Asset Publisher Asset Publisher

Back

Proiecte decizii incadrare 2017

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

            Ca urmare a notificării depuse de SC R.V.S. REBY & SORY TRANS SRL, cu sediul în comuna Obreja, sat Iaz, nr.132, jud. Caraș-Severin, titular al Planului Urbanistic Zonal în vederea emiterii avizului de mediu pentru „PUZ–Hale service auto și utilaje agricole, I.T.P. și vulcanizare” amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș, str. Valea Cenchii, nr. F.N., C.F. nr.39769, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr.1198 din 22.02.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a Ordinului ministrului mediului şi a gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 02.03.2017 şi a completărilor depuse sub nr. 4453/10.07.2017, că planul urbanistic zonal „PUZ–Hale service auto și utilaje agricole, I.T.P. și vulcanizare”  propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș, str. Valea Cenchii, nr. F.N., C.F. nr.39769,

 

             nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

 

Decizia a fost emisă prin consultarea următoarelor documente anexate la notificare:

 1. Memoriu de prezentare, întocmit de B.I.A. Ana Aura Serdesniuc
 2. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ, întocmit de B.I.A. Ana Aura Serdesniuc.
 3. Dovada publicării planului în presa Monitor de Caransebeș din data de 07.02.2017, respectiv în Juran de Caraș din data de 10.02.2017
 4. Planuri de situaţie şi încadrare în zonă.
 5. Certificat de urbanism nr. 312/16.11.2016 – Primăria Municipiului Caransebeș

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Planul urbanistic zonal  „PUZ– Hale service auto și utilaje agricole, I.T.P. și vulcanizare”, amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș, str. Valea Cenchii, nr. F.N., C.F. nr.39769,

jud. Caraş-Severin, crează cadrul pentru proiecte cu impact redus sau nesemnificativ asupra mediului care nu sunt incluse în anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

b) Planul se încadrează în prevederile  PUG Caransebeș.

c) Planul nu are  influenţe semnificative asupra asupra obiectivelor de protecţie ale patrimoniului cultural naţional.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate:

a) Efectele asupra mediului sunt nesemnificative şi reversibile în perioada de valabilitate a planului.

b) Nu este cazul depăşirii valorilor standard pentru cumularea cu alte efecte actuale, proiectate sau planificate în zonă.

c) Nu este cazul apariţiei efectului transfrontieră.

d) Nu sunt riscuri pentru sănătatea umană.

e) Nu sunt afectate: patrimoniul cultural naţional, fondul forestier, standardele de calitate ale aerului.

         3. Publicul a fost informat prin anunţuri repetate în presă; nu au fost primite observaţii referitoare la acest plan.

Condiţii impuse:

 1. Se vor respecta indicii urbanistici solicitaţi în bilanţul teritorial
 2. Suprafaţa totală a terenului pentru care se întocmeşte PUZ este de 5000 mp.
 3. Se vor respecta prevederile planului privind : modul de ocupare al terenurilor; reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii; echiparea edilitară; asigurarea acceselor; amplasarea spaţiilor verzi.

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost sesizări ale populaţiei, decizia devine finală.

Întocmit: consilier Alin POTOCEANU

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

                                                                                     Ca urmare a notificării depuse de SC ȘANSA IMPEX SRL, cu sediul în comuna Armeniș, sat Feneș, nr.191, jud. Caraș-Severin, titular al Planului Urbanistic Zonal în vederea emiterii avizului de mediu pentru „PUZ–Construire agropensiune Conacul Gugulanilor” amplasat în extravilanul comunei Armeniș, sat Feneș, nr. F.N., C.F. nr.30285, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4015 din 21.06.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a Ordinului ministrului mediului şi a gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 12.07.2017, că planul urbanistic zonal  „PUZ–Construire agropensiune Conacul Gugulanilor”  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Armeniș, sat Feneș, nr. F.N., C.F. nr.30285,

 

             nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

 

Decizia a fost emisă prin consultarea următoarelor documente anexate la notificare:

 1. Memoriu de prezentare, întocmit de SC Arhitiv Lines SRL
 2. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ, întocmit de arh. Tivadar Sorin.
 3. Dovada publicării planului în presa Jurnal de Caraș din data de 23.06.2017, respectiv din data de 26.06.2017
 4. Planuri de situaţie şi încadrare în zonă.
 5. Certificat de urbanism nr. 7/25.08.2015 – Primăria Comunei Armeniș

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Planul urbanistic zonal  „PUZ–Construire agropensiune Conacul Gugulanilor”, amplasat în extravilanul comunei Armeniș, sat Feneș, nr. F.N., C.F. nr.30285,

 

jud. Caraş-Severin, crează cadrul pentru proiecte cu impact redus sau nesemnificativ asupra mediului care nu sunt incluse în anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

b) Planul se încadrează în prevederile  PUG Armeniș.

c) Planul nu are  influenţe semnificative asupra asupra obiectivelor de protecţie ale patrimoniului cultural naţional.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate:

a) Efectele asupra mediului sunt nesemnificative şi reversibile în perioada de valabilitate a planului.

b) Nu este cazul depăşirii valorilor standard pentru cumularea cu alte efecte actuale, proiectate sau planificate în zonă.

c) Nu este cazul apariţiei efectului transfrontieră.

d) Nu sunt riscuri pentru sănătatea umană.

e) Nu sunt afectate: patrimoniul cultural naţional, fondul forestier, standardele de calitate ale aerului.

         3. Publicul a fost informat prin anunţuri repetate în presă; nu au fost primite observaţii referitoare la acest plan.

Condiţii impuse:

 1. Se vor respecta indicii urbanistici solicitaţi în bilanţul teritorial
 2. Suprafaţa totală a terenului pentru care se întocmeşte PUZ este de 2877 mp.
 3. Se vor respecta prevederile planului privind : modul de ocupare al terenurilor; reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii; echiparea edilitară; asigurarea acceselor; amplasarea spaţiilor verzi.

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost sesizări ale populaţiei, decizia devine finală.

Întocmit: consilier Alin POTOCEANU

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

   PROIECT

Ca urmare a notificării depuse de PĂȘCĂLĂU GHEORGHE ȘI SOȚIA STANA, cu domiciliul în municipiul Caransebeș, strada Mihail Eminescu, nr.36, jud. Caraș-Severin, titulari ai Planului Urbanistic Zonal  în vederea emiterii avizului de mediu pentru PUZ - „Lotizare și extindere zonă locuințe”- zona Teiuș  în Municipiul Caransebeș, jud, Caraș-Severin amplasat în municipiul Caransebeș, str. Muntele Nemanu, nr. FN, zona Teiuș,identificate prin CF nr. 39635, CF nr. 39636, CF nr. 39637, CF nr. 39645, CF nr. 39646, CF nr. 39647, CF nr. 39875, CF nr. 39956 – Caransebeș,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 1197 din 22.02.2017 și a completărilor înregistrate cu nr. 4353 din 06.07.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 48/19.02.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a Ordinului ministrului mediului şi a gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 02.03.2017, că planul urbanistic zonal  PUZ „Lotizare și extindere zonă locuințe”- zona Teiuș    propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș,  str. Muntele Nemanu, nr. FN, zona Teiuș, identificate prin CF nr. 39635, CF nr. 39636, CF nr. 39637, CF nr. 39645, CF nr. 39646, CF nr. 39647, CF nr. 39875, CF nr. 39956 ,  nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Decizia a fost emisă prin consultarea următoarelor documente anexate la notificare:

 1. Memoriu de prezentare, întocmit de arh. Serdesniuc Ana Aura
 2. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ, întocmit de arh. Serdesniuc Ana Aura.
 3. Dovada publicării planului în Monitor de Caransebeș din data de 13.02.2017, respectiv din data de 10.02.2017 în Jurnal de Caraş.
 4. Planuri de situaţie şi încadrare în zonă.
 5. Certificat de urbanism nr. 291/26.10.2016 – Consiliul Județean Caraș-Severin

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu sunt următoarele:

 

1. Caracteristicile planului:

a) Planul urbanistic zonal  PUZ „Lotizare și extindere zonă locuințe”- zona Teiuș, amplasat în  municipiul Caransebeș, str. Muntele Nemanu, nr. FN, zona Teiuș, identificate prin CF nr. 39635, CF nr. 39636, CF nr. 39637, CF nr. 39645, CF nr. 39646, CF nr. 39647, CF nr. 39875, CF nr. 39956 , jud. Caraş-Severin crează cadrul pentru proiecte cu impact redus sau nesemnificativ asupra mediului care nu sunt incluse în anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

b) Planul se încadrează în prevederile  PUG Caransebeș.

c) Planul nu are  influenţe semnificative asupra asupra obiectivelor de protecţie ale patrimoniului cultural naţional.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate:

a) Efectele asupra mediului sunt nesemnificative şi reversibile în perioada de valabilitate a planului.

b) Nu este cazul depăşirii valorilor standard pentru cumularea cu alte efecte actuale, proiectate sau planificate în zonă.

c) Nu este cazul apariţiei efectului transfrontieră.

d) Nu sunt riscuri pentru sănătatea umană.

e) Nu sunt afectate: patrimoniul cultural naţional, fondul forestier, standardele de calitate ale aerului.

         3. Publicul a fost informat prin anunţuri repetate în presă; nu au fost primite observaţii referitoare la acest plan.

Condiţii impuse:

 1. Se vor respecta indicii urbanistici solicitaţi în bilanţul teritorial
 2. Suprafaţa totală a terenului pentru care se întocmeşte PUZ este de 38117 mp.
 3. Se vor respecta prevederile planului privind : modul de ocupare al terenurilor; reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii; echiparea edilitară; asigurarea acceselor; amplasarea spaţiilor verzi.

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Întocmit: consilier Oana Stîngu

                       

                                     DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 97 din xx.04.2017

....

 

Ca urmare a notificării adresate Primăria orașului Moldova Nouă, cu sediul în Moldova Nouă, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, jud. Caraș-Severin, prin primar Adrian Constantin Torma, privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Moldova Nouă, înregistrată la APM Caras-Severin cu nr. 1840/22.03.2017 , completată la nr. 1915/24.03.2017, în baza:

 • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa  H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 • Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Caraș-Severin

 • ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 12.04.2017;
 • în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3 pct. a şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

decide:

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Moldova Nouă, titular Primăria orașului Moldova Nouă,  nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

 

 

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

 

În Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, este introdusă noțiunea de Plan de mobilitate urbană. Acesta este definit ca ”instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor” și reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială urbană şi a planului urbanistic general (P.U.G.).

