Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

Hotararea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificările si completările ulterioare

Legea nr.16/1996 Legea arhivelor nationale

Hotărârea Guvernului nr.491/2008 pentru modificarea şi completarea HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programme operaţionale

Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterior

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţia de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare

O.U.G. Nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările cu completările ulterioare

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare

Directiva nr.2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa

Lege privind calitatea aerului înconjurător

Ordin nr. 2036 din 16 noiembrie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

Ordin nr. 2035 din 16 noiembrie 2009 pentrumodificareaanexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcareaşidistribuţiabenzinei la terminaleşi la staţiile de benzină

Ordin nr. 728 din 5 aprilie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

Lege nr. 271 din 23 iunie 2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999

Directiva nr.2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină