l

- 2.000,0 mg/l

- 25,0 mg/l

- 125,0 mg/l

- 10,0 – 15,0 mg/l

- 0,1 mg/l

- 5,0 mg/l

- 0,60 mg/l

- 0,25 bq/l

Instalaţii de epurare ce includ operaţiuni de filtrare, ultrafiltrare, recuperarea uraniului sub  presiune, osmoza inversă, evaporarea şi cristalizarea sărurilor extrase.

Deşeuri miniere generate

0,112 kg S.P.R./kg U în UO2

0,10 – 0,15 kg S.P.R./kg U în UO2

Sisteme de automatizare a procesului.

 

Proiectul investiţional – flux tehnologic de rafinare concentrate tehnice de uraniu pentru o capacitate de producţie anuală de cca. 600 tone de uraniu sub formă de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu nu se încadrează în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/10.11.2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 84/05.04.2006, O.U.G. nr. 40/21.04.2010 şi Legea nr. 205/11.11.2010.

 

II.4 Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, proiectul fiind incadrat in Anexa 2, la pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

- Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Ord. MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

si cu analizarea activitatii desfasurate dupa implementarea proiectului, in raport cu urmatoarele prevederi legislative:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

- HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

 

Prin proiect s-au luat măsuri privind protecţia factorilor de mediu şi s-a urmărit, prin reducerea la minim a impactului.

Pe tot parcursul derulării procedurii privind emiterea acordului de mediu s-au respectat condiţiile privind informarea publicului, a autoritatilor membre CAT si nu au fost înregistrate sugestii/observaţii/reclamaţii.

In urma  analizarii documentatiei depuse, proiectul a fost supus evaluării impactului asupra mediului conform Deciziei APM Braşov nr. 8.206/07.06.2012, în urma căreia s-a întocmit Raportul privind impactul asupra mediului document elaborat de catre Popescu Mihai, persoana fizica înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 373.

Decizia de emitere a Acordului de mediu fost luata in urma verificarii documentaiei depuse si a amplasamentului, in urma consultarii publicului si a autoritatilor publice competente membre ale colectivului de Analiza Tehnica, pe baza recomadarilor si a concluziilor Raportului privind impactul asupra mediului.

 

II.5 Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului, pe factorii de mediu sunt urmatoarele:

- APĂ: in conditiile respectarii proiectului si in conditii de functionare normala a obiectivului impactul poluator asupra factorului de mediu apa va fi nesemnificativ;

- prin amplasarea uzinei de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu în amplasamentul (FD) va fi utilizată instalaţia aferentă modulului M4 care poate prelua integral efluenţii rezultaţi din operaţionalizarea noii capacităţi de producţie;

- apele uzate industriale, apele uzate menajere şi apele pluviale evacuate din cadrul obiectivului  investiţional satisfac cerinţele prevăzute în H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, completată şi modificată prin H.G. nr. 352/2005 (NTPA - 001), corespunzătoare nivelului de epurare; şi respectiv prevederile H.G. nr. 351/2005, modificată şi completată prin H.G. 783/2006 şi H.G. 1083/2010. De asemenea vor fi respectate concentraţiile maxime de radionuclizi naturali pentru efluenţii radioactivi lichizi: Uraniu natural – 0,60 mg/l şi Radiu 226 – 0,25 Bq/l;

- pentru obiectivul investiţional LOT 3 – Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu (YC) au fost eliberate Avizele de Gospodărire a Apelor S.G.A. Brașov - nr. 418/08.02.2012 și 8/27.01.2014 - fundamentate in baza documentatiilor tehnice: Studiu hidrogeologic, Studiu hidrologic și Studiu meteorologic;

- obiectivul de investiţie se încadrează în schema directoare şi de management a Bazinului Hidrografic Olt şi nu influenţeză negativ regimul de scurgere şi de suprafaţă, nici alte obiective existente sau care urmează a se executa.

 

- AER: In conditiile respectarii proiectului si in conditii de functionare normala a obiectivului impactul poluator asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ;

- pentru obiectivul investiţional LOT 3 – Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu (YC) a fost eliberat Avizul sanitar D.S.P. Brașov - nr. 1025/A/00171R/25.07.2011 - fundamentat in baza documentatiilor tehnice: Studiu de impact radiologic asupra grupurilor de populatie critica si Raport de amplasament;

- se prevede asigurarea unui nivel al concentraţiilor de poluanţi în emisiile de la sursele de pe amplasament care să asigure încadrarea sub valorile pragurilor de alertă şi de intervenţie prevăzute de Legea nr. 104 din 15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

 

- SOL/SUBSOL: impactul poluator asupra solului va fi nesemnificativ în condiţiile respectării proiectului şi în condiţii de funcţionare normală a obiectivului;

- prin proiect sunt luate măsuri de protecţie a solului, astfel încât pierderile/scurgerile accidentale care ar putea rezulta din activităţile ce se vor desfăşura pe amplasament să nu afecteze calitatea solului;

- activitatea de productie se va desfasura numai in interiorul zonei special amenajate si instituite (zona controlata din punct de vedere al radioprotectiei);

- ca masura de protective, de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase, eventualele scurgeri accidentale vor fi colectate in cuve de retentie si base de colectare, dimensionate corespunzator, cu dirijarea acestora spre bazinul de rezerva  sau statia de epurare ape uzate tehnologice, dupa caz;

- arhitectonizarea amplasamentului a fost proiectata tinand cont de concluziile bilanturilor de mediu, studiului topografic si a studiului geotehnic - elaborate și verificate de specialist atestati, in vederea fundamentarii solutiilor tehnice de proiectare;

- pe tot parcursul derularii activitatii se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

 

- ZGOMOT, VIBRAŢII : avand in vedere montarea echipamentelor si instalatiilor principale si auxiliare in interiorul halelor de productie si tinanad cont de nivelul presiunii acustice aferent  acestora, impactul zgomotului asupra vecinatatilor va fi nerelevant;

- nivelul de zgomot la limita societatii nu va depăşi limita maxim admisă, conform STAS 10.009/88.

 

- BIODIVERSITATE: in imediata vecinatete a amplasamentului nu sunt identificate habitate/areale protejate, din punct de vedere al biodiversitatii;

- intreaga activitate industrială extractivă din amplasamentul noii uzine de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu (YC), se desfăşoară în limitele zonei controlate din punct de vedere al radioprotecţiei;

- in ampriza amplasamentului investigat nu sunt puse în evidenţă biotopuri precum: păduri,  mlaştini, zone umede, corpuri de apă de suprafaţă – lacuri, râuri, heleşteie - şi plaje;

- MEDIUL SOCIAL, ECONOMIC, CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL: tinand seama de de masurile de reducere si protectie propuse se considera ca impactul asupra zonei invecinate va fi nesemnificativ;

- in zona nu se afla monumente istorice sau socio – culturale care sa impuna o protectie speciala din punct de vedere al protectiei mediului;

- mediul socio-economic va fi influenţat pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă, prin stimularea mediului de afaceri şi a economiei locale;

- pentru obiectivul investiţional LOT 3 – Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu (YC) au fost eliberate Avizul Comunei Feldioara nr. 4578/12.07.2011, Avizul Statului Major General nr. D/2.995/28.07.2011, Avizul D.S.V. Brașov nr. 9.196/11.07.2011, Avizul M.A.P.D.R. – D.A. nr. 2.542/11.07.2011;

- proiectul investiţional nu va determina un impact semnificativ asupra caracteristicilor demografice / populaţiei locale având în vedere faptul că circa 85% din personalul care îşi va desfăşura activitatea în noua entitate industrială va proveni din localităţile învecinate (diferenţa de circa 40 de persoane o reprezintă personal cu înaltă calificare profesională, care se va stabili ca nou venit în zonă); in aceste condiţii necesarul de forţă de muncă estimat la circa 260 de persoane este în plin proces de activitate operaţională (actuala uzină E1) sau formare şi instruire profesională;

- edificiul industrial impune specializări specifice cu nivele de pregătire profesionale ridicate în această activitate extractivă (ingineri, tehnicieni, maiştri şi muncitori superior calificaţi în domeniul hidrometalurgiei uraniului); amplasarea uzinei de rafinare în locaţia aleasă va asigura utilizarea raţională a forţei de muncă calificată în acest domeniu, fructificând surplusul de forţă de muncă existent în zonă, ceea ce conduce la posibilităţi mai uşoare de recrutare;

- totodată la alegerea acestui amplasament pentru uzina de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu s-a ţinut cont şi de existenţa în zonă a unor tradiţii referitoare la realizarea acestui tip de activităţi; s-au căutat oamenii şi calificarea acestora, cu efecte directe asupra calităţii viitoarei unităţi extractive.

 

II.6 Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz:  nu este cazul.

II.7 Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc:

A.  Varianta de amplasare a uzinei de rafinare a concentratului tehnic de uraniu în vederea obţinerii pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu în extinderea, modernizarea şi retehnologizarea uzinei „E” actuale de la Feldioara, conferă următoarele avantaje:

- utilizarea unei infrastructuri de transport auto și pe calea ferată existente,

- utilizarea reţelei actuale de utilităţi (prin amplificare, extindere şi modernizare) – energie electrică, energie termică, apă industrială, apă potabilă, sisteme de comunicaţii, sisteme de protecţie fizică, etc.

- utilizarea amplasamentului şi infrastructurii ce asigură managementul sterilului tehnologic de rafinare (inclusiv staţia nouă modernă de decontaminare a apelor uzate, actualele sisteme reprezentate de depozitul de dispunere finală a deşeurilor radioactive solide de joasă activitate şi depozitul de săruri radioactive),

- existenţa unui potenţial uman cu grad ridicat de specializare, etc.

Principala cale de comunicaţie este reprezentată de drumul european E15  Braşov - Sighişoara,  iar accesul în arealul industrial al Sucursalei Feldioara,  se face pe drumul judeţean Feldioara - Crisbav, din care printr-o ramificaţie pe dreapta se ajunge în perimetrul Companiei Naţionale a Uraniului S.A. Bucureşti – Sucursala Feldioara. 

Accesul la incinta industrială unde se va construi noua uzină de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu, este asigurat de un drum industrial situat pe latura sudică a perimetrului Sucursalei Feldioara.

a. Alimentarea cu energie electrică

Obiectivul industrial va avea asigurată furnizarea energiei electrice din partea companiei S.C. F.F.E.E. Electrica Furnizare Transilvania Sud S.A. – A.F.E.E. Braşov.  

b. Alimentarea cu apă industrială, apă potabilă şi apă demineralizată

i. Apă potabilă - necesarul de apă potabilă pe amplasamentul noii uzine de rafinare este acoperit integral de captările existente din pânza freatică.

ii. Apă industrială (de proces) - necesarul de apă industrială proaspătă pe amplasamentul noii uzine de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu este acoperit integral de captarea existentă Cetăţuia I.

c. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a noii uzine de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu va fi asigurată prin intermediul reţelei de transport şi branşare actuale a Sucursalei Feldioara.

B. Proiectul investiţional se va realiza plecând de la premisa implementării celor mai performante procedee tehnologice aplicate în momentul de faţă pe plan mondial în procesarea concentratelor tehnice uranifere, respectiv echiparea fluxurilor tehnologice cu utilaje şi echipamente de înaltă clasă: cu consumuri energetice (electrice şi termice) reduse; cheltuieli de întreţinere şi mentenanţă scăzute; personal de deservire şi întreţinere optim; urmărirea, conducerea şi monitorizarea automată a proceselor tehnologice de bază şi auxiliare; impact redus asupra factorilor de mediu; impelemntarea celor mai bune practici de mediu şi a celor mai bune tehnici şi tehnologii disponibile pe plan mondial; etc. astfel încât extracţiile de metal finale să se situeze la valori superioare.

C. Amplasamentul uzinei de rafinare a ţinut cont pe deoparte de condiţiile de teren: relieful zonei - respectiv datele topografice privind nivelmentul şi planimetria zonei de amplasare; datele de specialitate privind bazinul hidrografic al zonei; datele de specialitate privind meteorologia şi climatul; regimul de seismicitate al zonei de amplasare; evaluarea fezabilităţii geotehnice ale zonei de amplasare; posibilităţile de racordare la utilităţile industriale; distanţa faţă de aşezările (gospodăriile) umane; modul actual de ocupare a terenurilor; modalităţile de deţinere legală ale viitoarelor terenuri necesare amplasamentului uzinal; căile de acces pentru personal şi bunuri industriale; etc., iar pe de altă parte de realizarea unui edificiu industrial modern, arhitectonizat modulat.

D. Prin amplasamentul propus s-a urmărit realizarea următoarelor deziderate: rezolvarea complexă a problemelor funcţionale, tehnice şi estetice ale zonei având în vedere mobilarea în perspectivă, dimensionarea, funcţionalitatea, aspectul arhitectural, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, circulaţia juridică a terenurilor, echiparea cu utilităţi edilitare; stabilirea terenurilor din categoria celor aflate în domeniul dreptului legal de folosinţă actuală a Companiei Naţionale a Uraniului Bucureşti – Sucursala Feldioara; amenajarea teritoriului din punct de vedere urbanistic ţinând cont de condiţiile cadrului natural şi antropic existent; rezolvarea unor soluţii de accesare a unităţii teritoriale de referinţă care se dezvoltă în aceasta zonă, în aşa fel încât să se ţină cont de dezvoltările în perspectivă ale arterelor adiacente zonelor funcţionale.

Criteriile principale de organizare urbanistică a zonei au fost în principal următoarele:

- zonificarea funcţională a terenului aferent în două unităţi zonale majore:

a. Zona social - administrativ - gospodărească;

b. Zona industrială, cuprinde: secţiile principale de producţie, secţiile secundare/auxiliare, secţiile de utilităţi, secţiile de depozitare şi protecţie industrială, etc.

- sistematizarea incintelor propuse, având în vedere funcţiunile care urmează a se realiza şi deservirea funcţiunilor cu drumuri de acces;

- stabilirea regulilor de construire pe aceste terenuri în aşa fel încât să se respecte prevederile Codului Civil şi legislaţia specifică în domeniu;

- stabilirea unor criterii urbanistice prin procent de ocupare al terenului, coeficient de utilizare a terenului, regim de înălţime, accese detaliate;

- proiectare infrastructură tehnico-edilitară corespunzătoare funcţiunilor preconizate.

E. Întreg edificiul industrial extractiv va respecta Planul de pregătire pentru intervenţie la nivelul standardelor şi al normelor acceptate pe plan internaţional.

F. Uzina de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu în vederea obţinerii pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu va fi amplasată în totalitate în zona controlată de radioprotecţie instituită la această dată fără a fi necesară extinderea acesteia sau afectarea unor suprafeţe suplimentare.

G. Prin realizarea acestui edificiu industrial modern „Lotul 3 – Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu - Uzina (YC)” - care va permite asigurarea materiei prime necesare fabricării combustibilului nuclear utilizat ca resursă energetică primară la funcţionarea centralei nucleare de la Cernavodă, nu vor fi afectaţi factorii de mediu (apă, aer, sol, subsol, populaţia, vegetaţia, animale, etc.) în afara zonei de protecţie instituite în prezent pe platforma tehnologică de la Compania Naţională a Uraniului - Sucursala Feldioara.

 

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

 

III.1 Măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implemenentării acestora:

Avand in vedere faptul ca amplasamentul propus este inclus in zona de categorie exclusive industrial a CNU – Sucursala Feldioara, controlata din punct de vedere al radioprotectiei si coroborat cu natura, complexitatea si amploarea lucrarilor din faza de constructie,  impactul asupra mediului este unul nesemnificativ.

Pentru evitarea poluării factorilor de mediu se impun urmatoarele masuri:

- prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase;

- transportul materialelor spre amplasament cu autovehicule acoperite;

- limitarea emisiilor rezultate la sudurea electrică şi autogenă (NOX, CO, O3);

- introducerea direct în operă de prefabricate şi semifabricate deja uzinate, aprovizionate de la furnizori sau din bazele de producţie ale constructorilor, protejate anticoroziv;

- realizarea lucrărilor de construcţii cu firme specializate, care au acest domeniu principal de activitate şi folosesc personal calificat şi/sau necalificat funcţie de cerinţele de lucru;

- în timpul amenajării obiectivului şi montarii utilajelor se vor lua măsuri de colectare, eliminare sau reutilizare ale deşeurilor specifice;

- pe parcursul derularii proiectului se va evita realizarea de depozite exterioare neorganizate;

- deşeurile rezultate în timpul instalarii obiectivului: diverse deşeuri inerte, deşeuri menajere rezultate din activităţile igienico-sanitare ale personalului implicat, vor fi colectate controlat şi vor fi stocate temporar în containere; in mod ritmic, deşeurile menajere vor fi eliminate cu societati autorizate, iar deşeurile amestecate (deşeuri inerte) vor fi preluate de de societati autorizate.

 

III.2 Măsuri în timpul exploatării și efectul implemenentării acestora:

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

- apele uzate menajere (Quz.m zi med = 30 m3/zi) vor fi colectate prin conducte de canalizare şi vor fi epurate într-o staţie de epurare mecano – biologică care va fi amplasată în acest scop; efluentul va fi evacuat în iazul de decantare Mitelzop;

- apele uzate industriale (Quz.i zi med = 1.490 m3/zi) vor fi „tratate parţial” în fiecare secţie tehnologică şi vor fi evacuate împreună cu sterilul tehnologic de preparare în iazul de decantare Cetăţuia II;

- din iazul de decantare Cetăţuia II apele limpezite vor fi deversate în iazul de decantare Mitelzop şi apoi dirijate la Staţia de recuperare şi Staţia de epurare finală Modulul M4;

- după epurare, apele vor fi descărcate hidrogravitaţional în râul Olt printr-o conductă de descărcare care păstrează aliniamentul conductei de deversare actuale;

- se vor respecta conditiile care se vor impune prin Avizul/Autorizatia de Gospodarire a Apelor;

- se va intocmi un program cu masuri de intretinere si reparatii a instalatiilor;

- se va proceda la verificarea etanseitatilor sistemelor de colectare si de transport a apelor tehnologice uzate, detectarea si remedierea acestora in caz de defectiuni;

- recircuitarea apelor de proces utilizate în operaţiunile tehnologice de procesare hidrometalurgică a concentratelor tehnice de uraniu în mediu umed;

- implementarea unui sistem diferenţiat de dirijare şi tratare preliminară a apelor uzate industriale, apelor uzate menajere şi apelor meteorice, respectiv un sistem comun de colectare (iazurile de decantare Cetăţuia II şi Mitelzop) şi tratare finală (Staţia de recuperare şi Staţia de epurare finală Modulul M4) înaintea deversării în emisarul de suprafaţă;

- aplicarea programului de urmărire periodică a calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, în baza programului de monitorizare în mai multe secţiuni de control stabilit prin procedurile de autorizare, inclusiv de către CNCAN.

 

PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI:

o                    toate echipamentele care lucrează în mediu uscat sunt prevăzute cu dispozitive locale de captare şi combatere a prafului industrial, compuse din: exhausor, canale de transport pneumatic a prafului, interconectate la filtre de desprăfuire cu saci tip jet – puls;

o                    gazele de ardere şi cele din zona de procesare sunt captate şi tratate controlat prin intermediul unor scrubere. Produsele reziduale al scruberelor sunt deversate în bazinul de aspiraţie a două pompe centrifuge monoetajate care le refulează în alimentarea utilajelor – în general, amplasate în amonte;

o                    întreţinerea corespunzătoare şi completă a instalaţiilor de captare şi combatere a prafului industrial conduce la reducerea emisiilor difuze de praf prin etanşare;

o                    uzina de rafinare este construită ţinând cont de protecţia mediului înconjurător şi impactul potenţial asupra factorilor de mediu, pentru aceasta:

 • halele de producţie sunt construite în sisteme de tip închise;

o       secţiile de producţie sunt amplasate în majoritatea cazurilor în interiorul halelor de producţie;

o       toate traseele sistemelor de transport  materii prime, materiale, produse cu diferite grade de prelucrare - atât din interiorul secţiilor de producţie cât şi cele de la exterior, sunt capsulate; 

o       sistemele de transport materiale granulate uscate (elevatoare, transportoare elicoidale, etc.) sunt carcasate şi etanşate;

o       silozurile de depozitare sunt acoperite şi etanşate;

o       sunt menţinute în stare operaţională permanentă instalaţiile pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor, respectiv: instalaţiile de desprăfuire a utilajelor, instalaţiile de ventilaţie locală şi generală, instalaţia de ventilaţie tehnologică, instalaţia de ventilaţie de avarie;

o       zona de circulaţie auto este pavată sau asfaltată;

o       aspirarea prafului din incintă se realizează zilnic pe fiecare schimb de lucru cu maşina de aspirat şi stropire;

o       în ampriza uzinei de rafinare se vor creea spatii verzi şi planta arbori.

- o atenţie deosebită se va acorda sistemului de gospodărire a sterilului de preparare, respectiv reducerii particulelor solide de material antrenate de curenţii de aer de pe plaja de steril depusă, respectiv treptele de supraînălţare a barajelor de amorsare;

- activităţile de monitorizare a calităţii aerului vor fi detaliate în cadrul unui Program de monitorizare a factorilor de mediu. Se vor institui Proceduri de operare standard atât pentru activităţile de management al calităţii aerului, cât şi pentru cele de monitorizare;

- pentru diminuarea efectelor negative determinate de creşterea concentraţiilor de pulberi în atmosferă se vor aplica o serie de măsuri locale:

o       menţinerea în stare corespunzătoare a suprafeţelor plane aferente platformelor de lucru şi căilor rutiere interiorare;

o       controlul vitezei de deplasare a vehiculelor de transport materie primă, materiale, produse finite şi piese de schimb;

o       umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de câte ori situaţia o impune, funcţie de frecvenţa traficului, condiţiile atmosferice, natura suprafeţei şi receptorii potenţiali;

o       stropirea zonelor deschise pentru manipularea şi depozitarea materialelor generatoare de praf;

o       proceduri de operare standard privind oprirea activităţilor generatoare de praf în situaţii de defecţiuni tehnice şi/sau tehnologice, sau perioade de timp cu vânt puternic;

o       pentru evaluarea şi menţinerea sub control a nivelului de poluare se prelevează probe de la coşurile de evacuare a efluenţilor gazoşi ale secţiilor tehnologice la care se determină concentraţia de uraniu şi probe de aer atmosferic din incintă la care se determină concentraţia radonului.

o       reducerea înălţimilor de descărcare/încărcare a materialelor generatoare de praf;

o       menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor, respectiv: instalaţiile de desprăfuire a utilajelor, instalaţiile de ventilaţie locală şi generală, instalaţia de ventilaţie tehnologică, instalaţia de ventilaţie de avarie;

acoperirea cu sol vegetal şi însămânţarea/plantarea porţiunilor descopertate de teren acolo unde este cazul.

- pentru diminuarea efectelor negative determinate de creşterea concentraţiilor de gaze de ardere se vor aplica o serie de măsuri locale:

o       proceduri de operare standard privind minimizarea degajărilor de gaze de combustie din operaţiunile cu instalaţii, utilaje şi echipamente cu motoare cu ardere internă şi operaţiunile cu carburanţi;

o       proceduri de operare standard privind minimizarea degajărilor de gaze de ardere din operaţiunile cu instalaţii, utilaje şi echipamente care presupun folosirea energiei termice furnizate de gaze natural;

o       utilajele, instalaţiile şi echipamentele achiziţionate se vor încadra strict în emisiile standard din UE şi/sau România pentru echipamente mobile şi staţionare;

o       se va implementa un program de revizii şi reparaţii pentru instalaţii şi echipamentele mobile şi staţionare care va permite ori de câte ori este necesar încadrarea în standard.

- odată cu sistarea lucrărilor de procesare extractivă, impactul asupra aerului va fi mult redus în perioada executării lucrărilor de închidere şi practic eliminat odată cu finalizarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică datorită încetării lucrărilor operaţionale.

                                                      

PROTECŢIA CALITĂŢII SOLULUI şi SUBSOLULUI:

- activitatea de productie se va desfasura numai in interiorul zonei special amenajate si instituite (zona controlata din punct de vedere al radioprotectiei);

- ca masura de protectie, de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase, eventualele scurgeri accidentale vor fi colectate in cuve de retentie si base de colectare, care sa poata prelua aceste solutii;

- deseurile generate in urma desfasurarii activitatii vor fi colectate selectiv pe categorii si coduri de deseuri si vor fi stocate controlat pe suprafete betonate, in recipienti corespunzatori.

- încărcarea/descărcarea şi depozitarea de materiale se face numai în spaţii desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scugeri lichide sau dispersii de pulberi şi gaze;

- hidroizolarea prin betonare a întregului amplasament cu destinaţie industrială operaţională, pentru a preîntâmpina orice tip de infiltraţii în sol şi subsol;

- realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente a mijloacelor de lucru în spaţii special amenajate şi echipate corspunzător;

- utilizarea de materiale absorbante pentru situaţii de poluare accidentală cu produse petroliere;

- betonarea / pavarea platformelor de lucru şi a căilor de acces în amplasament şi realizarea sistemelor de dirijare a apelor pluviale cu rolul de a diminua emisiile pe sol, în subsol şi în apa subterană;

- instruirea şi evaluarea periodică a personalului operativ ce deserveşte amplasamentul platformei industriale;

- depozitarea controlată şi valorificarea / eliminarea periodică a deşeurilor;

- respectarea legislaţiei cadru şi subsecventă privind factorul de mediu sol şi subsol.

 

GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR:

Gestionarea deşeurilor pentru proiectul industrial LOT 3 - Uzina de rafinare concentrate tehnice de uraniu – Uzina (YC) se va face prin: tehnicile de reducere a acestora la sursă; tehnicile de valorificare (integrală) internă sau prin agenţi autorizaţi; în conformitate cu legislaţia cadru şi subsecventă de mediu, referitoare la fluxurile de deşeuri industriale şi menajere.

Categoriile principale de deşeuri generate pe platforma de prelucrare extractivă în activitatea industrială (pre – operaţională şi operaţională) şi social – admnistrativ – gospodărească sunt următoarele:

 1. Deşeuri de tip industrial:
 • deşeuri de procesare mineralurgică a concentratelor tehnice de uraniu: steril tehnologic radioactiv rezultat de la operaţiunile de rafinare – cod 01 03 07 şi săruri solide radioactive rezultate de la staţia de epurare finală – cod 01 03 07,
 • deşeuri radioactive solide de joasă activitate rezultate din activitatea operaţională - precum: aşchii lemnoase, deşeuri metalice, deşeuri din cauciuc, sticlă, deşeuri din demolări, hârtie, materiale plastice, filtre, deşeuri de ambalaje, deşeuri menajere, sol, vegetaţie, etc. – cod 01 03 07,
 • deşeuri neradioactive - precum: componente metalice – cod 17 04 05 şi 12 01 01, componente de cauciuc – cod 10 13 99, anvelope scoase din uz – cod 16 01 03, baterii şi acumulatori uzaţi – cod 16 06 01, ulei uzat de motor, transmisie şi ungere – cod 13 02 05, deşeuri cu conţinut de mercur rezultate din activitatea de laborator – cod 06 04 04, deşeuri medicale – cod 18 01 01 şi 18 01 03, etc.;
 1. Deşeuri de tip menajer  - precum: hârtie, plastic, sticlă, etc.

Aceste deşeuri puse în evidenţă pe platforma tehnologică pot fi încadrate după caz în categoria deşeurilor inerte sau periculoase.

Deşeurile generate în entitatea industrială vor fi măsurate radiometric şi dacă sunt contaminate radioactiv sunt depozitate în depozitul propriu; cele care nu sunt contaminate radioactiv se vor elimina prin firme specializate şi autorizate în acest sens.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Managementul deşeurilor

Denumire

deşeu*

Cantitatea

prevazută a fi generată

Starea

fizică

Solid – S

Lichid – L

Semisolid - SS

Cod deşeu*

Conform HG

856/2002

Cod privind

principala

proprietate

periculoasă**

Modul de

stocare

Managementul deşeurilor

cantitatea prevazută a fi generată (t/an)

Valorificată

Eliminată

Steril tehnologic radioactiv

70 t/an

S

(transport în hidromasă)

01 03 07

H6, H7, H12, H14 şi H15 

Controlat iazul Cetăţuia II

-

D4

Integral

intern

Săruri solide radioactive

700 kg/h

S

01 03 07

H6, H7, H12, H14 şi H15 

Depozitele

1 şi 2 de săruri solide radioactive

-

D12

Integral

intern

Deşeuri radioactive solide de joasă activitate

80 t/an

S

01 03 07

H6, H7, H12, H14 şi H15 

Depozitul de dispunere finală

-

D5

Integral

intern

Deşeuri

metalice

casări

(fier vechi)

10 t/an

S

17 04 05

Nu au proprietăţi cuprinse în anexa la

L 211/2011

Controlat pe platforma betonată

R4

Integral

REMAT S.A.

-

Deşeuri

metalice

prelucrare piese

(şpan fier)

4 t/an

S

12 01 01

Nu au proprietăţi cuprinse în anexa la

L 211/2011

 

R4

Integral

REMAT S.A.

-

Deşeuri de

anvelope

scoase din uz

2 t/an

S

16 01 03

Nu au proprietăţi cuprinse în anexa la

L 211/2011

Controlat pe platforma betonată

R1

Integral

REMAT S.A

-

Deşeu de cauciuc uzat (covor benzi transportoare)

1 t/an

S

10 13 99

Nu au proprietăţi cuprinse în anexa la

L 211/2011

 

R1

Integral

REMAT S.A

-

Deşeuri

menajere

80 - 100 t/an

S

20 03 99

Nu au proprietăţi cuprinse în anexa la

L 211/2011

Controlat în containere speciale

-

D1

Integral firmă atestată

Uleiuri uzate

minerale

20,0 t/an

L

13 02 05*

H3B şi H7 – inflamabile periculoase pt. mediu/om

Controlat în recipiente speciale

R7

Revalorificare prin lubrefiere utilaje proprii

-

Baterii şi acumulatori uzaţi

1 t/an

S

16 06 01*

H6 – toxice pentru mediu si om

Controlat în containere speciale

R4 – R6

Integral

REMAT S.A

-

Deşeuri dezafectare echipamente IT

0,2 t/an

S

16 02 14

Nu au proprietăţi cuprinse în anexa la

L 211/2011

Controlat în containere speciale

R4 - R5

Integral

REMAT S.A

-

Deşeuri lucrări excavare, fundaţii

(pământ,  nisip şi pietriş)

100 t/an

S

17 05 04

Nu au proprietăţi cuprinse în anexa la

L 211/2011

Controlat pe platforma betonată

-

D4

Integral la iazul de decantare

Cetăţuia II

Deşeuri medicale

0,3 t/an

S

18 01 01

18 01 03

H6 şi H9 – toxice şi infecţioase ptr. mediu si om

Controlat în recipiente speciale

-

D1

Integral firmă atestată

Deşeuri cu conţinut de mercur rezultate din activitatea de laborator

0,5 t/an

S

18 01 01

18 01 03

H6 – toxice pentru mediu si om

Controlat în recipiente speciale

-

D1

Integral firmă atestată

Deşeuri lucrări întreţinere clădiri

(moloz)

10 t/an

S

17 01 07

Nu au proprietăţi cuprinse în anexa la

L 211/2011

Controlat pe platforma betonată

-

D1

Integral firmă atestată

Nămol rezultat

din Staţia  de gospodărire apă

40  t/an

S

02 01 01

Nu au proprietăţi cuprinse în anexa la

L 211/2011

Controlat decantoare

-

D4

Integral la iazul de decantare

Cetăţuia II

 

Deşeurile expediate (evacuate) în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare vor fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi.

Deşeurile vor fi transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare sau eliminare fără a afecta în sens negativ mediul înconjurător şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Transferul deşeurilor către o altă persoană fizică sau juridică se va realiza în condiţii de ambalare şi etichetare în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii.

Pe parcursul colectării, recuperării sau eliminării, toate deşeurile vor fi depozitate temporar în zone şi locuri special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediul înconjurător.

Nu se vor forma stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate sau eliminate şi care ar putea genera fenomene de poluare asupra mediului sau care prezintă riscuri de incendiu.

În ceea ce priveşte regimul de operaţionalizare a depozitelor de depunere a sterilului tehnologic radioactiv rezultat de la operaţiunile de preparare, a sărurilor solide radioactive rezultate de la staţia de epurare finală, respectiv a deşeurilor radioactive solide de joasă activitate rezultate din activitatea de producţie situaţia se prezintă astfel:

Iazul de decantare steril Cetăţuia II – va sigura depunerea controlată a întregii cantităţi de steril tehnologic radioactiv de procesare rezultat pe perioada de viaţă a obiectivului industrial.

Depozitul de dispunere finală a deşeurilor radioactive solide de joasă activitate (construit în anul 2002) – va asigura depunerea controlată a întregii cantităţi de deşeuri rezultată pe perioada de viaţă a obiectivului industrial (circa 1.600 tone), respectiv:

Depozitul de săruri solide radioactive rezultate de la staţia de epurare finală va asigura depunerea controlată a întregii cantităţi de deşeuri rezultată pe perioada de viaţă a obiectivului industrial.

Tipurile de ambalaje folosite pentru aducerea în amplasament (operațiunile de aprovizionare), respectiv expedierea din amplasament este diferit în funcţie de materiile prime, materiile auxiliare, materialele sau produsele finite ambalate, conform următorului tabel:

 

III.3 Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora:

 • elaborarea proiectului pentru dezafectarea/demontarea instalaţiei;
 • solicitarea avizului de mediu la încetarea activităţii;
 • se vor identifica acele echipamente/instalatii/utilaje care au fost in contact cu substante periculoase, sau cu alte substante care prezinta pericol de incendiu sau contaminare radioactiva;
 • se vor indeparta materialele ramase in echipamente/instalatii/utilaje la momentul dezafectarii;
 • se va identifica o zona de depozitare temporara, pina la preluare de catre  societati autorizate, in vederea valorificarii si/sau eliminarii, atit a materilelor existente la momentul dezafectarii, cit si a  componentelor dezafectate; va fi executata neutralizarea prin curatare si spalare atit a componentelor fixe ale  rezervoarele si bazinelor, cit si a partilor auxiliare: pompe, conducte, robineti, etc., pe categorii de contaminari si cu societati autorizate si materiale adecvate;
 • apele de spalare incarcate cu produse chimice vor fi epurate in statia de neutralizare ape tehnologice uzate, care se va dezafecta ultima;
 • in cazul in care este necesara deversarea unor ape de spalare uzate in canalizarea menajera si/sau pluviala a platformei este obligatoriu efectuarea in prealabil a  monitorizarii calitatii acestor ape si aducerea lor in parametrii de evacuare, aprobati de prevederile legislative in vigoare;
 • societatea va colecta  selectiv deseurile rezultate in urma dezafectarilor si le va preda unei societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii acestora, dupa caz;
 • programul de închidere şi reconstrucţie ecologică (inclusiv postînchidere) a mediului va cuprinde  aspectele prevăzute în legislaţia de mediu (obţinere aviz de mediu însoţit de programul de conformare şi acord de mediu pentru lucrările de demolare/dezafectare) şi legislaţia colaterală (obţinere autorizaţie de demolare/dezafectare, aviz de gospodărire a apelor, autorizaţie de dezafectare CNCAN, etc.);
 • intreg programul de dezafectare va fi realizat respectând Normele fundamentale de securitate radiologică, inclusiv NMR – 03 Norme de securitate radiologică privind dezafectarea instalaţiilor de mineri şi/sau preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu – criterii de eliberare de sub regimul de autorizare CNCAN pentru utilizare în alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalaţiilor, haldelor şi terenurilor contaminate de activităţi de minerit şi/sau preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu;
 • operaţiile generale de închidere – urmârind criteriul de optimizare a radioprotecţiei în activitatea de dezafectare (în sensul de a asigura că toate expunerile, inclusiv cele potenţiale, sunt menţinute la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil, luând în considerare factorii economici şi sociali), constau în principal din următoarele:
 • dezafectarea instalaţiilor după încetarea activităţilor operaţionale şi valorificarea / gestionarea selectivă a componentelor reciclabile în conformitate cu NMR – 03, Cap. VI – Criterii pentru eliberarea deşeurilor metalice contaminate provenite de la dezafectarea instalaţiilor de minerit şi/sau preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu, respectiv Cap. XII – Criterii de eliberare pentru uz general, nerestricţionat, a echipamentelor şi instalaţiilor refolosibile de la mineritul şi/sau prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu;
 • demolarea clădirilor administrativ – gospodăreşti şi tehnologice în conformitate cu NMR – 03, Cap. X – Criterii de eliberare pentru o viitoare utilizare comercială sau industrială a clădirilor în care au fost desfăşurate activităţi din domeniul mineritului şi/sau preparării minereurilor de uraniu şi/sau toriu sau activităţi conexe. Criterii de depozitare a molozului rezultat de la demolarea construcţiilor şi structurilor de la mineritul şi prepararea uraniului şi toriului;
 • închiderea şi încadrarea în mediul înconjurător a iazului de decantare în conformitate cu NMR – 02 Norme de securitate radiologică privind managementul deşeurilor radioactive provenite de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu şi NMR – 03, Cap. XI – Criterii pentru dezafectarea iazurilor de steril rezultat de la prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu şi a altor depozite de deşeuri radioactive solide rezultate de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu;
 • refacerea terenurilor aferente platformei tehnologice în conformitate cu NMR – 03, Cap. VII – Criterii pentru eliberarea terenurilor contaminate de mineritul şi/sau prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu în scopul utilizării acestora ca spaţii pentru desfăşurarea altor activităţi idustriale, respectiv NMR – 03, Cap. VIII – Criterii pentru eliberarea terenurilor contaminate de mineritul şi/sau prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu în scopul utilizării acestora ca zone agricole sau forestiere, sau pentru înfiinţarea de parcuri;
 • măsuri de monitorizare postînchidere a factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie, radioactivitate) ţinând cont inclusiv de NMR – 01 Norme de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională în mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi/sau toriu, Cap.IX Asigurarea radioprotecţiei populaţiei şi controlul radioactivităţii mediului înconjurător.

 

III.4 măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora: nu este cazul.

 

III.5 Măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora – nu este cazul.

 

IV. Condiții care trebuie respectate:

 

1. În timpul realizării proiectului:

 

Condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare): 

- pe toata perioada derularii proiectului vor fi respectate urmatoarele prevederi legislative:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, cu modificarile si completarile ulterioare.

- pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- deşeurile rezultate la faza de montare a utilajelor si instalatiilor aferente vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;

- dacă în decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificărilor, în vederea revizuirii acordului de mediu;

- se va limita impactul asupra factorilor de mediu în timpul lucrărilor prin respectarea măsurilor impuse;

- la finalizarea lucrărilor de execuţie titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu conform art. 49 alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, conform art. 49, alin (4) din Ord. MMP nr. 135/2010.

 

Condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului: nu este cazul.

 

Condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier: nu este necesara organizarea de santier fiind folosita infrastructura CNU – Sucursala Feldioara.