 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Moldova Nouă are ca scop crearea unui sistem de transport, care să răspundă următoarelor obiective principale, strategice: 

 • îmbunătățirea mobilității cu transportul public și reducerea congestiei, precum și îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de bunuri; 
 • creșterea siguranței participanților la trafic; 
 • asigurarea accesului tuturor cetățenilor către opțiuni de transport care facilitează accesul la destinații și servicii esențiale – creșterea accesibilității către punctele de interes ale orașului (de exemplu, zona centrală, instituții etc.); 
 • îmbunătățirea calității mediului – reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie; 
 • creșterea atractivității și calității mediului urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general.

 

Ierarhizarea proiectelor propuse în cadrul PMUD Moldova Nouă în funcție de importanța lor:

1 Asfaltare/reabilitare străzi care deservesc transportul public

2 Achiziționarea de autobuze și microbuze electrice/ecologice

3 Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun

4 Realizarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor

5 Plan logistic și/sau regulament referitor la circulația autovehiculelor de marfă

6 Dezvoltare terminal de transport public și stații de încărcare autobuze

7 Reabilitarea/modernizarea trotuarelor

8 Crearea/organizarea de parcări 

9 Implementare sistem de informare a călătorilor

10 Extindere/reabilitare/modernizare spațiu pietonal

11 Asfaltare/reabilitare străzi de importanță locală

12 Reglementare interzicere parcări pe anumite axe

13 Dezvoltarea sistemului de monitorizare a traficului

14 Reglementări privind reducerea vitezei de ciculație în zonele vulnerabile

15 Implementare sistem de tarifare

16 Amenajarea de treceri de pietoni “inteligente” 

17 Reglementări privind semnalizarea intersecțiilor

18 Desfășurarea de campanii de conștientizare a utilizării transportului

19 Derulare campanii de educație rutieră adresate tinerilor

20 Stații de încărcare pentru vehicule electrice

 

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

 • La nivel local proiectele de dezvoltare identificate cu influență asupra mobilității sunt prezentate în  Strategia de Dezvoltare a județului Caraș-Severin pentru perioada 2015-2020

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

 • implementarea proiectelor și măsurilor identificate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Moldova Nouă vor contribui la ameliorarea mobilităţii prin efectele produse asupra climatului socio-economic, accesibilităţii spaţiale, siguranţei rutiere şi factorilor de mediu. Proiectele propuse vizează intervenţii la nivelul infrastrucurii, îmbunătăţiri ale sistemului de transport public, încurajarea deplasărilor nemotorizate.
 • d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;nu este cazul

e)relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu;

În Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, este introdusă noţiunea de Plan de mobilitate urbană. Acesta este definit ca "instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor” și reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială urbană şi a planului urbanistic general (P.U.G.).

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

      a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; nu este cazul

b) natura cumulativă a efectelor; nu este cazul

c) natura transfrontieră a efectelor; nu este cazul

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);nu este cazul

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate; nu este cazul

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

       (i)  caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; nu este cazul

 (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

      (iii) folosirea terenului în mod intensiv; nu este cazul

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe  plan naţional, comunitar sau internaţional;

- planul nu intră sub incidența art. 28 al OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 49/2011;intravilanul orașului Moldova Nouă se suprapune peste Parcul Natural Porțile de Fier

Obligaţiile titularului:

 • Respectarea legislației de mediu în vigoare;
 • Titularul planului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza acesteia, înainte de realizarea modificării;
 • Titularul planului are obligația de a supune adoptarea planului, precum și orice modificare a acestuia,  numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.
 • Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competentă pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului.

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:

 • Anunțuri publicate în ziarul om line Reper24 în data de 20.03.2017 și 23.03. 2017 privind depunerea notificării în vederea obținerii avizului de mediu;
 • Anunțul și draft-ul deciziei de încadrare a privind Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Moldova Nouă afișat pe pagina de internet a APM Caraș-Severin;
 • Anunț publicat în ziarul ................. din data de............... privind decizia etapei de încadrare;
 • Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, publicat în data de ............... în ....................., nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SORESCU

    

Şef serviciu, ing. Marius VODIȚĂ

 

 Întocmit, ing. Liliana CONSTANTIN

 

 

- proiect -

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 61 din 10.03.2014

 

 

Ca urmare a notificării depuse de DIRECŢIA SILVICĂ CARAŞ-SEVERIN, în vederea emiterii avizului de mediu pentru Amenajamentul Ocolului Silvic Bocșa Română, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 1087 din 17.02.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/12.01.2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011  cu modificările şi completările ulterioare,

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 09.03.2017 că planul AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC BOCȘA nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

 

Decizia a fost emisă prin consultarea următoarelor documente:

 1. Memoriul de prezentare al Amenajamentului O.S. Bocșa Română.
 2. Proces verbal conferinţa a II-a de amenajare pentru Ocolul Silvic Bocșa Română din Direcţia Silvică Caraş-Severin, ICAS-SCDEP Bistrița nr 87/02.04.2014.
 3. Dovada publicităţii repetate a planului prin publicare în Jurnal de Caraş-Severin.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu și de evaluare adecvată sunt următoarele:

 • Prin amenajament se implementează un proiect încadrat în anexa 2, pct. 10, lit. e), repectiv pct 1, lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (lucrări de construcţie a drumului forestier Deviere Izvor cu defrișarea aferentă).
 • Teritoriul Ocolului Silvic Bocșa Română nu se află în arii naturale protejate reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, fiind situat în raport cu siturile Natura 2000 la distanțele aproximative de:
 • 1,12 km exterior de limita proximă a ROSCI0226 Semenic Cheile Carașului,
 • 7,66 km exterior de limita proximă a ROSPA0086 Munții Semenic – Cheile Carașului;
 • 2,96 km exterior de limita proximă a ROSCI0336 Pădurea Dumbrava;
 • 33,7 km exterior de limita proximă a ROSCI0385 Râul Timiș între Rusca și Prisaca;
 • pe teritoriul Ocolului Silvic Bocșa Română este situată aria naturală protejată de interes judeţean Rezervația Pădurea Dognecea declarată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 8 din 20.11.1994 iar amenajamentul silvic asigură regimul corespunzător de protecţie, conservare şi utilizare al acesteia prin lucrările speciale de conservare și de igienă planificate.

