Avizul de mediu - generalități

AVIZUL DE MEDIU- este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatoriepentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

 

ANUNŢ PRIVIND PROCEDURA DE REGLEMENTARE PUD

În conformitate cu prevederile O.M. nr. 777/22.04.2016 privind abrogarea O.M. 995/2206 pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe,

 avand in vedere că:

- Planurile urbanistice de detaliu (PUD) nu se mai încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența Directivei 2001/42/CE, transpusă prin HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în cazul în care nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții mentionate în Anexa 1 sau Anexa 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

Pentru aceste cazuri APM va emite o negație din care rezultă că nu este necesara derularea  procedurii de reglementare conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Pentru obținerea negației, titularul va depune la APM Maramureș o solicitare anexând copie după certificatul de urbanism și plansele aferente.

 

Consultați și următoarele ghiduri: