Descriere acordul de mediu

ACORDUL DE MEDIU - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect.

Evaluare adecvată - procesul menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de obiectivele de conservare si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale oricarui plan ori proiect, care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte".

  Completat de art.I pct.2 din OUG 164/2008

Evaluarea impactului asupra mediului - proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului.

Raport de mediu - parte a documentatiei planurilor sau programelor, care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicarii acestora si alternativele sale rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta, conform legislatiei in vigoare.

„Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului."

Actele minime necesare pentru acordul de mediu (evaluarea iniţială), conform Legea nr. 292/ 2018 sunt urmatoarele:

- notificare, conform Anexei 5A din Legea 292/ 2018

- notificare  - Anexa 5 S

Memoriul de prezentare -continut cadru -  întocmit conform Anexei 5E

 Modele anunţuri publice titular 

- certificat de urbanism;

- plan de situatie (anexa la certificatul de urbanism);

- plan de incadrare in zona (anexa la certificatul de urbanism)

- dovada achitării tarifului aferent acestei etape (100 lei)

- documente doveditoare privind deţinerea spaţiului.

- cerere/tarifare