 

A. Principalele caracteristici ale amenajamentului:

1. Suprafaţa fondului forestier  este de 14457,30 ha, şi este împărţită în 6 unităţi de producţie:

        -  U.P.I Vermeș – 1233,98 ha;

-  U.P.II Ersig  - 556,20 ha;

-  U.P.III Dumbrava  – 1592,50 ha;

-  U.P.VIII Ocna de Fier – 2864,40 ha;

-  U.P. IX Dognecea – 4579,90 ha;

-  U.P. X Cernovăț – 3630,40 ha.

Terenuri fără vegetație forestieră (cu excepția litigiilor – 0,50 ha):

 • clasă de regenerare – 13,76 ha;
 • linii parcelare principale – 33,62 ha;
 • terenuri pentru hrana vânatului – 33,94 ha;
 • drumuri forestiere – 54,990ha;
 • clădiri, curți și depozite permanente – 9,11 ha;
 • pepiniere – 1,93 ha;
 • terenuri administrative – 24,21 ha;
 • ape care fac parte din fondul forestier – 4,54 ha;
 • culoare pentru linii electrice de înaltă tensiune – 50,29 ha;
 • terenuri neproductive – 11,72 ha;
 • terenuri transmise temporar, prin acte normative – 0,20 ha;
 • terenuri deținute de persoane fizice, fără aprobări legale – 0,50 ha.

2. Zonarea funcţională

Suprafaţa fondului forestier a fost încadrată atât în grupa I funcţională – păduri cu funcţii speciale de protecţie – 1457,06 ha:

1.1.B. – păduri de pe versanții direcți ai lacurilor de acumulare – 51,62 ha;

1.2.A. – pădurile situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri  cu înclinare mai mare de 35 grade (T.II) – 86,12 ha;

1.2.I. – pădurile situate pe terenuri cu înmlăștinare (T.II) – 14,90 ha;

1.2.J. – benzile de pădure cu lățime de 100-300 m, din jurul minelor la suprafață și carierelor, stabilite în raport cu pericolul de eroziune (T II) – 3,31 ha;

1.2L – pădurile situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria funcţională 1.2A (T.IV) – 101,22 ha;

1.4.B. – pădurile din jurul orașului Bocșa Română (T III) – 90,15 ha;

1.4.J. – pădurile de interes cinegetic deosebit, stabilite de MS (T II) – 1895,61 ha;

1.5.H. – pădurile stabilite ca rezervații pentru producerea de semințe forestiere și pentru conservarea geofondului forestier (T II) – 298,16 ha;

1.5.J. – pădurile seculare de valoare deosebită, precum și porțiunile de pădure cu specii forestiere rare (tisă, zâmbru, castan comestibil, alun turcesc, lililac, etc.) delimitate ca atare prin amenajamentele silvice și aprobate de MS (T II) – 36,04 ha;

1.5.L. – pădurile constituite în zone de protecție (zone tampon) a resurselor genetice forestiere (T III) – 119,66 ha.

3. Subunităţi de gospodărire

             Fondul forestier este organizat în 4 unităţi de producţie.

           În cadrul acestora s-au constituit următoarele subunităţi de gospodărire:

- S.U.P.”A” – codru regulat, sortimente obişnuite – 11287,79 ha;

- S.U.P. ”V” – codru regulat, agrement prin vânătoare – 2000,33 ha;

- S.U.P. ”Q” –crâng simplu salcâm – 392,55 ha;

- S.U.P.”K” – rezervaţii seminologice – 298,16 ha;

- S.U.P.”M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită – 239,66 ha;

4. Bazele de amenajare

Bazele de amenajare adoptate sunt:

- regimul: - codru, la subunitățile de producție sau de protecție de tip ”A”, ”V”, ”M” și ”K” ;

                 - crâng , la S.U.P. ”Q”;

- compoziţia ţel –corespunzătoare tipului natural de pădure, ameliorată cu specii valoroase de amestec;

- tratamente:

 • tăieri progresive;
 •  tăieri rase;
 • Tăieri în crâng în arboretele de salcâm.

- exploatabilitatea: - tehnică și de protecţie, pentru arboretele în care se organizează recoltarea de produse principale încadrate în grupa I funcţională;

- ciclul pentru S.U.P.”A” – codru regulat, sortimente obişnuite:

             - 110 ani pentru S.U.P. ”A” (pentru U.P.I-III, şi VIII-X);

             - 25 ani pentru S.U.P. ”Q”.

5. Posibilitatea  adoptată

Posibilitatea de produse principale  este de 44458 m3/an.

Posibilitatea de produse secundare este de 8491 m3/an, care se va recolta prin executarea următoarelor lucrări:

- degajări: 78,86 ha/an;

- curăţiri: 76,20 ha/an cu un volum de 406 m3/an;

- rărituri: 377,19 ha/an cu un volum de 8085 m3/an.

            -  tăieri de igienă: 5122,17 ha/an cu un volum de 4353 m3/an.

