Informații despre APM Maramureş

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel local privind elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală, realizează planificările de mediu la nivel local, asigură asistenţă de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului  la nivel local, precum şi atribuţii privind implementarea legislaţiei pentru protecţia mediului şi emiterea actelor de reglementare, conform legislaţiei specifice.

Misiune

Misiunea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureș este de promovare a dezvoltării durabile prin prisma unui mediu curat, prin asigurarea regenerării resurselor şi a bunăstării oamenilor.

Astfel, Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, trebuie să garanteze păstrarea unui mediu sănătos prin remedierea efectelor schimbărilor climatice, să conserve eficient biodiversitatea, patrimoniul natural şi antropic, să protejeze resursele de apă şi calitatea apei potabile, să monitorizeze, să evalueze şi să anticipeze calitatea factorilor de mediu.

Având în vedere dreptul oricărei persoane de a se bucura de un mediu curat şi sănătos punem, de asemenea, un accent deosebit pe conştientizarea problemelor de mediu, pe promovarea schimbărilor de comportament care încurajează dezvoltarea durabilă şi promovează  furnizarea de informaţii clare, accesibile, într-o manieră transparentă.

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș reprezintă instituția publică cu statut de serviciu public deconcentrat, cu responsabilități în domeniul protecției mediului și promovează în mod democratic dezvoltarea durabilă a mediului.

Vrem să asigurăm o calitate a mediului care să fie demnă de a fi lăsată moştenire generaţiilor viitoare.

Context Legal

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș este instituţia de specialitate a administraţiei publice locale, aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului la nivelul județului, conferite în baza Hotărârii de Guvern Nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Responsabilități                                                                             

Responsabilităţile  principale ale APM Maramureș sunt:

-    autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului conform competenţelor stabilite prin lege şi coordonarea procesului la nivel local;

-    verificarea îndeplinirii cerinţelor legislaţiei de mediu în actele de reglementare şi luarea măsurilor legale în cazul constatării neconformităţilor;

-    validarea, prelucrarea şi sintetizarea datelor şi informaţiile de mediu la nivel local;

-    elaborarea şi implementarea planurilor locale de acţiune pentru protecţia mediului;

-    elaborarea şi implementarea politicilor locale pentru protecţia mediului;

-    participarea la elaborarea şi monitorizarea planului de dezvoltare locală;

-    administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt în custodie;

-    colaborarea cu autorităţile şi instituţile publice, cu agenţii economici şi cu societatea civilă în scopul conştientizării, informării şi educării populaţiei în vederea asigurării protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare;

-    monitorizarea stadiului îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului asumate prin planurile de implementare negociate în procesul de aderarea la Uniunea Europeană;

-    elaborarea periodică a rapoartelor de sinteză privind starea factorilor de mediu;

-    evaluarea şi analizarea hărţilor strategice de zgomot şi planurilor de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot;

-    colaborarea la elaborarea şi monitorizarea planurilor locale de gestionare a deşeurilor;

-    monitorizarea activităţii de management a siturilor contaminate la nivel local;

-    participarea la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public;

-    susţinerea şi implicarea iniţiativelor societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;

-    asigurarea accesului publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;

-    îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

                                      

Conducere 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș este condusă de un director executiv, numit prin decizie de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Director executiv

Emilia TALPOȘ

- program audiențe: în fiecare zi de luni între orele 1200 - 1400

- Program de funcţionare:

      Luni - Joi: 800 - 1630

      Vineri: 800 - 1400

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice:

Irina DEMARCSEK - e-mail: irina.demarcsek[@]apmmm.anpm.ro;  tel: 0262 – 276.304 int. 102

________________________________________________________________________

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

dr.ing. TALPOȘ Emilia

tel.:   0262-276.304 int. 123;              e-mail:  Emilia.TALPOS[@]apmmm.anpm.ro
 

  1. Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale angajaților, solicitanților, beneficiarilor, contribuabililor etc. sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.
  2. DECLARAȚIE obligatorie privind Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la depunerea dosarelor pentru emiterea actelor de reglementare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș (Click pentru descărcare).
  3. Formular electronic (eFORM) de înregistrare a operatorilor economici în sistemul SIM
  1. CONSIMȚĂMÂNT în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la depunerea diverselor solicitări (Click pentru descărcare).

(Regulamentul 2016/679/UE)

________________________________________________________________________