 

Planul de monitorizare a mediului: conform documentatiei avizate de autoritatea competenta de mediu.

 

2. În timpul exploatării:

condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

- pe toată durata de funcţionare a investiţiei se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative, privind protectia mediului:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

            - O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerințele legislației comunitare specifice:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

- Ord. nr. 1.084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse;

- HG nr. 1.408 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

 

respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii:

            - Lg nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu midificarile si completarile ulterioare;

- Ord. MAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare, cu completarile si modificarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 - Aer in zone protejate. Conditii de calitate;

- STAS 10.009/1988 Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

            - HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, cu midificarile si completarile ulterioare;

            - HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu completarile si modificarile ulterioare;

     

Condiţii pe factorul de mediu APĂ:

- Indicatorii de calitate pentru apele tehnologice uzate epurate, la descarcarea lor in emisarul de suprafata raul Olt, se vor încadra în limitele impuse prin avizele de gospodărire a apelor nr. 418/08.02.2012 și 8/27.01.2014 emise de SGA Braşov.

Condiţii pe factorul de mediu AER:

- limitele admisibile la emisia in atmosfera se vor incadra in limitele valorilor stabilite in legislatia in vigoare.

Condiţii pe factorul de mediu SOL:

- evitarea pierderilor necontrolate şi întâmplătoare a unor materiale care ar putea ajunge pe sol;

- deşeurile rezultate din exploatarea investiţiei vor fi stocate corespunzător.

Condiţii pe factorul de mediu ZGOMOT:

-activitatea desfasurata de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care depăşesc limitele de presiune (Leq), de 55 dB (A), în timpul zilei şi 50 dB (A), în timpul nopţii, conform Ord.119/2014, în afara  amplasamentului, în locaţii sensibile, zone rezidenţiale, de recreere, şcoli şi spitale, cu excepţia cazului în care zgomotul de fond depăşeşte aceste valori.

Condiţii privind regimul DEŞEURILOR:

-se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor generate în cadrul activităţilor proprii, în conformitate cu Anexa 1 din HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzâd deşeurile.

 

Prevenirea riscurilor producerii unor accidente

- va fi implementata Politica de prevenire a accidentelor majore si se va intocmi Planul de Urgenta Interna;

- titularul/operatorul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului, pentru asigurarea unui nivel inalt de protectie, intr-un mod coerent si eficient;

- titularul/operatorul activitatii are obligatia sa numeasca la nivelul amplasamentului un responsaabil in domeniul managementului securitatii in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor HG nr.804/2007;

- titularul /operatorul activitatii va face dovada catre autoritatile competente de control ca aluat toate masurile pentru prevenirea pericoellor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

- titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a informa imediat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţie civilă, respectiv Secretariatul de Risc al APM Brasov, Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu şi I.S.U. Brasov, în următoarele situaţii:

- în cazul creşterii semnificative a cantităţii sau al schimbării semnificative a naturii ori a stării fizice a substanţei periculoase prezente, în raport cu notificarea transmisă de operator, întocmită cu respectarea prevederilor H.G. nr. 804/2007, sau apariţia oricărei modificări în procesele în care este utilizată această substanţă periculoasă;

- în cazul modificării unui amplasament sau a unei instalaţii care ar putea duce la creşterea pericolelor de a provoca un accident major;

- în cazul închiderii definitive a instalaţiei/amplasamentului.

- in conformitate cu art. 9 din H.G. nr. 804/2007, are următoarele obligaţii:

- să demonstreze că există un schimb reciproc adecvat de informaţii, astfel încât să fie avute în vedere natura şi amploarea pericolului global de accident major;

- să furnizeze informaţiile necesare ISU în vederea întocmirii planului de urgenţă externă;

- să asigure cooperarea pentru informarea publicului asupra acestor categorii de amplasamente.

- in conformitate cu art. 11 din H.G. nr. 804/2007, în cazul în care are loc modificarea unei instalaţii, unui amplasament, unei unităţi de stocare sau unui proces ori modificări ale naturii sau cantităţii de substanţe periculoase utilizate, care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major, titularul/operatorul activităţii are obligaţia să reexamineze şi, unde este necesar, să revizuiască politica de prevenire a accidentelor majore, sistemul de management al securităţii şi să informeze Secretariatul de Risc din APM Brasov asupra detaliilor revizuirii înainte de a efectua orice modificare şi/sau completare; 

- planul de urgenţă internă se actualizează, revizuieşte, testează şi evaluează periodic de către titularul activităţii;

- actualizarea planului de urgenţă internă se realizează anual sau ori de câte ori apar modificări;

- revizuirea planului de urgenţă internă se realizează la intervale de cel mult 3 ani sau la solicitarea autorităţilor teritoriale de protecţie civilă, pe baza modificărilor produse în caracteristicile surselor de risc, structura economică a obiectivului, realizarea cooperării sau în concepţia aplicării planului;

- planul de urgenţă internă va fi testat şi evaluat prin exerciţii organizate de titularul activităţii;

- anual se va executa cel puţin câte un exerciţiu pentru fiecare tip de eveniment în care sunt implicate substanţe periculoase, precum incendiu, explozie, avarie, accident chimic, accident radioactiv, emisie de substanţe periculoase;

- exerciţiile şi antrenamentele cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza şi desfăşura cel puţin o dată la 3 ani;

- evaluarea planului de urgenţă internă se realizează după executarea exerciţiilor, pe baza concluziilor şi rapoartelor prezentate de personalul special angrenat în acest scop;

- in cadrul procedurii de evaluare se iau în considerare schimbările care au loc pe amplasament, noile cunoştinţe tehnice precum şi noile cunoştinţe privind răspunsul la accidentele majore;

- măsurile prevăzute în planurile de urgenţă se pun în aplicare imediat de către operator şi, dacă este necesar, de către ISU, în următoarele situaţii:când survine un accident major, sau când survine un eveniment necontrolat, care poate, prin natura sa, să conducă la un accident major;

- titularul/operatorul amplasamentului furnizează, din oficiu, periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident, tuturor persoanelor, precum şi factorilor de decizie din cadrul unităţilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament. Aceste informaţii trebuie revizuite la intervale de 3 ani. Unde este necesar se actualizează conform prevederilor legale şi sunt repetate pentru public într-un interval de timp ce nu poate fi mai mare de 5 ani;

- operatorul are obligaţia să se asigure că inventarul substanţelor periculoase existente pe amplasament este pus la dispoziţia publicului în condiţiile legii, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii;

- in cazul producerii unui accident major, titularul/operatorul activităţii are obligaţia să informeze în maximum 2 ore autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, cu privire la:

- circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului şi măsurile de urgenţă luate;

- acţiuni pe care intenţionează să le întreprindă pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;

- actualizări ale informaţiilor furnizate, dacă investigaţiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior;

- titularul/operatorul activităţii are obligaţia să avertizeze imediat populaţia asupra riscurilor de poluare şi contaminare a zonelor limitrofe amplasamentului şi să intervină cu forţele şi mijloacele de care dispune pentru protecţia populaţiei şi înlăturarea efectelor poluării;

- in cazul producerii unui accident major se vor respecta prevederile Ordinului comun al MMGA şi MAI nr. 520/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

- titularul/operatorul de activitate va institui proceduri în cadrul Sistemului de Management al Securităţii în vederea atribuirii unor responsabilităţi pentru colectarea, analiza şi înregistrarea evenimentelor, monitorizarea performantei, a proceselor în scopul de a identifica cauzele şi posibilele intervenţii;

- secretariatele de risc din cadrul autorităţilor de protecţie a mediului vor urmări realizarea măsurilor dispuse în urma inspecţiilor în colaborare cu conducerea obiectivului. În situaţiile în care raportul de inspecţie specifică necesitatea realizării unor măsuri suplimentare sau a unor măsuri de remediere, este obligatorie realizarea acestor măsuri în limitele de timp prevăzute în raport;

- pentru evitarea, prevenirea sau remedierea unor situaţii generatoare de risc este obligatoriu să se elaboreze un Plan de management de mediu parte a managementului general al unităţii, precum şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- se vor elabora regulamente interne ale societăţii, regulamente de funcţionare a instalaţiei, regulamente interne şi prevederi pentru cazuri de avarii;

- se va proceda la instruirea personalului în ceea ce priveşte bunele practici de lucru în conformitate cu legislaţia de mediu, normativele P.S.I. şi de protecţia muncii;

- politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz.

 

Conditii generale:

- la solicitarea autorităţii competente pentru protectia mediului, titularul va raportata datele impuse prin actele de reglementare, ori de câte ori este cazul; 

- operatorul va asigura, reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului, întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

 

       planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

- conform Raportului privind impactul asupra mediului in vederea pastrarii calitatii factorilor de mediu de pe amplasament si in zonele adiacente, acestia vor fi monitorizati pentru prevenirea oricarei depasiri a limitelor de noxe admise de legislatia in vigoare. 

 

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

condiții necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:

- în cazul în care titularul de activitate este supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului (art. 10 , pct. (1) coroborat cu art. 15, pct. (2), alin. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului);

- îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- se vor respecta prevederile proiectelor tehnice şi condiţiile impuse prin avizele obţinute pentru această fază.

- titularul de proiect are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii şi eventual dezvoltării unei alte forme de activitate, să ia măsurile necesare pentru dezafectarea instalaţiilor, evitarea oricăror surse de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor;

- dezafectarea, demontarea instalaţiei se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare/demontare;

- titularul activităţii are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară;

in cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic, etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului.

 

condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: pag.23

 

planul de moitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

- in cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic, etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului.

 

V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

 

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

- autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu, din punct de vedere al protecţiei mediului, atfel:

a) depunerea solicitării:

- mediatizarea APM Braşov din data de 12.08.2013, prin publicare pe pagina proprie de internet, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Feldioara cu nr. 2550/05.04.2012, publicare în ziarul “Transilvania Expres” din data de 7- 8.04.2012 si la sediul societatii IN DATA DE 04.04.2012, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

b) etapa de încadrare:

- mediatizarea APM Braşov din data de 13.05.2014, prin afişare la sediul propriu şi publicare pe pagina proprie de internet, privind decizia de continuare a procedurii de emitere a acordului de mediu, cu efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata ;

- mediatizarea APM Braşov din data de 16.05.2014, prin publicare pe pagina proprie de internet a proiectului deciziei etapei de încadrare;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Feldioara cu nr. 2875/19.04.2012, publicare în ziarul “Transilvania Expres” din data de 20.04.2012 si în ziarul “România Liberă” din data de 19.04.2012 si afisare la sediul propriu cu nr. 3503/18.04.2012, privind continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;

b. 1) etapa de definire:

- mediatizarea APM Braşov din data de 30.05.2014, prin publicare pe pagina proprie de internet a îndrumarului procedural privind problemele de mediu care trebuie analizate in raport privind impactul asupra mediului si raportul de securitate;

- mediatizarea APM Braşov din data de 11.08.2014, prin publicare pe pagina proprie de internet a raportului privind impactul asupra mediului si a raportului de securitate;

c) dezbaterea publică:

- mediatizarea APM Brasov din data de 11.08.2014 prin afisare la sediu si publicare pe pagina proprie de internet a anuntului privind organizarea dezbaterii publice;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Feldioara cu nr. 717/31.01.2014, publicare în ziarul “Transilvania Expres” din data de 1-2.02.2014 si la sediul societatii cu nr. 1551/31.01.2014, cu privire la disponibilitatea raportului privind impactul asupra mediului, raportului de securitate şi organizarea dezbaterii publice;

- proces verbal incheiat cu ocazia dezbaterii publice organizata la sediul Primariei Feldioara (sala Căminului Cultural) in data de 21.02.2014, inregistrat la sediul acesteia cu nr. B-117/21.02.2014, la sediul APM Brasov cu nr. 12632/05.09.2014 si postat pe pagina proprie de internet a APM Brasov in data de 09.09.2014;

d) decizia de emitere a acordului:

- mediatizarea APM Braşov din data de 21.04.2015, prin afişare la sediu şi publicare pe pagina proprie de internet in data de 21.04.2015 si 23.04.2015, privind decizia de emitere a acordului de mediu;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Feldioara cu nr. 7437/05.11.2015, publicare în ziarul “Transilvania Expres” din data de 05.11.2015 si afisare la sediul social in data de cu nr. 9954/05.11.2015, privind decizia de emitere a acordului de mediu, documente înregistrate la APM Braşov cu nr. 6138/30.04.2015;

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- pe tot parcursul procesului decizional privind proiectul în cauză, nu au fost înregistrate observaţii/reclamaţii din partea publicului;

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

- nu este cazul;

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

- nu este cazul.

 

            La finalizarea integrala a investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

            Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

            Dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, aveţi obligaţia de a solicita şi obţine autorizatia integrata de mediu.

 

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

     În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

    Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

    Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține 31 (treizeci si unu) de pagini și a fost redactat în 3 (trei) exemplare originale.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

   Ciprian BĂNCILĂ                                                                   

                                                                                         SERVICIUL A. A. A,  

                                                                                                   Alexandrina VASILE

 

 

 

 

 

 

 

             ÎNTOCMIT:

consilier Alexandrina VASILE