Lucrări de conservare: 22,18 ha/an se va recolta 1153 m3/an,.

B. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate:

a) Efectele asupra mediului sunt nesemnificative şi reversibile în perioada de valabilitate a planului.

b) Nu este cazul depăşirii valorilor standard prin cumularea cu alte efecte actuale, proiectate sau planificate în zonă.

c) Nu este cazul apariţiei efectului transfrontieră.

d) Nu sunt riscuri pentru sănătatea umană.

e) Nu sunt afectate: patrimoniul cultural naţional, fondul forestier, standardele de calitate ale aerului.

C. Publicul a fost informat prin anunţuri repetate în presă; nu au fost primite observaţii referitoare la acest plan.

 

Condiţii impuse:

 1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor forestiere:
 • recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 46/2008 Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos cu modificările și completările ulterioare;
 • se vor aplica tehnologii de exploatare prin care să se evite dezgolirea şi degradarea solului, care să asigure o sănătate corespunzătoare arborilor remanenţi şi totodată să perturbe cât mai puţin speciile de interes comunitar din zonă sau din apropierea acesteia;
 • se recomandă folosirea la maxim a atelajelor şi/sau funicularelor pasagere, de asemenea se vor folosi drumurile de tractor existente;
 • împădurirea suprafeţelor pe care arborii uscaţi sunt grupaţi se va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1652/2000 privind aprobarea Normelor şi îndrumărilor tehnice privind protecţia pădurilor, utilizându-se compoziţii conforme tipului natural de pădure şi puieţi obţinuţi din sămânţă de provenienţă locală;
 • pe cât posibil să se folosească măsurile de gospodărire de după dezastre naturale, precum furtuni puternice sau incendii pe suprafeţe mari, pentru a se lua în calcul posibilităţile de creştere a biodiversităţii, prin acceptarea ca desfăşurarea succesiunii să se realizeze pe cale naturală, în potenţiale zone interesate;
 • pe cât posibil, se va lua în considerare în cadrul lucrărilor de reîmpădurire, păstrarea de mici zone naturale asociate cu pădurea (petice de iarbă, buruienişuri, mlaştini, turbării, depresiuni aluviale şi zone cu alunecări de teren) care pot îmbogăţi oferta generală a biodiversităţii unui teritoriu datorită producerii de tranziţii între diferitele tipuri de vegetaţie (ecotopuri) cu frecvenţă crescută;
 • generarea unei varietăţi suplimentare şi recolonizarea spontană dispersată cu specii pioniere, care va duce la o sporire în timp a biodiversităţii, asigurându-se nişe pentru o mare varietate de specii, prin decizia de a nu replanta anumite puncte neregenerate.
 1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra biodiversității:
 • Conservarea, în fiecare unitate amenajistică, a unui număr de arbori izolaţi, maturi, uscaţi sau în descompunere, care constituie habitatul potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi numeroase plante inferioare (fungi, pteridofite, briofite);
 • Conservarea, pe cât posibil, în fiecare unitate amenajistică, a arborilor scorburoşi care pot fi utilizaţi de păsări şi mamifere mici pentru cuiburi, respectiv vizuini;
 • Conservarea, în zona unităţilor amenajistice, de arbori mari în care cuibăresc frecvent păsări răpitoare;
 • Menţinerea zonelor umede din fondul forestier (bălţi, pâraie, izvoare, mlaştini, mocirle etc.) într-o stare care să le permită să asigure condiţiile oferite în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor, etc. evitându-se fluctuaţiile excesive de nivel ale apei;
 • Adaptarea perioadei de aplicare a operaţiunilor silviculturale şi de exploatare astfel încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor de animale sensibile, în special în cazul cuibăritului şi împerechierii de primăvară a păsărilor de pădure;
 • Păstrarea distanţei adecvate pentru a se evita perturbarea speciilor rare sau periclitate, a căror prezenţă a fost confirmată;
 • Să se asigure monitorizarea regulată a bogăţiei speciilor naturale, pentru a putea evalua efectul măsurilor luate şi pentru a garanta cunoaşterea prezenţei elementelor de floră şi faună rare sau periclitate;
 • Va fi evitată utilizarea  de substanţe chimice în procesul de combatere a dăunătorilor pădurii.
 1. Măsuri recomandate în caz de calamităţi, pentru evitarea reluării procedurii în caz de modificare a amenajamentului:
 • În caz de calamităţi (incendii, alunecări de teren, uscări anormale, doborâturi şi rupturi de vânt şi de zăpadă, măsurile de gospodărire vor fi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3814/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi de schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier.
 1. Măsuri pentru protejarea factorului mediu „AER”
  • Limitarea la minim a utilajelor folosite concomitent;
  • Utilizarea unor utilaje performante, întreţinerea corespunzătoare a utilajelor folosite.
 2. Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „APA”
  • Pentru protecţia cursurilor de apă se va evita pe cât posibil extracţia arborilor din zonele limitrofe acestora pe mai puţin de 5 – 10 metri;
  • Se interzice deplasarea utilajelor pe pâraie precum şi scos-apropiatul pe cursurile de apă;
  • Traversarea cursurilor de apă de către utilaje şi mijloace de transport se va face numai pe podeţe construite în acest scop care se vor dezafecta la finalizarea exploatării;
  • Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase şi deşeuri în albiile pâraielor, văilor sau în alte locuri supuse viiturilor;
  • Este interzisă spălarea utilajelor în albiile şi pe malurile apelor;
  • Este interziă spălarea obiectelor casnice cu folosirea substanţelor chimice de orice fel în apele de suprafaţă ;
  • Este interzisă deversarea de ape uzate în apele de suprafaţă.
 3. Măsuri pentru pentru protecţia factorului de mediu solul/subsol/ape subterane:
  • Accesul în parchetele de exploatare şi transportul masei lemnoase este permis numai pe drumurile forestiere existente;
  • Drumurile de scos–apropiat se realizează numai pe versanţii cu pantă de max. 25 de grade;
  • Se interzice folosirea utilajelor cu şenile la operaţiunile de scos-apropiat executate în parchetele de exploatare forestieră;
  • Se interzice târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumurile forestiere;
  • Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor şi a arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat;
  • Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepţia cazurilor în care operaţiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
  • Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor şi seminţişului;
  • Amplasarea platformei primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulare, stivuit, încărcat, etc. se stabileşte împreună cu reprezentantul ocolului silvic, mărimea acesteia fiind de max. 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de max. 1000 m2 pentru parchetele care nu sunt dotate cu instalaţii de transport permanente şi face parte integrantă din parchet. Amplasarea depozitelor/platformelor primare este permisă în zonele prestabilite prin autorizaţia de exploatare pentru fiecare parchet;
  • Se interzice utilizarea în parchete a tractoarelor articulate forestiere şi a altor utilaje în perioadele cu precipitaţii abundente sau la topirea zăpezii când solul este îmbibat cu apă;
  • La terminarea lucrărilor de exploatare se va executa obligatoriu nivelarea căilor de acces (traseelor – drumurilor de tractor) folosite la colectarea masei lemnoase.
 4. Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „zgomot si vibratii”
  • utilizarea de eşapamente antizgomot;
  • limitarea vitezei de trafic pe drumurile forestiere.
 5. Gestiunea deseurilor

Gestionarea deşeurilor generate se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, astfel :

 • se interzice abandonarea deşeurilor;
 • se interzice eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;
 • colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor valorificabile.
 1. Monitorizare

Sistemul de monitorizare propus şi asumat de către titularul planului are ca scop:

 • Urmărirea felului în care se respectă prevederile amenajamentului silvic al O.S. Bocșa Română;
 • Urmărirea felului în care se pun în practică prevederile amenajamentului;
 • Urmărirea felului în care se respectă legislaţia privind protecţia mediului referitoare la activităţile de silvicultură şi exploatare forestieră;
 • Program de monitorizare a biodiversităţii prin:
  • cartarea anuală a distribuţiei habitatelor şi a structurii vegetaţiei;
  • monitorizarea speciilor de faună sălbatică din zonele care intră sub incidenţa planului.

 

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

 

 

 

  

 

   Întocmit: cons. Iosif PLACHI

 

                  

                               DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. DRAFT din 03.03.2016

....

 

Ca urmare a notificării adresate de Consiliul Local Resita, cu sediul în Reșița, str. P-ța 1 Decembrie, nr. 1A, jud. Caraș-Severin, prin viceprimar Ioan CRINA, privind Strategia de Dezvoltare Locală Municipiul Reșița, înregistrată la APM Caras-Severin cu nr. 862/10.02.2017 , în baza:

 • HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa  H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Caraș-Severin

 • ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 02.03.2017;
 • în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3 pct. a şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

decide:

Strategia de Dezvoltare Locală Municipiul Reșița, titular Consiliul Local Resita,  nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

 

Strategia de dezvoltare locală la nivelul municipiului Reșița are o orientare realistă în timp până în anul 2025 și este un document strategic de bază care a fost definit cu scopul de a structura un set de măsuri concrete care să conducă la îndeplinirea unor obiective de dezvoltare locală în strânsă corelare cu viziunea locală dar și cu liniile directoare de dezvoltare regională și națională stabilite la nivelul României.

 

Prioritățile, obiectivele strategice sunt:

 

 1. POL DE DEZVOLTARE ȘI REVITALIZARE URBANĂ

Obiectiv 1: Acoperirea 100% a necesarului infrastructurii tehnico-edilitare, astfel încât toți cetățenii urbei să aibă acces la infrastructură de apă și canal modernizată și eficientă

Obiectiv 2: Asigurarea 100% a conexiunii zonelor rezidențiale la gaz natural

Obiectiv 3: Revitalizarea zonelor degradate la nivel local

Obiectiv4:Captarea, stocarea și reutilizarea apelor pluviale; cel puțin 40% din cantitatea de apă meteorică colectată de pe aria orașului

 

 1. MOBILITATE URBANĂ SUSTENABILĂ

Obiectiv 5: Infrastructură locală de transport modernă, confort și siguranță în trafic

Obiectiv 6: Înnoirea parcului rulant la nivelul sectorului de trasport public și încurajarea cetățenilor în utilizarea acestuia

Obiectiv 7: Crearea unei infrastructuri locale de deplasare cu bicicletele

 

 1. ECONOMIE ȘI TURISM SUSTENABIL

Obiectiv 8:  Atragere de investitori străini la nivel local în segmentul direct productiv, creșterea cu cel puțin 10% a numărului de angajați la nivel local

Obiectiv 9: Dezvoltarea turismului local și a segmentului economic al serviciilor

Obiectiv 10: Dezvoltarea de centre locale de creștere a forței de muncă calificate

Obiectiv 11: Promovarea turismului local și creșterea numărului de turiști la nivel local

 

 1. ORAȘ VERDE, EFICIENT ENERGETIC ȘI CU EMISII REDUSE DE CARBON

Obiectiv 12:  Creșterea suprafeței de spațiu verde amenajat cu destinație publică și reamenajarea spațiilor degradate

Obiectiv 13: Oraș curat, cu o infrastructură și un management al deșeurilor viabil

Obiectiv 14:  Creșterea eficienței energetice locale la nivelul sectorului rezidențial și instituțional și reducerea emisiiior de CO2 la nivel local

Obiectiv 15: Creșterea ponderii de energie regenerabilă în consumul energetic local

 

 1. CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII CETĂȚENILOR ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Obiectiv 16:  Incluziune socială și responsabilitate socială

Obiectiv 17: Creșterea siguranței cetățenilor

Obiectiv 18: Reabilitarea infrastructurii sociale locale

Obiectiv 19: Promovarea și sprijinirea voluntariatului

Obiectiv 20: Facilitarea accesului la educație a păturilor defavorizate

 

 1. DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ ȘI CULTURALĂ

Obiectiv 21 : Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a educației și a evenimentelor cultural sportive la nivel local

Obiectiv 22: Creșterea ponderii învățământului tehnic versus cel teoretic

Obiectiv 23: Promovarea și dezvoltarea de evenimente cultural sportive la nivel local

Obiectiv 24:  Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii locale de sport și agrement

 

 1. MANAGEMENT INTEGRAT EFICIENT ȘI DEMOCRATIC

Obiectiv 25: Îmbunătățirea colaborării administrației publice locale cu mediul de afaceri şi cu alte instituții de coordonare

Obiectiv 26 Îmbunătățirea, dezvoltarea și creșterea capacității și calității serviciilor administrației locale în relație cu cetățenii și transparență totală

Obiectiv 27: Implementarea unui sistem integrat de calitate, mediu și energie în vederea asigurării creșterii performanțelor instituționale.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare:

1. Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei pentru perioada 2014-2020 se referă numai la intravilanul municipiului Carei, încadrându-se la art.5, alin.3, litera a) din Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe cu modificările și completările ulterioare;

 2. Decizia s-a luat în baza unei examinări care a luat în considerare informaţiile furnizate de către titular şi a utilizat criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului precizate în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe cu modificările și completările ulterioare;

 3.Criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului au vizat caracteristicile strategiei și caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectată. Astfel:

 

I. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la: 

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Reșița pentru perioada 2014 - 2025 propune un portofoliu de proiecte strategice prioritare care să fie finanțate prin instrumentele de finanțare europene în perioada de programare 2014-2025.

Sunt propuse 164 de proiecte care vizează următoarele sectoare: energie, transport,transport de marfă, educație și cultură, economie/turism, social, mediu, management integrat, social, sănătate, infrastructură,  

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Reșița pentru perioada 2014-2025 s-a realizat în: contextul strategic regional și județean.

Dezvoltarea economică durabilă se bazează pe calitatea infrastructurii, de aceea în Planul Naţional de Dezvoltare al României extinderea și dezvoltarea teritorială şi a infrastructurii apare ca o necesitate prioritară. Şi Regiunea Vest şi-a stabilit obiectivele infrastructurale: şi-a propus dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de transport, a serviciilor livrate către cetățeni și de comunicaţii, îmbunătăţirea amenajării teritoriale şi a mediului înconjurător dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe și stimularea acestora, punerea în valoare a patrimoniului cultural precum și dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale și de sănătate. Dezvoltarea integrată a Municipiului Reșița se poate face doar prin integrarea în structurile ce se dezvoltă la nivel internaţional, european și naţional.

Documente strategice 2014 – 2020

 • Condiţionalitate ex-ante pentru accesarea fondurilor europene 2014-2020 în România 
 • Coordonatele majore ale procesului de programare a fondurilor europene 2014-2020 în România  
 • Diagrama cadrului partenerial în România 
 • Broşura de prezentare - Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020 
 • Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020 
 • EUROPA 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică și favorabila incluziunii  
 • Obiective pentru strategia Europa 2020
 • Programul naţional de reformă al României 2011 - 2013
 • Programul de convergenta al României 2011-2014
 • Recomandarea privind Programul naţional de reformă din 2011 al României și de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergenta actualizat al României pentru perioada 2011-2014
 • Recomandare privind Programul naţional de reformă din 2011 al României și de   emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergenta actualizat al României pentru perioada 2011-2014

 

 

 

 

Există un set unic de norme care reglementează cele 5 fonduri structurale și de investiții europene (ESIF):

 • Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)
 • Fondul Social European (FSE)  Fondul de Coeziune
 • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
 • Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)

Scopul acestor norme este de:

 • A stabili o legătură clară cu Strategia Europa 2020
 • A îmbunătăți coordonarea
 • A garanta o punere în aplicare coerentă
 • A facilita cât mai mult accesul la aceste fonduri pentru beneficiarii potențiali.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile: Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Reșița pentru perioada 2014-2025 integrează considerentele de mediu în perspectiva promovării dezvoltării durabile.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: cadrul natural, gestiunea deșeurilor, calitatea aerului, spații verzi;

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu – s-au luat în considerare prevederile:

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului; 

Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr.995/ 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 

 

II. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

      a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; nu este cazul

b) natura cumulativă a efectelor; – ținând cont că proiectele din portofoliul de proiecte propus de Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Reșița pentru perioada 2014-2025 se vor efectua în etape de timp diferite și în zone diferite, acestea nu vor determina un efect cumulativ, iar impactul asupra factorului uman/social este unul pozitiv. 

c) natura transfrontieră a efectelor; nu este cazul

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor proiectele din portofoliul de proiecte propus de Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Reșița pentru perioada 2014-2025 vizează reabilitarea/extinderea/modernizarea/construirea/dotarea infrastructurii de sănătate și mediu, ele neconstituind un risc pentru sănătate și mediu.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate; – proiectele din portofoliul de proiecte propus de Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Reșița pentru perioada 2014-2025 se referă numai la intravilanul municipiului;

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

       (i)  caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; nu este cazul

 (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

      (iii) folosirea terenului în mod intensiv; nu este cazul

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe  plan naţional, comunitar sau internaţional;

- planul nu intră sub incidența art. 28 al OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 49/2011

 

 

 

Obligaţiile titularului:

 • Respectarea legislației de mediu în vigoare;
 • Titularul planului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza acesteia, înainte de realizarea modificării;
 • Titularul planului are obligația de a supune adoptarea planului, precum și orice modificare a acestuia,  numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.
 • Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competentă pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului.

Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:

 • Anunțuri publicate în ziarul Jurnalul de Caraș-Severin în data de 06.02.2017 și 10.02. 2017 privind depunerea notificării în vederea obținerii avizului de mediu;
 • Draft-ul deciziei de încadrare a Strategia de Dezvoltare Locală Municipiul Reșița afișat pe pagina de internet a APM Caraș-Severin;
 • Anunț publicat în ziarul ................. din data de............... privind decizia etapei de încadrare;
 • Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, publicat în data de ............... în ....................., nu au fost primite comentarii/observaţii din partea publicului, decizia devine finală.

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SORESCU

    

 Şef serviciu,

 Avize, Acorduri, Autorizații: ing. Marius VODIȚĂ

 

 Întocmit, ing. Liliana CONSTANTIN

 

PROIECT

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

                                                                                     

 

Ca urmare a notificării depuse de VĂCĂRESCU AVRAM, VĂCĂRESCU ELENA, VĂCĂRESCU MARIUS MIHAI, STOLOJESCU MEILA, STOLOJESCU SIDONIA, TIRA MIHAELA ANCA, TRONCOTA IOAN, TRONCOTA ADRIANA, DUMBRAVA MARIA, cu domiciliul în municipiul Caransebeș, strada George Coșbuc, nr.15, jud. Caraș-Severin, titulari ai Planului Urbanistic Zonal  în vederea emiterii avizului de mediu pentru „PUZ –Extindere zonă de locuințe” amplasat în municipiul Caransebeș, prelungirea străzii Ciprian Porumbescu, pe parcelele cu nr.cad.39493, 39494, 39495, 39176, 39177, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 33 din 03.01.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 48/19.02.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi a Ordinului ministrului mediului şi a gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004,

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 11.01.2017, că planul urbanistic zonal  „PUZ – Extindere zonă de locuințe”  propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, prelungirea străzii Ciprian Porumbescu, pe parcelele cu nr.cad.39493, 39494, 39495, 39176, 39177,  nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Decizia a fost emisă prin consultarea următoarelor documente anexate la notificare:

 1. Memoriu de prezentare, întocmit de arh. Serdesniuc Ana Aura
 2. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ, întocmit de arh. Serdesniuc Ana Aura.
 3. Dovada publicării planului în Jurnal de Caraş din data de 19.12.2016, respectiv din data de 22.12.2016
 4. Planuri de situaţie şi încadrare în zonă.
 5. Certificat de urbanism nr. 185/01.07.2016 – Consiliul Județean Caraș-Severin

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu sunt următoarele:

 

1. Caracteristicile planului:

a) Planul urbanistic zonal  „PUZ – Extindere zonă de locuințe”, amplasat în  municipiul Caransebeș, prelungirea străzii Ciprian Porumbescu, pe parcelele cu nr.cad.39493, 39494, 39495, 39176, 39177  , jud. Caraş-Severin crează cadrul pentru proiecte cu impact redus sau nesemnificativ asupra mediului care nu sunt incluse în anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

b) Planul se încadrează în prevederile  PUG Caransebeș.

c) Planul nu are  influenţe semnificative asupra asupra obiectivelor de protecţie ale patrimoniului cultural naţional.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate:

a) Efectele asupra mediului sunt nesemnificative şi reversibile în perioada de valabilitate a planului.

b) Nu este cazul depăşirii valorilor standard pentru cumularea cu alte efecte actuale, proiectate sau planificate în zonă.

c) Nu este cazul apariţiei efectului transfrontieră.

d) Nu sunt riscuri pentru sănătatea umană.

e) Nu sunt afectate: patrimoniul cultural naţional, fondul forestier, standardele de calitate ale aerului.

         3. Publicul a fost informat prin anunţuri repetate în presă; nu au fost primite observaţii referitoare la acest plan.

Condiţii impuse:

 1. Se vor respecta indicii urbanistici solicitaţi în bilanţul teritorial
 2. Suprafaţa totală a terenului pentru care se întocmeşte PUZ este de 2750 mp.
 3. Se vor respecta prevederile planului privind : modul de ocupare al terenurilor; reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii; echiparea edilitară; asigurarea acceselor; amplasarea spaţiilor verzi.

  Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, în urma anunţului public de încadrare, nu au fost sesizări ale populaţiei, decizia devine finală.

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZAŢII

ing. Marius VODIŢĂ

 

 

 

  Întocmit: Bogdana LAIEȘ


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului